Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-2008 ]

1074703/1471 ττ.ε./Α0012/17.7.2008 Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλεται στο προσωπικό του Ο.Τ.Ε. λόγω αποχώρησης.

(Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλεται στο προσωπικό του Ο.Τ.Ε. λόγω αποχώρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 17 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλεται στο προσωπικό του Ο.Τ.Ε. λόγω αποχώρησης.

1.    Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρεώσεως, τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση:

α) το άρθρο 1 του β.δ.16/18 Ιουλίου 1920
β) τον.2112/1920
γ) το άρθρο 94 του ν.δ.3026/1954

Ο φόρος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 9, στο καθαρό ποσό της αποζημίωσης, μετά την αφαίρεση ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ. (3.000 ευρώ) που δεν θεωρείται εισόδημα και παρακρατείται κατά την πληρωμή της στο δικαιούχο.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περ. γ' της παρ.4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης η οποία συνδέει το φορέα με το δικαιούχο της αποζημίωσης.

2.    Με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 3 του ν.3091/2002, το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 14 του Κ. Φ. Ε. αντικαταστάθηκε ως εξής:

«Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καθαρό ποσό της αποζημίωσης μετά την αφαίρεση ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και παρακρατείται κατά την πληρωμή της στο δικαιούχο».

3.    Με την 1021577/10206/ΠΟΛ.1038/Β0012/5.3.2003 διαταγή που αναφέρεται στην ερμηνεία των διατάξεων του ν.3091/2002, ορίζεται ότι με τις νέες διατάξεις μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού του φόρου για τα ποσά των αποζημιώσεων, που καταβάλλονται από 1 Ιανουαρίου 2003 και μετά με βάση τα νομοθετήματα που αναφέρονται σε αυτές, καθώς και σε κάθε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης ή της σχέσης εντολής που συνδέει τον εργοδότη / εντολοδόχο με το δικαιούχο της αποζημίωσης. Ο φόρος για τα ποσά αυτών των αποζημιώσεων υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καθαρό ποσό της αποζημίωσης μετά την αφαίρεση ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και παρακρατείται κατά την πληρωμή της στο δικαιούχο.

4.    Με το αρ. πρωτ.: 1013504/237/Α0012/16.3.1999 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι η αποζημίωση που καταβάλλεται στο απολυόμενο προσωπικό του Ο.Τ.Ε. λόγω συμπληρώσεως συντάξιμης υπηρεσίας ή άλλης αιτίας φορολογείται αυτοτελώς εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε..

5.    Στην από 11.02.2003 βεβαίωση του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. αναφέρεται ότι ο κύριος Σ αποχώρησε από την υπηρεσία και έλαβε αποζημίωση τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2002 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2112/1920.

Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, ορθώς η εν λόγω αποζημίωση φορολογήθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος καθόσον αυτή καταβλήθηκε πριν την 1.1.2008.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο