Σχόλια

Προσοχή βλέπε και ΠΟΛ.1135/4.10.2010 . Με τον νόμο 3842/2010 έγινε όσον αφορά την έκπτωση μισθωμάτων από εταιρίες χρονομίσθωσης.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-04-2008 ]

1095706/11070πε/Β0012/23.4.2008 Έκπτωση των μισθωμάτων χρονομεριστικής μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης.

(Έκπτωση των μισθωμάτων χρονομεριστικής μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 23 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1095706/11070πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση των μισθωμάτων χρονομεριστικής μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης.

1.    Με τις διατάξεις της περ. β' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, μεταξύ άλλων, των δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή των επαγγελματικών γενικά εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων οχημάτων. Ειδικά οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι χίλια εξακόσια (1.600) κ.ε., που έχουν στην κυριότητά τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν μισθωμένα από τρίτους, εκπίπτουν μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των πιο πάνω δαπανών.

2.    Όπως έχει γίνει δεκτό με τα αριθμ. πρωτ. 1101708/10988πε/Β0012/2003 και 1104259/11247/Β0012/2001 έγγραφά μας, η σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου που συνάπτει μια επιχείρηση, με εταιρεία μίσθωσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της, με δικαίωμα αγοράς του αυτοκινήτου κατά τη λήξη της μίσθωσης, συνάδει στην έννοια και το περιεχόμενο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.1665/1986.

Κατά συνέπεια, παρά το γεγονός ότι η εκμισθώτρια επιχείρηση δεν είναι εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) του ν.1665/1986, το περιεχόμενο της πιο πάνω σύμβασης δύναται να εξομοιωθεί με αυτό της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, με συνέπεια τον περιορισμό των προς έκπτωση μισθωμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

3.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας, προκύπτει ότι η εταιρία σας πρόκειται να συνάψει για την προμήθεια ενός Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς του κατά τη λήξη της σύμβασης.

4.    Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα μισθώματα που θα καταβάλλει η εταιρεία σας σε εταιρεία ενοικιάσεως Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, εκπίπτουν εξ ολοκλήρου, ενώ οι λοιπές δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας και κυκλοφορίας υπόκεινται στους περιορισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο