Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-1996 ]

ΠΟΛ.1008/10.1.1996 Εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού του εισοδήματος που αποκτούν οι παιδικοί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, κατά τη χρήση 1995 και επόμενες

(Εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού του εισοδήματος που αποκτούν οι παιδικοί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, κατά τη χρήση 1995 και επόμενες)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1004272/87/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η. Π. 10.1.1996/ΜΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1008

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού του εισοδήματος που αποκτούν οι παιδικοί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, κατά τη χρήση 1995 και επόμενες.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 ως ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής ή εταιρικής εμπορικής επιχείρησης που δεν τηρεί ή τηρεί βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, θεωρείται εκείνο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αθροίσματος της μισθωτικής αξίας της επαγγελματικής εγκατάστασης της επιχείρησης και της εμπορικής αμοιβής, με τους συντελεστές εμπορικότητας και απόδοσης.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου και νόμου προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, κατά τον πιο πάνω προσδιορισμό του εισοδήματός τους, δεν λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής εμπορικότητας.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, η μισθωτική αξία που λαμβάνεται υπόψη περιορίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).4. Ακόμη, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, η εμπορική αμοιβή δεν προσαυξάνει κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

5. Επίσης, με την 1122241/2246/Α0012/ΠΟΛ. 1238/31.10.1994 διαταγή μας έγινε δεκτο ότι στην έννοια του όρου εκπαίδευση περιλαμβάνονται υπηρεσίες εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και από την προσχολική εκπαίδευση και αγωγή μόνο τα νηπιαγωγεία, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι παιδικοί καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί καθόσον ως προέχον στοιχείο θεωρήθηκε εκείνο της φύλαξης των νηπίων και όχι εκείνο της εκπαίδευσης και αγωγής τους.

6. Εξάλλου, από διάφορα υπομνήματα των ενδιαφερόμενων φορέων που υποβλήθηκαν και από σχετική έρευνα και μελέτη που ακολούθησε προέκυψε ο παιδαγωγικός χαρακτήρας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που παρέχουν υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας από εξειδικευμένες νηπιαγωγούς, καθώς και η αναγκαιότητα χρήσης μεγάλης έκτασης χώρων, αφού το παιχνίδι είναι το κύριο μέσο αγωγής στις ηλικίες αυτές.

7. Κατόπιν των ανωτέρω και για λόγους ίσης μεταχείρισης στον ευαίσθητο τομέα της παιδείας, γίνεται δεκτό ότι και οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών για τα εισοδήματα που απόκτησαν κατά τη χρήση 1995 και επόμενες, κατά τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματός τους με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, θα θεωρούνται ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και συνεπώς θα εφαρμόζονται και για αυτές ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση αυτή για τις επιχειρήσεις εκπαίδευσης, δηλαδή η μισθωτική αξία της επαγγελματικής τους εγκατάστασης θα μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και η εμπορική αμοιβή δεν θα προσαυξάνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%). 8. Κάθε διαταγή μας αντίθετου περιεχομένου προς την παρούσα παύει να ισχύει.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο