Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-01-2008 ]

1105041/2074/Α0012/2.1.2008 Φορολογική μεταχείριση επιχορηγήσεων για αγορά παγίων σε επιτηδευματίες που τηρούν Β΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ..

(Φορολογική μεταχείριση επιχορηγήσεων για αγορά παγίων σε επιτηδευματίες που τηρούν Β΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1105041/2074/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιχορηγήσεων για αγορά παγίων σε επιτηδευματίες που τηρούν Β΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ..

1.    Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικό στοιχείο των ακαθαρίστων εσόδων, δηλ. δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων.
Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων, αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (1040321/102381/Β0012/ΠΟΛ.1093/5.5.1993 εγκύκλιος).

2.    Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που η επιχορήγηση για αγορά παγίων καταβάλλεται στην επιχείρηση μέσα στο επόμενο έτος από την αγορά τους.

Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση θα υπολογίσει τις αποσβέσεις του παγίου στη συνολική αξία αγοράς του για τη χρήση εντός της οποίας αγοράστηκε το πάγιο και μειωμένη, σύμφωνα με τα πιο πάνω, τιμή αγοράς του για τις επόμενες χρήσεις.

3.    Επομένως, σε κάθε περίπτωση, αποσβέσεις επί των επιχορηγηθέντων πάγιων στοιχείων και επιχειρήσεων αναγνωρίζονται μόνο αυτές που αντιστοιχούν στην αξία των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε.

4.    Στην αίτησή σας αναφέρεσθε σε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών «παιδικό σταθμό» η οποία τηρεί Β' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. και έχει ενταχθεί στο επιχειρηματικό πρόγραμμα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης (Μέτρο 2.8) «ενίσχυση επιχειρηματικότητας ομάδων πληθυσμού» και (Μέτρο 28.2) «ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας» του ΕΟΜΜΕΧ. Σύμφωνα με το ως άνω πρόγραμμα, τη χρήση 2007 έλαβε επιχορήγηση των πραγματοποιούμενων δαπανών για αγορά παγίων στοιχείων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν-διαδοχικά τις χρήσεις 2005, 2006 & 2007, ποσού 21.939,61 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών ρωτάτε ποια θα είναι η φορολογική μεταχείριση της επιχορήγησης και πως αυτή θα απεικονιστεί στο έντυπο Ε3 (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών).

5.    Ύστερα από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ατομική επιχείρηση για την επιχορήγηση που θα εισπράξει από τον ΕΟΜΜΕΧ και η οποία αφορά την αγορά παγίων έχει υποχρέωση να χειρισθεί το ποσό αυτό της επιχορήγησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος, δηλαδή ως μειωτικό στοιχείο του κόστους αυτών. Επομένως, η επιχορήγηση για την αγορά των παγίων θα καταχωρηθεί αρνητικά στην αξία αγοράς παγίων στο χρόνο που λαμβάνεται αυτή στα βιβλία της ατομικής επιχείρησης - Β' κατηγορίας (εσόδων - εξόδων). Τα πιο πάνω απεικονίζονται στο έντυπο Ε3 με τη συμπλήρωση των εξής πινάκων & κωδ.: 1) Πίνακας Ε' κωδ. 904 (για πληροφορικούς λόγους) 2) Πίνακας ΣΤ' κωδ. 811 (το ποσό της αξίας των παγίων μειωμένο κατά το εισπραχθέν ποσό της επιχορήγησης με σχετική σημείωση στο τέλος του εντύπου Ε3), κωδ. 542 (αποσβέσεις παγίων επί της συνολικής αξίας αυτών χωρίς τη μείωση με το ποσό της επιχορήγησης), κωδ. 557 (μεταφορά των δαπανών από κωδ. 545) και κωδ. 564 (όπου αναγράφεται σα λογιστική διαφορά το ποσό της επιδότησης με το οποίο θα έπρεπε να μειωθεί η αξία της αγοράς των παγίων για τη διενέργεια των αποσβέσεων.

6.    Σημειώνεται όμως ότι, στην περίπτωση κατά την οποία η υπόψη ατομική επιχείρηση κάνοντας εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. (ζ) του άρθρου 33 του ν.3296/04, περί εφάπαξ απόσβεσης για πάγια περιουσιακά στοιχεία αξίας μέχρι 1200 ευρώ (σχετ. παρ. 6 άρθρ. 9 ν.3296/2004) για την αγορά που πραγματοποίησε τη χρήση 2005 για πάγιο αξίας 249,00 ευρώ, επέλεξε την εφάπαξ απόσβεσή του το έτος κτήσης αυτού (2005), ενώ η επιχορήγηση που εισέπραξε το έτος (2007) δηλ. σε έτος μεταγενέστερο της αγοράς του πιο πάνω παγίου από τον ΕΟΜΜΕΧ για αγορά παγίων συμπεριλάμβανε και την πιο πάνω αγορά, τότε το ποσό αυτό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο πάγιο, αφού δεν υπάρχουν δαπάνες τη χρήση 2007 για αποσβέσεις αυτού του παγίου που χρηματοδοτήθηκε με το ποσό της επιχορήγησης, κατά το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών της ατομικής επιχείρησης το ποσό αυτό της επιχορήγησης μειώνει τις λοιπές δαπάνες διαχείρισης της χρήσης (2007) μέσα στην οποία η επιχείρηση εισέπραξε το ποσό αυτής (στο έντυπο Ε3 πίνακα ΣΤ κωδ. 557).
Στην περίπτωση αυτή το ποσό της επιχορήγησης θα καταχωρηθεί στο σκέλος των εξόδων στα βιβλία της επιχείρησης ως αφαιρετικό στοιχείο της δαπάνης των αποσβέσεων.

7.    Τα παραπάνω εφαρμόζονται κατΆ ανάλογη εφαρμογή της φορολογικής μεταχείρισης που δόθηκε σύμφωνα με την ΠΟΛ.1147/22.5.01, για ποσό επιχορήγησης που έλαβε επιχείρηση από τον ΟΑΕΔ για πρόσληψη προσωπικού σε χρόνο όμως μεταγενέστερο από αυτόν της πρόσληψης, κατά τον οποίο δεν υπήρχαν δαπάνες για αμοιβές προσωπικού.

8.    Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ. 15 του ν.3296/2004, ως ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αμιγώς παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στη διαδικασία περαίωσης, λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία.

Συνεπώς, στην περίπτωση της εν λόγω ατομικής επιχείρησης «παιδικός σταθμός», εφόσον επιθυμεί την περαίωση βάσει του ν.3296/2004 για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων της θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αποσβέσεις που αντιστοιχούν στο τμήμα της αξίας των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο