Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-01-2008 ]

1119116/11352/Β0012/4.1.2008 Έκπτωση χρηματικών δωρεών από τα έσοδα των επιχειρήσεων.

(Έκπτωση χρηματικών δωρεών από τα έσοδα των επιχειρήσεων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1119116/11352/Β0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση χρηματικών δωρεών από τα έσοδα των επιχειρήσεων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του δωδέκατου εδαφίου της υποπ. γγ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εκπίπτουν, μεταξύ άλλων, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλουν λόγω δωρεάς προς τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

2.    Η έννοια του κοινωφελούς σκοπού είναι αυτή που δόθηκε από τη νομολογία μέχρι σήμερα, κατά την έννοια του άρθρου 1 του α.ν.2039/1939 και περιλαμβάνει ως επωφελείς στο κοινό, ολικά ή μερικά, τους φιλανθρωπικούς, θρησκευτικούς, εθνωφελείς και εκπαιδευτικούς σκοπούς (ΝΣΚ αρ. 54/1990 η οποία κοινοποιήθηκε με την αρ. 1065094/ΠΟΛ.1188/1991 εγκύκλιό μας).

3.    Όπως έχει γίνει δεκτό με την αριθ. Ε. 11524/19/1978 εγκύκλιό μας, προκειμένου για το χαρακτηρισμό του σκοπού που επιδιώκεται από ένα νομικό πρόσωπο, ως φιλανθρωπικού, εκπαιδευτικού κ.τ.λ., δεν αρκεί η αναγραφή του πιο πάνω σκοπού, στο οικείο καταστατικό αυτού, αλλά πρέπει κατά κύριο λόγο να επιτελείται, να εκπληρώνεται και ο σκοπός αυτός. Το ζήτημα όμως αυτό είναι πραγματικό και η σχετική κρίση για το χαρακτηρισμό του σκοπού του νομικού προσώπου ανάγεται στην αρμοδιότητα του οικονομικού εφόρου, που ελέγχει αυτό και σε περίπτωση αμφισβήτησης, των Διοικητικών Δικαστηρίων.

4.    Εξάλλου, όπως προκύπτει από το καταστατικό του εν λόγω Σωματείου που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, έχει συσταθεί σωματείο με έδρα το Καρπενήσι και επωνυμία «Σύλλογος … Ν. Ευρυτανίας» (άρθρο 1), το οποίο έχει ως σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και προβολή του σιδηροδρόμου του Ν. Ευρυτανίας μέσω των δραστηριοτήτων που αναγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2 του καταστατικού του.

5.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς το σωματείο σας, εξαρτάται από τον κοινωφελή ή μη χαρακτήρα του επιδιωκόμενου σκοπού του, το οποίο ως ζήτημα πραγματικό εξετάζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας καθ' ύλη Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, ο οποίος κρίνει επί του τεταγμένου σκοπού και για τον τρόπο κτήσης και διάθεσης των εσόδων του (σχετ. τα 11 12054/11508πε/Β0012/16-1-2006, 1073396/11062/Β0012/13-9- 2006 έγγραφά μας).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο