Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: Δ11α/οικ.9236/1.3.2013
Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του Ν. 3213/03 καθώς και περιορισμοί διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών

Ημερομηνία : 1 /3/2013
Αρ Πρωτ. Δ11α/οικ.9236

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
ΕΟΠΥΥ
Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υγείας
Δ/νση: Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα: Διοίκησης Διοικητικού Προσωπικού

Πληροφορίες: Ε. ΓΡΑΒΒΑΝΗ
Τηλ. :210-6871781
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39 Τ.Κ.15124
E-mail: egravani@eopw-gov.gr

ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του Ν. 3213/03 καθώς και περιορισμοί διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Με το παρόν έγγραφο μας, σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση κατ' έτος, υποβολής δήλωσης Περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003.

Οι υπόχρεοι για την δήλωση της περιουσιακής κατάστασης μεταξύ άλλων είναι:

α) περ.θ της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 «οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι Γενικοί διευθυντές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίων Επιχειρήσεων, Δημοσίων Οργανισμών, καθώς και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, τη Διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος».

β) περ. ιστ της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 «Οι ιατροί Διευθυντές που υπηρετούν στο IΚΑ- ΕΤΑΜ και μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ».

Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής της προαναφερόμενης δήλωσης περιγράφονται αναλυτικά στην συνημμένη αναφερόμενη νομοθεσία.

Σας ενημερώνουμε ότι παράλειψη υποβολής της δήλωσης επισύρει ποινικές κυρώσεις.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ


https://www.taxheaven.gr