Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2008 ]

1064180/1198/Α0012/20.6.2008 Φορολόγηση εκπαιδευτικών Βαυαρίας.

(Φορολόγηση εκπαιδευτικών Βαυαρίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 20 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση εκπαιδευτικών Βαυαρίας.

1.    Τα ποσά των αποδοχών που καταβάλλονται στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικών μονάδων της Βαυαρίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Ο.Δ.Γ.) με φορέα το Προξενείο της Ελλάδας, φορολογούνταν μέχρι 23.6.1998 με τις γενικές διατάξεις του ν.2238/1994 στην Ελλάδα ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

2.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 26 του άρθρου 22 του ν.2621/1998 προστέθηκε παράγραφος 8 στο άρθρο 14 του ν.2238/1994, με την οποία οριζόταν ότι, το καθαρό ποσό της ειδικής αποζημίωσης που παίρνουν εκτός των αποδοχών της οργανικής τους θέσης οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικών μονάδων της Βαυαρίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με φορέα το Προξενείο της Ελλάδας φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα αυτό υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της οικείας ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Με την καταβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το ποσό αυτό των αμοιβών.

Η ισχύς της παραπάνω διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου 2621/1998 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 23.6.1998.

3.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του ν.2740/1999 καταργήθηκε η προαναφερθείσα παράγραφος 8 του άρθρου 14 του ν.2238/1994 και προστέθηκε στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 περίπτωση ια' με την οποία οριζόταν ότι το καθαρό ποσό της ειδικής αποζημίωσης που παίρνουν εκτός των αποδοχών της οργανικής τους θέσης οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικών μονάδων της Βαυαρίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με φορέα το Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Μόναχο, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.

Η ισχύς της προαναφερθείσας διάταξης αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 1999 για τα εισοδήματα που αποκτούν οι δικαιούχοι από την ημερομηνία αυτή και μετά.

4.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2873/2000 στο άρθρο 14 του ν.2238/1994 προστέθηκε παράγραφος 8, με την οποία ορίζεται ότι, το καθαρό ποσό της ειδικής αποζημίωσης που παίρνουν εκτός από τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικών μονάδων της Βαυαρίας της Ομοσπονδιακή Δημοκρατίας της Γερμανίας (Ο.Δ.Γ.), με φορέα το Προξενείο της Ελλάδας, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα αυτό υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της οικείας ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Με την καταβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το ποσό αυτό των αμοιβών.

5.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν.2873/2000 οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τους δικαιούχους στις χρήσεις 1997 και 1998, καθώς και από 1η Ιανουαρίου 2001 και μετά.

6.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του ν.2873/2000 μετά από πρόταση βουλευτών όλων των κομμάτων αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικών μονάδων της Βαυαρίας της Ομοσπονδίας Δημοκρατίας της Γερμανίας με φορέα το Προξενείο της Ελλάδας, που έχουν εισπράξει ποσά ειδικής αποζημίωσης κατά την περίοδο 1.1.1997 έως 31.12.1998, δύνανται να υποβάλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας σχετική αρχική ή συμπληρωματική δήλωση χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, προσαύξηση προστίμου, ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης, μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του δεύτερου μήνα από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικώς, στις χρήσεις αυτές τα ποσά της ειδικής αποζημίωσης θα φορολογηθούν αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του καθαρού ποσού τους.

Με την καταβολή του παραπάνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος για τα δηλωθέντα κατά τα ανωτέρω ποσά.

Η οφειλή για φόρο εισοδήματος που βεβαιώνεται με βάση την αρχική ή συμπληρωματική δήλωση κάθε έτους καταβάλλεται σε τριάντα έξι (36) ίσες, μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των επομένων μηνών.

Σε όσους εξοφλούν μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης ολόκληρο το ποσό του οφειλόμενου φόρου για τις αρχικές και συμπληρωματικές δηλώσεις και των δύο ετών, παρέχεται έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) στο οφειλόμενο ποσό.

7.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν.2954/2001 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 45 του ν.2873/2000 εφαρμόζονται ανάλογα και στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τους δικαιούχους στις χρήσεις 1990 έως 1996.

8.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του προαναφερόμενου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου οι δικαιούχοι που έχουν εισπράξει ποσά ειδικής αποζημίωσης κατά την περίοδο 1.1.1990 έως 31.12.1996 μπορούν να υποβάλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας σχετική αρχική ή συμπληρωματική δήλωση χωρίς την επιβολή του πρόσθετου φόρου, προσαύξησης, προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του δεύτερου μήνα από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

9.    Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του προαναφερόμενου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι, για τα ποσά που προκύπτουν σε εφαρμογή των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων η καταβολή τους ρυθμίζεται σε σαράντα οκτώ (48) κατά ανώτατο όριο ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

10.    Με βάση το άρθρο 78 παράγραφο 2 του Συντάγματος, «Φόρος ή άλλο οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος του προηγούμενου εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε». Κατόπιν τούτου διάφοροι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν με απόσπαση σε Ελληνικά σχολεία του Βαυαρικού κρατιδίου της Γερμανίας προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, όπως και η φορολογούμενη σας η οποία με την προσφυγή της ζήτησε να ακυρωθεί η απόρριψη από τη Β' Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας της από 4.5.2004 ανακλητικής δήλωσης για την υποβληθείσα συμπληρωματική δήλωση φόρου εισοδήματος οικον. έτους 1997 με επιστροφή του ποσού του φόρου που τυχόν κατέβαλε αχρεωστήτως, επικαλούμενη αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του ν.2954/2001, διότι επέβαλαν φόρο σε έτη που ήταν προγενέστερα του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Η πάγια θέση της Διοίκησης είναι ότι ο ισχυρισμός αυτός δεν ευσταθεί δεδομένου ότι κατά τα έτη 1990 έως 1996 το επιμίσθιο φορολογείτο με τις γενικές διατάξεις και επομένως με την ως άνω ρύθμιση δεν επεβλήθη νέος φόρος αλλά αντιθέτως καθιερώθηκε ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς για τους δικαιούχους αυτών των εισοδημάτων, από αυτό που ίσχυε εκείνη την χρονική περίοδο και για τον λόγο αυτό δεν αντίκειται στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 78 του Συντάγματος (Σ.τ.Ε. 2001/1976, 4013/1981, 1865/1985).

11.    Τέλος, για την άσκηση της έφεσης στην 51/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή της φορολογούμενής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο ειδικό νομικό γραφείο φορολογίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για περαιτέρω οδηγίες (τηλ.: 3819811, 3809216).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο