Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-08-2008 ]

1061640/1143/Α0012/26.8.2008 Προσδιορισμός κεφαλαίου προηγούμενων ετών.

(Προσδιορισμός κεφαλαίου προηγούμενων ετών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1061640/1143/Α0012

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός κεφαλαίου προηγούμενων ετών.

1.    Σύμφωνα με την περ. ζ' της παρ.2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς μεταξύ του δηλούμενου εισοδήματος και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης των άρθρων 16 και 17 υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η διαφορά που προκύπτει. Τα ποσά αυτά είναι, μεταξύ άλλων, δάνεια και ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο.

Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηματικά ποσά, τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β', γ', δ', ε' και στ' και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δαπάνες με βάση το άρθρο 16 ή αν το ποσό τους είναι μικρότερο από τα δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) ευρώ, το ποσό που πρέπει να εκπέσει αντί αυτών προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και των αποδεδειγμένων δαπανών διαβίωσης τους και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ.

2.    Προκειμένου για τον προσδιορισμό των κεφαλαίων οικον. ετών 1993 και επομένων (χρήσεις 1992 και επόμενες) εξευρίσκονται: α) τα εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, β) τα χρηματικά ποσά τα οριζόμενα στις περ. β', γ', δ', ε' και στ' της παρ.2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί.

Ο συμψηφισμός των θετικών και αρνητικών στοιχείων που περιγράφεται παραπάνω αναφέρεται στα ποσά των εισοδημάτων που έχουν αποκτηθεί κατά τα προηγούμενα έτη μετά τον συμψηφισμό των θετικών στοιχείων (κέρδους) με τα αρνητικά στοιχεία (ζημιές) που αποκτήθηκαν αυτά τα έτη
(σχετ. η 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 διαταγή).

3.    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με τα 1052802/895/Α0012/4-6-1999 και 1005727/86/Α0012/17-1-2001 έγγραφά της, τα εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης μετά την αφαίρεση του φόρου.

4.    Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (σχετ. 1037965/356/0012/ΠΟΛ.1094/23.3.1989 διαταγή και 1099949/1927/Α0012/14-11- 2000 έγγραφο), ο αναλογών φόρος εισοδήματος αφαιρείται από το εισόδημα, αν για τον προσδιορισμό των κεφαλαίων προηγούμενων ετών λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δαπάνες διαβίωσης και όχι οι τεκμαρτές του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε..

5.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, προκειμένου να γίνει προσδιορισμός κεφαλαίου προηγούμενων ετών, όσον αφορά στα εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς, αυτά λαμβάνονται υπόψη μετά την αφαίρεση του φόρου και έτσι δηλώνονται στους κωδικούς 659-660 της δήλωσης, ενώ από αυτά που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις μπορεί να αφαιρεθεί ο αναλογών φόρος κατά την ανάλωση, μόνο αν λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δαπάνες διαβίωσης και όχι οι τεκμαρτές του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε..ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο