Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-2008 ]

1122544/10023/Β0012/24.1.2008 Φορολογική αντιμετώπιση των μισθών που καταβάλλονται σε μέλος Δ.Σ. που είναι και μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας.

(Φορολογική αντιμετώπιση των μισθών που καταβάλλονται σε μέλος Δ.Σ. που είναι και μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1122544/10023/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση των μισθών που καταβάλλονται σε μέλος Δ.Σ. που είναι και μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρείται μεταξύ άλλων και ο μισθός που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε, εκτός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.

Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι ο χαρακτηρισμός των υπόψη μισθών ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ή μισθωτές υπηρεσίες εξαρτάται αποκλειστικά από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένο το μέλος του Δ.Σ. για κύρια ασφάλιση λόγω των μισθών που λαμβάνει από την ανώνυμη εταιρεία (αρ. πρωτ. 1106298/11255/Β0012/10.12.2003 έγγραφό μας).

2.    Με τα αρ. πρωτ. 1023633/10318/Β0012/15.4.2004 και 1044554/10457/ Β0012/21.5.2003 έγγραφά μας έχει γίνει δεκτό ότι οι μισθοί που καταβάλλονται σε εργαζόμενους ανώνυμης εταιρείας που είναι και μέλη του Δ.Σ. αυτής αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, εφόσον δεν είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α.

3.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 46 του ν.3518/2006 ορίζεται ότι τα μέλη των Ε.Π.Ε. και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε., εφόσον είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, σε όλη την επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

4.    Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 70 του ν.3518/2006 ορίζεται ότι στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται υποχρεωτικά από 1.1.2007 τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. -ΤΣΑ, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, εξαιρούμενοι της ασφάλισης του Κλάδου Παροχών Ασθένειας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

5.    Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησης σας προκύπτει ότι φυσικό πρόσωπο συνδέεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με ανώνυμη εταιρεία και είναι ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993 (παλαιός ασφαλισμένος). Στη συνέχεια, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εν λόγω α.ε. εξελέγη μέλος του Δ.Σ., λόγω της εμπειρίας του στα θέματα διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, ενώ συμμετείχε και σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με αποτέλεσμα να καταστεί μέτοχος με ποσοστό μεγαλύτερο του 3% του μετοχικού κεφαλαίου και μικρότερο του 66,66% (2/3). Συνεπώς, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο συγκεντρώνει τις ιδιότητες του μισθωτού, του μέλους Δ.Σ. και του μετόχου της εν λόγω α.ε. με ποσοστό μικρότερο των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου και παράλληλα, υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. για την ιδιότητα του ως μέλους του Δ.Σ.

Ακόμη, μας γνωρίσατε ότι μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας που παρέχουν στην εταιρεία εξαρτημένη εργασία και δεν κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο των 2/3 του μετοχικού της κεφαλαίου, παράλληλα με την ασφάλιση τους στο Ειδικό Ταμείο (Ο.Α.Ε.Ε.) ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με πάγια θέση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ι.Κ.Α.

6.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι μισθοί που λαμβάνει ο εν λόγω εργαζόμενος ως μέλος του Δ.Σ. αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, καθόσον για τις εν λόγω υπηρεσίες δεν είναι ασφαλισμένος (κύρια ασφάλιση) στο Ι.Κ.Α.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο