Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2008 ]

1031927/10413/Β0012/28.3.2008 Οι αμοιβές που καταβάλλει εμπορική επιχείρηση σε τηλεοπτικούς σταθμούς για την πώληση αγαθών με την μέθοδο του «telemarketing» (τηλεπώληση), εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα χωρίς την καταβολή αγγελιοσήμου.

(Οι αμοιβές που καταβάλλει εμπορική επιχείρηση σε τηλεοπτικούς σταθμούς για την πώληση αγαθών με την μέθοδο του «telemarketing» (τηλεπώληση), εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα χωρίς την καταβολή αγγελιοσήμου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 28 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1031927/10413/Β0012

ΘΕΜΑ: Οι αμοιβές που καταβάλλει εμπορική επιχείρηση σε τηλεοπτικούς σταθμούς για την πώληση αγαθών με την μέθοδο του «telemarketing» (τηλεπώληση), εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα χωρίς την καταβολή αγγελιοσήμου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εκπίπτουν, μεταξύ άλλων, τα ποσά των δαπανών διαφημίσεων που βαρύνουν την επιχείρηση κατά το έτος της έκδοσης του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 12 του ν.2328/1995, ορίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί από το διαφημιστή ή το διαφημιζόμενο εγκαίρως και προσηκόντως ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσημο επί των διαφημίσεων και οι τυχόν άλλες επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες συναλλαγές, ανεξάρτητα από τις άλλες συνέπειες, οι σχετικές διαφημιστικές δαπάνες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του διαφημιστή και του διαφημιζομένου, έστω και αν στη δεύτερη περίπτωση μεσολαβεί διαφημιστής.

3.    Με τις διατάξεις της περ. γ' του άρθρου 2 του π.δ. 100/2000, το οποίο αποτελεί εναρμόνιση της ισχύουσας ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται ότι «τηλεοπτική διαφήμιση» θεωρείται κάθε μορφή τηλεοπτικού μηνύματος που μεταδίδεται, έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι πληρωμής ή αναλόγου τιμήματος.

4.    Επιπλέον, με τις διατάξεις της περ. στ' του ίδιου ως άνω άρθρου και π. διατάγματος ορίζεται ότι «τηλεπώληση» (telemarketing) θεωρείται η μετάδοση άμεσων προσφορών προς το κοινό με σκοπό την παροχή, έναντι πληρωμής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι αναγκαία στοιχεία της «τηλεπώλησης» είναι: α) η άμεση προσφορά προς το κοινό αγαθών ή υπηρεσιών και β) η πληρωμή του τιμήματος, ενώ αναγκαία στοιχεία της «τηλεοπτικής διαφήμισης» είναι: α) η μετάδοση κάθε μορφής μηνυμάτων, β )ο σκοπός προωθήσεως διΆ αυτών αγαθών ή υπηρεσιών και γ) η πληρωμή τιμήματος ή αναλόγου ανταλλάγματος ή αυτοπροβολή δημοσίας ή ιδιωτικής επιχείρησης στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή ασκήσεως ελευθέρου επαγγέλματος.

Πρόδηλο είναι ότι η έννοια της «τηλεοπτικής διαφήμισης» είναι ευρύτερη της έννοιας της «τηλεπώλησης», περιλαμβάνουσα κατά τις περ. α' και στ' της παρ.2 και κατά την παρ.4 του άρθρου 5 του π.δ. 100/2000 διαφημίσεις αγαθών, υπηρεσιών ή μηνύματα, σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών ή επωνυμιών επιχειρήσεων, διακριτικούς τίτλους επιχειρήσεων, αναγγελίες γεγονότων καλλιτεχνικού και εμπορικού χαρακτήρα, διαφημίσεις άλλων υπηρεσιών και μη αξιούσα πάντοτε πληρωμή τιμήματος αλλά αρκούμενη και σε ανάλογο αντάλλαγμα (3/22.7.2003 Οδηγία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, η οποία κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας και προς τη Δ.Ο.Υ. σας).

5.    Από τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου σας, προκύπτει ότι επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών και η οποία πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω τηλεοπτικών σταθμών με τη μέθοδο του «telemarketing», εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της μεγάλα ποσά δαπανών για τα οποία δεν έχει καταβάλλει ειδικό φόρο ή αγγελιόσημο. Στη συνέχεια, το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) σας γνώρισε ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πωλήσεις με τη μέθοδο του «telemarketing» δεν επιβαρύνονται με αγγελιόσημο, αφού σύμφωνα με τις νομικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι άμεσες προσφορές στο κοινό μέσω τηλεόρασης συνιστούν "πωλήσεις από απόσταση" και δεν εμπίπτουν στον ορισμό της διαφήμισης (αρ. πρωτ. 2395/Ρ/22.12.1998 έγγραφο της Δ/νσης Εποπτείας Μ.Μ.Ε. του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης).

6.    Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι οι αμοιβές που καταβάλλει η εν λόγω επιχείρηση σε τηλεοπτικούς σταθμούς για την πώληση προϊόντων με τη μέθοδο του «telemarketing» εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χωρίς την καταβολή αγγελιοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ' της παρ.1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., καθόσον δεν πρόκειται για διαφήμιση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο