Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2008 ]

1004215/10093/Β0012/13.3.2008 Φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών εταίρων-διαχειριστών εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

(Φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών εταίρων-διαχειριστών εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 13 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1004215/10093/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών εταίρων-διαχειριστών εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της υπερ. αα' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, στα γενικά έξοδα διαχείρισης τα οποία εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται και οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα πρόσωπα αυτά για τις υπηρεσίες που παρέχουν στις εταιρείες έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περ. στ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, ορίζεται ότι θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, ο μισθός και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχουν σ' αυτή, εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επί των εισοδημάτων αυτών που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν αυτές μετά την τροποποίηση τους με την παρ.2 του άρθρου 7 του ν.3296/2004. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τους μισθούς που λαμβάνουν.

3.    Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση των μισθών ή αμοιβών των εταίρων Ε.Π.Ε. από τα ακαθάριστα έσοδα της είναι, οι εταίροι να είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο αποκλειστικά λόγω της παροχής υπηρεσιών σε αυτή και όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο, π.χ. λόγω παράλληλης άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος (1032964/10520/Β0012/21.04.2005 έγγραφό μας).

4.    Με το υπ'αριθμ.1034582/10532/Β0012/30.09.2005 έγγραφο μας διευκρινίσθηκε, ότι οι αμοιβές των εταίρων Ε.Π.Ε. των οποίων η κύρια ασφάλιση, για τις υπηρεσίες τους προς την Ε.Π.Ε. είναι σε ταμείο διάφορο του Ι.Κ.Α., δεν φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις και ο παρακρατηθείς φόρος δεν συμψηφίζεται με το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του. Όμως, σε περίπτωση ενδεχόμενης κύριας ασφάλισης στο Ι.Κ.Α., οι ανωτέρω αμοιβές φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο παρακρατούμενος.

5.    Επίσης, με το υπΆ αριθμ.1045202/10664/Β0012/13.12.2004 έγγραφό μας διευκρινίσθηκε ότι σε περίπτωση που τα μέλη μιας Ε.Π.Ε. δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο αποκλειστικά λόγω των υπηρεσιών που παρέχουν σε αυτή, οι αμοιβές που λαμβάνουν δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη της εταιρείας και πρέπει να προστίθενται ως λογιστικές διαφορές στο εισόδημα της Ε.Π.Ε. και να φορολογούνται στο όνομα της. Διευκρινίζεται ότι για τις αμοιβές αυτές των μελών της Ε.Π.Ε. θα γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών (ως αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος), σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.2238/1994.

6.    Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι εταίροι της Ε.Π.Ε. είναι ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες που παρέχουν σ' αυτή σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι αμοιβές που λαμβάνουν θα θεωρούνται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Αντίθετα, αν οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Ε.Π.Ε., οι αμοιβές που λαμβάνουν θα θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Τέλος, αν δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιον ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο για τις υπηρεσίες αυτές, τότε οι αμοιβές που λαμβάνουν θα θεωρούνται εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο