Αριθμ. 43323/1983/2018
Κύρωση του οριστικού ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει

Αριθμ. 43323/1983/07-08-2018


(ΦΕΚ Β' 3509/21-08-2018)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄137).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2Α περ. β΄ του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α' 84) όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’168).

4. Το π.δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

5. Tην αριθμ. 1592/58/13.1.2017 απόφαση της υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ειδικός κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει» (Β΄157) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Tην αριθμ.οικ. 43535/2392/21.9.2017 απόφαση της υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων στον Ειδικό Κατάλογο Ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει» (Β΄3405).

7. Την αριθμ. 25049/1253/2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κύρωση του ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει» (Β΄1580).

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L119/4.5.2016).

9. Το από 29.03.2018 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 3, παρ. 2 της αριθμ. 1592/58/13.1.2017 (Β'157) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

10. Το από 29.06.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του άρθρου 3, παρ. 3 της αριθμ. 1592/58/13.1.2017 (Β'157) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Κυρώνεται ο Ειδικός Κατάλογος Ιατρών του άρθρου 16, παρ. 2Α του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κατ' εξαίρεση έχουν δικαίωμα να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, όπως συγκροτείται μετά την εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων του άρθρου 3, παρ. 3, της υπουργικής απόφασης 1592/58/13.1.2017 (Β΄157).

2. Ο εν λόγω Ειδικός Κατάλογος Ιατρών προσαρτάται ως Παράρτημα Ι της παρούσης.

Άρθρο 2

Προσαρτάται Παράρτημα ΙΙ με τα στοιχεία Ιατρών που υπέβαλλαν αιτήσεις, αλλά δεν προκύπτει η τήρηση των προϋποθέσεων της υπουργικής απόφασης 1592/58/13.1.2017 (Β΄ 157) και ως εκ τούτου απορρίπτονται, μετά και την εξέταση των ενστάσεων, ως ακολούθως:

Παράρτημα ΙΙ Α: Μη ενταχθέντες στον Ειδικό Κατάλογο που δεν άσκησαν ενστάσεις και
Παράρτημα ΙΙ Β: Μη ενταχθέντες στον Ειδικό Κατάλογο που άσκησαν ενστάσεις οι οποίες απορρίφθηκαν.

Άρθρο 3

Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της υπουργικής απόφασης 25049/1253/2018 (Β'1580) παύουν να ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσης.

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2018

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ


https://www.taxheaven.gr