Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2008 ]

1106587/11174πε/Β0012/15.1.2008 Το ποσό που καταβάλλεται σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, πριν από τη λήξη της μίσθωσης αυτής, για την απόκτηση του μισθίου αποτελεί την αξία κτήσης αυτού.

(Το ποσό που καταβάλλεται σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, πριν από τη λήξη της μίσθωσης αυτής, για την απόκτηση του μισθίου αποτελεί την αξία κτήσης αυτού.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1106587/11174πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Το ποσό που καταβάλλεται σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, πριν από τη λήξη της μίσθωσης αυτής, για την απόκτηση του μισθίου αποτελεί την αξία κτήσης αυτού.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της περ. ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3220/2004, η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι θα εμφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο φορολογείται, σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, Για τον προσδιορισμό της υπεραξίας, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που ορίζεται στη σύμβαση. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για συμβάσεις αγοράς ακινήτων στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι εξωχώρια εταιρεία.

2.    Από την αίτηση σας καθώς και από συμπληρωματικά στοιχεία που χορηγήσατε στην επιτροπή δαπανών προκύπτει ότι τον Ιανουάριο του 2000 ακίνητο ιδιοκτησίας των μετόχων της εταιρείας σας, πουλήθηκε σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Στην συνέχεια, για το ακίνητο αυτό συνάψατε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, διάρκειας δέκα (10) ετών, με την συγκεκριμένη εταιρεία leasing και πριν τη λήξη της μίσθωσης (Αύγουστο 2005) η εταιρεία σας, άσκησε το δικαίωμα προαιρέσως εξαγοράς του ακινήτου προ του συμβατικού χρόνου λήξεως  της μισθώσεως, καταβάλλοντος το ποσό 479.156,69 ευρώ (479.153,76 ευρώ ως αποζημίωση πρόωρης καταγγελίας και 2,93 ως τίμημα εξαγοράς). Το ως άνω τίμημα καταχωρήθηκε στα βιβλία της εταιρείας σας, ως αξία κτήσης του εν λόγω ακινήτου.
Τέλος, η εταιρεία σας, την ίδια ημερομηνία (Αύγουστο 2005), σύναψε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back) με την εταιρεία … Leasing. Η υπεραξία που προέκυψε από την πώληση αυτή (787.008,57 ευρώ) εμφανίσθηκε σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994.

3.    Η ειδική γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., με την από 04/12/2007 συνεδρίαση της αποφάνθηκε, ότι  ορθά το καταβληθέν τίμημα προς την … Leasing εμφανίσθηκε στα βιβλία της εταιρείας σας, ως  αξία κτήσης του πιο πάνω ακινήτου και επομένως ορθά το εν λόγω ποσό έχει ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό της ωφέλειας που προέκυψε κατά τη σύναψη της σύμβασης sale and lease back και το οποίο εμφανίσθηκε σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο