Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-01-2008 ]

1100430/1980πε/Α0012/18.1.2008 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος Ε.Ε..

(Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος Ε.Ε..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1100430/1980πε/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος Ε.Ε..

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του ΚΦΕ (ν.2238/1994), εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι, μεταξύ άλλων και οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του σχεδιαστή.

2.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ΚΦΕ, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48 του ίδιου νόμου.

3.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, Δημόσιες Υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όταν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ.186/1992, προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη έμμισθης υπηρεσίες, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το π.δ. 186/1992 η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αμοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό αυτής. Εξαιρούνται από την παρακράτηση οι προμήθειες που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρίες στους νόμιμους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους γενικούς ή απλούς πράκτορες τους.

4.    Από τη Διοίκηση έγινε δεκτό ότι οι αμοιβές από την άσκηση του επαγγέλματος του γραφίστα αποτελούν εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον ο γραφίστας κατόπιν παραγγελίας, προβαίνει σε σχεδιασμό εντύπου, αφίσας ταμπέλας κ.τ.λ., με βάση την καλλιτεχνική του έμπνευση και την εικαστική του αντίληψη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το παραγόμενο έργο ως συγκεκριμένο και μοναδικό, δεν αναπαράγεται σε αντίτυπα διαθέσιμα προς πώληση σε κάθε τρίτο.

Η αναπαραγωγή του έργου σε αντίτυπα και η στη συνέχεια αυτούσια πώληση του σε τρίτους, το καθιστά εμπόρευμα και συνεπώς το εισόδημα αυτό θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' Κατηγορίας).

5.    Συνεπώς, αν το αντικείμενο των εργασιών του γραφίστα περιορίζεται στο σχεδιασμό εντύπων, την οπτικοποίηση εμπορικών μηνυμάτων, καθώς και την φιλοτέχνηση σημάτων, λογοτύπων και άλλων σχεδίων, οι αμοιβές που αποκτά ο γραφίστας στα πλαίσια των ως άνω δραστηριοτήτων αποτελούν και φορολογούνται ως εισόδημα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος της παρ. 1 του άρθρου 48 του ΚΦΕ, με την προϋπόθεση, ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο το γραφίστα, δηλαδή χωρίς την απασχόληση επιπλέον προσωπικού της ειδικότητας του γραφίστα και χωρίς την αναπαραγωγή αυτών, καθόσον στη δεύτερη περίπτωση η δραστηριότητα αυτή αποτελεί άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος (σχετ. το 1027466/785/Α0012/5.4.2004 έγγραφο).

Τέλος, η υπαγωγή των αμοιβών από την άσκηση του επαγγέλματος του γραφίστα στην κατηγορία των εισοδημάτων από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή από εμπορικές επιχειρήσεις εναπόκεινται στην εξελεγκτική εξουσία του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, καθόσον συνδέεται άμεσα με πραγματικά δεδομένα.

6.    Στο έγγραφό σας μας αναφέρετε ότι ετερόρρυθμη εταιρία, της οποίας και τα δύο μέλη είναι γραφίστες, δραστηριοποιείται με αντικείμενο την κατασκευή γραφικών για τηλεοπτικά διαφημιστικά κλπ. , τα μοτίβα των οποίων επαναχρησιμοποιούν και σε άλλους πελάτες. Οι εν λόγω εταίροι ταυτόχρονα, εκτός αυτής της ιδιότητας τους, δραστηριοποιούνται ατομικά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

7.    Με βάση όσα αναφέρονται πιο πάνω και δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που παρέχει η υπόψη εταιρία (κατασκευή γραφικών για τηλεοπτικά διαφημιστικά κλπ.) αναπαράγονται, καθόσον τα μοτίβα των κατασκευαζόμενων γραφικών επαναχρησιμοποιούνται και σε άλλους πελάτες, η εν λόγω εταιρεία θεωρείται ότι αποκτά εισόδημα από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

8.    Επομένως, θα έχουν εφαρμογή περί παρακράτησης οι διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος. Κατά συνέπεια, εφόσον στις αμοιβές που καταβάλλονται στην εν λόγω Ε.Ε. από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος, ορίζεται η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών, τότε δεν απαιτείται η παρακράτηση φόρου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο