Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 739 ΕΞ 11.5.2017
Ρύθμιση αυθαιρέτου

Αθήνα, 11.05.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 739 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 739/2017

ΘΕΜΑ : Ρύθμιση αυθαιρέτου

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:

1) Ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός των προστίμων που προκύπτουν από τη δήλωση ένταξης για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων σύμφωνα με το ν.4178/2013; Θα καταχωρηθούν στα πάγια και θα αποσβένονται παράλληλα με τις αποσβέσεις των παγίων ή θα καταχωρηθούν στις δαπάνες; Τα ποσά είναι μεγαλύτερα των 1.500 €.

2) Εκπίπτουν φορολογικά τα εν λόγω πρόστιμα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Γενικά, με βάση το άρθρο 18 του ν.4308/2014, τα πρόστιμα δεν θεωρούνται δαπάνες βελτίωσης των παγίων όπως αυτή (η βελτίωση) καθορίζεται στο Προσάρτημα ορισμών του νόμου.

Πάντως, δεδομένου ότι μέσω αυτών επέρχεται νομιμοποίηση που διευκολύνει τη χρήση και την εκποίησή τους, τα εν λόγω πρόστιμα μπορούν να αναγνωρίζονται σε αύξηση της αξίας των παγίων, στο βαθμό που η λογιστική αξία που διαμορφώνεται μετά την προσαύξηση με τα πρόστιμα, δεν υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους, όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 18 και το προσάρτημα ορισμών του νόμου.

Όταν τα εν λόγω πρόστιμα αναγνωρίζονται σε αύξηση της αξίας των παγίων, αποσβένονται όπως και η υπόλοιπη αξία τους.

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ


https://www.taxheaven.gr