3319/77/2018
Τροποποίηση της με αριθμό 98/02/16-01-2018 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 941/ Β΄/16-03-2018) που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμό 1553/35/30-05-2017 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 2379/Β/ 12-07-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στα πλαίσια του «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β, του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελλήνιων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.»

Αριθμ. 3319/77/02-10-2018

(ΦΕΚ Β' 4705/22-10-2018)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
Α. Του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15
Β. του ν. 2336/1995, άρθρο 10
Γ. του ν.2434/1996, άρθρο 1
Δ. του ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ.7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ. ΙΔ, άρθρο 9 παρ.2 εδ. IB.

2. Τη με αριθμ. 459/36/2-10-2018 γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.

3. Τη γνώμη των μελών του,

αποφασίζει:

Ι) Την αποδοχή της με αριθμό 459/36/2-10-2018 γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 της με αριθμό 98/02/16.1.2018 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 941/Β΄/16-03-2018), σχετικά με το «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελλήνιων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.», ως εξής:

Το άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. «Αντικείμενο προγράμματος Στόχος Προγράμματος» αντικαθίσταται ως εξής:

«Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της απασχόλησης, συνολικά τριακοσίων είκοσι (320) ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών και η ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε. Συγκεκριμένα, θα απασχοληθούν εκατόν πενήντα (150) άτομα στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και στις Δευτεροβάθμιες και Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μέλη αυτής, εκατόν είκοσι (120) άτομα στην Ε.Σ.Ε.Ε. και σε Οργανώσεις μέλη αυτής καθώς και σαράντα πέντε (45) άτομα στο Σ.Ε.Τ.Ε. και στις Πανελλήνιες Οργανώσεις μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε., καθώς και πέντε (5) άτομα στο ΣΕΒ και τους συνδέσμους αυτού.
Οι εκατόν πενήντα (150) θέσεις που αφορούν στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., κατανέμονται ως εξής:
Έως δέκα (10) θέσεις στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., έως έξι (6) θέσεις για κάθε Δευτεροβάθμια Οργάνωση και έως τρεις (3) θέσεις για κάθε Πρωτοβάθμια Οργάνωση. Οι εκατόν είκοσι (120) θέσεις που αφορούν στην Ε.Σ.Ε.Ε., κατανέμονται ως εξής: Έως δέκα (10) θέσεις στην τριτοβάθμια οργάνωση, έως έξι (6) θέσεις για κάθε Δευτεροβάθμια Οργάνωση και έως (3) θέσεις για κάθε Πρωτοβάθμια Οργάνωση. Οι σαράντα πέντε (45) θέσεις που αφορούν στο Σ.Ε.Τ.Ε. και στις Πανελλήνιες Οργανώσεις μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε. κατανέμονται ως εξής:
Από τις συνολικά σαράντα πέντε (45) θέσεις, οι είκοσι έξι (26) θέσεις κατανέμονται στα παραρτήματα/γραφεία του Σ.Ε.Τ.Ε. και συγκεκριμένα έως δύο (2) θέσεις ανά διοικητική περιφέρεια της χώρας.
Όσον αφορά στις πέντε (5) θέσεις που αφορούν στο ΣΕΒ δικαιούχοι φορείς είναι οι παρακάτω σύνδεσμοι:
1) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς: Δύο (2) θέσεις.
2) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ροδόπης: Μία (1) θέση.
3) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος: Μία (1) θέση.
4) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας: Μία (1) θέση.

Το άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. «Αντικείμενο προγράμματος Στόχος Προγράμματος» αντικαθίσταται ως εξής:

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον κλάδο ΛΑΕΚ και η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 5.775.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493), το οποίο κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
 
- Για το έτος 2014: 500.000 ευρώ
- Για το έτος 2015: 750.000 ευρώ
- Για το έτος 2016: 750.000 ευρώ
- Για το έτος 2017: 500.000 ευρώ
- Για το έτος 2018: 275.000 ευρώ
- Για το έτος 2019: 850.000 ευρώ
- Για το έτος 2020: 875.000 ευρώ
- Για το έτος 2021: 525.000 ευρώ
- Για το έτος 2022: 375.000 ευρώ
- Για το έτος 2023: 375.000 ευρώ

II) Την υποβολή αιτήματος στο εποπτεύον Υπουργείο περί τροποποίησης της με αριθμό 7008/144/2102-2018 τροποποιηθείσας απόφασης έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του εποπτεύοντος Υπουργείου με ΑΔΑ:7Μ1Ξ465Θ1Ω-95Η καθώς και της με αριθμό 14965/01-03-2018 έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με ΑΔΑ: 6ΖΕΗ4691Ω2-ΒΛ1 ως προς την επιβάρυνση των επόμενων ετών των πιστώσεων του ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού του ΛΑΕΚ, η οποία κατ’ έτος έχει ως εξής:
- Για το έτος 2019: 850.000 ευρώ
- Για το έτος 2020: 875.000 ευρώ
- Για το έτος 2021: 525.000 ευρώ
- Για το έτος 2022: 375.000 ευρώ
- Για το έτος 2023: 375.000 ευρώ

III) Την έγκριση της δέσμευσης και ανάληψης ποσού των 850.000 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού ΛΑΕΚ έτους 2019, 875.000 ευρώ έτους 2020 σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού ΛΑΕΚ, 525.000 ευρώ έτους 2021 σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού ΛΑΕΚ, 375.000 ευρώ έτους 2022 σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού ΛΑΕΚ και 375.000 ευρώ έτους 2023 σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού ΛΑΕΚ .

IV) Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης για απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2018

Η Διοικήτρια
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ


https://www.taxheaven.gr