Αρ. πρωτ.: οικ.556883/6897/1.11.2013
Παροχή διευκρινίσεων επί των ογκομετρικών πινάκων των δεξαμενών πρατηρίων παροχής καυσίμου και ενέργειας

ΑΘΗΝΑ 01-11-13
ΑΡ. ΠΡΩΤ. οικ.556883/6897

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σκυλλάκος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6508453
FAX : 210-6508425

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί των ογκομετρικών Πινάκων των Δεξαμενών πρατηρίων παροχής καυσίμου και ενέργειας.

ΣΧΕΤ.: α. Έγγραφο της Υπηρεσίας μας με Αρ. Πρωτ. Οικ. 14932/1083/2.4.2013
β. π.δ 118/2006 (Α΄119)

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν περιέλθει εις γνώση της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 9 του π.δ. 118/06 όπως ισχύει, υπάρχει υποχρέωση να διατηρείται ελάχιστη στάθμη προϊόντος στις δεξαμενές υγρών καυσίμων των πρατηρίων, ύψους κατά ελάχιστο 10 εκατοστών ώστε η διακίνηση καυσίμου στις δεξαμενές να γίνεται άνωθεν της στάθμης αυτής. Κατά την εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών και συγκεκριμένα για την αποτύπωση των δεδομένων των ογκομετρικών πινάκων, εφαρμόζοντας τα ανωτέρω θα πρέπει η αποτύπωση του ογκομετρικού πίνακα της δεξαμενής καυσίμου, να αρχίζει από την στάθμη των 10 εκατοστών. Στην παράγραφο 5 του (α) σχετικού εγγράφου μας, που αναφέρεται σε αυτήν την στάθμη, η αναγραφή 10mm αποτελεί τυπογραφικό λάθος. Το ορθό είναι 10 εκατοστά.

2. Σύμφωνα με την Απόφαση Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι αποδεκτοί υπάρχοντες ογκομετρικοί πίνακες υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Απόφαση αυτή. Διευκρινίζεται ότι με την υποβολή του ογκομετρικού πίνακα θα πρέπει να προκύπτει και η κατηγοριοποίηση του ως υπάρχων ή νέος ώστε να μπορούν να ελεγχθούν οι αναφερόμενες προϋποθέσεις. Ογκομετρικός πίνακας για τον οποίο δεν προκύπτει η ανωτέρω κατηγοριοποίηση, μετά και από την παροχή τυχόν επιπρόσθετων διευκρινήσεων, δεν είναι αποδεκτός.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Θ. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ

https://www.taxheaven.gr