ΔΙΔΔΑ/Φ.15/1/2192/2019
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης ετεροδημότη, αίτησης υπεύθυνης δήλωσης Έλληνα εκλογέα κατοίκου Ε.Ε.

Αριθμ. ΔΙΔΔΑ/Φ.15/1/2192

(ΦΕΚ Β' 326/08-02-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ   ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 8 και 10 του ν.1599/1986 «Σχέσεις Κράτους Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11-6-1986).

2. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999).

3. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002), όπως ισχύει.

4.Του άρθρου 8 του ν.3242/2004 (ΦΕΚ102/Α΄/24-5-2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

5. Το άρθρο 15 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15-3-2006) «Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

6. Του ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις” (Α΄112).

7. Του άρθρου 2 του ν. 1427/1984 “Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας” (40 Α΄).

8. Του άρθρου 95 του π.δ. 26/2012 “Κωδικοποίηση σ΄ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών” (ΦΕΚ Α΄ 57/15-3-2012).

9. Το π.δ. αριθμ. 24 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20/27-1-2015).

10. Του π.δ. 123/2016 “Ανασύσταση και μετανομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετανομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων” (Α΄208).

11. Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 161/Α΄/30-10-2017).

12. Του π.δ. 141/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών”.

13. Του π.δ. 88/2018 “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄160).

14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

15. Την ανάγκη βελτίωσης εξυπηρέτησης και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη,

αποφασίζουμε:

1. Η καταχώρηση και εκτύπωση των ακόλουθων αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων που αφορούν διοικητικές διαδικασίες και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών μπορούν να διεκπεραιώνονται και από τα ΚΕΠ, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος των ΚΕΠ (eKEP), το οποίο θα έχει πρόσβαση στις αντίστοιχες διαδικτυακές εφαρμογές του ΥΠ.ΕΣ. μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.ΕΣ.
I. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΗ
II. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΑ ΕΚΛΟΓΕΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε.Ε.

2. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος των ΚΕΠ «eKEP» κατά την υποβολή της αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας καθώς επίσης και δυνατότητα/διαδικασία τεχνικής υποστήριξης (Help Desk).

3. Η έναρξη διεκπεραίωσης μέσω των ΚΕΠ των διαδικασιών υπό στοιχεία Ι. και II. της παρ. 1, ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
https://www.taxheaven.gr