Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-1996 ]

ΠΟΛ.1029/7.2.1996 Εγκαιρη περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων

(Εγκαιρη περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 1996
Αριθμ. Πρωτ. 1016271/124/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1029

ΘΕΜΑ: Εγκαιρη περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων.

1. Τους τελευταίους μήνες κάθε οικονομικού έτους η Υπηρεσία μας κατακλύζεται από τηλεγραφήματα Προϊσταμένων ΔΟΥ, με τα οποία ζητούν την παράταση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για την επιβολή φόρων και προστίμων σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών-γονικών παροχών και μεταβιβάσεις ακινήτων με επαχθή αιτία.
Ως αιτιολογία του αιτήματός τους θεωρούν την αδυναμία ελέγχου των υποθέσεων λόγω ελλείψεως προσωπικού και την καθυστέρηση αποστολής των εκθέσεων ελέγχου από τις κατά τόπο αρμόδιες ΔΟΥ. Για την αποφυγή του φαινομένου αυτού εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω μέτρα που πρέπει να τηρείτε με την επίβλεψη και των αρμοδίων Επιθεωρητών:


α) Για δηλώσεις φορολογίας Κεφαλαίου που υποβάλλονται από της κοινοποιήσεως της παρούσας εγκυκλίου, τα Δελτία Αιτήσεως Πληροφοριών (ΔΑΠ), θα αποστέλλονται από τους καθ' ύλην προϊσταμένους ΔΟΥ στους κατά τόπο προϊστάμενους εντός μηνός τουλάχιστον από την παραλαβή της οικείας δήλωσης. Η εκτέλεση των δελτίων αυτών θα πρέπει να γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

β) Για υποθέσεις φορολογίας Κεφαλαίου, για τις οποίες έχει υποβληθεί δήλωση, η αποστολή των ΔΑΠ πρέπει να γίνει εντός μηνός από τη λήψη της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή τα ΔΑΠ πρέπει να εκτελούνται εντός τριμήνου προθεσμίας από την παραλαβή τους από τους κατά τόπον Προϊσταμένους ΔΟΥ, χωρίς να παραλείπεται και η σχετική υπόμνηση, όταν το τρίμηνο παρέρχεται άπρακτο. Με την τήρηση των ανωτέρω θα παρέχεται η ευχέρεια στους καθ' ύλην προϊσταμένους να συντάσσουν εγκαίρως τα οικεία φύλλα ελέγχου ή πράξεις καταλογισμού του
φόρου, τα οποία θα κοινοποιούν στους υποχρέους σε φόρο στην προθεσμία που ορίζουν οι σχετικές μας διατάξεις, χωρίς να γεννάται κίνδυνος παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου. Τα φύλλα ελέγχου και οι πράξεις καταλογισμού του φόρου, που αφορούν παραγραφόμενες υποθέσεις, πρέπει να κοινοποιούνται αν είναι δυνατό, μέχρι και την 30η Νοεμβρίου του έτους παραγραφής, διότι η κοινοποίησή τους το Δεκέμβριο μήνα, και μάλιστα τις τελευταίες μέρες του μήνα αυτού, εγκυμονεί κινδύνους, όπως η απουσία στο εξωτερικό των υπόχρεων σε φόρο, ο θάνατός τους και η έλλειψη του χρόνου αναζήτησης των κληρονόμων τους κ.λπ., γεγονότα που καθιστούν μη
νόμιμη την εν λόγω κοινοποίηση. Τούτο έχει ως συνέπεια την προσβολή τους στα Διοικητικά Δικαστήρια, λόγω μη νόμιμης επίδοσης, τα οποία αποφασίζουν την επανάληψη της διαδικασίας επίδοσης. Ετσι σπαταλάται πολύτιμος χρόνος με αποτέλεσμα την καθυστέρηση είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε την αριθμ. 1049348/199/ΠΟΛ. 1098/Β0013/27.4.1994 εγκύκλιο διαταγή μας, με την οποία ζητούσαμε να εντείνετε τις προσπάθειές σας, ώστε να περαιωθούν και οι υποθέσεις που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, ελέγχοντας τα προσδιοριστικά στοιχεία των δηλώσεων και τα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων σε συσχετισμό με τα συμβόλαια, που υποχρεούνται να σας αποστέλλουν οι συμβολαιογράφοι, και σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειας των προσδιοριστικών στοιχείων να προβαίνετε σε κοινοποίηση των σχετικών φύλλων ελέγχου και πράξεων καταλογισμού του φόρου, ώστε να περαιωθούν οριστικά και οι εκκρεμείς υποθέσεις του αντικειμενικού συστήματος. Οσον αφορά τις δηλώσεις φορολογίας δωρεών-γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, που υποβάλλονται στο εξής, θα συσχετίζονται αμέσως με τα συμβόλαια που παραλαμβάνονται και, αν δεν προκύπτει ανακρίβεια των προσδιοριστικών στοιχείων, θα περαιώνονται οριστικά, άλλως να κοινοποιείτε τα σχετικά φύλλα
ελέγχου ή πράξεις καταλογισμού του φόρου με το ανάλογο πρόστιμο που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.1473/84 όπως ισχύουν (100%).

Τέλος, βάσει της αριθ. 1111851/760/Α0013/6.10.1995 εγκυκλίου, μας γνωρίζετε τον αριθμό των υποθέσεων που περαιώνονται ανά δεκαπενθήμερο με τη ρύθμιση του άρθρου 12 του Ν.2343/1995. Από τα μέχρι σήμερα συγκεντρωθέντα στοιχεία προκύπτει ότι είναι ελάχιστος ο αριθμός των υποθέσεων που περαιώθηκαν εν σχέση με το μεγάλο αριθμό των εκκρεμοτήτων.
Γι' αυτό επιβάλλεται όπως καταβληθεί κάθε προσπάθεια να αποστείλλετε όσο το δυνατόν περισσότερα εκκαθαριστικά σημειώματα μέχρι την ημερομηνία λήξεως ισχύος του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου, ώστε να περαιωθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις. Οσες ΔΟΥ δεν έχουν αποστείλει το ανωτέρω, ανά δεκαπενθήμερο, στατιστικό,
παρακαλούνται για την άμεση αποστολή αυτού και συνέχισή του μέχρι τη λήξη του άρθρου 12 του Ν.2343/95.
Οι προϊστάμενοι Επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εκτέλεσή της, και να μας αναφέρουν πρώτον για την αποστολή των ΔΑΠ στις κατά τόπο αρμόδιες ΔΟΥ και την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο