Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-03-2008 ]

1121725/10005/Β0012/12.3.2008 Έκπτωση ποσού δωρεάς από το φορολογούμενο εισόδημα φυσικών και νομικών προσώπων.

(Έκπτωση ποσού δωρεάς από το φορολογούμενο εισόδημα φυσικών και νομικών προσώπων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1121725/10005/Β0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση ποσού δωρεάς από το φορολογούμενο εισόδημα φυσικών και νομικών προσώπων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του δωδεκάτου εδαφίου της υποπ. γγ' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, μεταξύ άλλων, των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περ. δ' της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρούνται μεταξύ άλλων και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το φορολογούμενο λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

3.    Η έννοια του κοινωφελούς σκοπού είναι αυτή που δόθηκε από τη νομολογία μέχρι σήμερα, κατά την έννοια του άρθρου 1 του α.ν.2039/1939 και περιλαμβάνει ως επωφελείς στο κοινό, ολικά ή μερικά, τους φιλανθρωπικούς, θρησκευτικούς, εθνωφελείς και εκπαιδευτικούς σκοπούς (Ν.Σ.Κ. αρ.54/1990 η οποία κοινοποιήθηκε με την αρ. 1065094/ΠΟΛ.1188/1991 εγκύκλιο του ν.814/1978).

4.    Όπως έχει γίνει δεκτό με την αριθ. Ε. 11524/19/1978 εγκύκλιό μας, προκειμένου για το χαρακτηρισμό του σκοπού που επιδιώκεται από ένα νομικό πρόσωπο, ως φιλανθρωπικού, εκπαιδευτικού κ.τ.λ., δεν αρκεί η αναγραφή του πιο πάνω σκοπού στο οικείο καταστατικό αυτού, αλλά πρέπει κατά κύριο λόγο να επιτελείται, να εκπληρώνεται και ο σκοπός αυτός. Το ζήτημα όμως αυτό είναι πραγματικό και η σχετική κρίση για το χαρακτηρισμό του σκοπού του νομικού προσώπου ανάγεται στην αρμοδιότητα του οικονομικού εφόρου, που ελέγχει αυτό και σε περίπτωση αμφισβήτησης, των Διοικητικών Δικαστηρίων.

5.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας, το σωματείο με την επωνυμία «Χ» είναι ένα εκπαιδευτικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο (άρθρο 1 του καταστατικού) και έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την μελέτη, κατανόηση και αξιοποίηση των αρχών της ελληνικής παραδόσεως και του ελληνικού πολιτισμού. Επίσης, τη διάδοση και την προώθηση των ανωτέρω με νόμιμα μέσα στις τέχνες και τις επιστήμες με την μορφή διαλέξεων, την ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών, οικημάτων έρευνας κλπ., καθώς και την ενίσχυση οικονομικά δυσπραγούντων ατόμων (άρθρο 2 του καταστατικού).

6.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι για να αφαιρεθεί από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου φυσικού προσώπου ή τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης το ποσό της δωρεάς που προτίθεται να κάνει προς το σωματείο «Χ», θα πρέπει το σωματείο αυτό να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και να χορηγεί υποτροφίες ή να αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που να έχει συσταθεί νόμιμα και να επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς. Η αναγραφή του σκοπού του εν λόγω σωματείου στο οικείο καταστατικό αυτού δεν αρκεί, αλλά θα πρέπει κατά κύριο λόγο να επιτελείται και να εκπληρώνεται και ο σκοπός αυτός, πράγμα όμως που ως πραγματικό θα εξεταστεί από τον Προϊστάμενο της καθ' ύλην αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και σε περίπτωση αμφισβήτησης από τα Διοικητικά Δικαστήρια (αρ. πρωτ: 1070349/10779/Β0012/24.10.2003 και 1112054/11508ΠΕ/ Β0012/16.01.2006 έγγραφά μας). Τέλος, σημειώνεται ότι για την αναγνώριση των χρηματικών δωρεών ως εκπεστέας δαπάνης από το συνολικό εισόδημα των φορολογουμένων και τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων θα πρέπει να τηρούνται και οι προϋποθέσεις που θέτουν τα άρθρα 8 και 31 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο