1077611 ΕΞ 2019
Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - Φαρμακευτικά προϊόντα

Αθήνα, 24 Μαΐου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1077611 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο: 210 6987 443
Fax: 210 6987 459
E-Mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ) - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΧΕΤ.: α. Η με αρ. πρωτ. 55094/14-05-2019 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 30337/20-03-2019 αντίστοιχης Απόφασης

β. Η με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1050250 ΕΞ 2019/04-04-2019 Οδηγία με την οποία κοινοποιήθηκε η με αρ. πρωτ. 30337/20-03-2019 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Σας κοινοποιούμε συνημμένα την ανωτέρω (α) σχετική, σύμφωνα με την οποία:

- Προστίθενται τα φαρμακευτικά προϊόντα του Πίνακα 1 αυτής στην απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών (επανεξαγωγών).

- αίρεται η προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών των φαρμακευτικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 αυτής, λόγω της ομαλοποίησης της επάρκειάς τους στο εσωτερικό της χώρας.

- εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών (επανεξαγωγών) για τα φαρμακευτικά προϊόντα του Πίνακα 3 αυτής.

Κατόπιν αυτού και σε περίπτωση κατά την οποία οι τελωνειακές Αρχές της χώρας διαπιστώσουν - στο πλαίσιο των καθηκόντων τους - απόπειρα εξαγωγής (επανεξαγωγής) των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 ή/και στον Πίνακα 3 της ανωτέρω (α) σχετικής Απόφασης, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τον Ε.Ο.Φ..

Επιπλέον, για τη διευκόλυνσή σας, επισημαίνεται ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα που είναι σε έλλειψη ή περιορισμένη διάθεση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.eof.gr/web/guest/eparkeia, η οποία ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εφεξής, για όσα περιλαμβάνονται στον κατάλογο και παρουσιάζουν έλλειψη για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών απαγορεύονται αυτοδικαίως οι παράλληλες εξαγωγές (επανεξαγωγές) τους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι παύει να ισχύει η ανωτέρω (β) σχετική, αναφορικά με την προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής (επανεξαγωγής) φαρμάκων για ανθρώπινη κατανάλωση.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ


https://www.taxheaven.gr