Αριθμ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ.Β 1004361 ΕΞ 2018
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τον ανακαθορισμό του κανονισμού καθηκόντων του προσωπικού των Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) - (π.δ. 231/2007-Α'265, όπως ισχύει) και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος που αφορά στην λειτουργία αυτών, με βάση το νέο ηλεκτρονικό τελωνειακό εργασιακό περιβάλλον

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ.Β1004361ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'- ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Πληροφορίες:Δ. Παπαδάκης, Τρ. Γάλλου
Τηλέφωνο:2132112952-2103311291
Fax:2103230829
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τον ανακαθορισμό του κανονισμού καθηκόντων του προσωπικού των Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) - (π.δ. 231/2007-Α'265, όπως ισχύει) και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος που αφορά στην λειτουργία αυτών, με βάση το νέο ηλεκτρονικό τελωνειακό εργασιακό περιβάλλον».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6, του άρθρου 7 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.
β) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178), όπως αποσαφηνίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220), καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/2015 (Α'211) και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
γ) Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10-3-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
δ) Του π.δ. 231/2007 (Α' 265) «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».
ε) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
στ) Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 (Β'539) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».
ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2. Τα από 1/12/2017 και 8/1/2018 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα και του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης αντίστοιχα.

3. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (ΥΟΔΔ 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών », σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ.10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του 4389/2016 (Α' 94).

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού του κανονισμού καθηκόντων του προσωπικού των Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος που αφορά στην λειτουργία αυτών, με βάση το νέο ηλεκτρονικό τελωνειακό εργασιακό περιβάλλον.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), Ομάδα Εργασίας για τον ανακαθορισμό του κανονισμού καθηκόντων του προσωπικού των Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) - (π.δ. 231/2007-Α'265, όπως ισχύει) και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος που αφορά στην λειτουργία αυτών, με βάση το νέο ηλεκτρονικό τελωνειακό εργασιακό περιβάλλον.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε ως Συντονιστή και μέλη αυτής τους κατωτέρω υπαλλήλους υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, ως εξής:
1) Νικόλαο Αυθίνο, υπάλληλο με βαθμό Α', Προϊστάμενο του Τμήματος Α'- Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ., ως Συντονιστή.
2) Γεωργία Βλαστού, υπάλληλο με βαθμό Α', Προϊσταμένη του Τμήματος Δικαστικού του Τελωνείου Αθηνών, ως μέλος.
3) Σπυριδούλα Θεοδωρακοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Δικαστικού του Τελωνείου Ελευσίνας, ως μέλος.
4) Μαρία Κουγιουμτζή, υπάλληλο με βαθμό Α', Προϊσταμένη του Τμήματος Α'- Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ., ως μέλος.
5) Ανδρέα Κούτα, υπάλληλο με βαθμό Α', Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης του Β' Τελωνείου Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ., ως μέλος.
6) Δήμητρα Μαυρίδου, υπάλληλο με βαθμό Α', αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 2ου Τμήματος Διαδικασιών του Α' Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, ως μέλος.
7) Γεώργιο Πουλή, υπάλληλο με βαθμό Α', Προϊστάμενο του Τμήματος Διαδικασιών του Δ' Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά, ως μέλος.
8) Αφροδίτη Σκαμπαρδώνη, υπάλληλο με βαθμό Α', Προϊσταμένη του Τμήματος Γ' - Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), ως μέλος.
9) Ιωάννη Χατζηπασχάλη, υπάλληλο με βαθμό Β', που υπηρετεί στο Γ' Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, ως μέλος.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει ο Συντονιστής αυτής.

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η μελέτη και η υποβολή πρότασης για τον ανακαθορισμό του κανονισμού καθηκόντων του προσωπικού των Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) - (π.δ. 231/2007-Α'265, όπως ισχύει) και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος που αφορά στην λειτουργία αυτών, με βάση το νέο ηλεκτρονικό τελωνειακό εργασιακό περιβάλλον.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα που στεγάζονται υπηρεσίες της, το οποίο θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται έως την 30/6/2018, οπότε και θα υποβάλλει το πόρισμά της στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και στην Προϊσταμένη της
Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Διεύθυνσης Οργάνωσης για την περάτωση του έργου της.
Η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να ενημερώνει τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και την Προϊσταμένη της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. για την πορεία των εργασιών της, σε τακτά χρονικά διαστήματα, που θα καθορίσει η Προϊσταμένη της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ..
Οι Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ., καθώς και οι υπάλληλοι αυτών οφείλουν να συνδράμουν την Ομάδα Εργασίας στο έργο της.

ΣΤ. Από την ανάρτηση της παρούσας απόφασής μας στο πρόγραμμα Διαύγεια παύει να ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1027702 ΕΞ2015/ 2-3-2015 (ΑΔΑ: 784OH - ΞΡ7) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος Πιτσιλής


https://www.taxheaven.gr