Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2008 ]

1121662/10011/Β0012/28.3.2008 Φορολογική αντιμετώπιση κερδών από αμοιβαία κεφάλαια αλλοδαπής.

(Φορολογική αντιμετώπιση κερδών από αμοιβαία κεφάλαια αλλοδαπής.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 28 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1121662/10011/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση κερδών από αμοιβαία κεφάλαια αλλοδαπής.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994, τα κέρδη που προκύπτουν από αμοιβαία κεφάλαια και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, αποτελούν για τους δικαιούχους αυτών (φυσικά πρόσωπα) εισόδημα από κινητές αξίες.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.4 και της περ. δ' της παρ. 5 του άρθρου 54 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι στα εισοδήματα από κινητές αξίες γενικά αλλοδαπής προέλευσης ενεργείται παρακράτηση φόρου 20% κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων ή της εισπράξεως των μερισμάτων. Στην περίπτωση αυτή, υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου είναι, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, αυτός που ενεργεί στην Ελλάδα την εξαργύρωση ή την καταβολή.

3.    Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. Γ της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.2238/1994, ορίζεται ότι τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων του ν.3283/2004 και του ν.2778/1999, καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν.3283/2004 και της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν.2778/1999. Η πιο πάνω απαλλαγή ισχύει και για τα αμοιβαία κεφάλαια που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΟΧ/ΕΖΕΣ).

4.    Από τα στοιχεία της αίτησης σας και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μας γνωρίσατε ότι αποκτάτε κέρδη και πρόσθετη αξία (υπεραξία) από αμοιβαία κεφάλαια αλλοδαπής (Ελβετία).

5.    Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι για τα κέρδη και την υπεραξία που αποκτάτε από ελβετικό αμοιβαίο κεφάλαιο φορολογείσθε με τις γενικές διατάξεις, καθόσον η οριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2238/1994 απαλλαγή περιορίζεται μόνο στα εισοδήματα από αμοιβαία κεφάλαια που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.

Επίσης, προκύπτει ότι η μεσολαβούσα στην Ελλάδα Τράπεζα προβαίνει σε παρακράτηση φόρου 20%. Στη συνέχεια, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους θα δηλώνετε τα ανωτέρω εισοδήματα και από τον προκύπτοντα φόρο (για τα συνολικά δηλούμενα εισοδήματα) θα εκπίπτει ο παρακρατηθείς από την Τράπεζα φόρος 20%.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο