Α.1276/2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1133/23.8.2017 (Β' 3035) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με τον κατάλογο οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. γ' του ν.4170/2013 (Α' 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του ν. 4428/2016 (Α' 190)

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2019
Α.1276/9-7-2019


(ΦΕΚ B' 3212/22-08-2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Χ. Ζαχαριάδου, Γ. Σ. Μπέη
Τηλέφωνο:210 - 33 75 868, - 865
Τηλ/πία:210 - 33 75 854
Ηλ. ταχ.:[email protected]
Ιστοσελίδα:www.aade.gr

2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας :101 84 Αθήνα
Πληροφορίες :Α. Ντρης
Τηλέφωνο :210 - 33 75 527
Ηλ. ταχ. :[email protected]
Ιστοσελίδα:www.aade.gr

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 - 33 75 315-8
Ηλ. ταχ. : [email protected]
Ιστοσελίδα: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1276/2019
 
Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1133/23.8.2017 (Β' 3035) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με τον κατάλογο οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. γ' του ν.4170/2013 (Α' 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του ν. 4428/2016 (Α' 190).


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9, παρ. 5 περίπτ. β', δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. γ' του ν.4170/2013 (Α'163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, και ιδίως αναφορικά με την έκδοση απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σχετικά με την έκδοση καταλόγου Οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί και τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών της παρ. 1 περίπτ. β' του ίδιου άρθρου.
β) Του Κεφαλαίου Η', Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Β' παρ. 1 στοιχείο γ' και Ενότητα Γ' παρ. 17 στοιχείο ζ' του ν. 4170/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
γ) Του άρθρου δεύτερου, παρ. 3 υποπαρ. α' και του άρθρου πέμπτου, παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του ν. 4428/2016 (Α' 190) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής».
δ) Του άρθρου τρίτου, παρ. 1, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Β' παρ. 1 στοιχείο γ' και Ενότητα Γ παρ. 17 στοιχείο ζ' του ν. 4428/2016.
ε) Του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Β' παρ. 1 στοιχείο γ' και Ενότητα Γ' παρ. 17 στοιχείο ζ' των Συμφωνιών σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης μεταξύ της ΕΕ και του Αγίου Μαρίνου αφενός, και μεταξύ της ΕΕ και του Λιχτενστάιν αφετέρου, όπως τροποποιείται αντίστοιχα με την παρ. 3 του άρθρου 1 των κυρούμενων με το άρθρο πρώτο των ν.4515/2018 (Α' 18) και ν.4516/2008 (Α' 19), αντίστοιχα, Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων.
στ) Του ν.3363/2005 (Α' 159), με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (ΕΕ L 385 της 29.12.2004) και το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής (ΕΕ L 333 της 19.12.2015) και ιδίως του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Β' παρ. 1 στοιχείο γ' και Ενότητα Γ' παρ. 17 στοιχείο ζ', όπως τροποποιείται με την παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού.
ζ) Του ν.3361/2005 (Α' 157), με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας (ΕΕ L 359 της 4.12.2004) και το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής (ΕΕ L 268 της 1.10.2016) και ιδίως του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Β' παρ. 1 στοιχείο γ' και Ενότητα Γ' παρ. 17 στοιχείο ζ', όπως τροποποιείται με την παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού.
η) Του ν.3364/2005 (Α' 160), με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό (ΕΕ L 19 της 21.1.2005) και το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής (ΕΕ L 225 της 19.8.2016), και ιδίως του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Β' παρ. 1 στοιχείο γ' και Ενότητα Γ' παρ. 17 στοιχείο ζ', όπως τροποποιείται με την παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού.
θ) Της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εφαρμογή, όσον αφορά την κοινότητα του Αγίου Βαρθολομαίου, της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τη Φορολόγηση των αποταμιεύσεων και τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της Φορολογίας (ΕΕ L 330 της 15.11.2014).
ι) Του άρθρου 1 του ν. 3756/2009 (Α' 53) «Σύστημα Αυλών Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις».
ια) Των άρθρων 12, παρ. 3 στοιχείο ζ', 14 παρ. 1 στοιχείο ι', 15 παρ. 4, 62 παρ. 1 στοιχείο ε', 64 παρ. 1 στοιχείο ε' και 72 παρ. 1 και 16 του ν. 4172/2013 (Α' 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
ιβ) Του άρθρου 5 στοιχεία α', γ' και ζ' του ν. 4364/2016 (Α' 13) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
ιγ) Του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 15, 23 και 29.
ιδ) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. ΠΟΛ.1133/2017 (Β' 3035) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. γ' του ν.4170/2013 (Α' 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του ν. 4428/2016 (Α' 190)».

3. Την αριθ. ΠΟΛ.1130/2017 (Β' 3087) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με την αριθ. ΠΟΛ.1140/2017 (Β' 3254), την αριθ. ΠΟΛ.1102/2018 και Α.1204/2019 (Β' 1869) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.

4. Την από 19.3 και 27.3.2019 ηλεκτρονική αλληλογραφία της Τράπεζας της Ελλάδος προς τη Δ/νση ΔΟΣ της ΑΑΔΕ.

5. Την από 31.1, 27.2 και 6.6.2019 ηλεκτρονική αλληλογραφία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τη Δ/νση ΔΟΣ της ΑΑΔΕ.

6. Την από 25.9.2015 και 22.12.2016 ηλεκτρονική αλληλογραφία της Διεύθυνσης ΔΟΣ της ΑΑΔΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. Τον κατάλογο λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τους σκοπούς του Τμήματος VIII, Ενότητα Γ' παρ. 17 στοιχείο ζ' του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, ΕΕ L 359 της 16.12.2014, EE L 332 της 18.12.2015, EE L 146 της 3.6.2016 και ΕΕ L 342 της 16.12.2016), όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναθεωρήθηκε (EE C 362 της 31.10.2015, EE C της 23.12.2016 και EE C 139 της 4.5.2017).

8. Τον κατάλογο των Οντοτήτων που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για τους σκοπούς του Τμήματος VIII, Ενότητα Β' παρ. 1 στοιχείο γ' του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE C 362 της 31.10.2015).

9. Τα Σχόλια του ΟΟΣΑ επί του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ), όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ στις 15 Ιουλίου 2014 και ισχύουν.

10. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

11. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β' 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

12. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

13. Την εισήγηση της Διεύθυνσης ΔΟΣ της ΑΑΔΕ ως αρμόδιας αρχής κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4170/2013, το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 4428/2016, το άρθρο δεύτερο παρ. 1 περίπτ. α' του ν. 4515/2018 και του ν. 4516/2018 καθώς και για την εφαρμογή των αναφερομένων στο σημείο 1 στ', ζ' και η' Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων.

14. Την ανάγκη τροποποίησης της αναφερόμενης στο σημείο 2 της παρούσας απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για τον προσδιορισμό των Οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί, και ειδικότερων θεμάτων σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας ανεξαρτήτως έτους, προκειμένου να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται ομαλά και απρόσκοπτα το πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ,

αποφασίζουμε:

Η αριθ. ΠΟΛ.1133/2017 (Β' 3035) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ τροποποιείται ως εξής:

1. Ο τίτλος της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατάλογος Οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ)».

2. Τα άρθρα 1 έως 5 αυτής αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής και υποχρεώσεις εποπτευόντων φορέων

1. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ) νοείται το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ) των Παραρτημάτων Ι και II του Κεφαλαίου Η' του ν. 4170/2013, των Παραρτημάτων Ι και II του άρθρου τρίτου παρ. 1 και 2 του ν. 4428/2016, των Παραρτημάτων Ι και II του άρθρου 1 παρ. 3 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων που έχουν κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του ν. 4515/2018 και του ν. 4516/2018, των Παραρτημάτων Ι και II του άρθρου 1 παρ. 3 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί και ισχύουν μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και του Πριγκιπάτου του Μονακό, αντίστοιχα.

2. Για τον σκοπό της διασφάλισης των προϋποθέσεων που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Β' παρ. 1 στοιχείο γ' και Ενότητα Γ' παρ. 17 στοιχείο ζ' του ΚΠΑ της παρ. 1, σχετικά με τις Οντότητες και τους λογαριασμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζουν ετησίως στη Δ/νση ΔΟΣ της ΑΑΔΕ κατάλογο Οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα Σχόλια του ΟΟΣΑ επί του ΚΠΑ, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ στις 15 Ιουλίου 2014 και ισχύουν.

3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Οντοτήτων ή/και λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλουν να ενημερώσουν σχετικώς τη Δ/νση ΔΟΣ της ΑΑΔΕ.

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζουν ετησίως στη Δ/νση ΔΟΣ της ΑΑΔΕ κατάλογο των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Α' παρ. 1 του ΚΠΑ, σχετικά με τις Οντότητες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους, αναφέροντας την επωνυμία και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους.

Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής των καταλόγων του άρθρου 1

1. Για την εφαρμογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας, ως χρόνος υποβολής του καταλόγου Μη Δηλούντων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ή/και των Εξαιρούμενων Λογαριασμών ή ως χρόνος ενημέρωσης της Διεύθυνσης ΔΟΣ της ΑΑΔΕ για τη μη ύπαρξη τους ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος εφαρμογής των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας του ΚΠΑ.

2. Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας, η υποβολή του καταλόγου των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων λαμβάνει χώρα εντός μηνός από το τέλος του έτους εφαρμογής των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας του ΚΠΑ.

3. Ο κατάλογος των Μη Δηλούντων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ή/και των Εξαιρούμενων Λογαριασμών της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 1 και 2 της παρούσας τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 3
Διαβίβαση του καταλόγου των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Ο κατάλογος της παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας διαβιβάζεται από τη Δ/νση ΔΟΣ στη Δ/νση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ.

Άρθρο 4
Κατάλογος Οντοτήτων και λογαριασμών που αντιμετωπίζονται ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί

1. Καμία Οντότητα, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητας Ε' παρ. 3 του ΚΠΑ, δεν λογίζεται ως Μη Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Β' παρ. 1 στοιχείο γ' του ΚΠΑ.

2. Τα ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικών συμβολαίων που ταξινομούνται στους κλάδους του άρθρου 5 στοιχεία α', γ' και ζ' του ν. 4364/2016 και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 3 στοιχείο ζ', 14 παρ. 1 στοιχείο ι', 15 παρ. 4, 62 παρ. 1 στοιχείο ε', 64 παρ. 1 στοιχείο ε' και 72 παρ. 1 και 16 του ν. 4172/2013 λογίζονται ως Εξαιρούμενος Λογαριασμός, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Γ' παρ. 17 στοιχείο ζ' του ΚΠΑ.

Άρθρο 5
Ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με τους Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων

1. Στην περίπτωση Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Θεματοφυλακής, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Γ' παρ. 3 του ΚΠΑ της Τράπεζας της Ελλάδος (που ενεργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων) ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Διαχειριστής του Συστήματος Αυλών Τίτλων), όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 3756/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, στους οποίους καταχωρίζονται τίτλοι που τηρούνται από ή μέσω ενός ή περισσότερων άλλων Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, οι σχετικοί Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί θεωρείται ότι τηρούνται από αυτά τα άλλα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, κατά το Παράρτημα II, παρ. 4 περίπτ. α' του ΚΠΑ, τα οποία και ευθύνονται για οποιαδήποτε υποβολή στοιχείων απαιτείται σε σχέση με αυτούς τους Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, κατά περίπτωση, δύναται να υποβάλει στοιχεία για λογαριασμό των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της παρ. 1, κατά το Παράρτημα Ι, Τμήμα II του ΚΠΑ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


https://www.taxheaven.gr