Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-2008 ]

1054702/978/Α0012/2.6.2008 Φορολογική μεταχείριση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.

(Φορολογική μεταχείριση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 2 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1054702/978/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.

Σε απάντηση της από 16.5.2008 αίτησής σας, σχετικά με τη φορολόγηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, σας στέλνουμε την 1013044/222/Α0012/ΠΟΛ.1031/7.2.2001 διαταγή μας για ενημέρωσή σας.

Με τη διαταγή αυτή, διευκρινίζεται ότι οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες είναι υποκείμενα φόρου εισοδήματος και ορίζεται, ποιες περιπτώσεις εσόδων αποτελούν ακαθάριστο φορολογούμενο εισόδημα και ποιες δεν εμπίπτουν στην έννοια του ακαθάριστου εισοδήματος και δεν φορολογούνται.

Περαιτέρω για τη φορολογική μεταχείριση των ποσών τω επιχορηγήσεων που λαμβάνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία από το Υπ. Πολιτισμού, σας πληροφορούμε τα εξής:

1.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) ορίζεται ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.

2.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3525/2007, ως «Πολιτιστική χορηγία» νοείται η χρηματική ή άλλης μορφής οικονομική παροχή σε είδος, σε άυλα αγαθά ή υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την ενίσχυση συγκεκριμένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων ή σκοπών του αποδέκτη της χορηγίας με αντιστάθμισμα την προβολή του κοινωνικού προσώπου και της ευποιίας του χορηγού.

Ως «Χορηγός» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, του ιδιωτικού δικαίου που προβαίνει σε πολιτιστική χορηγία.

Ως «Αποδέκτης χορηγίας» νοείται το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά οριοθετείται, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 741 Α.Κ., που επιδιώκουν, κατά το καταστατικό τους, σκοπούς πολιτιστικούς.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, διακρίνεται η πολιτιστική χορηγία από την «επιχορήγηση», η οποία αποτελεί καταβολή από το Δημόσιο χρηματικής ενίσχυσης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κ.λπ., για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου ή προγράμματος.

3.    Όπως έχει ερμηνευτεί από τη Διοίκηση (1130809/2255/Α0012/27.2.1998 έγγραφό μας) η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος, ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρούνται και οι επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις γενικά.

4.    Εξάλλου, όπως πάγια έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, τα χρηματικά ποσά των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε επιχειρήσεις γενικά, για αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων (ανέγερση οικοδομών, αγορά μηχανημάτων κ.τ.λ.), δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο αλλά αποτελούν μειωτικά στοιχεία του κόστους των παγίων αυτών στοιχείων (Σχετική η 1071908/1159/Α0012/ΠΟΛ.1176/17.6.1998).

5.    Επίσης, έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (1115957/2532/Α0012/24.3.04) ότι στην κατηγορία των επιχορηγήσεων περιλαμβάνονται και οι ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις, δηλαδή ποσά που λαμβάνει η επιχείρηση, σύμφωνα με σχετικά προγράμματα, από οποιονδήποτε φορέα (ΟΑΕΔ, Ε.Ε. κ.λπ.) για εκπαίδευση προσωπικού ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή για κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων της, δηλαδή οι επιδοτήσεις επιχορηγήσεις αυτές ουσιαστικά αποτελούν μειωτικά στοιχεία των εξόδων της επιχείρησης που τις λαμβάνει.

6.    Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., από το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις απαλλάσσεται το ποσό της επιχορήγησης που καταβάλλεται από 1ης Ιανουαρίου 2003 στους νέους επαγγελματίες οι οποίοι υπάγονται στα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του ν.1262/1982.

7.    Ύστερα από τα παραπάνω οι επιχορηγήσεις σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρία είναι ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και υπόκειται σε φόρο.

8.    Σύμφωνα με την πιο πάνω αίτηση η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία προβολής γελοιογραφίας «...» έλαβε επιχορηγήσεις εντός του έτους 2006, ενώ η διαδικασία υλοποίησης των έργων που αφορούν τις επιχορηγήσεις αυτές έγιναν εντός του επομένου έτους 2007.

Εν όψει των ανωτέρω τα ποσά που εισπράχθηκαν το έτος 2006 πρέπει να αποτελέσουν έσοδο της επόμενης χρήσης 2007 εντός της οποίας θα προκύψουν και οι αντίστοιχες δαπάνες από την πραγματοποίηση του σκοπού των επιχορηγήσεων (σχετ. έγγραφο 1108679/2359/Α0012/15.1.2005).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο