Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ.Α 1067421 ΕΞ 2018
Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

Αθήνα, 03 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ.Α 1067421 ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Tηλέφωνα:
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας, 101 84 Αθήνα

Θέμα: Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Α 1056235 ΕΞ 2018 εγκύκλιος

Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου που αναφέρεται στην έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα, σας πληροφορούμε, ότι, με την αρ. πρωτ. 516/16.04.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας, από 13.04.2018 μεταβλήθηκε σε 0,79%, επίσης από 1.1.2014 ισχύει η ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 2013/31.12.2013 για τις οφειλές που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κ.Φ.Δ. (άρθρο 53 του ν. 4174/2013).
https://www.taxheaven.gr