Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-2008 ]

1029782/473/Α0012/8.4.2008 Φορολογική μεταχείριση δαπάνης ανέγερσης ακινήτου σε οικόπεδο τρίτου.

(Φορολογική μεταχείριση δαπάνης ανέγερσης ακινήτου σε οικόπεδο τρίτου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 8 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1029782/473/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης ανέγερσης ακινήτου σε οικόπεδο τρίτου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (πρώην περ. ζ' παρ. 1 άρθρου 35 ν.δ.3323/1955) από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα αποθεματικά για την αποκατάσταση του ενεργητικού που, με βάση σύμβαση, θα περιέλθει μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο ή σε τρίτους.

2.    Περαιτέρω, όπως διευκρινίσθηκε με την 129/1955 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.δ.3323/1955, το πιο πάνω αποθεματικό σχηματίζεται κάθε έτος, ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι κέρδη, και εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδημα των επιχειρήσεων. Το αποθεματικό αυτό είναι ίσο με το ποσό που βρίσκεται με τη διαίρεση της αξίας κτήσης ή της αναπροσαρμοσμένης αξίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. που θα περιέλθουν με βάση τη σύμβαση στους τρίτους δια του αριθμού των ετών κατά τα οποία διαρκεί η σύμβαση. Έτσι αν με τη σύμβαση η διάρκεια του προνομίου εκμετάλλευσης ορίσθηκε σε 40 έτη και η αξία κτήσης των εγκαταστάσεων που μετά τη λήξη της σύμβασης θα περιέλθουν σε τρίτους ανέρχεται σε 40.000.000 δρχ., το αποθεματικό το ποίο μπορεί να σχηματίσει η επιχείρηση κάθε έτος δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000.000 δρχ. (40.000.000:40).

3.    Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι το πιο πάνω αποθεματικό σχηματίζεται από το έτος αποπεράτωσης της οικοδομής μέχρι τη λήξη της μίσθωσης και υπολογίζεται με βάση τα υπολοιπόμενα έτη της μίσθωσης (111 3601/1 1345/Β0012/7.1 2.2007 έγγραφο).

4.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τα σχετικά έγγραφα σας και όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικώς προκύπτει ότι η ομόρρυθμη εταιρία  «Χ» στις 22.7.1994 σύναψε σύμβαση υπομίσθωσης εκτάσεως οκτώ στρεμμάτων εντός του οποίου ανέγειρε οικοδομή για τις ανάγκες της επιχείρησης (συνεργείο αυτοκινήτων), η ανέγερση της οποίας ολοκληρώθηκε το έτος 1996 με συνολικό κόστος ανέγερσης 183.447.700 δρχ. ή 538.364, 49 ευρώ. Επίσης, η διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε από 22.7.1994 μέχρι τις 21.7.2003, με δικαίωμα παράτασης της μίσθωσης για εννέα ακόμη έτη με μονομερή δήλωση, κατά το χρόνο λήξης της μίσθωσης.

5.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι το ποσό το οποίο δικαιούταν να εκπίπτει η πιο πάνω ομόρρυθμη εταιρία από τα ακαθάριστα έσοδά της των ετών 1996 έως 2003 σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, είναι το ποσό που βρίσκεται με τη διαίρεση της αξίας ανέγερσης της οικοδομής δια του αριθμού των υπολειπόμενων από την ολοκλήρωση της οικοδομής ετών της σύμβαση μίσθωσης, δηλαδή 183.447.700: 8 έτη 22.930.962 δρχ. ή 67.295,56 ευρώ. Το ποσό αυτό ο εκμισθωτής θα δηλώνει ως εισόδημα Α' πηγής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο