Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-2008 ]

1119822/2327/Α0012/23.1.2008 Φορολογική μεταχείριση αποσβέσεων κατά την αγορά από ατομική επιχείρηση οικοπέδου με αποθήκη και μετατροπή της αποθήκης σε κατάστημα.

(Φορολογική μεταχείριση αποσβέσεων κατά την αγορά από ατομική επιχείρηση οικοπέδου με αποθήκη και μετατροπή της αποθήκης σε κατάστημα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1119822/2327/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποσβέσεων κατά την αγορά από ατομική επιχείρηση οικοπέδου με αποθήκη και μετατροπή της αποθήκης σε κατάστημα.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ, το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ εξευρίσκεται λογιστικά με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, μεταξύ άλλων, των ποσών των αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων ή φθαρτών υλικών, συναφών με τη λειτουργία της επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης, εφόσον αυτές έγιναν με οριστικές εγγραφές, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ορίζονται για κάθε επιχείρηση.

2.    Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι ως βάση υπολογισμού των τακτικών αποσβέσεων λαμβάνεται η αξία κτήσης των παγίων στοιχείων της επιχείρησης προσαυξημένη με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων.

3.    Σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, στην έννοια της βελτίωσης ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου συμπεριλαμβάνεται κάθε μεταβολή που γίνεται σ' αυτό μετά από τεχνολογική επέμβαση και που έχει ως αποτέλεσμα, είτε την αύξηση του χρόνου της ωφέλιμης ζωής του, είτε την αύξηση της παραγωγικότητας του, είτε τη μείωση του κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποίησής του.

4.    Ύστερα από τα παραπάνω, η αξία κτήσης του κτίσματος (αποθήκης) θα προσαυξηθεί με τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την μετατροπή της αποθήκης σε κατάστημα και η προσαυξημένη αυτή αξία θα ληφθεί υπόψη ως βάση υπολογισμού των τακτικών αποσβέσεων.

5.    Τέλος για την απόσβεση της αξίας του καταστήματος, η οποία προκύπτει με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, θα εφαρμοσθεί ο κατώτερος συντελεστής 3% ή ο ανώτερος 5% που ορίζονται με τις διατάξεις της περ. δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ/τος 299/2003 ή ο ενδιάμεσος ακέραιος συντελεστής μεταξύ του ανωτέρου και του κατωτέρου, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν.3296/2004.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο