Ε.2108/2019
Κοινοποίηση του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2019/821 της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση του Καν. (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την προσθήκη του Ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα στο παράρτημα Ι

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2108/14-6-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Βασιλική
Πληροφορίες: Παπακωνσταντίνου
Τηλέφωνο: 210 6987486
Fax: 210 6987506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: Κοινοποίηση του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2019/821 της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση του Καν. (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την προσθήκη του Ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα στο παράρτημα Ι

Σχετ.: 1) Η αρ.πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1147894 ΕΞ 2017/05-10-2017 «Κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1551 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2017 για την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών»

2) Η αρ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1138601 ΕΞ2016/23-09-2016 «Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 08/06/2016»

3) Η αρ.πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ 1007974 ΕΞ2019/18-01-2019 «Κοινοποίηση ανακοίνωσης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου (Ανεξάρτητο κράτος της Σαμόα)»

4) Η αρ.πρωτ. Δ17Γ 5030508 ΕΞ2010/19-07-2010 Ενδιάμεση Προτιμησιακή Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ ΕΚ και των Κρατών του Ειρηνικού (Δημοκρατία των νήσων Φίτζι και Ανεξάρτητο κράτος της Παπουασίας Νέας Γουϊνέας)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2019/821 της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2019 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L134/22-05-2019) και αφορά στην τροποποίηση του Καν. (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την προσθήκη του Ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα στο παράρτημα Ι.

Επισημαίνεται ότι, στο Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) 2016/1076 παρατίθενται οι χώρες στις οποίες εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την πρόσβαση στην αγορά που προβλέπονται στον εν λόγω Κανονισμό.

Με την ανωτέρω 3) σχετική, η ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης εφαρμόζεται προσωρινά μεταξύ της Ε.Ε. και της Σαμόα από τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Ως αποτέλεσμα, το Ανεξάρτητο Κράτος της Σαμόα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) 2016/1076.

Με τον κοινοποιούμενο Κανονισμό, στο Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) 2016/1076, μετά τη φράση «ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ» προστίθεται το «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΑ» (άρθρο 1).

Επίσης, ο κοινοποιούμενος Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L134/22-05-2019) (άρθρο 2).

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ


https://www.taxheaven.gr