1106/125833/2019
Τροποποίηση της 425/42522/20-5-2013 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160 Α΄), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (ΦΕΚ 1239 Β΄)

Αριθμ. 1106/125833/31-05-2019

(ΦΕΚ Β' 2296/12-06-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (ΦΕΚ 160 Α΄).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
γ) Του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
δ) Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου  Οικονομικών».
στ) Του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων κ.λπ.».

2. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).

3. Την 2428/119952/6-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη»(ΦΕΚ 3936 Β΄).

4. Την 42/22-03-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

5. Την αριθμ. 384/95188/02-05-2019 εισήγηση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

 
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Η 425/42522/20.5.2013 (ΦΕΚ 1239/τ.Β΄/22-05-2013) απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με τις 915/91988/1.8.2013 (ΦΕΚ 1957/ τ.Β΄/12-08-2013), 384/52287/17.4.2014 (ΦΕΚ 1031/τ.Β΄/ 25-04-2014), 603/83797/27.6.2014 (ΦΕΚ 1731/τ.Β΄/27-06-2014), 706/96129/6.8.2014 (ΦΕΚ  2258/τ.Β΄/20-08-2014), 2042/29553/29.5.2015 (ΦΕΚ 1065/τ.Β΄/05-06-2015), 6655/82133/23.7.2015 (ΦΕΚ 1572/τ.Β΄/27-07-2015), 5435/72617/24.6.2016 (ΦΕΚ 1931/τ.Β΄/29-06-2016), 4332/48587/23.5.2017 (ΦΕΚ 1916/τ.Β΄/01-06-2017), 7852/88393/22.8.2017 (ΦΕΚ 2960/τ.Β΄/29-08-2017), 1117/52284/2018 (ΦΕΚ 1327/τ.Β΄/18-04-2018), 1441/80504/2018 (ΦΕΚ 2180/τ.Β΄/12-06-2018), 2063/108562/2018 (ΦΕΚ 3425/τ.Β΄/17-08-2018), 3139/138938/ 2018 (ΦΕΚ 4705/τ.Β΄/22-10-2018), 452/79088/12.04.2019 (ΦΕΚ 1418/τ.Β΄/24-04-2019) αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά το χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018, σε 31-07-2019.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ


https://www.taxheaven.gr