Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-11-2008 ]

1079450/11104/Β0012/11.11.2008 Εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου13 του ν.2238/1994.

(Εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου13 του ν.2238/1994.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου13 του ν.2238/1994.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, το κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.τ.λ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20% και περαιτέρω, όταν δικαιούχος του εισοδήματος είναι νομικό πρόσωπο της παρ.1 του άρθρου 101, αυτό φορολογείται με τις γενικές διατάξεις και από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο (προ) καταβληθείς φόρος 20%.

2.    Ο όρος μεταβίβαση «ολόκληρης επιχείρησης» που χρησιμοποιείται στις πιο πάνω διατάξεις, υποδηλώνει την μεταβίβαση συνόλου αλληλεξαρτώμενων και ενιαία νοούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιχείρηση ως οικονομική μονάδα και όχι αναγκαία του συνόλου των σχετικών δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, μεταβίβαση «ολόκληρης επιχείρησης» συνιστά και η μεταβίβαση ενός κλάδου της επιχείρησης, όπως λόγου χάρη του κλάδου ασφαλίσεων ζωής μίας ασφαλιστικής επιχείρησης (ΣτΕ 1722/1997, αριθμ. 1042783/10656/Β0012/12.5.2005 και 1041323/931/ Α0012/13.11.2006 έγγραφα).

3.    Με το αριθμ. /6.5.2008 έγγραφό μας έχει γίνει δεκτό ότι, στην περίπτωση που ανώνυμη εταιρεία αναλάβει την εκμετάλλευση υποκαταστημάτων άλλης συναφούς επιχείρησης και στα πλαίσια της υπόψη συναλλαγής λάβει το δικαίωμα χρήσης του εμπορικού σήματος, αγοράζει εμπορεύσιμα και πάγια περιουσιακά στοιχεία της άλλης επιχείρησης καθώς και τα συναφή με τα εμπορεύσιμα αυτά αγαθά δικαιώματα φήμης και πελατείας, θεωρείται ότι πραγματοποιείται μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.

4.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με το σχετικό έγγραφό σας προκύπτει ότι η εταιρεία «Σ  Α.Ε.» σκοπεύει να αναλάβει την εκμετάλλευση δύο υποκαταστημάτων από τη συναφή επιχείρηση «Δ  Α.Ε.». Στα πλαίσια της συνεργασίας τους, η « Σ  Α.Ε.» θα μισθώσει εκ νέου τους χώρους στέγασης των δύο υποκαταστημάτων, θα έχει το δικαίωμα χρήσης του σήματος της « Δ  Α.Ε.», θα απασχολεί το ίδιο προσωπικό και θα προβεί στην αγορά του υπάρχοντος αποθέματος εμπορευμάτων και πάγιων περιουσιακών στοιχείων της «Δ  Α.Ε.».

5.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι πρόκειται για μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης και θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τα αναφερόμενα στην αριθμ. 1019156/10139/Β0012/27-3-2002 διαταγή μας, τα οποία επικαλούνται οι ενδιαφερόμενες ανώνυμες εταιρείες, δεν έχουν εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση, καθόσον διαφέρουν τα πραγματικά περιστατικά και ειδικότερα, στην υπόθεση που αναφέρεται στην εν λόγω λύση δεν γίνεται καμία πώληση πάγιων στοιχείων, εμπορευμάτων, μεταβίβαση σήματος κ.λπ., σε αντίθεση με όσα πρόκειται να λάβουν χώρα στην υπόθεση που εξετάζει η Δ.Ο.Υ. σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο