Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-02-2008 ]

1013931/15009/Γ0012/21.2.2008 Απόσβεση παγίου στοιχείου.

(Απόσβεση παγίου στοιχείου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1013931/15009/Γ0012

ΘΕΜΑ: Απόσβεση παγίου στοιχείου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ. Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικά, με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των εξόδων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό μεταξύ των οποίων είναι και τα ποσά των κάθε είδους φόρων, τελών και δικαιωμάτων που βαρύνουν την επιχείρηση. Ως χρόνος έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος καταβολής αυτών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν εκπίπτουν οι τυχόν καταβαλλόμενοι από την επιχείρηση κάθε είδους φόροι που βαρύνουν τρίτους.

2.    Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ. Β. Σ. τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην αξία της τιμής κτήσης, όπως εννοιολογικά αυτή προσδιορίζεται με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν (Κ.Β.Σ.).
Ειδικότερα ως τιμή κτήσης θεωρείται η τιμολογιακή αξία αγοράς αυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς και μειωμένη με τις εκπτώσεις (άμεσο κόστος αγοράς).

Τιμολογιακή αξία είναι η αξία αγοράς που αναγράφεται στα τιμολόγια, μειωμένη με τις εκπτώσεις που κάθε φορά χορηγούνται από τους προμηθευτές και απαλλαγμένη από τους φόρους και τα τέλη που δεν βαρύνουν τελικά την οικονομική μονάδα.

3.    Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι οι ειδικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. και Ε.Γ.Λ.Σ. περί αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, με εξαίρεση τα ακίνητα, προβλέπουν την ενσωμάτωση στο κόστος του παγίου των φόρων που βαρύνουν την επιχείρηση, προκύπτει ότι ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που έχει βαρύνει τις αγορές των ενσώματων παγίων της επιχείρησης κατά το μέρος που δεν μπορεί να εκπέσει με το φόρο εισροών, προσαυξάνει την τιμή απόκτησης του παγίου και συνεπώς επί της συνολικής αξίας του παγίου θα διενεργηθούν οι κατά νόμο αποσβέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά συνέπεια η κλιματιστική μονάδα που αγοράστηκε από το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης το οποίο δεν έχει υποχρέωση απόδοσης Φ.Π.Α. θα αποσβεσθεί στη συνολική της αξία, δηλαδή συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Φ.Π.Α. (σε περισσότερες της μιας χρήσης).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο