ΠΟΛ.1093/3.3.1993
Αύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

ΠΟΛ. 1093/3.3.93 Αύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Έχοντας υπόψη κ.τ.λ., αποφασίζουμε:
Η αποζημίωση των συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 7 της απόφασης Π. 953/432/64/3.2.88, προκειμένου για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1.1.93, αυξάνεται σε χίλιες (1000) δραχμές ανά αγρότη.
Η δαπάνη αυτή, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό, στον ίδιο κωδικό αριθμό εξόδου της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες (ΚΑ 3131). Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται μόνο για τις αρχικές αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ των αγροτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


https://www.taxheaven.gr