Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2008 ]

1013562/216/Α0012/18.4.2008 Φορολόγηση ανταλλάγματος μεταβιβάσεως του δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας ακινήτου σε ετερόρρυθμη εταιρία.

(Φορολόγηση ανταλλάγματος μεταβιβάσεως του δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας ακινήτου σε ετερόρρυθμη εταιρία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1013562/216/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση ανταλλάγματος μεταβιβάσεως του δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας ακινήτου σε ετερόρρυθμη εταιρία.

1.    Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 ΚΦΕ ορίζεται ότι το εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτου αποκτά, μεταξύ άλλων και κάθε πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάστηκε με οριστικό συμβόλαιο το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης ή ενάσκησης επικαρπίας αυτού.

2.    Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 21 του ΚΦΕ, ορίζεται ως εισόδημα από οικοδομές και το αντάλλαγμα που αποκτά ο κύριος ή ο επικαρπωτής ακινήτου, σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος της επικαρπίας για ορισμένο χρόνο κάποιου ακινήτου σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

3.    Από το συνδυασμό όσων αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι οι διατάξεις της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 21 του ΚΦΕ δεν έχει εφαρμογή για το αντάλλαγμα που αποκτά ο κύριος ή ο επικαρπωτής ακινήτου σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας αυτού σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (σχετ. τα 1019155/351/Α0012/7.3.2002, 1077412/1539/Α0012/19.9.2007 και 1026900 /438/Α0012/9.4.2008 έγγραφά μας).

4.    Επειδή δεν ορίζεται ρητά στις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος η επιβολή φόρου εισοδήματος στο αντάλλαγμα  μεταβίβασης  με οριστικό  συμβόλαιο του δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας ακινήτου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με τα πιο πάνω σχετικά έγινε δεκτό ότι το έσοδο αυτό δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί εισόδημα, εφόσον δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος (περιοδικό χαρακτήρα, μόνιμη πηγή προέλευσης και τακτική εκμετάλλευση της πηγής αυτής).

5.    Συνεπώς, σε περίπτωση μεταβίβασης με επαχθή αιτία του δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας αορίστου χρόνου, από τον κύριο του ακινήτου σε ετερόρρυθμη εταιρία, εφόσον την μεταβίβαση αυτή συντάχθηκε οριστικό συμβόλαιο, το εισόδημα από την εκμίσθωση του ακινήτου αυτού, από την ημερομηνία συντάξεως του οικείου συμβολαίου και μετά, αποκτά η ετερόρρυθμη εταιρία. Περαιτέρω φορολόγηση του ανταλλάγματος αυτού για την πιο πάνω μεταβίβαση του δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας ενός ακινήτου στα πλαίσια της φορολογίας εισοδήματος δεν αντιμετωπίζεται.

6.    Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η έρευνα για τον χαρακτηρισμό ή μη του ανταλλάγματος μεταβίβασης ενάσκησης επικαρπίας ακινήτου ως εισόδημα, καθώς και η έρευνα τυχόν εικονικότητας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας ακινήτου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αναφορικά με το υποκείμενο φορολογικής ενοχής του εισοδήματος του ακινήτου, αποτελεί θέμα πραγματικό που ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του αρμόδιου προϊστάμενου ΔΟΥ και σε περίπτωση αμφισβήτησης, στη δικαιοδοσία του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο