Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-08-2008 ]

1064923/1217/Α0012/8.8.2008 Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος που φορολογήθηκε αυτοτελώς.

(Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος που φορολογήθηκε αυτοτελώς.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 8 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος που φορολογήθηκε αυτοτελώς.

1.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ΚΦΕ ορίζεται ότι από την αποζημίωση που καταβάλλεται στους δικαιούχους από τους λογαριασμούς των ΔΙ.Β.Ε.Ε.Τ. και Δ.Ε.Τ.Ε., ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η απόδοση του φόρου ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ΚΦΕ.

2.    Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου  6 του άρθρου 14, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας τους, μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορολογουμένου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20η) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.

3.    Επίσης, με την 129/Π. 17200/19.8.1955 διαταγή μας έγινε δεκτό ότι οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ που παρακρατούν φόρο στους καταβαλλόμενους μισθούς, συντάξεις κ.τ.λ., δεν υποβάλλουν την πιο πάνω προσωρινή δήλωση, αλλά προβαίνουν σε απευθείας βεβαίωση του παρακρατούμενου ποσού ως δημοσίου εσόδου, επομένως ο φόρος αυτός αποδίδεται συμψηφιστικά.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι για την επιστροφή των ποσών φόρου που με βάση δικαστικές αποφάσεις κρίθηκαν ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντα, πρέπει να υποβληθεί από τον δικαιούχο σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τη δικαστική απόφαση καθώς και βεβαίωση αποδοχών από την οποία να προκύπτει το ποσό φόρου που παρακρατήθηκε και να συνταχθεί στο όνομα του δικαιούχου ατομικό φύλλο έκπτωσης (σχετ. το 1031120/500/Α0012/21.3.2008 έγγραφό μας).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο