107919/2018
Τροποποίηση συμπλήρωση της αριθμ. 484/36/ Φ.15/2012 (ΦΕΚ Β΄ 230) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του ν. 3982/2011» (ΦΕΚ Α΄ 143)

Αριθμ. 107919-12/10/2018

(ΦΕΚ Β’ 4528/17.10.2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 8 του άρθρου 29 αυτού.

2. Τον ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68), όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 114).

5. Το Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄ 208).

6. Το Π.Δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 192).

7. Το Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 160).

8. Την αριθμ. Υ59/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (ΦΕΚ Β΄ 3818).

9. Την αριθμ. 484/36/Φ.15/17.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 230) υπουργική απόφαση «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του ν. 3982/2011» (ΦΕΚ Α΄ 143).

10. Την αριθμ. 74181/987/Φ15/2018 (ΦΕΚ Β΄ 2804) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 484/36/Φ.15/2012 (ΦΕΚ Β΄ 230) ΄΄Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143)΄΄».

11. Την από 25/09/2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γ.Γ. Βιομηχανίας.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση του πίνακα προσδιορισμού του συντελεστή α1 για την αξία του παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού του άρθρου 1 της αριθμ. 74181/987/Φ15/2018 (ΦΕΚ Β΄ 2804) απόφασης με τη συμπλήρωση της γραμμής για αξία μηχανολογικού εξοπλισμού 3.500 < Αξία ≤ 6.000, ως ακολούθως:

 

 

Αξία (χιλιάδες €)

 

α1

α1
για εγκατάσταση κατώτερης  βαθμίδας
α1
για εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας
< Αξία ≤ 200 0,02 0,22 0,42
200 < Αξία ≤ 400 0,04 0,24 0,44
400 < Αξία ≤ 800 0,08 0,28 0,48
800 < Αξία ≤ 2.600 0,1 0,3 0,5
2.600 < Αξία ≤ 3.500 0,2 0,4 0,6
3.500 < Αξία ≤ 6.000 0,3 0,5 0,7
6.000 < Αξία 0,4 0,6 0,82. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 484/36/Φ.15/17.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 230) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143)», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 74181/987/Φ15/2018 (ΦΕΚ Β΄ 2804) απόφαση.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ


https://www.taxheaven.gr