Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2008 ]

1122137/10021/Β0012/15.1.2008 Οι ζημίες που προκύπτουν από συμβάσεις ή πράξεις επί αλλοδαπών παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, οι οποίες πραγματοποιούνται για κάλυψη κινδύνων, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιζ της παρ. 1 του άρθρου 31, του ν.2238/1994.

(Οι ζημίες που προκύπτουν από συμβάσεις ή πράξεις επί αλλοδαπών παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, οι οποίες πραγματοποιούνται για κάλυψη κινδύνων, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιζ της παρ. 1 του άρθρου 31, του ν.2238/1994.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1122137/10021/Β0012

ΘΕΜΑ: Οι ζημίες που προκύπτουν από συμβάσεις ή πράξεις επί αλλοδαπών παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, οι οποίες πραγματοποιούνται για κάλυψη κινδύνων, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιζ' της παρ. 1 του άρθρου 31, του ν.2238/1994.

1.    Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι αρνητικό στοιχείο εισοδήματος από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή συμψηφίζεται μόνο με θετικά εισοδήματα του φορολογουμένου που προκύπτουν στην αλλοδαπή.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. ιζ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι από το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ζημιών που προκύπτουν από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, οι οποίες πραγματοποιούνται για κάλυψη κινδύνων, χωρίς να γίνεται διάκριση αν τα παράγωγα αυτά πρέπει να είναι ελληνικά.

3.    Από το έγγραφό σας, προκύπτει ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Χ» και με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση ξενοδοχείου διαθέτει χρηματικά διαθέσιμα σε ελβετική τράπεζα.

Η εν λόγω εταιρεία, δίδει εντολές στην αλλοδαπή τράπεζα να επενδύει τα χρηματικά διαθέσιμα που διαθέτει σε ξένο νόμισμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αποκομίζει αφενός μεν έσοδα από τόκους και αφετέρου δε κέρδη ή ζημίες από τη διαφορά τιμής αγοράς-πώλησης των ξένων νομισμάτων που έχει επενδύσει αυτά κατά τη λήξη του συμβατικού χρόνου επένδυσης των διαθεσίμων (SWAPS).

Τη χρήση 2003, προέκυψαν ζημίες από αυτή τη δραστηριότητα για την ελεγχόμενη εταιρεία, ενώ για τις χρήσεις 2002, 2004 και 2005 προέκυψαν κέρδη, τα οποία φορολογήθηκαν με τις γενικές διατάξεις.

4.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι διατάξεις της περ. ιζ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. ως ειδικότερες κατισχύουν των διατάξεων του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. και ως εκ τούτου, οι ζημίες που προκύπτουν από συμβάσεις ή πράξεις επί αλλοδαπών παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, δεδομένου μάλιστα ότι τα κέρδη από τις ίδιες συναλλαγές φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις. Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πράξεις πραγματοποιούνται με σκοπό την κάλυψη κινδύνων.
Η διαπίστωση, όμως, των ανωτέρω αποτελεί θέμα πραγματικό που εξετάζεται σε κάθε περίπτωση από την αρμόδια Φορολογούσα Αρχή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο