Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2008 ]

1080024/1411/Α0012/22.7.2008 Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων.

(Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1080024/1411/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων.

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 574 του Αστικού Κώδικα (Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο) που αναφέρεται στην έννοια της μίσθωσης πράγματος, ορίζεται ότι με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος, ο μεν εκμισθωτής υποχρεούται να παραχωρήσει στο μισθωτή, για όσο χρόνο προβλέπεται στη σύμβαση, τη χρήση του πράγματος, ο δε μισθωτής να καταβάλλει το συμφωνηθέν μίσθωμα.

2.    Σύμφωνα με την ερμηνεία των κ. Απόστολου Γεωργιάδη και κ. Μιχαήλ Σταθόπουλου σχετικά με το παραπάνω άρθρο, μίσθωση πράγματος είναι η ενοχική, υποσχετική, συναινετική, αυστηρά αμφοτεροβαρής και διαρκής σύμβαση με την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους (εκμισθωτής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει για ορισμένο ή αόριστο χρόνο τη χρήση ενός πράγματος στον αντισυμβαλλόμενο του (μισθωτή) , που με τη σειρά του υποχρεώνεται να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα. Ο ορισμός αυτός προκύπτει αβίαστα από τον ίδιο το νόμο, που κατατάσσει τη μίσθωση πράγματος στις επώνυμες ή ρυθμισμένες συμβάσεις.

3.    Ανεξάρτητα από τα παραπάνω και με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε. εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό ή κατά περίπτωση γεωργικό έτος, είτε από εκμίσθωση ή επίταξη ή έμμεσα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιμοποίηση μιας ή περισσότερων οικοδομών.

4.    Επίσης, με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικά με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, μεταξύ άλλων και των τεκμαρτών ενοικίων των ακινήτων που ανήκουν στον επιχειρηματία και χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση, εφόσον αυτό υπολογίστηκε στο εισόδημα από ακίνητα.

5.    Ύστερα από τα παραπάνω, σας πληροφορούμε ότι δεν είναι δυνατή η εκμίσθωση ακινήτων του κεντρικού καταστήματος που μας αναφέρετε δεδομένου ότι κεντρικό και υποκατάστημα είναι το ίδιο νομικό πρόσωπο και όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα η σύμβαση μίσθωσης πράγματος πρέπει να είναι αυστηρά αμφοτεροβαρής.

Συνεπώς, η εταιρία σας αποκτά τεκμαρτό εισόδημα από την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων (με βάση την παράγραφο 3 του παρόντος) και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να το αφαιρέσει ως έξοδο από τα ακαθάριστα έσοδα της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο