Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-2008 ]

1108966/11467/Β0012/10.11.2008 Η ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων αλλοδαπής Ε.Π.Ε. φορολογείται με συντελεστή 20%.

(Η ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων αλλοδαπής Ε.Π.Ε. φορολογείται με συντελεστή 20%.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Η ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων αλλοδαπής Ε.Π.Ε. φορολογείται με συντελεστή 20%.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο 11 του ν.3522/2006, το κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%.

Η διάταξη της περίπτωσης αυτής εφαρμόζεται και για μεταβιβάσεις μεριδίων αλλοδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Για τον υπολογισμό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη μεταβίβαση μεριδίων αλλοδαπής εταιρίας, αφαιρείται το κόστος απόκτησης τους από τη συμφωνηθείσα αξία πώλησης των μεριδίων.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο, πριν από τη με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία τα δύο (2) επιστρέφονται θεωρημένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας. Εάν η οικεία πράξη μεταβίβασης ή εκχώρησης γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αρνηθεί τη θεώρηση του εγγράφου αυτού, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτό αντίτυπο της οικείας δήλωσης και δεν αναγράφονται στο σώμα του εγγράφου τα στοιχεία αυτής. Στο ιδιωτικό αυτό έγγραφο πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το κέρδος ή η ωφέλεια που προέκυψε από την εκχώρηση του δικαιώματος ή του εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης της επιχείρησης. Σε περίπτωση εκχώρησης ή μεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου από τα αναφερόμενα στη διάταξη αυτή, χωρίς να υποβληθεί η οικεία δήλωση από το δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας για να καταβληθεί με βάση αυτή ο φόρος εφάπαξ, το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με τον μεταβιβάζοντα ή εκχωρούντα για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται.

3.    Επειδή η εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, σχετικά με την απόδοση του οφειλόμενου φόρου, καθίσταται δυσχερής στις περιπτώσεις  μεταβίβασης μετοχών αλλοδαπής ανώνυμης εταιρίας, λόγω του ότι η μεταβίβαση αυτή εξαρτάται από το εσωτερικό δίκαιο της χώρας στην οποία εδρεύει η ανώνυμη εταιρία, έχει γίνει δεκτό, ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις, ο δικαιούχος του εισοδήματος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή την έδρα του στην Ελλάδα, θα αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο στην αρμόδια για τη φορολόγησή του Δ.Ο.Υ. μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου πωλήθηκαν οι μετοχές (1090468/ 11158πε/Β0012/ΠΟΛ.1212/1998 εγκύκλιός μας).

4.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι η ωφέλεια (κέρδος) που θα αποκτήσετε από τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της ρουμάνικης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης στην οποία συμμετέχετε, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%, εξαντλούμενης της φορολογικής σας υποχρέωσης για το εισόδημα αυτό. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κέρδους, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά μεταξύ της αξίας που συμφωνήθηκε και της τιμής κτήσης των μεταβιβαζομένων μεριδίων. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος, αναφορικά με την απόδοση του οφειλόμενου φόρου, θα έχουν εφαρμογή και στην περίπτωσή σας, καθόσον ο τρόπος απόδοσης του φόρου δεν διαφοροποιείται στις μεταβιβάσεις μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑ και στις μεταβιβάσεις μεριδίων Ε.Π.Ε..ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο