Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2008 ]

1002472/44/Α0012/22.1.2008 Δικαιολόγηση τεκμαρτής δαπάνης με εισαγωγή χρηματικού κεφαλαίου από υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Δικαιολόγηση τεκμαρτής δαπάνης με εισαγωγή χρηματικού κεφαλαίου από υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1002472/44/Α0012

ΘΕΜΑ: Δικαιολόγηση τεκμαρτής δαπάνης με εισαγωγή χρηματικού κεφαλαίου από υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.    Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, οι έμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή θεωρείται ότι κατοικούν στην Ελλάδα.

2.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ) για την εφαρμογή του φόρου επί του εισοδήματος οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό, που έχουν εγκατασταθεί απλώς και μόνο λόγω της άσκησης των καθηκόντων τους στην Υπηρεσία της Κοινότητας, στην επικράτεια ενός Κράτους μέλους, άλλου από το Κράτος της φορολογικής κατοικίας την οποία έχουν κατά το χρόνο της εισόδου τους στην υπηρεσία της Κοινότητας, θεωρούνται και στις δύο αυτές χώρες ότι διατηρούν την προηγούμενη κατοικία τους εφόσον αυτή βρίσκεται σε κράτος μέλος της Κοινότητας. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.2238/1994, αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των προσώπων αυτών είναι η ΔΟΥ της κατοικίας τους.

3.    Εξάλλου, βάσει των διατάξεων της περ. δ' της παρ.2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων καλύπτεται ή περιορίζεται, μεταξύ άλλων με εισαγωγή συναλλάγματος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή. Ως αποδεικτικό εισαγωγής, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1130/2002 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίσθηκε το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε τράπεζα παραστατικού (συνεπώς και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος εφόσον εξακολουθεί να εκδίδεται), με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το ύψος του ποσού που εισάγεται, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης.

4.    Όσον αφορά στο έντυπο «Δήλωση εισαγόμενων Μετρητών και Αξιών», στην περίπτωση εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό με φυσική μεταφορά, προκειμένου να καλυφθούν τεκμαρτές δαπάνες, αυτό γίνεται δεκτό μόνο για κατοίκους εξωτερικού, όταν αυτοί εισέρχονται στη χώρα μας.

5.    Προκειμένου, εξάλλου, να δικαιολογήσει το φυσικό πρόσωπο την απόκτηση του συναλλάγματος, μπορεί να επικαλεστεί δάνεια, σύμφωνα με την περ. ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, που αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία. Ειδικώς, όταν πρόκειται για την κάλυψη διαφοράς δαπάνης κατά το ποσό που προέρχεται από δαπάνη του άρθρου 17, το ποσό του δανείου λαμβάνεται υπόψη εφόσον από το οικείο έγγραφο αποδεικνύεται ότι έχει ληφθεί πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

6.    Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει ότι το δάνειο θεωρείται έγκυρο εφόσον συνοδεύεται από νόμιμα έγγραφα στοιχεία που αποδεικνύουν τη λήψη του. Συνεπώς, προκειμένου για δάνειο που λαμβάνεται από τράπεζα, μια επίσημη βεβαίωση της δανειοδότριας τράπεζας από την οποία θα προκύπτουν η επωνυμία της, ατομικά στοιχεία του δανειζόμενου, το ύψος του δανείου, η ακριβής ημερομηνία λήψης του, ο τρόπος αποπληρωμής του (επιτόκιο, δόσεις κλπ) καθώς και ο σκοπός λήψης του δανείου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του τεκμηρίου.

Αν η βεβαίωση αυτή προέρχεται από τράπεζα του εξωτερικού απαιτείται και η επίσημη μετάφρασή της από το Υπουργείο Εξωτερικών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο