Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-2008 ]

1104792/11410/Β0012 Σε περίπτωση μη συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ στην αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου οφείλεται φόρος υπεραξίας με συντελεστή 20%.

(Σε περίπτωση μη συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ στην αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου οφείλεται φόρος υπεραξίας με συντελεστή 20%.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1104792/11410/Β0012

ΘΕΜΑ: Σε περίπτωση μη συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ στην αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου οφείλεται φόρος υπεραξίας με συντελεστή 20%.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή 20%.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της ίδιας ως άνω υποπερίπτωσης, οι οποίες τέθηκαν με την παρ.5 του άρθρου 1 του ν.2954/2001 και ισχύουν από 2.11.2001 και μετά, ορίζεται ότι με μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων εξομοιώνεται και η μη συμμετοχή εταίρου στην αύξηση του κεφαλαίου προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.

3.    Επίσης, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι στην περίπτωση πραγματοποίησης αύξησης του κεφαλαίου προσωπικής εταιρείας ή Ε.Π.Ε όπου οι εταίροι δεν συμμετέχουν ισόποσα, η διαφοροποίηση των ποσοστών συμμετοχής τους συνεπάγεται μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και συνεπώς προκύπτει υπεραξία,  υποκείμενη σε φορολογία με συντελεστή 20%.

4.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με το σχετικό έγγραφό σας και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία προκύπτει ότι αρχικά εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εταιρικό κεφάλαιο 18.000,00 ευρώ αποτελείτο από δύο εταίρους οι οποίοι συμμετείχαν ισόποσα κατά 50%. Στη συνέχεια πρόκειται να αυξηθεί το εταιρικό κεφάλαιο της κατά 207.000,00 ευρώ το οποίο πλέον θα ανέρχεται σε 225.000,00 ευρώ. Όλα τα νέα εταιρικά μερίδια που θα προκύψουν από την αύξηση του κεφαλαίου, θα τα αναλάβει μία ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα εισέλθει ως νέος εταίρος στην ΕΠΕ καταβάλλοντος ολόκληρο το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου. Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι η ανώνυμη εταιρεία θα συμμετέχει κατά 92%, ενώ τα ποσοστά των άλλοι δύο εταίρων μειώνονται από 50% αρχικά σε 4% αντίστοιχα, στο κεφάλαιο της ΕΠΕ.

5.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι πρόκειται για έμμεση μεταβίβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος και επομένως οφείλεται φόρος υπεραξίας 20% με βάση τις διατάξεις της υποπερ. ββ' της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 και για τον προσδιορισμό αυτής έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στις ίδιες διατάξεις. Στην περίπτωση βέβαια αυτή, ως αριθμός μεταβιβαζομένων μεριδίων προκειμένου για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, θα ληφθεί η διαφορά των ποσοστών συμμετοχής των αρχικών εταίρων πριν και μετά την αύξηση του κεφαλαίου της ΕΠΕ δηλ. 46% επί του συνολικού αριθμού των αρχικών μεριδίων της εταιρείας, όπως αυτός υπήρχε πριν από την αύξηση (1099418/1119/Β0012/2003 διαταγή μας).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο