ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται η θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και η τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς με κύριο στόχο την εύρυθμη λειτουργία της. Ειδικότερα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται: α) να γίνουν μικρής κλίμακας αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ), β) να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο σήμερα καθεστώς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) και των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) μέσω της επέκτασης της δυνατότητάς τους να επενδύουν σε ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων και της ρητής ρύθμισης για τη δυνατότητα ή υποχρέωση (για τις ΕΚΕΣ) εισαγωγής τους στη χρηματιστηριακή αγορά.
Με τις ρυθμίσεις αυτές η ελληνική αγορά θα προσφέρει στην εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα -μέσω επαγγελματιών διαχειριστών- μια αξιοπρεπή «βεντάλια» τριών εναλλακτικών και διαφοροποιημένου προφίλ προϊόντων συλλογικών επενδύσεων (ΑΕΕΧ, ΑΚΕΣ, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια / Exchange Trade Funds (ETF)), που σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση από πλευράς ΧΑ μιας αγοράς της μορφής Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ / Alternative Investment Market (AIM)) -μέσω της οποίας οι επαγγελματίες διαχειριστές θα μπορούν να εξασφαλίζουν την διαπραγματευσιμότητα και τη διαφάνεια των επενδυτικών τους επιλογών- θα διαμορφώσει ένα αξιόλογο και αποτελεσματικό περιβάλλον μεταφοράς επενδυτικών πόρων στον παραγωγικό ιστό της Ελλάδας.

Επιπλέον, ρυθμίζεται εκ νέου η παροχή πίστωσης για την αγορά κινητών αξιών που μέχρι σήμερα διεπόταν από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του νόμου του ν. 2843/2000, τα οποία καταργούνται. Στο πλαίσιο της προϊσχύουσας νομοθεσίας για τη λειτουργία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), επιτρεπόταν η χορήγηση πιστώσεων, ως παρεπόμενη υπηρεσία από αδειοδοτημένες από την αρμόδια εποπτική αρχή ΕΠΕΥ προς επενδυτές προς διενέργεια συναλλαγών σε τίτλους, όπως ενδεικτικά σε κινητές αξίες, εφόσον στις συναλλαγές αυτές παρεμβαλλόταν η επιχείρηση, η οποία παρείχε την πίστωση ή το δάνειο και παρείχετο η δυνατότητα στην Τράπεζα της Ελλάδας να θέτει κανόνες για την παροχή πιστώσεων και δανείων από τις Ε.Π.Ε.Υ. σε επενδυτές. Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία συνίσταται στο μικρό μέγεθος της και στους κινδύνους αποσταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος οδήγησε στην θέσπιση ειδικότερων και αυστηρότερων κανόνων για την χορήγηση πιστώσεων από τις ΕΠΕΥ σε επενδυτές με την εφαρμογή του ν. 2843/2000, που αποσκοπούσαν στην διασφάλιση της ευρωστίας των ΕΠΕΥ και την ασφαλή λειτουργία τους χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με αυτά τα δεδομένα ο νομοθέτης περιόρισε τη παροχή πίστωσης μόνο για την εξόφληση του τιμήματος χρηματιστηριακής αγοράς μετοχών, που πραγματοποιούσε μέλος του ΧΑ για λογαριασμό πελάτη του στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και επέβαλλε την απαγόρευση από τα μέλη παροχής κάθε άλλης πίστωσης για άλλο σκοπό. Η ενσωμάτωση όμως της MiFID στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 3606/2007 από την 1.11.2007 καθώς και η ενσωμάτωση των εκτελεστικών μέτρων εφαρμογής αυτής, δηλαδή της Οδηγίας 2006/73/ΕΚ και του Κανονισμού 1287/2006, άλλαξε τα δεδομένα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την κατάργηση των εμποδίων στη διασυνοριακή παροχή επενδυτικών υπηρεσιών με την εναρμόνιση κανόνων χορήγησης άδειας λειτουργίας και τις ενιαίες οργανωτικές απαιτήσεις, με την δημιουργία ενιαίου νομοθετικού πλαισίου εντός της κοινότητας που θα καλύψει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που απευθύνονται στους επενδυτές, όπως αυτές έχουν εξελιχθεί. Προς επίτευξη αυτού του σκοπού έπρεπε να εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος βαθμός εναρμόνισης που θα προσφέρει στους επενδυτές υψηλό επίπεδο προστασίας και θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις επενδύσεων να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την κοινότητα ως ενιαία αγορά, βάσει της εποπτείας της χώρας καταγωγής. Η αναγκαιότητα ενιαίας αντιμετώπισης των ζητημάτων με την μέγιστη εναρμόνιση σης διατάξεις της MiFID αποτυπώθηκε κυρίως στα άρθρα 1, 3, 4, 9,11,12, 31 του ν. 3606/2007, τα οποία ορίζουν το πεδίο εφαρμογής του νόμου, τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και την παροχή των υπηρεσιών, είτε από ελληνικές ΑΕΠΕΥ στην Ελλάδα και τα άλλα κράτη μέλη, είτε από ΕΠΕΥ αδειοδοτημένες από άλλες εποπτικές αρχές, καθώς και στο άρθρο 85 με το οποίο καταργούνται οι ώδε απαριθμούμενες διατάξεις της μέχρι τότε ισχύουσας νομοθεσίας που ρύθμιζαν τα σχετικά ζητήματα. Ειδικότερα στο άρθρο 31 του ως άνω νόμου καθορίζεται το βασικό δικαίωμα των ΕΠΕΥ για ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και άσκησης δραστηριοτήτων εντός της EE με μόνη προϋπόθεση για την διασυνοριακή παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων δραστηριοτήτων την διαβίβαση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικής γνωστοποίησης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής το οποίο εφαρμόζεται και αντίστροφα για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών από ελληνική ΑΕΠΕΥ, οι δε επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες ορίζονται στο άρθρο 4 του ιδίου ως άνω νόμου προβλέπονται στην σχετική άδεια που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό, πλην του τρόπου που παρέχονται ο οποίος πρέπει να είναι σύμφωνος με τις οργανωτικές απαιτήσεις των ΑΕΠΕΥ του άρθρου 12 του ως άνω νόμου και με τα εκτελεστικά μέτρα της Οδηγίας, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Συνεπώς, σκοπός του παρόντος είναι η σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο δυνατότητα απόκτησης μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο περιοριστικά μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ, όπως ίσχυε μέχρι την εισαγωγή της MiFID και η παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας πίστωσης για εξόφληση του τιμήματος αγοράς κινητών αξιών αναφέρεται όχι μόνο σε κινητές αξίες εισηγμένες στην οργανωμένη αγορά του ΧΑ, αλλά και σε κινητές αξίες εισηγμένες σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους της EE ή τρίτου κράτους που διέπεται από ισοδύναμους κανόνες εποπτείας ή διαπραγματεύονται σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ).
Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με σκοπό την μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρηματιστηριακή αγορά για την προσέλκυση επενδύσεων που θα αναζωογονήσουν.
Στο Κεφάλαιο Ε' περιέχονται επιμέρους διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που εναρμονίζονται με διατάξεις του δικαίου της Ένωσης που προέρχονται από τροποποίηση των εφαρμοστέων διατάξεων ή από υποχρεώσεις συμμόρφωσης σε αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ρυθμίζονται επιμέρους θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, που σχετίζονται με τα τυχερά παίγνια, την ασφάλιση των οχημάτων, ορισμένα επαγγέλματα ή άλλα θέματα που απαιτούν στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες αναλύονται ειδικότερα οτα επιμέρους άρθρα.
Τέλος, στο Κεφάλαιο ΣΤ' ρυθμίζονται θέματα των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τα οποία αναλύονται ειδικότερα στα επιμέρους άρθρα.

Β. Επί των άρθρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αρθρο 1- Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 1 επιδιώκονται οι παρακάτω στόχοι:
-    Η παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις επενδύσεις των ΑΚΕΣ προκειμένου να μπορούν να επενδύουν πλέον και σε συμμετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη της EE, αλλά και σε τρίτη χώρα, στην τελευταία περίπτωση εφόσον υπάρχει παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Επιπλέον, διευρύνεται η μορφή των επενδύσεων (ομολογίες, εισηγμένες κινητές αξίες υπό προϋποθέσεις και άλλα μέσα χρηματαγοράς).
-    Η παροχή δυνατότητας επέκτασης της διάρκειας ζωής των ΑΚΕΣ κατά 5 έτη, προκειμένου να πραγματοποιούν τις αποεπενδύσεις τους με μεγαλύτερη ασφάλεια, σε περιόδους οικονομικών κρίσεων και χαμηλής ρευστότητας, προς όφελος των μεριδιούχων και επίσης οι υφιστάμενες ΑΚΕΣ να επωφεληθούν του νέου βελτιωμένου θεσμικού πλαισίου .
-    Η αποτίμηση της αξίας των κινητών αξιών, είτε είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο είτε όχι, να αποτιμάται με βάση την εύλογη αξία, σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλουν τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.
-    Οι πρόσοδοι του Α.Κ.Ε.Σ. από τόκους, μερίσματα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο, καθώς και το προϊόν της ρευστοποίησης των επενδύσεών του, μπορούν να διανέμονται στους μεριδιούχους σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης.
-    Η παροχή δυνατότητας εισαγωγής των Α.Κ.Ε.Σ. του ν. 2992/2002 σε οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό θεσπίζονται ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τον χαρακτηρισμό των μεριδίων των ανωτέρω ΑΚΕΣ ως ισοδύναμων με κινητές αξίες κινητές αξίες κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3371/2005, ώστε αφενός να μην δημιουργείται σύγχυση ως προς τη νομική τους φύση και αφετέρου, να επιτρέπεται σαφώς η επένδυση σε αυτά από πρόσωπα και οργανισμούς η επενδυτική πολιτική των οποίων προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Παράλληλα εισάγονται οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 με την απαλοιφή εκείνων των διατάξεων που καθιστούν ανεφάρμοστο το προτεινόμενο πλαίσιο. Ετσι, οι νέες διατάξεις αφορούν α) στην επίτευξη της μεταβίβασης των μεριδίων Α.Κ.Ε.Σ, με μόνη την καταχώρησή της στο Σύστημα Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΕΧΑΕ) και β) τη μη φορολογική εξομοίωση της μεταβίβασης των μεριδίων ΑΚΕΣ με τη μεταβίβαση του αναλογούντος εξ αδιαιρέτου μεριδίου των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων (που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 21 του άρθρου 7 του ν. 2992/2002), διότι, η εξομοίωση αυτή ισχύει μόνο για τα μη εισηγμένα μερίδια. Αντίθετα, στα εισηγμένα μερίδια, αν ίσχυε η ίδια μεταχείριση, θα αναιρείτο η δυνατότητα χρηματιστηριακής μεταβίβασης των μεριδίων Α.Κ.Ε.Σ. με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ο σκοπός εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο, που είναι η δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησής τους. Αντίστοιχη ρύθμιση ισχύει, για παράδειγμα, για τις μετοχές, η μεταβίβαση των οποίων υπόκειται στον σχετικό φόρο μόνον εφόσον είναι εισηγμένες. Η μεταβίβαση των μεριδίων Α.Κ.Ε.Σ θα υπόκειται, συνεπώς, στον ίδιο κανόνα και α) εφόσον δεν είναι εισηγμένα θα εφαρμόζεται η παραπάνω διάταξη της παραγράφου 21, ενώ β) αν είναι εισηγμένα, θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τη μεταβίβαση των εισηγμένων κινητών αξιών διατάξεις.
Με τις υπόλοιπες διατάξεις ρυθμίζεται η σύσταση ενεχύρου επί των εισηγμένων μεριδίων, κατ' αναλογία με τις εισηγμένες κινητές αξίες και η αυτοδίκαιη υπαγωγή των Α.Κ.Ε.Σ που ζητούν την εισαγωγή τους σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία με αποφάσεις της μπορεί να ρυθμίσει κάθε ειδικότερο θέμα ενώ παράλληλα επιβάλλει πρόστιμα και κυρώσεις στους παραβάτες. Παράλληλα, εισάγονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την εισαγωγή των μεριδίων ΑΚΕΑΣ σε διαπραγμάτευση.


Αρθρο 2- Τροποποιήσεις του ν. 2367/1995
Με το άρθρο 2 τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2367/1995 για τις Εταιρίες Επενδύσεων σε Επιχειρηματικές Συμμετοχές, ώστε να δίδεται μεγαλύτερη ευελιξία στις εταιρίες αυτές ως προς το μετοχικό τους κεφάλαιο, τις επιτρεπόμενες επενδύσεις τους καθώς και σε διάφορα άλλα θέματα. Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η επανεκκίνηση των ΕΚΕΣ (α) με την απλοποίηση της διαδικασίας σύστασης τους και β) με την αύξηση της ευελιξίας τους ως προς τις επιτρεπόμενες επενδύσεις, χωρίς όμως να αλλοιώνεται ο σκοπός τους, που είναι η τοποθέτηση τους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στηρίζουν την ελληνική οικονομία. Με τον τρόπο αυτό οι ΕΚΕΣ αναμένεται να γίνουν πιο ελκυστικές και παράλληλα να αξιοποιηθεί το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που τις διέπει. Επίσης, επικαιροποιείται ο τρόπος αποτίμησης των στοιχείων της ΕΚΕΣ με βάση τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και εισάγεται υποχρέωση φύλαξης των στοιχείων της ΕΚΕΣ σε θεματοφύλακα, προς εναρμόνιση με το καθεστώς λειτουργίας ανάλογων θεσμών.
Τέλος, μετά την εισαγωγή τους σε οργανωμένη αγορά, θα υπάγονται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως εισηγμένες εταιρίες και αντίστοιχα, στου Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ενταγμένες προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις μειώνεται το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο προκειμένου να μην δεσμεύονται εκ των προτέρων μεγάλα κεφάλαια, αλλά οι ΕΚΕΣ να έχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης των επενδυτικών συμμετοχών τους κατά το στάδιο που αυτές θα είναι ώριμες. Επίσης, εισάγεται υποχρέωση εισαγωγής των ΕΚΕΣ στο χρηματιστήριο, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και να διευκολύνεται η δυνατότητα αποεπένδυσης από αυτές, ενώ καθορίζονται οι κανόνες αποτίμησης όλων των στοιχείων του ενεργητικού των ΕΚΕΣ, είτε είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο είτε όχι, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.
Τέλος (παρ. 9), κρίνεται αναγκαία η κατάργηση των διατάξεων των παραγράφων 5, 7 και 8 της παραγράφου 3 του άρθρου 6, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 2367/1995, επειδή οι διατάξεις αυτές προσθέτουν διοικητικό βάρος στη σύσταση και λειτουργία της ΕΚΕΣ και δεν συνάδουν πλέον με τα νέα χαρακτηριστικά της, ως εισηγμένης εταιρίας. Ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου γίνεται, σε κάθε περίπτωση, κατά την έγκριση της σύστασης της ΕΚΕΣ.


Αρθρο 3- Τροποποιήσεις του ν. 3371/2005
Με το άρθρο 3 τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν. 3371/2005. Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η ενδυνάμωση της ευελιξίας των ΑΕΕΧ ως προς τις επιτρεπόμενες επενδύσεις τους κατά τρόπο ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές ως φορείς συλλογικών επενδύσεων και παράλληλα να αξιοποιηθεί το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που τις διέπει. Κατά συνέπεια καταργείται η προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επένδυση σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην δυνατότητα επένδυσης σε μη εισηγμένες εταιρίες που πρόκειται να εισαχθούν σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ εντός ευλόγου διαστήματος για τις οποίες αίρεται ο ποσοστιαίος περιορισμός του 10% της επένδυσης στις μετοχές ή ομόλογα του ίδιου εκδότη εφόσον η τοποθέτηση της ΑΕΕΧ δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της, έτσι ώστε η άρση του περιορισμού του 10% να υπόκειται πάντοτε σε όρια, που θα σχετίζονται με τη συνολική «έκθεση» της ΑΕΕΧ. Σκοπός της διάταξης είναι να μπορεί η ΑΕΕΧ να διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τη θέση της στην εταιρία προ της εισαγωγής της, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να προβαίνει σε αποκτήσεις μεγάλων ποσοστών μετά την εισαγωγή, αλλά και επιπλέον, να ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων και ακολούθως οι υποχρεωτικές εκποιήσεις στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση όμως, η άρση του περιορισμού του 10% θα υπόκειται σε όρια, που θα σχετίζονται με τη συνολική «έκθεση» της ΑΕΕΧ. Τέλος, προς το σκοπό της μεγαλύτερης προστασίας των επενδυτών προβλέπεται ότι και στην περίπτωση του εταιρικού μετασχηματισμού που θα οδηγήσει στη διαγραφή των μετοχών εταιρίας από την οργανωμένη αγορά, απαιτείται η λήψη απόφασης με πλειοψηφία 95%.


Αρθρο 4- Τροποποιήσεις τσυ ν. 3756/2009
Με το άρθρο 4 τροποποιείται το άρθρο 1 του ν. 3756/2009. Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού διευκρινίζεται περαιτέρω ο ρόλος του Διαχειριστή του Συστήματος Αυλών Τίτλων, ο οποίος ενεργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών παρέχοντας μεταξύ άλλων υπηρεσίες μητρώου και διακανονισμού. Επίσης με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται νέα περίπτωση (ζ) στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3756/2009 προκειμένου με τον Κανονισμό Σύστημα Αυλών Τίτλων (ΣΑΤ) που καταρτίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ρυθμίζονται τα θέματα του διακανονισμού συναλλαγών επί άυλων κινητών αξιών και παραγώγων που έχουν ως υποκείμενη αξία κινητές αξίες καταχωρημένες στο ΣΑΤ.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3756/2009 (παρ. 3) προστίθενται εδάφια με τα οποία σκοπείται η συμπλήρωση του καθεστώτος που διέπει τον εκδότη των πιστοποιητικών κατάθεσης, προκειμένου να ρυθμιστεί ειδικά το ζήτημα του διαχωρισμού των παριστάμενων κινητών αξιών που εκείνος αποκτά από τη λοιπή περιουσία του, δεδομένου ότι οι παριστάμενες κινητές αξίες αποκτώνται αποκλειστικά προς το σκοπό έκδοσης των πιστοποιητικών. Ο εκδότης των πιστοποιητικών δεν έχει πραγματική εξουσία διάθεσης επί των υποκείμενων αυτών τίτλων, τους οποίους κατέχει μόνον για να δημιουργήσει τα πιστοποιητικά, σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική σύμβαση έκδοσης του πιστοποιητικού. Η έκθεση των υποκείμενων κινητών αξιών στον κίνδυνο της πτώχευσης του εκδότη ή στην εναντίον του εκτέλεση, θα έθετε συνεπώς σε κίνδυνο τη λειτουργία των ίδιων των πιστοποιητικών και τα αντίστοιχα περιουσιακά δικαιώματα των δικαιούχων τους. Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν για τον εκδότη των ελληνικών πιστοποιητικών (άρθρο 59 ν. 2396/1996).
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του πρώτου εδάφιου του άρθρου 5 και του πρώτου εδάφιο του άρθρου 6 (παρ. 4 και 5) του ν. 3756/2009 επεκτείνεται η δυνατότητα του διαχειριστή του ΣΑΤ αφενός να τηρεί συγκεντρωτικά κινητές αξίες (άρθρο 5) και αφετέρου να δημιουργεί συνδέσμους με αντίστοιχα αλλοδαπά συστήματα (άρθρο 6) και μέσω επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ενεργεί ως θεματοφύλακας, δεδομένου ότι η δραστηριότητα της θεματοφυλακής δύναται να ασκείται και από αυτές, σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές (2004/39/ΕΚ) και εθνικές (ν. 3606/2007) διατάξεις.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
Αρθρο 5- Ορισμοί
Στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται οι αναγκαίοι ορισμοί για τη σαφήνεια των διατάξεων. Ειδικά ως προς τον ορισμό της οργανωμένης αγοράς, σημειώνεται ότι νοείται ως τέτοια αγορά κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτου κράτους που διέπεται από ισοδύναμους κανόνες εποπτείας, όπου ισοδύναμοι κανόνες εποπτείας νοούνται αυτοί που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO).


Αρθρο 6 -Όροι για την παροχή πίστωσης
Με το άρθρο 6 εισάγεται η δυνατότητα των ΕΠΕΥ και των πιστωτικών ιδρυμάτων παρέχουν πίστωση σε πελάτες τους για την αγορά κινητών αξιών που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή αποτελούν αντυ<είμενο διαπραγμάτευσης σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3606/2007, ενώ σύμφωνα με τον προϊσχύοντα νόμο η παροχή πίστωσης από ΕΠΕΥ σε πελάτη δινόταν μόνο για την εξόφληση του τιμήματος χρηματιστηριακής αγοράς μετοχών, που πραγματοποιούσε για λογαριασμό του πελάτη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στη συνέχεια παρέχεται η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την παροχή πίστωσης από ΑΕΠΕΥ. Όμοια εξουσιοδοτική διάταξη θεσπίζεται και για την έκδοση κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν την παρεπόμενη υπηρεσία της πίστωσης προς επενδυτή.
Επίσης θέτει ως όρο για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας της πίστωσης την σύναψη έγγραφης σύμβασης, με δυνατότητα συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για αυστηρότερους όρους από τους καθοριζόμενους στο νόμο.


Αρθρο 7- Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας
Το άρθρο 7 στην παράγραφο 1 ρυθμίζει το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας το οποίο παρέχει ως ασφάλεια ο επενδυτής για την αγορά κινητών αξιών με πίστωση, το οποίο αποτελείται από τις κινητές αξίες που αγοράζονται με πίστωση, από μετρητά και από άλλες κινητές αξίες που είναι καταχωρημένες ή παρακολουθούνται σε σύστημα καταχώρισης και παρακολούθησης τίτλων σε λογιστική μορφή που λειτουργεί στην Ελλάδα. Για την αποφυγή του συστημικού κινδύνου (παρ. 2) παραμένει το νόμιμο ενέχυρο υπέρ της ΑΕΠΕΥ επί των κινητών αξιών ή των απαιτήσεων επί κινητών αξιών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο έτσι ώστε να μπορεί η ΑΕΠΕΥ να εκποιήσει άμεσα. Σε περίπτωση που οι κινητές αξίες που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο, τότε η ΑΕΠΕΥ φέρει την ευθύνη διενέργειας ελέγχου καταλληλότητας (due diligence) επί των αξιών αυτών, με γνώμονα τη νόμιμη σύσταση εμπράγματης ασφάλειας επί αυτών και τη δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου δικαίου.


Αρθρο 8- Αρχικό και διατηρητέο περιθώριο
Το άρθρο 8 προβλέπει τους όρους που πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης πίστωσης και ειδικά τον τρόπο κάλυψης του αρχικού περιθωρίου σε περίπτωση δημιουργίας ελλείμματος περιθωρίου ή αύξησης του τυχόν υφιστάμενου ελλείμματος περιθωρίου, που προκαλείται από κάθε αγορά κινητών αξιών με πίστωση.
Επίσης προβλέπει τους όρους που πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης πίστωσης και ειδικά τον τρόπο κάλυψης της διαφοράς μεταξύ του περιθωρίου και του διατηρητέου περιθωρίου εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα που η ΑΕΠΕΥ καλεί τον επενδυτή για κάλυψης της διαφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται απευθείας εκποίηση των κινητών αξιών του χαρτοφυλακίου ασφαλείας μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της προθεσμίας κάλυψης.


Αρθρο 9 -Εκποίηση κινητών αξιών
Το άρθρο 9 προβλέπει την απευθείας εκποίηση των κινητών αξιών που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1237 και 1239ΑΚ και για τις κινητές αξίες που διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο η ΑΕΠΕΥ μεριμνά για την σύννομη εκποίησή ους κατά τις οικείες διατάξεις.


Αρθρο 10- Εξόφληση τιμήματος χωρίς, πίστωση
Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 10 ρυθμίζεται η εξόφληση του τιμήματος αγοράς κινητών αξιών με μετρητά εντός της προθεσμίας εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών, όπως αυτή καθορίζεται στις διατάξεις του κανονισμού της οργανωμένης αγοράς ή του ΠΜΔ όπου καταρτίζεται η συναλλαγή και του σχετικού συστήματος εκκαθάρισης και διακανονισμού. Στην δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου προβλέπονται οι διαδικασίες .

Αρθρο 11- Κυρώσεις
Το άρθρο 11 θεσπίζει τις κυρωτικές διατάξεις που κυμαίνονται από επίπληξη μέχρι πρόστιμό ύψους από €1.000 μέχρι €500.000, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση τυχόν καθΝ υποτροπή τέλεσης παραβάσεων του νόμου αυτού, και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών αποφάσεων.


Αρθρο 12- Μεταβατικές- Καταργούμενες διατάζεις
Στο άρθρο 12 προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για την κάλυψη του νομοθετικού κενού λόγω της κατάργησης του ν. 2843/2000.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αρθρο 13- Τροποποιήσεις του ν. 3606/ 2007
Με το άρθρο 13 επέρχονται τροποποιήσεις στο ν. 3606/2007 και ειδικότερα: Με την αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 3606/2007 (παρ. 1) αποσαφηνίζεται ότι η πιστοποίηση στελεχών για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών δεν συνιστά επαγγελματικό περιορισμό κατά το πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 2 νόμου 3919/2011 (Α' 32) Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας για τη κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Η πιστοποίηση στελεχών συνιστά μόνον κριτήριο ελέγχου καταλληλότητας φυσικού προσώπου για την άρτια και αποτελεσματική παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από εταιρίες ειδικού σκοπού (ΑΕΠΕΥ/ Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) /ΑΕΕΔ/ Πιστωτικά Ιδρύματα) σε πελάτες-επενδυτές, και όχι επάγγελμα μιας αγοράς με περισσότερο ή λιγότερο κλειστά κριτήρια εισόδου και εξόδου, κλπ. Η συμμετοχή υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης στελεχών είναι ανοιχτή σε κάθε άτομο (εγχώριας ή αλλοδαπής ιθαγένειας) που πληροί ελάχιστες προϋποθέσεις εκπαίδευσης και προϋπηρεσίας.
Επίσης, δεδομένου ότι το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 επεκτείνει την υποχρέωση πιστοποίησης καταλληλότητας στα πρόσωπα που απασχολούνται σε πιστωτικά ιδρύματα παρέχοντας επενδυτικές υπηρεσίες, αλλά δεν περιλαμβάνει τις εταιρίες διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων, τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) καθώς και τα πρόσωπα που διαθέτουν μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ) του ν. 4099/2012, η προτεινόμενη διάταξη νόμου καλύπτει το κενό αυτό και γενικεύει την υποχρέωση πιστοποίησης καταλληλότητας φυσικών προσώπων με απώτερο σκοπό την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς όφελος των επενδυτών.

Με την παράγραφο 2 τροποποιείται ο ν. 3606/2007 και μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΠΕΥ. Λαμβανομένου υπόψη ότι με βάση το άρθρο 5 παρ 1 της οδηγίας 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων το αρχικό κεφάλαιο που οφείλουν να έχουν οι εταιρίες της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3606/2007 ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι πέντε (125.000) ευρώ, ότι η επενδυτική υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρέχεται κυρίως από τις ΑΕΠΕΥ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3606/2007 που είναι μέλη του και ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών δύναται να αυξάνει το ύψος του ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου των μελών του, εφόσον κρίνει ότι το απαιτούν οι συνθήκες της αγοράς, και τέλος ότι η κείμενη νομοθεσία περιλαμβάνει ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να διευκολύνει την άσκηση των δραστηριοτήτων των ΑΕΠΕΥ διασφαλίζοντας συγχρόνως την επαρκή φερεγγυότητά τους. Για τους ίδιους λόγους μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο και των Ανωνύμων Εταιριών Επενδυτικής διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ).

Με την παράγραφο 3 ρυθμίζεται για πρώτη φορά το ζήτημα της μεταφοράς συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Με το νέο άρθρο 21 Α του ν. 3606/2007 επιδιώκεται να ρυθμιστεί νομοθετικά η μεταβίβαση έννομης σχέσης που διέπει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες επί κάποιων ή όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων μεταξύ Ανωνύμων Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή/και Πιστωτικών Ιδρυμάτων, και ρυθμίζεται το περιεχόμενο και ο τρόπος ενημέρωσης του πελάτη και η διαδικασία εναντίωσης αυτού στην μεταβίβαση της συμβατικής του σχέσης. Διασφαλίζεται σε νομοθετικό επίπεδο, η αποτελεσματική συνέχιση παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες εταιριών που αποφασίζουν να παύσουν την παροχή κάποιων επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών επί κάποιων ή όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω παύση συνεπάγεται και ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΕΥ ή του Πιστωτικού Ιδρύματος, ως προς την εν λόγω επενδυτική υπηρεσία, και διαμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο για την ασφαλή μεταφορά του χαρτοφυλακίου του μεταφερόμενου πελάτη από την Μεταβιβάζουσα στην Ανάδοχο ΑΕΠΕΥ/ Πιστωτικό Ίδρυμα. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης του παρόντος άρθρου οι μεταφερόμενες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες παρέχονται πλέον για τους πελάτες και τα χρηματοπιστωτικά τα οποία αφορούν από την Ανάδοχο ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα, η οποία και ευθύνεται έναντι των μεταφερόμενων πελατών μόνο για απαιτήσεις που γεννήθηκαν μετά την ημέρα μεταφοράς ενώ εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την αρχική - μεταβιβάζουσα ΑΕΠΕΥ. Η μεταφορά του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την αποξένωση της έννομης σχέσης ως προς του μεταφερόμενους πελάτες, επενδυτικές υπηρεσίες και χρηματοπιστωτικά μέσα από την αρχική ΑΕΠΕΥ / πιστωτικό ίδρυμα από την ημέρα μεταφοράς και ως εκ τούτου δεν συνιστά ανάθεση εκτέλεσης επιχειρησιακών λειτουργιών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 12 ν. 3606/2007.
Για λόγους ασφάλειας δικαίου προβλέπεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 21 Α εφαρμόζονται και σας ΑΕΔΑΚ που σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4099/2012 παρέχουν και παρεπόμενες υπηρεσίες, ενώ εφαρμόζονται αναλογικά σε περιπτώσεις απόσχισης κλάδου ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες. Εννοείται ότι επιφυλάσσεται η τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 4099/2012 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4099/2012.


Αρθρο 14-Τροποποιήσεις του ν. 1969/1991
Με το άρθρο 14 παρέχεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η εξουσιοδότηση έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων προκειμένου να συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες αρχές και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ/ ESMA), στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 16 του Κανονισμού (EE) αριθμ. 1095/2010. Οι ως άνω κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της EE έχουν ως αποδέκτες τους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές ή τις αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίο και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να συμμορφωθούν σε αυτές ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Αρχή για τους λόγους μη συμμόρφωσης.


Αρθρο 15 - Τροποποίηση του ν. 3340/2005
Με το άρθρο 15 τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3340/2005 περί κατάχρησης αγοράς. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες αποτελούν σημαντικό εργαλείο έρευνας και αποδεικτικό στοιχείο στις υποθέσεις χειραγώγησης της αγοράς. Συχνά αυτές οι υποθέσεις είναι εξαιρετικά περίπλοκες λόγω, μεταξύ άλλων, του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων μερών, των σύνθετων μεθόδων χειραγώγησης που χρησιμοποιούνται και της δυσκολίας απόδειξης, με αποτέλεσμα να μην είναι πάντοτε δυνατή η εξέλιξη της έρευνας και η αναζήτηση των ηχητικών αρχείων εντός ενός έτους. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί ο χρόνος που τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση συναλλαγών (Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών- ΕΠΕΥ, Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης- ΑΕΕΔ) τηρούν σε ηχητική μορφή τις τηλεφωνικές συνομιλίες από ένα (1) σε πέντε (5) έτη.

Αρθρο 16- Τροποποίηση του 3556/2007

Με το άρθρο 16 καταργείται η υποχρέωση για δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σε εφημερίδες. Σύμφωνα με το ν. 4072/2012 (Α'86), η υποχρέωση της παρ. 4 του άρθρου 135 του κ.ν. 2190/1920, για τη δημοσίευση σε εφημερίδες των στοιχείων και πληροφοριών που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών, που εφαρμόζουν τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καλύπτεται από την ανάρτηση των στοιχείων αυτών στην ιστοσελίδα των εταιριών. Επιπλέον, για τις ειοηγμένες σε οργανωμένη αγορά εταιρίες, επιβάλλεται και η υποχρέωση δημοσίευσης δια του τύπου των στοιχείων και πληροφοριών των εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007. Ωστόσο, και δοθέντος ότι η υποχρέωση δημοσίευσης σε εφημερίδες των στοιχείων αυτών καταργείται από τη χρήση 2012, πρέπει να γίνει εναρμόνιση και με τα στοιχεία των ενδιάμεσων περιόδων. Με δεδομένο δε ότι οι πληροφορίες των ενδιάμεσων περιόδων πρέπει εκ του νόμου 3556/2007 να αναρτώνται στον ιστότοπο του εκδότη, η πλήρης εναρμόνιση επιτυγχάνεται με την κατάργηση της παραγράφου 8 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007.

Αρθρο 17- Τροποποίηση του 3461/2006 και ερμηνεία του 3528/2007

Με τις παραγράφους 1-4 του άρθρου 17 τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3461/2006 για τις δημόσιες προτάσεις προς το σκοπό της περαιτέρω ενίσχυσης της προστασίας των επενδυτών/ μετόχων μειοψηφίας:
Σχετικά με το προσφερόμενο στους μετόχους μειοψηφίας αντάλλαγμα, λαμβάνονται υπόψη οι αποκτήσεις του προτείνοντα κατά τους τελευταίους 12 (και όχι 6) μήνες (παρ. 1).
Ρυθμίζεται αναλυτικά το θέμα του δίκαιου και εύλογου ανταλλάγματος που πρέπει να προσφερθεί στους μετόχους μειοψηφίας σε περίπτωση που το αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης συνίσταται όχι σε μετρητά αλλά σε κινητές αξίες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά (παρ. 2). Καταργείται η δυνατότητα υποβολής δημόσιας πρότασης η οποία, σε συνδυασμό με εταιρικό μετασχηματισμό (π.χ. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή), έχουν ως αποτέλεσμα την έξοδο των εταιριών από το χρηματιστήριο (παρ. 4).
Για λόγους ασφάλειας δικαίου προβλέπεται μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες προτάσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί σύμφωνα με το ν. 3461/2006 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (παρ. 3).

Παρ. 5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 όπως ισχύει, θέτει προθεσμία ενός (1) μηνός για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δημοσίου από την κένωση ή σύσταση των αντίστοιχων θέσεων. Η ως άνω προθεσμία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να θεωρηθεί ενδεικτική με χαρακτήρα υπόδειξης. Και τούτο διότι η αναπλήρωση προϊσταμένων είναι απαραίτητη για τη συνέχεια της δημόσιας διοίκησης δεδομένου μάλιστα ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης των προβλεπομένων από τον νόμο 3839/2010 Συμβουλίων Επιλογής Προσωπικού και Υπηρεσιακών Συμβουλίων και επομένως εκ των πραγμάτων η σχετική διαδικασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Κρίσιμη είναι η ουσιαστική/πραγματική άσκηση των καθηκόντων από τους αναπληρωτές προϊσταμένους σύμφωνα με τη νομολογία (ενδεικτικά ΣτΕ 4850/1998 και 3574/1998) και τις γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ (234/2001 και 404/2006).
Συνεπώς, οι πράξεις των παραπάνω προσώπων και το επίδομα ευθύνης που τους καταβάλλεται είναι νόμιμα.

Αρθρο 18 - Κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης

Το άρθρο 18 προβλέπει τη θέσπιση κυρώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 για τις Ανοικτές Πωλήσεις. Το ύψος του προστίμου συναρτάται, μεταξύ άλλων, και με το ύψος του οφέλους που ενδεχομένως αποκόμισαν οι παραβάτες του Κανονισμού. Κι αυτό γιατί, τις περισσότερες φορές, οι παράνομες πρακτικές που επιλέγονται έχουν σαν στόχο το κέρδος, με συνέπειες αρνητικές για την ακεραιότητα και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Εξάλλου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να ανακοινώνει δημόσια τα μέτρα ή τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού. Προκειμένου, όμως, να μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία του επενδυτικού κοινού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τη δυνατότητα να μην προβαίνει στις εν λόγω ανακοινώσεις, κρίνοντας κατά περίπτωση ότι η ανακοίνωση θα μπορούσε να διαταράξει σοβαρά τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, διακυβεύοντας παράλληλα τα συμφέροντα των επενδυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Αρθρο 19- Τροποποιήσεις του ν. 2778Λ999

Με το άρθρο 19 προτείνονται τροποποιήσεις των υφιστάμενων διατάξεων για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) που αφορούν κυρίως στα εξής:
(α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για τη σύσταση ΑΕΕΑΠ από € 29.350.000 σε € 25.000.000, ώστε να μειωθούν τα ελάχιστα κεφάλαια δεδομένης και της σημερινής οικονομικής συγκυρίας (παράγραφος 2 του άρθρου 21 του τροποποιούμενου ν. 2778/1999).
(β) Εισαγωγή νέας παραγράφου (6) στο άρθρο 21 του τροποποιούμενου ν. 2778/1999 σχετικά με πληροφόρηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την απόκτηση μετοχών της ΑΕΕΑΠ από πρόσωπο που υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια, όταν η ΑΕΕΑΠ δεν έχει ακόμα εισαγάγει τις μετοχές της για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Η πληροφόρηση αυτή υποβάλλεται με σκοπό η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παράσχει άδεια για την απόκτηση ειδικής συμμετοχής (ή μεταβολής του ποσοστού αυτής πέραν καθορισμένων ορίων) στο μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΕΑΠ.
(γ) Επέκταση των επιτρεπόμενων επενδύσεων των ΑΕΕΑΠ σε οικιστικά ακίνητα, συμπεριλαμβανομένης της τουριστικής κατοικίας, σε ακίνητα υπό ανέγερση, συμπεριλαμβανομένων των οικοπέδων επί των οποίων έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής ακινήτου, εφόσον οι προβλεπόμενες εργασίες μπορούν να ολοκληρωθούν σε διάστημα 36 μηνών. Το διάστημα αυτό διακρίνει την περίπτωση ολοκλήρωσης έργων σε διαδοχικές φάσεις διότι μεγάλης κλίμακας έργα διακρίνονται από σημαντική πολυπλοκότητα και συνήθως ολοκληρώνονται σε σταδιακά. Κατ' αρχήν προαπαιτούνται σημαντικά έργα υποδομής και στη συνέχεια είναι δυνατόν να υπάρχουν αναπτύξεις διαφορετικών χρήσεων. Για παράδειγμα, στο ίδιο οικόπεδο είναι δυνατόν να αναπτυχθούν ξενοδοχειακές μονάδες, γήπεδο γκολφ, κατοικίες κ.λπ.. Ο ρυθμός ανάπτυξης των παραπάνω καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και από την ικανότητα της αγοράς να απορροφήσει το προϊόν που δημιουργείται. Είναι σύνηθες για παράδειγμα να αναπτυχθεί σε πρώτη φάση μια ξενοδοχειακή μονάδα και αργότερα μια δεύτερη εφόσον η ζήτηση το υποστηρίζει ή αντίστοιχα να αναπτύσσονται κατοικίες σταδιακά έτσι ώστε να απορροφώνται από την αγορά χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες υπερβολικής προσφοράς που θα συμπιέσουν τις τιμές.
Ταυτόχρονα αυξάνεται το ποσοστό των εργασιών ανέγερσης, αποπεράτωσης ή επισκευής από 25% σε 40%, και σε μακροχρόνιες παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων. Επίσης, αυξάνεται το ποσοστό των ακινήτων που βρίσκονται σε τρίτα κράτη (από 10% σε 20%) στα οποία δύνανται να επενδύουν οι ΑΕΕΑΠ (παράγραφος 2 του άρθρου 22 του τροποποιούμενου ν. 2778/1999). (δ) Μείωση του ποσοστού επένδυσης σε μετοχές ανώνυμης εταιρείας εκμετάλλευσης ακινήτων που εμπίπτει στην έννοια της ακίνητης περιουσίας από 90% σε 80%, με ταυτόχρονη προσθήκη της δυνατότητας συμμετοχής των ΑΕΕΑΠ σε κοινοπραξίες ή άλλα εταιρικά σχήματα που σκοπό έχουν την αξιοποίηση ακινήτων μεγάλης αξίας άνω των € 10.000.000 (παράγραφος 3 του άρθρου 22 του τροποποιούμενου ν. 2778/1999).
(ε) Αύξηση του ποσοστού της αξίας των ακινήτων επί των οποίων η ΑΕΕΑΠ δεν έχει πλήρη κυριότητα από 10% σε 20% (παράγραφος 4 του άρθρου 22 του τροποποιούμενου ν. 2778/1999).
(στ) Εξαίρεση των ακινήτων υπό ανέγερση από την απαγόρευση μεταβίβασης για δώδεκα (12) μήνες που ισχύει για τα λοιπά ακίνητα, δεδομένης της πρακτικής της αγοράς για την πώληση ακινήτων πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής τους - «από τα σχέδια κατασκευής» (παράγραφος 10 του άρθρου 22 του τροποποιούμενου ν. 2778/1999). (ζ) Επιμήκυνση του μέγιστου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την εισαγωγή των μετοχών ΑΕΕΑΠ σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα σε δύο έτη, με δυνατότητα μέγιστης παράτασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά 18 επιπλέον μήνες, έναντι ενός έτους με δυνατότητα μέγιστης παράτασης δώδεκα επιπλέον μηνών (άρθρο 23 του τροποποιούμενου ν. 2778/1999).
(η) Εισαγωγή νέας ρύθμισης περί επιστροφής των φορολογικών ωφελειών που έχει λάβει η ΑΕΕΑΠ σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εξαιτίας μη εισαγωγής των μετοχών της προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά (παράγραφος 4 του άρθρου 23 του τροποποιούμενου ν. 2778/1999).
(θ) Προσθήκη στο άρθρο 24 του τροποποιούμενου ν. 2778/1999της υποχρέωσης της ΑΕΕΑΠ να τηρεί τους θεσμοθετημένους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και πριν την εισαγωγή των μετοχών της προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.
(ι) Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων των ΑΕΕΑΠ σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες των Αθηνών, με ταυτόχρονη υποχρέωση ανάρτηση αυτής στην ιστοσελίδα της ΑΕΕΑΠ και, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η εισαγωγή των μετοχών της ΑΕΕΑΠ προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, στη ιστοσελίδα αυτής (παράγραφος 2 του άρθρου 25 του τροποποιούμενου ν. 2778/1999). (ια) Αύξηση του ορίου μόχλευσης (δανεισμού) σε ποσοστό 75% του ενεργητικού της ΑΕΕΑΠ, έναντι ποσοστού 50% που ισχύει σήμερα (παράγραφος 1 του άρθρου 26 του τροποποιούμενου ν, 2778/1999). (ιβ) Αύξηση του ελαχίστου υποχρεωτικού ποσοστού ετήσιας διανομής μερίσματος στο 50% των καθαρών κερδών της ΑΕΕΑΠ έναντι 35% που ισχύει σήμερα, προκειμένου το πλαίσιο να προσαρμοστεί με τα ισχύοντα στο εξωτερικό όπου οι αντίστοιχες ΑΕΕΑΠ διανέμουν ως μέρισμα συντριπτικό ποσοστό των κερδών τους αποδίδοντας στους μετόχους τους τα εισοδήματα από μισθώματα που εισπράττουν.
(ιγ) Κατάργηση της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του ν. 2778/1999 περί περιορισμού καταβολής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των ΑΕΕΑΠ δεδομένης της εισαγωγής των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης που οφείλουν να τηρούν (βλ. σημείο θ ανωτέρω).
(ιδ) Προσθήκη απαγόρευσης μεταβίβασης προς την ΑΕΕΑΠ ακινήτων που ανήκουν σε μετόχους της, μέλη του διοικητικού της συμβουλίου και συγγενικών τους προσώπων, μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά (παράγραφος 3 του άρθρου 28 του τροποποιούμενου ν. 2778/1999).
(ιε) Προσαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του τροποποιούμενου ν. 2778/1999 περί εποπτείας και κυρώσεων που επιβάλλονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατ' αναλογία με αυτά που προβλέπονται σε πρόσφατες αντίστοιχες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας (πχ ΟΣΕΚΑ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρθρο 20 - Ενσωμάτωση του άρθρου 4 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 ενσωματώνονται στο εσωτερικό μας δίκαιο οι διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ, των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη από 1.1.2013 (παρ. 2).
Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντικαθίσταται η παράγραφος 12 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ, όσον αφορά τη μίσθωση μεταφορικών μέσων.

Το σημείο (i) αποτελεί επανάληψη της υφιστάμενης διάταξης που αφορά τον τόπο φορολόγησης της βραχυχρόνιας μίσθωσης μεταφορικών μέσων ανεξάρτητα εάν ο λήπτης είναι υποκείμενος ή μη στο φόρο.

Με το σημείο (ii) εισάγεται νέος κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο, από 1.1.2013, η μακροχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα φορολογείται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη.
Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελεί η περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης σκάφους αναψυχής, η οποία φορολογείται στον τόπο που το σκάφος τίθεται στη διάθεση του πελάτη, εφόσον η μίσθωση πραγματοποιείται από την εγκατάσταση του παρέχοντος που υφίσταται στον ίδιο αυτό τόπο. Αυτό σημαίνει ότι όταν ελληνικές επιχειρήσεις μισθώνουν μακροχρόνια σκάφη αναψυχής στην Ελλάδα προς ιδιώτες που δεν είναι κάτοικοι Ελλάδος, η εν λόγω μίσθωση φορολογείται στη χώρα μας.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υφιστάμενη διάταξη της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 ως «βραχυχρόνια» χαρακτηρίζεται η μίσθωση μεταφορικού μέσου έως 30 ημέρες και προκειμένου για πλωτά μέσα μεταφοράς έως 90 ημέρες.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 καταργείται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ η οποία, σε συνδυασμό με τις εγκυκλίους εφαρμογής της, οδήγησε σε εκτεταμένη αποφυγή καταβολής στην τελωνειακή αρχή του οφειλόμενου ΦΠΑ εισαγωγής. Με την κατάργηση της διάταξης αυτής η χώρα μας εναρμονίζεται με τις διατάξεις της Οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ ΕΚ) και επιτυγχάνεται η ορθή εφαρμογή των περί ΦΠΑ διατάξεων κατά την εισαγωγή αγαθών και παράλληλα αντιμετωπίζεται το πρόβλημα απώλειας εσόδων που σχετίζεται με την παράδοση αγαθών προ της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αρθρο 21- Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας 2010/45/ΕΕ

Με τις διατάξεις του άρθρου 21, ολοκληρώνεται η μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο, και ειδικότερα στον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000, των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΕ. Σημειώνεται ότι άλλες διατάξεις της εν λόγω οδηγίας έχουν ήδη μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο με την υποπαράγραφο ΕΙ της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (Α' 222) και εντάχθηκαν στον Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών. Η υιοθέτηση του προτεινόμενου άρθρου είναι αναγκαία, προκειμένου η χώρα μας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει για την ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της κοινοτικής νομοθεσίας. Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1 ενσωματώνεται η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της οδηγίας 2010/45/ΕΕ (L 189/1, 22.07.2010), αντικαθίσταται η περίπτωση γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ. Με τη νέα διάταξη προσδιορίζεται με σαφήνεια ότι δεν συνιστά παράδοση αγαθών η μεταφορά αγαθών σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί των αγαθών αυτών, τα οποία μετά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας επαναποστέλλονται στο εσωτερικό της χώρας. Πρόκειται για περιπτώσεις προσωρινής διακίνησης αγαθών από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος, με σκοπό τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί αυτών, όπως και στην περίπτωση που η διακίνηση αυτή γίνεται με σκοπό τη διενέργεια λοιπών εργασιών επί των αγαθών αυτών και για το λόγο αυτό δεν θεωρείται ότι πραγματοποιείται ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, καθώς δεν πρόκειται για οριστική αποστολή των αγαθών σε άλλο κράτος μέλος. Σημειώνεται ότι με την υφιστάμενη διάταξη της περίπτωσης γ) του άρθρου 12 του Κώδικα ΦΠΑ, το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που αγαθά μεταφέρονται από άλλο κράτος μέλος προς την Ελλάδα για τον ίδιο σκοπό.
Με την παράγραφο 2 ενσωματώνεται η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της οδηγίας 2010/45/ΕΕ και αντικαθίσταται η περίπτωση δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κώδικα ΦΠΑ. Με τη διάταξη αυτή ορίζεται ότι δεν συνιστά φορολογητέα πράξη η είσπραξη προκαταβολής για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών η οποία απαλλάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 28. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου κατά την είσπραξη προκαταβολής για τις εν λόγω πράξεις.
Η υποχρέωση αυτή παραμένει για ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται στη χώρα εγκατάστασης του λήπτη, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 περ. (α) του Κώδικα ΦΠΑ. Κατά συνέπεια για τις πράξεις αυτές συνεχίζει να υφίσταται υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου κατά την είσπραξη προκαταβολής και αναφοράς των πράξεων αυτών στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παροχών υπηρεσιών.
Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι οι νέες διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2013.

Αρθρο 22 Διαδικασία ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων
Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να υλοποιηθεί η κοινοτική επιταγή του άρθρου 14 του Διαδικαστικού Κανονισμού «βασικοί κανόνες ανάκτησης» 659/1999, το οποίο ρητά ορίζει ότι: «η ανάκτηση πραγματοποιείται αμελλητί και σύμφωνα με τις διαδικασίες της εθνικής νομοθεσίας, εφόσον αυτές εξασφαλίζουν την άμεση και πραγματική εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής. Διασφαλίζεται ότι η ανάκτηση διενεργείται σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας που θέτει η απόφαση της Επιτροπής, χωρίς δυνατότητα των αρμοδίων αρχών να παρεκκλίνουν από αυτή.».
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που με την ίδια απόφαση ανάκτησης έχουν κριθεί ως μη συμβατές με την εσωτερική αγορά ενισχύσεις που αφορούν διαφορετικές δραστηριότητες του ίδιου νομικού προσώπου, οι οποίες από τη φύση τους εμπίπτουν στην εποπτεία και αρμοδιότητα διαφορετικών υπηρεσιών (πχ φορολογικές ρυθμίσεις, ασφαλιστικές, παραγωγικές), αρμόδια υπηρεσία για την πρόσκληση προς καταβολή και στη συνέχεια τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου είναι η υπηρεσία που εποπτεύει την κύρια δραστηριότητα του νομικού προσώπου (ανεξαρτήτως του ύψους του ανακτητέου ποσού). Οι υπηρεσίες στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν οι λοιπές δραστηριότητες του νομικού προσώπου υποχρεούνται να προσδιορίσουν εγκαίρως και να ενημερώσουν την κατά τα ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία για τα ανακτητέα ποσά που αφορούν τις εποπτευόμενες από αυτές δραστηριότητες (παρ. 1).
Με την παράγραφο 2 γίνεται ρητή υπενθύμιση αναφορικά με το ζήτημα της καταβολής μερίσματος για τη χρήση 2012 από τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στον πρώτο πυλώνα του προγράμματος για τη ρευστότητα της πραγματυαΐς οικονομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008. Με την παράγραφο 3 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη μεταγραφή των πράξεων μεταβίβασης στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία περιουσιακών στοιχείων μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων κατ' εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης του ν. 3601/2007, από την έναρξη ισχύος του νόμου 4021/2011 που τροποποίησε τον ν. 3601/2007. Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 63Δ ν. 3601/2007 στη βάση της αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων που ήδη υπάρχουν και έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στο παρελθόν για τη συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων, δεδομένου ότι η διαδικασίες εξυγίανσης τραπεζών έχουν στενή ομοιότητα με συγχώνευση ή απόσχιση και απορρόφηση κλάδου (ων) πιστωτικού ιδρύματος. Η ισχύς της διάταξης καλύπτει όλες τις μορφές εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος από του χρόνου έναρξης ισχύος του άρθρου 63Δ, ώστε να λύσει χρονίζοντα προβλήματα στις εξυγιάνσεις των τραπεζών Proton, ΤΤ BANK και Αγροτικής καθώς και όσες πιθανώς να γίνουν στο μέλλον.


Αρθρο 23 Ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά παιγνίων
Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) είναι μια καινούργια ανεξάρτητη διοικητική Αρχή. Ο ν. 4002/2011 (Α' 180) επικαιροποίησε το πλαίσιο ρύθμισης της αγοράς των παιγνίων, τεχνικών- ψυχαγωγικών και τυχερών, στη χώρα. Με βάση τις διατάξεις του, τα τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια διακρίνονται σε μηχανικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά. Ενώ για τις δύο πρώτες κατηγορίες η διεξαγωγή είναι ελεύθερη, για την τρίτη κατηγορία υιοθετήθηκε ένα σχήμα αναγκαίων αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων, με σκοπό ώστε αυτά να διεξάγονται με ασφάλεια, να προστατεύονται οι ανήλικοι και να μην μετατρέπονται σε τυχερά.
Η Ε.Ε.Ε.Π. καλείται να δράσει σε ένα πεδίο όπου, μέσω της διεξαγωγής παράνομων τυχερών παιγνίων, αναπτύσσεται και εκτείνεται η
εγκληματικότητα, η οποία πρέπει ραγδαία να περιοριστεί ώστε να προστατεύεται το κοινωνικό σύνολο.
Με ορισμένες από τις προτεινόμενες διατάξεις, επιχειρείται η βελτίωση και τακτοποίηση της υφιστάμενης νομοθετικής ύλης με την κατάργηση προϋφισταμένων ρυθμίσεων, οι οποίες, είτε συγκρούονται με νεότερες είτε έχουν ατονήσει ή δεν είναι πλέον απαραίτητες (παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 περιπτώσεις α' και β', παράγραφοι 6,10,11,12,13,14,17). Για παράδειγμα, οι τρόποι ελέγχου της διεξαγωγής των παιγνίων ήταν διαφορετικοί σε μία περίοδο περιορισμένης διασποράς του διαδικτύου και είναι διαφορετικοί σήμερα (παράγραφος 5 περίπτωση γ7 και παράγραφοι 7, 8, 9). Επίσης με την παράγραφο 18 προβλέπεται η δυνατότητα κωδικοποίησης των υφιστάμενων διατάξεων με προεδρικό διάταγμα.
Επίσης, το λειτουργικό πλαίσιο της Αρχής πρέπει να επιτρέπει τις άμεσες και αποτελεσματικές σχετικές παρεμβάσεις, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων (παρ. 15 και 16). Τέλος, με τις προτεινόμενες παραγράφους 19 και 20 τροποποιείται το άρθρο δεύτερο του ν. 4093/2012 (Α' 222) και ρυθμίζεται η φορολόγηση των κερδών των παικτών, ώστε τα κέρδη έως εκατό (100) ευρώ να παραμείνουν αφορολόγητα. Για να αποφευχθεί η μείωση των εσόδων του Δημοσίου από την τροποποίηση αυτή, μεταβάλλεται το ενιαίο ποσοστό φορολόγησης των κερδών σε 15% για κέρδη από 100,01-500 ευρώ και 20% για κέρδη άνω των 500,01 ευρώ. Για λόγους ορθής προετοιμασίας των συστημάτων των παρόχων τυχερών παιγνίων, απαιτείται ένα επαρκές χρονικό διάστημα μεταβολών και ελέγχου στον τρόπο υπολογισμών του φόρου. Κατόπιν αυτού, προτείνεται ως ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της νέας φορολογικής μεταχείρισης των κερδών των παικτών, η Δευτέρα, 18η Μαρτίου 2013 (παρ. 20), ενώ για λόγους νομικής ασφάλειας διευκρινίζεται ότι δεν επηρεάζεται η έναρξη ισχύος εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4093/2012 για το ιπποδρομιακό στοίχημα. Με την παράγραφο 21 αποσαφηνίζεται η δυνατότητα της Ε.Ε.Ε.Π. να περιλάβει το κάθε μορφής ιπποδρομιακό στοίχημα στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.


Αρθρο 24 Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΕΕΕΠ
Από την μέχρι σήμερα λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π. έχει προκύψει σειρά θεμάτων διοικητικής και οργανωτικής φύσης που πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν νομοθετικά. Η αποτελεσματική και γρήγορη λειτουργία ρυθμιστικών αρχών παιγνίων, όπως η Ε.Ε.Ε.Π., αποτελεί μια διεθνή πρακτική που επιβάλλεται να διέπει αυτούς τους ρυθμιστές δεδομένου ότι η αντίστοιχη αγορά, κινείται με υψηλή επιχειρησιακή ευελιξία, υποστηριζόμενη από μια διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογία αιχμής. Αυτό το στοιχείο αποκτά μεγαλύτερη σημασία υπό το δεδομένο ότι η Ε.Ε.Ε.Π. οργανώνεται εξ αρχής, χωρίς αντίστοιχη προϋπάρχουσα λειτουργία, πλην ειδικών υπηρεσιών, η δε συνεισφορά της στη δημιουργία και λειτουργία νόμιμου δικτύου τυχερών παιγνίων με την πλήρη ενεργοποίησή της το ταχύτερο δυνατό, θα επιτρέψει, εκτός των άλλων, την σημαντική αύξηση των δημοσίων εσόδων ασφαλούς είσπραξης.

Με την παράγραφο 1 ενεργοποιείται για την Ε.Ε.Ε.Π. στο πρότυπο υφιστάμενης μεταβατικής διάταξης, που είχε εφαρμογή κατά την περίοδο πρώτης λειτουργίας των ανεξαρτήτων αρχών, προκειμένου αυτή να αποκτήσει ένα πρώτο πυρήνα προσωπικού.

Η παράγραφος 2 αφορά επικαιροποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3229/2004, ώστε να παρέχει στην Αρχή τη δυνατότητα αποτελεσματικότερων ελέγχων.
Με την παράγραφο 3 αποσαφηνίζεται ο χαρακτήρας των προβλεπομένων περιορισμών στις δραστηριότητες των μελών της Ε.Ε.Ε.Π. Με την παράγραφο 4 εξειδικεύεται υφιστάμενη διάταξη σε σχέση με το περιεχόμενο του ΠΔ, με το οποίο θεσπίζεται ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π. και προστίθεται η έκδοση Κανονισμών απαραίτητων για την οργάνωση και λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π. Μετά από συστηματική μελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας των ομοειδών Αρχών διεθνώς, προέκυψε ότι οι ρυθμιστικές Αρχές τυχερών παιγνίων, λόγω της φύσης της αγοράς που ελέγχουν, διαθέτουν ιδιαίτερα ευέλικτα πλαίσια λειτουργίας, προκειμένου να επιτυγχάνουν την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. Στην Ελλάδα, η εκτεταμένη εγκληματική δραστηριότητα, που παράγεται ή συνδέεται με την διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων, η έκθεση του κοινού και κυρίως των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων στους κινδύνους από το έγκλημα, την κατασπατάληση χρημάτων και τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, ο όγκος της φορολογητέας ύλης που σήμερα διαφεύγει, το εύρος και το πλήθος των εποπτευόμενων τυχερών παιγνίων που διεξάγονται νόμιμα, σε συνδυασμό με την επιτακτική ανάγκη ελέγχου των φορέων διεξαγωγής τους, συγκροτούν ένα απολύτως ιδιαίτερο και δύσκολο περιβάλλον, μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργήσει η Ε.Ε.Ε.Π. επί τη βάση ρυθμίσεων που συχνά απαιτείται να είναι ειδικού περιεχομένου που να προσιδιάζει στο σκοπό και τη φύση της Ε.Ε.Ε.Π. και των αρμοδιοτήτων της. Επιπλέον, η αγορά τυχερών παιγνίων κινείται με υψηλή επιχειρησιακή ευελιξία και υποστηρίζεται από μια διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογία αιχμής ενώ, τόσο στην νόμιμη όσο και στην παράνομη όψη της, διακινεί ιδιαίτερα υψηλά ποσά χρημάτων και διαθέτει ανάλογα υψηλούς οικονομικούς πόρους προκειμένου να επιτυγχάνει τη λειτουργία της και τη δημιουργία κέρδους. Για όλους αυτούς τους λόγους, και κατά την διεθνή πρακτική, είναι απαραίτητο η Αρχή να εξοπλιστεί με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο θα της επιτρέπει να ενεργοποιηθεί πλήρως το ταχύτερο δυνατό και να δρα με την απαιτούμενη ταχύτητα και ευελιξία, ώστε να παράγει άμεσα το αναμενόμενο αποτέλεσμα, σε σχέση με την δημόσια τάξη, την προστασία του κοινού και τα δημόσια έσοδα.

Με την παράγραφο 5 παρέχεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσίας στην Ε.Ε.Ε.Π. από προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, ώστε να καλυφθούν αντίστοιχες λειτουργικές ανάγκες που προκύπτουν από το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων της.

Με την παράγραφο 6 διευκρινίζονται θέματα της κατανομής και των αρμοδιοτήτων κατανομής του προσωπικού της ΕΕΕΠ.
Η παράγραφος 7 αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της στελέχωσης της Ε.Ε.Ε.Π.

Με την παράγραφο 8 εξειδικεύονται θέματα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. Για λόγους διαφάνειας και δημοσίου ελέγχου με την παράγραφο 9, οι δαπάνες της Ε.Ε.Ε.Π. τίθενται υπό τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου η παρεχόμενη αναγκαία λειτουργική ευελιξία της Ε.Ε.Ε.Π., να συνδυάζεται με τον αποτελεσματικό δημόσιο έλεγχο.

Αρθρο 25 Ρυθμίσεις θεμάτων της ΟΠΑΠ ΑΕ Γενικά

Πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης είναι να διασφαλίσει τη συμβατότητα της νομοθεσίας για τα τυχερά παίγνια με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις αρχές που διέπουν τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Μετά και την έκδοση της απόφασης του ΔΕΕ στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-186/11 και C-209/11, η Ελληνική Δημοκρατία επικαιροποιεί το θεσμικό πλαίσιο διεξαγωγής τυχερών παιγνίων κατά τρόπο που να πληροί τις προϋποθέσεις της αρχής της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, διασφαλίζοντας την επίτευξη των σκοπών κατά τρόπο συνεπή και συστηματικό.
Στο πλαίοιο αυτό και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του ν. 4002/2011 (Α' 180), η Ελληνική Δημοκρατία τροποποιεί το πλαίσιο λειτουργίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. θεσμοθετώντας την ύπαρξη Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (παρ. 2) που θα διασφαλίσει τον αυστηρό έλεγχό της και που θα έχει αποφασιστικό ρόλο σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις προστασίας του δημοσίου συμφέροντος στον ευαίσθητο χώρο των τυχερών παιγνίων, που θα διεξάγονται από μία ιδιωτική εταιρεία. Για λόγους διασφάλισης του ρόλου της Τριμελούς Επιτροπής, τα μέλη της ορίζονται με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (ΕΕΕΠ), Η Τριμελής αυτή Επιτροπή έχει ήδη ενεργοποιηθεί συμβατικά και ο ρόλος της θεσπίζεται με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου. Για το λόγο αυτό λήφθηκε και μέριμνα για τη συνέχιση λειτουργίας της υφιστάμενης Τριμελούς Επιτροπής (παρ. 3), που ορίστηκε με την με αριθμό 07274 ΕΞ/2012 (ΥΟΔΔ 413) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.», κατά το μέρος που αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου, φέρει πλήρως τα αποτελέσματά της από την έναρξη ισχύος της τα δε μέλη που έχουν ορισθεί με αυτή συνεχίζουν τη θητεία τους κατά τα προβλεπόμενα στην περ. ε' του άρθρου αυτού.
Στο πλαίσιο επικαιροποίησης των διατάξεων προτείνονται τροποποιήσεις επί: α) του Κεφαλαίου Η' «Ρύθμιση Αγοράς παιγνίων» του ν. 4002/2011 (Α' 180) - τροποποιήσεις στα άρθρα 39 και 40 του ν. 4002/2011:

Με τις παραγράφους 1 και 7 τροποποιούνται διατάξεις με στόχο την αποφυγή ασάφειας.
Για τη λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων, απαιτείται η έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή σχετικής μεταβαπκής απόφασης, καθώς και των τεχνικών προτύπων. Η έκδοση των άνω κειμένων εξαρτάται από την ολοκλήρωση της κοινοποίησης τους δυνάμει της Οδηγίας 98/34/ΕΚ. Συνεπώς κρίθηκε απαραίτητο, προκειμένου να μην θιγούν τα δικαιώματα της ΟΠΑΠ από την από 04.11.2011 σύμβαση που σύναψε με το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του άρθρου 39, για την εκμετάλλευση των παιγνιομηχανημάτων, η ισχύς της άδειας να άρχεται με την έκδοση του άνω κανονισμού ή σχετικής μεταβατικής απόφασης (παρ. 4, 5). Επίσης, προστέθηκε νέα παράγραφος 2Α στο άρθρο 40, λόγω ελλείψεως προσδιορισμού της έννοιας του ελέγχου αλλά και των κριτηρίων άσκησης αυτού του ελέγχου (παρ. 6). Προτείνεται έτσι η θέση σχετικού ορισμού με βάση τον αντίστοιχο ορισμό που υπάρχει στο δίκαιο ανταγωνισμού (ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού) και η θέσπιση κριτηρίων άσκησης του ελέγχου από την ΕΕΕΠ, για ασφάλεια δικαίου, β) του άρθρου 27 («Θέματα ΟΠΑΠ») του 2843/2000 (Α' 219) «Χρηματιστηριακές συναλλαγές/ Ναυτιλία»:
με την παράγραφο 8 των προτεινομένων διατάξεων τροποποιείται η παράγραφος 2β του άρθρου 27. Η αρμοδιότητα για την έγκριση των κανονισμών διεξαγωγής των παιγνίων της ΟΠΑΠ, προτείνεται πλέον να γίνεται από την ΕΕΕΠ, ως την αρμόδια εποπτική αρχή, και όχι μέσω κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. Για να μην δημιουργηθεί θεσμικό κενό, προβλέπεται η συνέχιση της ισχύος των υφιστάμενων κανονισμών μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων από την Ε.Ε.Ε.Π.

Με τις παρ. 9-12 του προτεινομένου άρθρου 26 καταργούνται και /ή τροποποιούνται οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6,10 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, διότι εφαρμόστηκαν άπαξ και έχουν καταστεί χωρίς αντικείμενο, ενώ η ΟΠΑΠ Α.Ε. πλέον, ως ανώνυμη εταιρεία διέπεται από το δίκαιο περί ανωνύμων εταιρειών (όπως η κατάργηση των παρ. 3, παρ. 10 και τροποποίηση παρ. 4). Επίσης, καταργούνται οι πολυμελείς επιτροπές στις οποίες είχε ανατεθεί η επίλυση των διαφορών αναφορικά με τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ, καθόσον του έργου αυτού επιλαμβάνεται πλέον η Ε.Ε.Ε.Π. (παρ. 5 και 6).

Με τις παρ. 13 και 14 θεσπίζονται με σαφήνεια ότι στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. οι σχέσεις της με τους πράκτορές της δεν ρυθμίζονται πλέον με νόμο, αλλά με τις μεταξύ τους συμβάσεις. Το ίδιο ισχύει και για την αποζημίωσης των πρακτόρων (παράγραφος 15) και καθίσταται σαφές ότι ο προσδιορισμός του ύψους της δεν αποτελεί αντικείμενο εποπτείας της Ε.Ε.Ε.Π ώστε να περιλαμβάνεται στους προς έγκριση κανονισμούς από την ΕΕΕΠ, αλλά συμφωνείται ελευθέρως μεταξύ των πρακτόρων και της ΟΠΑΠ Α.Ε.
γ) Αναφορικά με την κατάργηση διαφόρων νομοθετημάτων περί ΟΠΑΠ: Στο παρελθόν, κατά τη ρύθμιση λειτουργίας της ΟΠΑΠ και της διεξαγωγής των παιγνίων της, είχε υιοθετηθεί η πρακτική διάφορες διατάξεις να καταργούνται σιωπηρά με την έκδοση νεότερων, και όχι ρητά. Αυτή πρακτική έχει δημιουργήσει τον κίνδυνο να προκύπτουν ερμηνευτικές δυσχέρειες σε σχέση με το εάν οι συγκεκριμένες διατάξεις έχουν καταργηθεί η όχι. Για λόγους σαφήνειας, λοιπόν, του νομικού πλαισίου, καταργούνται ρητά οι προτεινόμενες διατάξεις και/ή ολόκληρα νομοθετήματα (παρ. 15-62).

Αρθρο 26 Τροποποίηση των πδ 190/06 και πδ 56Α985

Με το άρθρο 27 ρυθμίζονται θέματα της ασφαλιστικής αγοράς. Ειδικότερα:

παρ. 1: Η αντικατάσταση του άρθρου 4 παρ. 1 περ. Α υποπερ. ε' του π.δ. 190/2006 (Α7 96) αποβλέπει στον ορισμό της Πιστοποίησης γνώσεων ασφαλιστικού, αντασφαλιστικού και συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, για την εγγραφή του στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, αλλά και στην παροχή προσήκουσας εξουσιοδότησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με την Πιστοποίηση γνώσεων. Με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται σαφές ότι η Πιστοποίηση γνώσεων αποτελεί ένα από τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή του διαμεσολαβητή στο Μητρώο, σε αρμονία αφενός με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και αφετέρου με τη νομοθεσία για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, η οποία επιτρέπει τη θέσπιση κριτηρίων τα οποία πρέπει να πληρούνται για να επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται στην περίπτωση α' η αυτοδίκαιη παράταση της θητείας των μελών της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την απόκτηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων, έως τον διορισμό νέων μελών. Η παράταση αυτή είναι αναγκαία ιδίως στην περίπτωση που η λήξη της θητείας συμπίπτει με το χρονικό διάστημα διενέργειας εξετάσεων. Επιπλέον η διαδικασία πρότασης νέων μελών της Εξεταστικής Επιτροπής από τους ενδιαφερόμενους φορείς είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα και δεν είναι εφικτός ο άμεσος ορισμός νέας.
Με την περίπτωση β' παρατείνεται η θητεία της υφιστάμενης επιτροπής, ακριβώς λόγω των προαναφερομένων δυσκολιών.

Με την παρ. 3 καταργούνται διατάξεις για ασφάλεια δικαίου.

Αρθρο 27 Τροποποιήσεις του π.δ 237Λ986

Με το άρθρο 28 τροποποιούνται διατάξεις του πδ 237/1986 για τα  ανασφάλιστα οχήματα προκειμένου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων. Ειδικότερα:

παρ.1: Με την προτεινόμενη διάταξη καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων διαρκώς από τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας αυτών.

παρ. 2: Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 5, με σκοπό να υπάρξει εναρμόνιση όσον αφορά στις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για τα ανασφάλιστα οχήματα μεταξύ του π.δ και του κ.ο.κ, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση στην εφαρμογή των δύο αυτών νομοθετημάτων.

παρ. 3: Για την πάταξη του φαινομένου της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων καθορίζεται η ζεύξη των αρχείων κυκλοφορούντων και ασφαλιζομένων οχημάτων από δημόσια αρχή, η οποία θα ορισθεί ως αρμόδια για το έργο αυτό, η οποία θα απευθύνεται γραπτά στον παρανομούντα ιδιοκτήτη καλώντας τον να προβεί στην ασφάλιση του οχήματος του εντός συγκεκριμένου σύντομου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του πρέπει να επιβάλλεται πρόστιμο, επαναλαμβανόμενο μέχρι τη συμμόρφωση. Τέλος καθιερώνεται υποχρέωση τακτικών ελέγχων για τον εντοπισμό των ανασφαλίστων πραγματοποιούμενη περισσότερες φορές στη διάρκεια του έτους.

Στις παρ. 4 και 6 εξειδικεύονται λεπτομέρειες εφαρμογής και στην παρ. 5 παρέχεται προς τούτο εξουσιοδοτική προς τον Υπουργό Οικονομικών. Τέλος, με την παράγραφο 7 προβλέπεται ότι η ισχύς των διατάξεων αυτών μετατίθεται στις 15.04.2013. Μετά από ισχυρά επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική συγκυρία, κρίθηκε σημαντικό να υπάρξει ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής στο «πνεύμα» των εν λόγω τροποποιήσεων που αφορά στη διεύρυνση της υποχρεωτικότητας της ασφάλισης των οχημάτων και στις περιπτώσεις όπου αυτά είναι ακινητοποιημένα με ταυτόχρονη επιβολή κυρώσεων. Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5.05.2013 είναι το Πάσχα, είναι σκόπιμο να ισχύει το νέο θεσμικό πλαίσιο κατά τη χρονική στιγμή που πρέπει να προστατεύονται οι πολίτες και οι εμπλεκόμενες εταιρίες.

Αρθρο 28- Τροποποιήσεις του ν. 3867/2010

Με το ν. 3229/2004 (Α' 38) συστήθηκε η «Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπήχθη αρχικά στην εποπτεία του τότε Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
μετά δε την επανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, ως αυτοτελούς Υπουργείου (π. δ. 185/2009), η εποπτεία του περιήλθε στον Υπουργό Οικονομικών.

Στο ως άνω νομικό πρόσωπο είχε ανατεθεί η εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και γενικότερα της αγοράς της ιδιωτικής ασφάλισης (άρθρα 2 και 3 του ν, 3229/2004), αρμοδιότητα που μέχρι τότε ανήκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου).
Ακολούθησε ο ν. 3867/2010, ο οποίος κατήργησε από 1-12-2010 το ανωτέρω νομικό πρόσωπο (ΕΠ.Ε.ΙΑ.) και μετέφερε τις σχετικές με την ιδιωτική ασφάλιση αρμοδιότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος( άρθρο 1). Με τον ίδιο νόμο παρασχέθηκε η δυνατότητα στο προσωπικό της ΕΠ.Ε.ΙΑ. να ενταχθεί στο μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ για τις εκκρεμείς υποθέσεις όρισε ότι: «Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις της καταργούμενης Επιτροπής αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Αξιώσεις που αφορούν το προ της κατάργησης της ΕΠ.Ε.ΙΑ. χρονικό διάστημα ασκούνται υπό ή κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Αρμόδια διοικητική υπηρεσία ορίζεται η διεύθυνση οικονομικού (Δ-40) της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Αογιστηρίου του Κράτους, προς την οποία η καταργούμενη υπηρεσία παραδίδει τους σχετικούς φακέλους. Εκκρεμείς διοικητικές υποθέσεις, κατά το χρόνο κατάργησης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., αναλαμβάνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος» (άρθρο 1 παρ.9).
Ωστόσο, παρατηρήθηκε αδυναμία της ορισθείσης, με την ως άνω διάταξη, ως αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας να συγκεντρώσει στοιχεία και να εκφέρει απόψεις για την αντίκρουση των υποθέσεων που ήταν κατά το χρόνο δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου και μεταγενέστερα εκκρεμείς καθώς και αυτών που αφορούσαν αξιώσεις κατά της ΕΠΕΙΑ πριν τη κατάργησή της. Η αδυναμία αυτή είναι δικαιολογημένη, διότι η υπηρεσία αυτή ουδεμία εμπλοκή είχε στα θέματα εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης ούτε την απαιτούμενη υποδομή και τεχνογνωσία διέθετε, ενώ το επιστημονικό προσωπικό της ΕΠΕΙΑ (αναλογιστές, οικονομολόγοι κλπ) μεταφέρθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Έτσι, προς άρση των παραπάνω αρρυθμιών προτείνεται η επαναφορά και των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες α) του υπουργείου Ανάπτυξης για το διάστημα πριν την έναρξη λειτουργίας της ΕΠΕΙΑ και β) του υπουργείου Οικονομικών για το διάστημα από 1.1.2008 έως την κατάργηση της ΕΠΕΙΑ. Η Τράπεζα της Ελλάδος, διατυπώνει απόψεις και αποστέλει στοιχεία προς την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών, όταν αυτό της ζητηθεί, προς υποστήριξη των θέσεων του δημοσίου σε εκκρεμείς δίκες που αφορούν την ΕΠΕΙΑ.

Αρθρο 29 Τροποποιήσεις του ν. 1667/1986

Με το άρθρο29, τροποποιούνται διατάξεις του ν. 1667/1986 και συγκεκριμένα:
Θεσπίζεται η υποχρέωση των πιστωτικών συνεταιρισμών να καθορίζουν στο καταστατικό τους μία μέθοδο αποτίμησης που πρέπει να ακολουθείται, προκειμένου να προσδιορίζεται η αξία των συνεταιριστικών μερίδων (παρ. 1). Η παραπάνω υποχρέωση καθίσταται αναγκαία προκειμένου να υπάρχει πραγματική απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του πιστωτικού συνεταιρισμού. Παράλληλα, δίνεται η διακριτική ευχέρεια στα καταστατικά όργανα των πιστωτικών συνεταιρισμών να αποφασίζουν για το χρόνο απόδοσης των συνεταιριστικών μερίδων σε συνεταίρους, οι οποίοι επιθυμούν να αποχωρήσουν από το συνεταιρισμό ή αποκλείονται από αυτόν ή εμπίπτουν ενδεχομένως σε άλλη πρόβλεψη του καταστατικού, όπως προσδιορίζεται ο'αυτό (παρ. 2). Ρυθμίζεται η περίπτωση της απόδοσης της συνεταιριστικής μερίδας που είχε εισφέρει ο κληρονομούμενος, εάν ο κληρονόμος δεν έχει την ιδιότητα του συνεταίρου (παρ. 3 περ. α'). Η έγκριση των αιτήσεων συνεταίρων για την απόδοση της αξίας της συνεταιριστικής τους μερίδας κατά την αποχώρησή τους από το συνεταιρισμό, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης (παρ. 4), ενώ και η διανομή του υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, γίνεται κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (παρ. 5).


Αρθρο 30- Ρυθμίσεις θεμάτων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος

Με την παρ. 1 ρυθμίζεται η ατέλεια στην διαγραφή των υπερεξασφαλίσεων των δανείων που είχε συνάψει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με την ειδική διάταξη του εδαφίου α' του άρθρου 12 του Ν. 4332/1929, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 26 Ν. 1914/1990, η ΑΤΕ είχε εγγράψει υποθήκες επί αγροτικών και άλλων ακινήτων των οφειλετών της, με βάση τα δανειστικά ή αποδεικτικά των απαιτήσεων της έγγραφα, οι οποίες ήσαν απαλλαγμένες από κάθε τέλος και δικαίωμα (ατέλεια). Για τον εξορθολογισμό και την διευθέτηση των παλαιών υποθηκών, που είχαν εγγραφεί ατελώς από την ΑΤΕ, με βάση τις ισχύουσες γι'αυτήν ειδικές διατάξεις, και μεταφέρθηκαν στο νέο πιστωτικό ίδρυμα ως παρεπόμενες των μεταφερόμενων δανειακών απαιτήσεων ή των έννομων σχέσεων από πιστοδοτικές συμβάσεις μετά τη θέση της ΑΤΕ σε ειδική εκκαθάριση και προς αποφυγή δυσβάσταχτων και απρόβλεπτων εξόδων και δαπανών των οφειλετών και συνυποχρέων εκ των ως άνω δανείων ή πιστώσεων, προβλέπεται να ισχύσουν στο μέλλον οι ίδιες διαδικασίες και απαλλαγές από τέλη και δικαιώματα και για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των παραπάνω υποθηκών, κατ' ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου β1 του άρθρου 12 Ν. 4332/1929 που ισχύει για την ΑΤΕ. Η απαλλαγή αυτή θα ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις εξάλειψης υποθηκών, επιταγών και κατασχέσεων, που είχαν εγγραφεί πριν από τη θέση της ΑΤΕ σε ειδική εκκαθάριση.
Με την παρ. 2 καταργείται η υποχρέωση κοινοποίησης προγραμμάτων πλειστηριασμού στην ΑΤΕ (που είχε προβλεφθεί με την ειδική διάταξη του άρθρου 14 παρ 2 του ν. 4332/1992), και η οποία δημιουργεί πρόσθετες διατυπώσεις και επιπλέον κόστος, δεδομένου ότι το πρόσφατα τροποποιηθέν άρθρο 999 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει επακριβώς τις απαραίτητες διατυπώσεις και επιδόσεις των πλειστηριασμών. Με την παρ. 3 καταργείται ο Οργανισμός προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος από την ημερομηνία που αυτή τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, δηλαδή από 27.7.2012, δεδομένου ότι από την ανάκληση της αδείας λειτουργίας της και τη θέση της ΑΤΕ Α.Ε. σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 68 ν. 3601/2007, απολύθηκε όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό αυτής και εξέλιπε κάθε υφιστάμενη υπηρεσιακή δομή, οργάνωση και λειτουργία της, η δε διοίκηση της ασκείται από τον ορισθέντα ειδικό εκκαθαριστή.


Αρθρο 31- Μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 924/2003 και του Κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012
Ορίζεται η εποπτική αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού 260/2012 και προβλέπονται οι σχετικές κυρώσεις.

Αρθρο 32- Ρυθμίσεις θεμάτων αποκρατικοποιήσεων

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 επιδιώκεται η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στη Διεύθυνση ΔΕΚΟ της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με το άρθρο έκτο του ν.4079/2012, συνεπεία της κατάργησης της Ειδικής Γραμματείας ΔΕΚΟ, καθώς και η αποτελεσματικότερη άσκηση αυτών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η αλλαγή της συγκρότησης της Τριμελούς Επιτροπής εκτέλεσης και παραλαβής της σύμβασης και έγκρισης των πληρωμών που προβλέπεται στο άρθρο 5Α του ν. 3049/2005 ώστε να συμμετέχουν σε αυτή, κατά πλειοψηφία, άτομα καθ' ύλην αρμόδια για το περιεχόμενο των συμβάσεων των οποίων ζητείται η παρακολούθηση.

Περαιτέρω, με την παράγραφο 2, διευκρινίζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ΔΕΚΟ και προβλέπεται ρητά ότι η εν λόγω Διεύθυνση υποστηρίζει γραμματειακά τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ), υποστηρίζει τον Υπουργό Οικονομικό στο ρόλο του ως εισηγητή της ΔΕΑΑ, εισηγούμενη σε αυτόν για τα σχετικά θέματα, και ασκεί τις αρμοδιότητες του Α' και Β' Τμήματος της πρώην Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων. Κατά την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων της, η Διεύθυνση ΔΕΚΟ μπορεί να ζητά τη συνδρομή κάθε άλλης καθ' ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας ή φορέα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), Επιπλέον, προς αποφυγή δημιουργίας νέων δομών εντός της Διεύθυνσης, προβλέπεται επιμερισμός των καθηκόντων υποστήριξης της ΔΕΑΑ και του Υπουργού Οικονομικών ανάλογα με ης υφιστάμενες αρμοδιότητες των Τμημάτων της Δ/ νσης ΔΕΚΟ.

Με την παράγραφο 3 προσδιορίζεται η συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ στη διαδικασία έκδοσης των αποφάσεων της ΔΕΑΑ καθώς και στη διαδικασία βελτίωσης του θεσμικού περιβάλλοντος προς το σκοπό της επιτυχέστερης εφαρμογής του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ εισηγείται προς την αρμόδια Διεύθυνση ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών την έκδοση των αποφάσεων της ΔΕΑΑ με την οποία μεταβιβάζονται σε αυτό τα περιουσιακά στοιχεία που προβλέπονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής σε χρόνο κατάλληλο για την αξιοποίηση αυτών με γνώμονα, ιδίως, το επίπεδο ωρίμανσης του περιουσιακού στοιχείου και το υφιστάμενο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ειδικά ως προς τη μεταβίβαση ακινήτων τα οποία δεν προσδιορίζονται ρητά στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, η σχετική εισήγηση του ΤΑΙΠΕΔ θα περιλαμβάνει και επαρκή αιτιολογία για την επιλογή των συγκεκριμένων ακινήτων, βασιζόμενη, ιδίως, στο νομικό καθεστώς αυτών και στο προσδοκώμενο όφελος από την αποκρατικοποίηση αυτών.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 περ. ζ' του ν.3986/2011, το Ταμείο έχει τη δυνατότητα να εισφέρει περιουσιακά στοιχεία του σε ανώνυμη εταιρία και στη συνέχεια να πωλήσει τις μετοχές που θα λάβει ως αντάλλαγμα. Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί με την παράγραφο 4 ότι, εάν η ανώνυμη εταιρία, στην οποία θα εισφέρει ένα ακίνητο του το Ταμείο, έχει άλλα ακίνητα, όμορα προς αυτό του Ταμείου, είναι δυνατή η έκδοση κοινού ΕΣΧΑΔΑ και για το ακίνητο του Ταμείου και για τα ακίνητα της εταιρίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι όλα αυτά τα ακίνητα θα αποτελέσουν αντικείμενο κοινής εκμετάλλευσης. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ενιαία διαδικασία και κοινά κριτήρια καθορισμού επενδυτικής ταυτότητας ακινήτων που εντάσσονται εν μέρει σε ιδιωτική επένδυση και εν μέρει στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η συνολική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της εταιρίας, με συνέπεια τη μεγιστοποίηση της αξίας των μετοχών της που θα λάβει το Ταμείο. Επιπλέον, με την παρεχόμενη στο Ταμείο δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για την έκδοση του ΕΣΧΑΔΑ και πριν από την εισφορά του ακινήτου του στην ανώνυμη εταιρία, αφενός επιταχύνεται η σχετική διαδικασία και αφετέρου δίνεται η ευκαιρία στους υποψήφιους επενδυτές να λάβουν υπόψη τους κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους τις δυνατότητες αξιοποίησης που θα προσφέρει το υπό έγκριση ΕΣΧΑΔΑ και, συνεπώς, να προσφέρουν υψηλότερο τίμημα. Σημειώνεται άλλωστε ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.3986/2011, το Ταμείο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα για έκδοση ΕΣΧΑΔΑ εφόσον έχει επί του ακινήτου κάποιο από τα δικαιώματα που απαριθμούνται στην παρ.2 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου. Τέλος, με την πρόβλεψη της έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θα εγκρίνεται το ΕΣΧΑΔΑ μόνο μετά την ολοκλήρωση της εισφοράς του ακινήτου στην ανώνυμη εταιρία, εξασφαλίζεται ότι η εταιρία δεν θα ωφεληθεί από την έκδοση ΕΣΧΑΔΑ, αν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η εισφορά σ' αυτή του ακινήτου του Ταμείου.
Η προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 5 αποσκοπεί στην υποβοήθηση των υπό αποκρατικοποίηση εταιρειών που περιλαμβάνονται στα ΜΠΔΣ 2011-2015 και 2013-2016 καθώς και του έργου των διοικήσεων τους, ώστε, χωρίς τους νομικούς κινδύνους που συνεπάγεται η συσσώρευση ανεξόφλητων οφειλών του παρελθόντος προς φορείς του Δημοσίου, να καταστεί δυνατή η κατά το συντομότερο δυνατό χρόνο αξιοποίησή τους προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά ιδίως σε εταιρίες που ανήκουν εξολοκλήρου σχεδόν στο Δημόσιο, αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα ρευστότητας και έχουν συσσωρεύσει ζημίες και ανεξόφλητες οφειλές προς το ίδιο το Δημόσιο, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί ταυτόχρονα το μεγαλύτερο δανειστή και οφειλέτη τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας και την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων, οδηγώντας τα σε πλήρη απαξίωση και σε περαιτέρω επιβάρυνση του Δημοσίου με ζημίες και ελλείμματα. Ταυτόχρονα, οι νομικοί κίνδυνοι που επιφέρουν τα παραπάνω αποτελούν αφενός αποτρεπτικό παράγοντα για την προσέλκυση ικανών στελεχών για τη διοίκηση και αναδιοργάνωσή τους και αφετέρου καταναλώνουν σημαντικό μέρος της καθημερινής τους προσπάθειας, στερώντας πόρους από την παραγωγική διαδικασία.

Παρ. 6. Με την προτεινόμενη τροποποίηση του ν.4024/2011 διευκρινίζεται, για λόγους ασφάλειας δικαίου, ότι στα νομικά πρόσωπα που απαριθμούνται στις περιπτώσεις αα) και ββ) της περίπτωσης β) της παρ.1 του άρθρου 31 του νόμου αυτού περιλαμβάνεται και το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο από αυτά της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3429/2005.

Παρ. 7 Για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποσαφήνισης του νομικού πλαισίου που διέπει τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού των εταιριών των οποίων οι μετοχές έχουν μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ ή τα δικαιώματα ψήφου επ'αυτών ασκούνται από το ΤΑΙΠΕΔ κρίνεται σκόπιμη η διευκρίνιση που επέρχεται με την προτεινόμενη διάταξη, με την οποία διασφαλίζεται ότι για όσο χρόνο οι εν λόγω εταιρίες δεν έχουν αποκρατικοποιηθεί, το κόστος λειτουργίας τους, το οποίο εξακολουθεί, εν τοις πράγμασι, να βαραίνει το Δημόσιο, δεν θα αυξηθεί.

Παρ. 8. Με το άρθρο 120 του ν. 2533/97 προβλέφθηκε η εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας "Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε." (ΚΑΕ Α.Ε.) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και η υπογραφή σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «ΚΑΕ Α.Ε.» και του Ελληνικού Δημοσίου για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος πώλησης αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών από τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών που υπήρχαν ή επρόκειτο να ιδρυθούν στους διεθνείς αερολιμένες, στους χερσαίους μεθοριακούς σταθμούς και τους λιμένες της χώρας για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ετών που αρχίζει από 1-1-1998, έναντι ανταλλάγματος είκοσι δισεκατομμυρίων ( 20.000.000.000) δραχμών. Η εν λόγω σύμβαση παραχώρησης υπεγράφη στις 30.12.1997 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΕ Α.Ε.. Προκειμένου να επιτραπεί η απόσχιση του κλάδου των αφορολόγητων και φορολογημένων πωλήσεων (κλάδος ταξιδιωτικού εμπορίου) στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε» που απορρέουν από τη «Σύμβαση Παραχώρησης» και το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, απαιτείται συμπλήρωση του άρθρου 120 του ν. 2533/1997, όπως έχει κριθεί και με την υπ'αριθμ. 36/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η θέσπιση της νομικής δυνατότητας για την εν λόγω απόσχιση είναι απαραίτητη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έλευση σημαντικών επενδύσεων στην Ελλάδα, δυνάμενη να αποφέρει αύξηση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της αντίστοιχης αύξησης της κερδοφορίας του κλάδου, δια των συνεργειών που θα προκύψουν. Η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει για το λόγο αυτό τη δυνατότητα απόσχισης του κλάδου των αφορολόγητων και φορολογημένων πωλήσεων (κλάδος ταξιδιωτικού εμπορίου) και την υπεισέλευση της αποκτώσας εταιρείας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εισφέρουσας εταιρείας.

Αρθρο 33- Ρυθμίσεις για τη δημόσια περιουσία

Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 για εναλλακτική δημοσίευση των διακηρύξεων διαγωνισμών εξεύρεσης κτιρίων με ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών και του φορέα των προς στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, εφόσον διαθέτει, αποσκοπεί τόσο στην ενίσχυση της διαφάνειας με την ενημέρωση ευρύτερου κοινού, όσο και στη μείωση του κόστους δημοσίευσης των διακηρύξεων.

Παρ. 2 Οι μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών, διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3130/2003 (Α'76) «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου, οι μισθώσεις αυτές διενεργούνται κατά κανόνα με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (δημοπρασία). Το περιεχόμενο της σχετικής διακήρυξης καθορίζεται με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του ν.3130/2003 και συγκεκριμένα στην παράγραφο (γ) αυτού του άρθρου προβλέπεται ότι η διακήρυξη περιέχει και την περιοχή που πρέπει να βρίσκεται το ακίνητο.
Στις περιπτώσεις των Δ.Ο.Υ., ως περιοχή αναζήτησης του ακινήτου ετίθετο ειδικά η έδρα της Δ.Ο.Υ. σε συνδυασμό με την χωρική αρμοδιότητα αυτής. Οι έδρες των Δ.Ο.Υ. της Χώρας, έχουν καθοριστεί κατά τέως Νομαρχία με το π.δ. 551/1988 (Α' 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομιών Υπηρεσιών)». Με το πρόσφατο πρόγραμμα ενοποίησης και αναδιάρθρωσης των Δ.Ο.Υ. όλης της Χώρας, και μετά την εφαρμογή του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), ο καθορισμός της έδρας των νέων Δ.Ο.Υ. απαιτεί ριζική αναμόρφωση.

Με σκοπό την επιτυχή διενέργεια διαγωνισμών εξεύρεσης ακινήτων για τη στέγαση των Υπηρεσιών αυτών, ψηφίζεται η παρούσα διάταξη, ώστε να ορίζονται κανόνες προσδιορισμού της περιοχής αναζήτησης των ακινήτων. Οι κανόνες αυτοί, θα έχουν ως βάση τον συνδυασμό της χωρικής αρμοδιότητας έκαστης Δ.Ο.Υ. και της νέας οργανωτικής δομής της χώρας όπως ισχύει μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3852/2010. Η προτεινόμενη διάταξη, θα επιτρέψει την διεύρυνση του πεδίου αναζήτησης των ακινήτων, με άμεσο αντίκτυπο στην ευκολότερη εξεύρεση ακινήτου, την αύξηση του ανταγωνισμού και εντέλει θα επιτρέψει στο Δημόσιο να επιτύχει χαμηλότερα μισθώματα, με αντίστοιχο δημοσιονομικό όφελος. Στις περιπτώσεις όπου η χωρική αρμοδιότητα μιας Δ.Ο.Υ. εκτείνεται σε ιδιαίτερα μεγάλη έκταση (π.χ. η Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας περιλαμβάνει το Δήμο Ελευσίνας και το Δήμο Μεγάρων, ο οποίος εκτείνεται μέχρι την Κόρινθο, η Δ.ΟΥ. Α-Β Πειραιά περιλαμβάνει το Δήμο Πειραιά και το Δήμο Κυθήρων, ο οποίος είναι νησί και βρίσκεται σε μακρινή απόσταση), καθορίζονται ειδικοί περιοριστικοί όροι, ώστε η Δ.Ο.Υ. να χωροθετείται πλησίον του μεγαλύτερου κέντρου επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπου λαμβάνει χώρα και η μεγαλύτερη παραγωγή εσόδων για τη Δ.Ο.Υ.
Παράλληλα διορθώνεται νομοτεχνική αστοχία που είχε χωρήσει στο ν. 4111/2013 ώστε να καταλαμβάνονται από τη ρύθμιση όλα τα ένδικα βοηθήματα και όχι μόνο τα ένδικα μέσα. Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου 15 ημερών συνεπεία της θέσης ανώτατου ορίου στο προκαταβαλλόμενο ποσό για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων.
Με το άρθρο 3 παρ. 23α ν.4092/2012 θεσπίστηκε η υποχρεωτική προκαταβολή ποσοστού 20% επί των επιβαλλόμενων με πράξεις των Κτηματικών Υπηρεσιών προστίμων ή αποζημιώσεων, για το παραδεκτό της άσκησης των σχετικών ενδίκων βοηθημάτων. Βασικός σκοπός της διάταξης ήταν, αφενός, η συγκέντρωση κονδυλίων που θα κατανέμονται για την αντιμετώπιση των αυξημένων λειτουργικών αναγκών των Κτηματικών Υπηρεσιών, προκειμένου αυτές να επιτελούν αποτελεσματικότερα το έργο τους για καταγραφή, εποπτεία και προστασία της Δημόσιας Περιουσίας ανά την επικράτεια και, αφετέρου, η αποφυγή παρελκυστικής άσκησης ένδικων βοηθημάτων. Προκειμένου να θεραπευτούν ζητήματα αδυναμίας καταβολής της οριζόμενης στο νόμο προκαταβολής, ιδίως σε περιπτώσεις υψηλού ποσού των επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων, επί του οποίου εφαρμόζεται ο συντελεστής του 20%, προτείνεται, με την παράγραφο 3, η θέσπιση ανώτατου ορίου τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, στο οποίο μπορεί να ανέλθει το προκαταβλητέο για την παραδεκτή άσκηση ενδίκου βοηθήματος ποσό. Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν αναιρεί το σκοπό της αρχικής ρύθμισης ενώ ταυτόχρονα συνιστά δίκαιο μέτρο για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών στη Δικαιοσύνη, όπου και θα κριθεί οριστικά η διαφορά τους με την Πολιτεία.
Η διάταξη της παραγράφου 4 αποσκοπεί στο να καταστήσει πιο ευέλικτη τη διαδικασία τροποποίησης του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας της Ε.Ο.Κ., με τον οποίο προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης των αιθουσών του Ζαππείου Μεγάρου και των εκτάσεων της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων σε κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς, σε αναγνωρισμένα σωματεία και συλλόγους, καθώς και σε ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τη διοργάνωση εκθέσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων προϊόντων της ελληνικής παραγωγής, συνεδρίων εορτών, αγορών και άλλων συναφών εκδηλώσεων, με γνώμονα το σεβασμό στη βούληση του ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα και την προστασία και διαφύλαξη της κοινωφελούς περιουσίας που κατέλειπε για την εκπλήρωσή της.
Η διάταξη της παρ. 5 αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού του ιδρύματος Καπετάν Βασίλη. Ειδικότερα, το ίδρυμα Καπετάν Βασίλη είναι ένα κοινωφελές ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό, σκοπός του οποίου, σύμφωνα με τον Οργανισμό του, είναι η υποστήριξη και προώθηση της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης στη Μεσσηνία, μέσω της διάδοσης των ποιοτικών προϊόντων, της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητάς τους, καθώς και της υποστήριξης εναλλακτικών και καινοτόμων καλλιεργειών. Στα πλαίσια της επιδίωξης του σκοπού του, καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη εκ μέρους του ταχέων, ευέλικτων και αποτελεσματικών δράσεων, στις οποίες εμπλέκονται φορείς όπως η τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεταιρισμοί, επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις κλπ. καθώς και η άμεση αξιοποίηση ευκαιριών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, δράσεις που προϋποθέτουν αντίστοιχα ταχεία τροποποίηση προϋπολογισμών και ευέλικτη διαχείριση διαθεσίμων. Καθίσταται έτσι αναγκαία, για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού του, η εξαίρεση του από τις διατάξεις του Α.Ν 2039/1939, οι οποίες καθιερώνουν ένα πλέγμα αυστηρής διοικητικής εποπτείας και ελέγχου, η εφαρμογή του οποίου, συνεπάγεται, συχνά, χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες, ασύμβατες με την άμεση ανάγκη του ιδρύματος για ταχείες δράσεις.
Με την παράγραφο 6 σκοπείται η καταβολή της αποζημίωσης για τη χρήση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, των κτηρίων και οριζοντίων ιδιοκτησιών που χρησιμοποιεί για τη στέγαση Υπηρεσιών της για το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 μέχρι 31.12.2013, δηλαδή μέχρι την εκτιμώμενη ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την εξεύρεση κτηρίου που πληροί τις προδιαγραφές των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Αρθρο 34 Τροποποίηση ρυθμίσεων για τη διάκριση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επαναδιατυπώνεται το άρθρο 82 Α του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3943/2011.
Με τις ανωτέρω διατάξεις σκοπείται η επιτάχυνση της διαδικασίας εκκαθάρισης των επί σειρά ετών σωρευμένων ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο από εκείνες που πραγματικά και εμπεριστατωμένα θεωρούνται επισφαλείς, προκειμένου το Δημόσιο να διαθέτει μια ολοκληρωμένη, διαφανή, αποτελεσματική και ελέγξιμη διαδικασία είσπραξης των οφειλών βάσει της οποίας θα στοχοθετεί και θα λογοδοτεί, λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα V_2_EAA του ν. 4046/2012.Περαιτέρω οι διατάξεις αυτές εναρμονίζονται με τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν μετά την ψήφιση των τροποποιούμενων διατάξεων όπως η σύσταση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και η σύσταση της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, ως ειδικής αποκεντρωμένης υπηρεσίας, αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών που καθορίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους.
Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές : απλουστεύεται η διαδικασία και εξοικονομείται χρόνος για την υποβολή της ανωτέρω πρότασης με την κατάργηση της σύνθετης και χρονοβόρου διαδικασίας ανάρτησης αυτής στο Διαδίκτυο, καθόσον ήδη κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3943/2011 προβλέπεται η δημοσιοποίηση των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο για οφειλές πάνω από ορισμένο ποσό υπό προϋποθέσεις και πάντως σε κάθε περίπτωση, σκόπιμη είναι η διασφάλιση της μη γνωστοποίησης στον οφειλέτη των αποτελεσμάτων της κινηθείσας διαδικασίας, καθόσον η γνώση αυτής δύναται να αποτελέσει κίνητρο για τον οφειλέτη μεθοδευμένα να αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία και την ενδεχόμενη επιχειρηματική του δραστηριότητα. Περαιτέρω, επιταχύνεται η διαδικασία εκκαθάρισης των σωρευμένων ληξιπροθέσμων οφειλών με την κατάργηση του προβλεπόμενου χρόνου της εικοσαετίας, που παρέτεινε τον ισχύοντα χρόνο παραγραφής αυτών.
Ο χαρακτηρισμός οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης και η εγγραφή τους στα ειδικά βιβλία δεν επηρεάζει την οφειλή, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες και πριν τον χαρακτηρισμό της ως ανεπίδεκτη.

Αρθρο 35* Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε.

1. Με τη διάταξη της παραγράφου 1, θεσπίζεται η δυνατότητα κοινοποίησης των προβλεπόμενων στα άρθρα 30 και 30 Α του ν.δ. 356/1974 κατασχέσεων στα χέρια τρίτων και Πιστωτικών Ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και της δήλωσης αυτών σύμφωνα με το άρθρο 32 του ανωτέρω νομοθετικού διατάγματος, όπως θα οριστούν λεπτομέρειες με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με σκοπό την απλοποίηση, την επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης καθώς και την εξοικονόμηση δαπανών.

2. Παρά τις μεγάλες δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας, η ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου, κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών του, ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια, κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και αυτό γιατί προηγούνται της κατάταξης του Δημοσίου απαιτήσεις άλλων πιστωτών με υπέρτερο προνόμιο, όπως τα ασφαλιστικά ταμεία, οι δικηγόροι, οι εργαζόμενοι, οι ενυπόθηκοι κλπ. Η εισαγόμενη διάταξη της παραγράφου 2 στοχεύει να αναβαθμίσει την κατάταξη του Δημοσίου, συγχρόνως, όμως, παρά τις υφιστάμενες ανάγκες, η αναβάθμιση αυτή περιορίζεται μόνο στον οφειλόμενο Φ.Π.Α και τούτο, προκειμένου να μη διαταραχθεί σε σοβαρό βαθμό το υφιστάμενο καθεστώς των λοιπών προνομίων κατάταξης.
3. Με    τις ρυθμίσεις της παραγράφου 3 εισάγεται, για πρώτη φορά, η νόμιμη υποχρέωση προς άμεση καταβολή στο Δημόσιο του συνόλου των απαιτήσεών του που έχουν καταταγεί επί πλειστηριάσματος ως εισπρακτέες, ανεξάρτητα από τη δικαστική προσβολή της κατάταξης αυτών και τούτο προς αποφυγή της μεγάλης καθυστέρησης στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων, λόγω της μακροχρόνιας διεξαγωγής των σχετικών δικών. Επίσης, εισάγεται ρύθμιση αναδρομικής εφαρμογής της ρύθμισης επί παλαιοτέρων και εκκρεμών (δηλ. μη τελεσίδικων) πινάκων κατάταξης, προκειμένου να γίνει άμεση είσπραξη και των δημοσίων εσόδων που «λιμνάζουν» επί χρόνια στο Ταμείο Παρακαταθηκών. Σημειώνεται ότι γίνεται ρητή μνεία περί εφαρμογής των πιο πάνω ρυθμίσεων σε κάθε είδους διαδικασία κατάταξης δανειστών, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που τις διέπει (ήτοι Κ.Ε.Δ.Ε., ΚΠολΔ, ΠτωχΚ κλπ.), προκειμένου να μη περιορισθεί η εφαρμογή τους μόνο στους πίνακες που συντάσσονται μετά τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

Αρθρο 36 Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π.), Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και άλλα θέματα του Υπουργείου Οικονομικών

1.    Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την αποδοτικότερη λειτουργία Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, για την αύξηση των δημοσίων εσόδων και την πάταξη της φοροδιαφυγής, ρυθμίζονται θέματα αυτών, με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου 36, ως εξής :
α) Αποσπάται από το σημερινό ΔΕΚ Αθηνών μία υποδιεύθυνση και έξι τμήματα ελέγχου και μεταφέρονται στην υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, με τίτλο «Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π.)», που συνιστάται και λειτουργεί ως ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία επιπέδου διεύθυνσης, με αρμοδιότητες στον φορολογικό έλεγχο επί των φορολογουμένων μεγάλου πλούτου όλης της Επικράτειας, όπως αυτοί θα προσδιορίζονται κάθε φορά, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στην βεβαίωση και στην αναγκαστική είσπραξη των εσόδων που προέρχονται από τους ελέγχους της υπηρεσίας αυτής.
β) Η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων μετατρέπεται σε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, ανασυγκροτείται και μετονομάζεται σε «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ.)», με αρμοδιότητες στον φορολογικό έλεγχο, επί των μεγάλων επιχειρήσεων όλης της επικράτειας, όπως αυτές προσδιορίζονται κάθε φορά, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στην βεβαίωση και στην αναγκαστική είσπραξη των εσόδων που προέρχονται από τους ελέγχους της υπηρεσίας αυτής.
γ) Τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης ανασυγκροτούνται και περιέρχονται σε αυτά, εκτός από τον έλεγχο και οι αρμοδιότητες της αναγκαστικής είσπραξης των βεβαιωμένων από αυτά οφειλών.
δ) Ρυθμίζονται λειτουργικά και οργανωτικά θέματα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
ε) Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους.

2.    Με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών προτείνονται τα ακόλουθα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 έως 13 του άρθρου 36, ως εξής :
α) Ρυθμίζονται θέματα συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών που προκύπτουν από την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ή από την αλλαγή της βαθμολογικής κλίμακας υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β) Περιορίζεται το είδος των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις Δ.Ο.Υ., τα οποία θα ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ώστε να παύσει η έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που δεν προβλέπονται από φορολογικές διατάξεις, αλλά και η θεώρηση της υπογραφής υπευθύνων δηλώσεων για φορολογικά θέματα που ζητούνται από άλλες υπηρεσίες, χωρίς δυνατότητα ελέγχου του περιεχομένου αυτών. Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις θα περιοριστούν στο ελάχιστο, οι δε υπεύθυνες δηλώσεις μπορεί να κατατίθενται απ ευθείας στους φορείς από τους οποίους ζητούνται. Οι παραπάνω ενέργειες είναι απολύτως απαραίτητες, λόγω της αναδιοργάνωσης των Δ.Ο.Υ., του περιορισμού του αριθμού αυτών και της ανάγκης απεμπλοκής τους από ενέργειες που δεν συμβάλλουν ή συμβάλλουν ελάχιστα στο κύριο έργο τους, το οποίο είναι η επιβολή, ο έλεγχος και η είσπραξη των φορολογικών εσόδων.
γ) Επιδιώκεται η άμεση εξυπηρέτηση των Ειδικών Επιτροπών Κοινωνικής Αρωγής, που λειτουργούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με την χορήγηση των απαραίτητων γι' αυτές στοιχείων από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να χρειάζεται η συμμετοχή υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών στην συγκρότησή τους. Επισημαίνεται, ότι σήμερα κάθε Δ.Ο.Υ. απασχολεί δύο με τρεις υπαλλήλους, με τους αναπληρωτές τους στις επιτροπές αυτές, ανάλογα με τον αριθμό των Δήμων, στην περιοχή των οποίων εκτείνεται η χωρική της αρμοδιότητα, δ) Με τις διατάξεις του αρθρ. 17 Ν. 2523/1997, θεσπίστηκε ως αδίκημα φοροδιαφυγής η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή, με την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στην φορολογία εισοδήματος. Αντίστοιχα, με τις διατάξεις του αρθρ. 18 του ίδιου νόμου, θεσπίστηκε ως αδίκημα φοροδιαφυγής η παράλειψη απόδοσης ή η ανακριβής απόδοση Φ.Π.Α., φόρου κύκλου εργασιών, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών.
Στις δίκες που αφορούν αδικήματα των παραπάνω άρθρων, ως μάρτυρας παρίσταται εκπρόσωπος της ελεγκτικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικού μέρους του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται, όπου δεν ορίζεται άλλως, σύμφωνα με ρητή νομοθετική πρόβλεψη (παρ. 12 του άρθρου 21 του Ν. 2523/1997). Η πρόβλεψη αυτή του νομοθέτη για την αυτοπρόσωπη παράσταση μάρτυρα στο ακροατήριο σκοπεί στην άρση τυχόν αμφιβολιών και στη δημιουργία ισχυρής δικανικής πεποίθησης από το δικαστήριο, τόσο με την άμεση λήψη των αποδείξεων όσο και με την αντίκρουση των υπό του κατηγορουμένου αναπτυχθέντων.
Στην πράξη, ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι η υποχρεωτική παράσταση μαρτύρων στο ακροατήριο - και μάλιστα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες - διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία των ελεγκτικών αρχών, αποσπά τους υπαλλήλους από τα κύρια καθήκοντά τους και εν τέλει αντιστρατεύεται τον σκοπό του νομοθέτη, ο οποίος συνίσταται στην σύλληψη και τον κολασμό κατά το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος της φοροδιαφυγής και όχι στην εμπλοκή σε ατέρμονες δικονομικές διαδικασίες.
Άλλωστε, η αυτοπρόσωπη παρουσία του μάρτυρα ουδέν συνεισφέρει στην διακρίβωση της αλήθειας, αφού το δικαστήριο αρκείται ως επί το πλείστον στο να λάβει υπόψη του τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου, όπως αυτά έχουν ήδη τεθεί υπόψη του δικαστηρίου με τη σχετική έκθεση ελέγχου. Με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού, προβλέπεται ότι στις δίκες που αφορούν αδικήματα των άρθρων 17 και 18 του παρόντος νόμου, η εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ μέρους του Προϊσταμένου της Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο σχετικά με την διάρκεια της απόκρυψης των εισοδημάτων που απεκρύβησαν ή την διάρκεια της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης του μη αποδοθέντος ή ανακριβώς αποδοθέντος ή διακρατηθέντος φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, καθώς και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών και την πληρωμή τέτοιων φόρων, τελών και εισφορών με τις κάθε είδους προβλεπόμενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιμα επ' αυτών, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την δικάσιμο. Και τούτο, διότι, κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, η διάρκεια της απόκρυψης, μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης των οφειλόμενων φόρων, τελών ή εισφορών λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο επιμέτρησης της ποινής, η δε εκ των υστέρων πληρωμή αυτών δύναται υπό προϋποθέσεις να οδηγήσει στην εξάλειψη του αξιοποίνου.

Παρ. 13 Η Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων συστάθηκε με τις διατάξεις του νόμου 4002/2011 και έχει αρμοδιότητα σε όλη την Ελλάδα για επιχειρήσεις που τα ετήσια έσοδα τους υπερβαίνουν τα 30.000.000C, ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένη να διενεργεί φορολογικούς ελέγχους στην έδρα των επιχειρήσεων και να μετακινούνται οι ελεγκτές της σε όλη τη Χώρα. Οι ελεγκτές των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων που έχουν αρμοδιότητα ελέγχου για επιχειρήσεις με έσοδα κάτω των 30.000.000€ έχουν τη δυνατότητα χρήσης επιβατικού IX αυτοκινήτου σε έκτακτες περιπτώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου δ' της περίπτωσης Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 2685 (ΦΕΚ 35/ Α'/1999), δυνατότητα που πρέπει να αποκτήσουν και οι ελεγκτές της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων, οι οποίοι πρέπει να πραγματοποιήσουν εντός του 2013 πολύ μεγάλο αριθμό ελέγχων, που έχει μάλιστα καταγραφεί και ως μνημονιακή υποχρέωση της Χώρας μας.Αρθρο 37 Ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Παρ. 1 Προτείνεται να επεκταθεί, για τους υπαλλήλους όλων των υπηρεσιών, που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η αξιολόγηση που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του νόμου 4002/2011 (Α' 180) και για τον λόγο αυτό παρέχεται η εξουσιοδότηση, ώστε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων αυτών, ο τρόπος η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του συνόλου της διαδικασίας για την αξιολόγηση. Με την διάταξη αυτή επιδιώκεται η πραγματική αξιολόγηση των υπαλλήλων, πέραν της γενικής αξιολόγησης που γίνεται με τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης και αφορούν στο σύνολο των υπηρεσιών του Δημοσίου, με ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και κριτήρια, που τίθενται από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, σε περίοδο κρίσιμη για τη Χώρα που καταβάλλεται προσπάθεια για την αύξηση των δημοσίων εσόδων με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Παρ.2: Σε συμμόρφωση με τις νέες μνημονιακές υποχρεώσεις σχετικά με την επαυξημένη αυτονομία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στην υποπαράγραφο γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α' 180), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (ΑΊ4), προστίθεται διάταξη με την οποία ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων καθίσταται αρμόδιος να εκδίδει τις αποφάσεις για την εσωτερική αναδιάρθρωση και τη διοικητική αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης και τη συνακόλουθη επαύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητάς της ως προς τη συλλογή των φόρων. Παρ.4: Στο τέλος της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (Α' 222) προστίθεται υποπερίπτωση η' προκειμένου να αποσαφηνιστεί ρητά ότι οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Παρ.5: Με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 6.α της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται μεταβατική διάταξη με την οποία ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει αμισθί την παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων έως την 30.6.2013, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και συνεχής λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, χωρίς τη δημιουργία κενών στη μηχανογραφική υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομικών και την ηλεκτρονυςή εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, μέχρι το πέρας των εργασιών αναδιοργάνωσης των δομών του Υπουργείου Οικονομικών (περ. β')•

Παρ. 6 Με το Ν. 1882/1990, άρθρο 34, Παρ. 3, συστάθηκαν πεντακόσιες (500) θέσεις ειδικότητας κτηματικών υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ φοροτεχνικών, με σκοπό να στελεχώσουν τις Κτηματικές Υπηρεσίες που συστάθηκαν με το π.δ. 551/1988 (ΦΕΚ 259 Α'), καθώς και τις κεντρικές και ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που είχαν ως αντικείμενο τη διοίκηση και προστασία των δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί εθνικών κληροδοτημάτων, στέγαση δημόσιων υπηρεσιών και απαλλοτριώσεων.
Ωστόσο, για τους υπαλλήλους που διορίσθηκαν ή απέκτησαν με μετάταξη την ειδικότητα Κτηματικού δεν προβλέφθηκαν διαφορετικά τυπικά προσόντα από αυτά που προβλέπονται για την ένταξη στον κλάδο των Εφοριακών χωρίς ειδικότητα, γι' αυτό και σε περιπτώσεις αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών υπάλληλοι με την εν λόγω ειδικότητα αποσπάσθηκαν σε Υπηρεσίες εκτός αυτών που προβλέπονται στο Ν. 1882/1990 και αντίστοιχα υπάλληλοι χωρίς την ειδικότητα του Κτηματικού παρείχαν τις υπηρεσίες τους στις με τον ίδιο νόμο προβλεπόμενες υπηρεσίες, χωρίς όμως να καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις & αυτές. Ενόψει της εκτυλισσόμενης αναδιάρθρωσης των δομών του Υπουργείου Οικονομικών και της αυξημένης ανάγκης στελέχωσης του συνόλου των Υπηρεσιών του, προτείνεται όπως απαλειφθεί η ειδικότητα του Κτηματικού απο τον κλάδο των Εφοριακών και συμπεριληφθούν οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων που φέρουν την εν λόγω ειδικότητα στο σύνολο των οργανικών θέσεων των Εφοριακών χωρίς ειδικότητα, προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιοποίηση όλων των υπαλλήλων από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις συνεχώς αναδιαμορφούμενες ανάγκες της.

Αρθρο 38 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3842/2010, του ν, 4021/2011 και του ν.4060/2012

Παρ. 1. Με τις διατάξεις των τριών πρώτων παραγράφων του άρθρου 48 του ν.3842/2010 καθορίστηκαν οι υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων, σε σχέση με το φόρο ακίνητης περιουσίας, και ορίστηκε ότι κατά τη σύνταξη, μεταγραφή ή την καταχώρηση στα κτηματολογικά βιβλία συμβολαιογραφικών εγγράφων, με τα οποία μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία η κυριότητα ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό, επισυνάπτεται είτε (α) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., με την οποία βεβαιώνεται ότι έχει καταβληθεί το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ,Α.Κ.) έτους 2009 που αναλογεί επιμεριστικά για το ακίνητο αυτό, η οποία συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εκκαθαριστικού σημειώματος Ε.Τ.Α.Κ 2009, είτε (β) θεωρημένο αντίγραφο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της υποβαλλόμενης σε δύο (2) αντίτυπα υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 70) του φυσικού προσώπου, με την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης του ακινήτου, και στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο του τίτλου κτήσης του ακινήτου στις περιπτώσεις που το ακίνητο αποκτήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Με τις ίδιες διατάξεις παρασχέθηκε η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει, με απόφασή του, τη διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για το περιεχόμενο του πιστοποιητικού και την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων. Με την παρ.3 άρθρου 24 του ν.3943/2011 προστέθηκε παρ. 4 στο άρθρο 48, με την οποία ορίστηκε ότι οι πιο πάνω υποχρεώσεις εφαρμόζονται σε συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2012. Με την παρ.7 άρθρου 3 της από 31-12-2011 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το δεύτερο άρθρο του ν,4047/2012 προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παρ. 4 του άρθρου 48, σύμφωνα με την οποία: «Όταν ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο, το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 απαιτείται για συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2013.» Για τα νομικά πρόσωπα δεν τέθηκε θέμα αναστολής εφαρμογής του άρθρου 48, δεδομένου ότι, σε αυτά, η δήλωση φαπ δεν συντίθεται μηχανογραφικά από το Υπουργείο Οικονομικών αλλά υποβάλλουν δηλώσεις φαπ. Ήδη, με την παρ.2 β άρθρου 19 του ν.4110/2013 τροποποιήθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 48 ως εξής: «'Οταν ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο, το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 απαιτείται για συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2014.»
Ενδιάμεσα και δεδομένου ότι, με βάση την ισχύουσα μέχρι τότε νομοθεσία, από την 1η Ιανουαρίου 2013 απαιτείτο για τα φυσικά πρόσωπα η επισύναψη των πιστοποιητικών φαπ των ετών 2011 και 2012 και αφενός μεν δεν είχε υλοποιηθεί η εκκαθάριση αυτών, αφετέρου δε δεν είχε ψηφιστεί και δημοσιευθεί η πιο πάνω τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 48, στα πλαίσια της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου αυτού και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, εκδόθηκε η υπ' αριθ. ΠΟΑ.1003/2-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ορίζεται ότι, μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, αντί του πιστοποιητικού του άρθρου 48 του ν. 3842/2010, επισυνάπτεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009, στο οποίο περιγράφεται το ακίνητο.
Στην πράξη, με την εφαρμογή αυτής της απόφασης, διαπιστώθηκε ότι πολλά φυσικά πρόσωπα είχαν διαγράψει ηλεκτρονικά, χωρίς νόμιμη αιτία, ακίνητά τους, αναμένοντας - προφανώς - την εκ νέου αναστολή της υποχρεωτικής προσκόμισης του πιστοποιητικού φαπ με συνέπεια αυτής την απώλεια εσόδων του Δημοσίου. Προκειμένου δε να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους υποχρεώθηκαν σε εκ νέου υποβολή δήλωσης.
Ενόψει όλων των προαναφερθέντων τέθηκαν τα θέματα αν, μετά τη δημοσίευση του ν.4110/2013, απαιτείται ή μη η προσκόμιση εκκαθαριστικών του ΕΤΑΚ έτους 2009 και αν η διατύπωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.3842/2010, όπως ισχύει, καλύπτει κάθε είδους μεταβίβαση ή μόνο τις πωλήσεις. Σημειώνεται ότι η διατύπωση αυτή είναι επανάληψη της προγενέστερης διατύπωσης του εδαφίου αυτού και δεν είχε δημιουργήσει πρόβλημα στην εφαρμογή της.
Ενόψει των ανωτέρω και για την αποφυγή παρερμηνειών αφενός, λόγω των διαφορετικών απόψεων που διατυπώνονται από σχετικούς φορείς, και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου αφετέρου, γίνεται νομοθετική ρύθμιση του θέματος, ώστε για το έτος 2013 να καθιερωθεί με ρητή διάταξη νόμου η υποχρέωση προσκόμισης από τα φυσικά πρόσωπα του εκκαθαριστικού του ΕΤΑΚ έτους 2009, αντί του πιστοποιητικού του άρθρου 48 του ν.3842/2010.

Παρ. 2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 53 του ν.4021/2011, το ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που καταβάλλεται για το έτος 2011 και υπολογίστηκε βάσει των στοιχείων (εμβαδού, τιμής ζώνης και παλαιότητας) του ακινήτου που ήταν γνωστά στη ΔΕΗ ή στους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος κατά την 17/9/2011, επανυπολογίζεται με βάση γεγονότα που αποδεικνύονται από στοιχεία που προσκομίζει ο υπόχρεος ότι συνέτρεχαν κατά την ως άνω ημερομηνία και με βάση τα οποία, αν ήταν γνωστά στη ΔΕΗ ή στους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος, θα λογιζόταν κατά την ως άνω ημερομηνία το τέλος ακίνητης περιουσίας της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993. Αν το τέλος που προκύπτει με βάση τα ως άνω στοιχεία είναι μικρότερο από το τέλος που λογίστηκε, η διαφορά αφαιρείται από το τέλος που αναλογεί στο ακίνητο για το έτος 2012. Στις περιπτώσεις που προκύπτει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος με τον επόμενο λογαριασμό. Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. του υπόχρεου κατά την 31η Μαρτίου 2012.

Στην πράξη όμως παρατηρήθηκε το φαινόμενο να μην είναι δυνατός ο συμψηφισμός μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, είτε γιατί το ποσό του οφειλόμενου τέλους έτους 2012 είναι μικρότερο του καταβληθέντος τέλους έτους 2011, είτε γιατί εν τω μεταξύ έγινε διακοπή ηλεκτροδότησης του ακινήτου ή αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, ενώ το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2011 είχε καταβληθεί αχρεώστητα από τους φορολογουμένους δεν είναι δυνατή η επιστροφή του από τους προμηθευτές, οι οποίοι το είχαν ήδη αποδώσει στο Δημόσιο, ως έσοδο αυτού. Για τους πιο πάνω λόγους και μέσα στα πλαίσια της αρχής της χρηστής διοίκησης κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση της σχετικής διάταξης νόμου. Έτσι, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι, στις πιο πάνω περιπτώσεις, η επιστροφή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2011 θα διενεργείται από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου Δ.Ο.Υ.. Με την παρ. 3 ορίζεται η παράταση της προβλεπόμενης στο άρθρο 44 του ν. 3763/2009 προθεσμίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η σύνταξη με αυτοσύμβαση των οριστικών συμβολαίων και να τακτοποιηθούν γρήγορα οι παλαιές αυτές εκκρεμότητες, προκειμένου να επιτευχθεί η είσπραξη των δημοσίων εσόδων από τη σύνταξη των οριστικών συμβολαίων.

Με τις διατάξεις του παρ. 6 συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 2628/1998, προκειμένου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) να μπορεί να ανταποκριθεί στο κρίσιμο έργο που του έχει ανατεθεί από την Πολιτεία με το αρχικό νόμο συστάσεώς του (ν.2628/1998) και με το ν.3965/2011 ο οποίος εξειδίκευσε και επαναπροσδιόρισε τις αρμοδιότητες του Οργανισμού ενόψει και των συνθηκών, ως προς τη διαχείριση του Δημοσίου Χρέους που εν τω μεταξύ έχουν δημιουργηθεί. Πρέπει να τονιστεί ότι ο Οργανισμός περίπου δέκα (10) μήνες μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού χρέους, την μεγαλύτερη που έχει επιχειρηθεί ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο, και μάλιστα με επιτυχία, και τρεις (3) μήνες ύστερα από την άκρως επιτυχή επαναγορά ιδιωτικού χρέους, είναι σήμερα υποστελεχωμένος σε τέτοιο βαθμό ώστε να αδυνατεί να ασκήσει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που η πολιτεία του έχει αναθέσει. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, συμπληρωματικές προς τις ήδη ισχύουσες και προς την ίδια δικαιοπολιτική κατεύθυνση με αυτές, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τον αναβαθμισμένο, αλλά και ταυτόχρονα κρίσιμο ρόλο του συγκεκριμένου Οργανισμού, επιδιώκεται η άρση παραγόντων δυσλειτουργίας του Οργανισμού με σκοπό την επιτυχή επίτευξη του σκοπού του.


Άρθρο 39 Ρυθμίσεις για τους φορολογικούς ελέγχους
Με την παρ. 1 γίνεται εναρμόνιση των διατάξεων 66 και 67 του Κ.Φ.Ε. Με την παρ. 2 παρέχεται κίνητρο στους φορολογούμενους πριν την έκδοση των πράξεων επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων να υποβάλλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις έχοντας λάβει γνώση των αποτελεσμάτων του ελέγχου καταβάλλοντος μειωμένες προσαυξήσεις και πρόστιμα σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις. Ταυτόχρονα διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου λόγω της άμεσης καταβολής των φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων και εξαλείφεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το τέλος των ελεγκτικών επαληθεύσεων και της σύνταξης της σχετικής έκθεσης ελέγχου μέχρι την επίλυση της διαφοράς της βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου (έκδοση φύλλων ελέγχου, κοινοποίηση, διοικητική επίλυση της διαφοράς, προσφυγή, δικαστικός συμβιβασμός) και απελευθερώνεται ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες εκκρεμείς υποθέσεις με αποτέλεσμα την αύξηση της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, την ιδιαίτερη, για τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας, χρονική αυτή περίοδο.

Με την παρ. 3προβλέπεται ότι ο έλεγχος της υπόθεσης διενεργείται από τον Προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας εφόσον έχει επιλεγεί για έλεγχο από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Με την παρ. 4έχουμε διαχωρισμό των υπηρεσιών που διενεργούν τον έλεγχο από την υπηρεσία που επιλέγει τις προς έλεγχο υποθέσεις. Με την παρ. 5 η επιλογή προς έλεγχο των υποθέσεων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ58Α') καθώς και κριτήρια που σχετίζονται με τη δυνατότητα είσπραξης των ποσών που θα βεβαιωθούν. Με το τρόπο αυτό ο έλεγχος εστιάζεται στις υποθέσεις που παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον και συγχρόνως αυξημένη προσδοκώμενη εισπραξιμότητα απαραίτητη για τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας, τη χρονική αυτή περίοδο.

Με την παρ 6 παρέχεται η δυνατότητα παράτασης παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για δύο επί πλέον έτη εφόσον έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου εντός του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δυνατότητα του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου ή πράξεις επιβολής του φόρου και λοιπές καταλογιστικές πράξεις με σχετική χρονική άνεση με αποτέλεσμα την αύξηση της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, την ιδιαίτερη, για τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας, χρονική αυτή περίοδο.
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι ο έλεγχος της υπόθεσης διενεργείται από τον Προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας εφόσον έχει επιλεγεί για έλεγχο από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Με την παρ. 8 θεωρούνται ως συμπληρωματικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994 και στοιχεία που θα περιέλθουν στις Δ.Ο.Υ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008.


Αρθρο 40 Τροποποιήσεις του ν.2238/1994 και του ν.4110/2013

Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού ρυθμίζεται η φορολογική μεταχείριση της μεταβίβασης των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2013, δεδομένης της πρόσφατης τροποποίησης της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με τον ν. 4110/2013.

Με τις παρ. 2-7 διευκρινίζονται θέματα που έχουν ρυθμιστεί με διατάξεις του ν. 4110/2013.
Αρθρο 41 Τροποποίηση του ν.2960/2001 και του ν.4072/2012 σχετικά με την καταχώριση συναλλαγών για το πετρέλαιο θέρμανσης Με την παρ. 1 σχετικά με την αντικατάσταση της παραγράφου 9 του άρθρου 147 Ν.2960/01, διατηρείται το πρόστιμο των εκατό (100) ευρώ ανά φορολογικό στοιχείο για τις περιπτώσεις μη καταχώρησης ή εκπρόθεσμης καταχώρησης ή ανακριβούς καταχώρησης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης εντός της προθεσμίας 14 ημερών του άρθρου 73 παράγραφος 2 περίπτωση α', αλλά θεσπίζεται κλίμακα ανώτατου ορίου για το ποσό του προς επιβολή προστίμου για τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης και ανακριβούς καταχώρησης των συναλλαγών. Το ανώτατο όριο του προστίμου κυμαίνεται μεταξύ χιλίων πεντακοσίων, τριών χιλιάδων και έξι χιλιάδων ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των φορολογικών στοιχείων (1-50,51-100, 101 και άνω) που καταχωρήθηκαν εκπρόθεσμα ή ανακριβώς ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ανά ημερολογιακό έτος, έναντι όλων των Τελωνειακών αρχών. Η αναθεώρηση της διάταξης προτείνεται επειδή το ισχύον πρόστιμο της παραγράφου 9 του άρθρου 147 Ν.2960/01 είναι ιδιαίτερα υψηλό για τυπικές παραβάσεις που αφορούν σε μεγάλο αριθμό μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. που παρουσιάζουν πολλές εκπρόθεσμες ή ανακριβείς καταχωρήσεις συναλλαγών, με αποτέλεσμα το ύψος των επιβληθέντων ή προς επιβολή προστίμων να καθιστά την οφειλή μη εισπράξιμη.
Προκειμένου να επιτευχθεί η άμεση είσπραξη των προστίμων και να εξασφαλιστούν τα δημόσια έσοδα, με την αντικατάσταση της παραγράφου 9 του άρθρου 147 Ν.2960/01 προβλέπεται ότι ,τα ανώτατα όρια του προστίμου θα επιβάλλονται από τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας, εφόσον το μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. υποβάλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο Τελωνείο και θα καταβάλει το καταλογιζόμενο πρόστιμο με ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 του Ν.2960/01 καθοριζόμενα ένδικα μέσα, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την σύνταξη του Πίνακα Τελωνειακών Παραβάσεων. Για τις περιπτώσεις όπου μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. παραλείπει την καταχώρηση συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης άνω των 150 φορολογικών στοιχείων ανά ημερολογιακό έτος, ή διαπιστώνεται από τις αρμόδιες αρχές ότι τέλεσε το αδίκημα της λαθρεμπορίας, εκτός από το πρόστιμο των εκατό (100) ευρώ ανά φορολογικό στοιχείο ή εκτός από τις προβλεπόμενες για την λαθρεμπορία κυρώσεις, θα επιβάλλεται και η ποινή της διαγραφής του μέλους από το μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.. Με την τροποποίηση αυτή εξασφαλίζεται η νομιμότητα στην αγορά των καυσίμων και η χρηστή διοίκηση καθόσον οι παραβάτες των περί λαθρεμπορίας διατάξεων στερούνται της δυνατότητας διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης.
Η ποινή της διαγραφής ισχύει από την δημοσίευση του παρόντος γιατί ως διάταξη δυσμενέστερη της μέχρι σήμερα ισχύουσας δεν δύναται να έχει αναδρομική ισχύ.
Με την παρ. 2 καταργείται η περίπτωση β, της παραγράφου 8, του άρθρου 320, του Ν.4072/2012.
Με την παρ.. 3 ορίζεται ότι οι διατάξεις του εδαφίου 3, της παραγράφου 9, του άρθρου 147 Ν.2960/2001, όπως αυτό αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρησης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης οι οποίες τελέστηκαν από 01.01.2011 έως και την δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η τροποποίηση περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί και επιδοθεί καταλογιστική πράξη ή έχει ήδη καταβληθεί το πρόστιμο, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.


Αρθρο 42 Τροποποίηση διατάξεων του ν.3808/2009, του ν.2322/1995 και του ν. 4111/2013
Οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων των παρ. α και β της παραγράφου 6 του άρθρου 58 του Ν. 4075/2012 αξιολογήθηκαν κατά την εφαρμογή τους ως αλυσιτελείς και προτείνεται η κατάργησή τους. Ειδικότερα, η πρόβλεψη γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Διαχείρισης και αξιολόγησης εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου αυτός ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου να αποφασίσει επί αιτήματος συμφωνίας συνδιαλλαγής με το Δημόσιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 99επ. του Ν, 3588/2007, κατά παράκαμψη της προβλεπόμενης γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της εισηγητικής αρμοδιότητας της αρμόδιας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου α της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009, εγκυμονεί κινδύνους για τα συμφέροντα του Δημοσίου, ενώ επιφυλάσσει γνωμοδοτική αρμοδιότητα για διαγραφή χρεών σε όργανο που δεν είναι αρμόδιο να προβεί στις αναγκαίες σταθμίσεις προκειμένου ο Υπουργός Οικονομικών να έχει ασφαλή εκτίμηση πριν την έκδοση της αποφάσεώς του. Συνεπώς, με την κατάργηση της διατάξεως επανέρχεται η αρμοδιότητα σταθμίσεως των ουσιαστικών και νομικών παραμέτρων στα καθ' ύλην αρμόδια όργανα της Διοικήσεως.

Παρ. 3 Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 4111/2013, για τον υπολογισμό των αποκλίσεων των προϋπολογισμών των οικονομικών μεγεθών των Δ.Ε.Κ.Ο. και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στο Κεφάλαιο του Ν. 3429/2005, από τους εγκεκριμένους, ορίζονται κατά περίπτωση οι όροι «οικονομικά αποτελέσματα», «οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και προβλέψεων», και «οικονομικά αποτελέσματα προ επιχορηγήσεων, φόρων, τόκων και προβλέψεων».
Με την εν λόγω διάταξη αντικαθιστούμε τους ανωτέρω όρους με τον ενιαίο όρο «ισοζύγια σύμφωνα με τις έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA 95)».
Στόχος της ρύθμισης αυτής είναι να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση όλων των φορέων σπς περιπτώσεις αποκλίσεων, να αποφευχθούν τυχόν συγχύσεις οικονομοτεχνικής ορολογίας και να είναι εφικτός ο υπολογισμός τυχόν αποκλίσεων σε ενιαία βάση. Σημειώνεται ότι ήδη κατ εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ' του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α'), η λογιστική απεικόνιση των δημοσιονομικών δεικτών, στόχων και προβλέψεων μαζί με την εναρμόνιση των κυρίων δημοσιονομικών συνόλων της γενικής κυβέρνησης που εκτίθενται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής βασίζονται σε έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA 95).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αρθρο 43 .Ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων Επί της αρχής
Στο πλαίσιο αναπροσαρμογής και εξορθολογισμού της επιδοματικής πολιτικής, θεσπίζεται ειδικό επίδομα για τη στήριξη του θεσμού της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας. Το ειδικό επίδομα αποτελεί επιπρόσθετη παροχή προς τις οικογένειες που έχουν τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα και οικογενειακό εισόδημα μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Επιπλέον, προβλέπεται προσαύξηση του οικογενειακού εισοδήματος για οικογένειες με τέσσερα και άνω τέκνα Το επίδομα παρέχεται αφενός για τη στήριξη της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας και αφετέρου σαν κίνητρο, Ο εισοδηματικός περιορισμός διασφαλίζει ότι η παροχή θα χορηγείται στις οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης.
Ειδικότερα, με το άρθρο 43 θεσπίζεται ειδικό επίδομα για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα. Το επίδομα καταβάλλεται ανά οικογένεια, για όσο διάστημα τα τέκνα έχουν την ιδιότητα των εξαρτωμένων και αντιστοιχεί σε πεντακόσια (500) ευρώ. Οι τρίτεκνες οικογένειες που δικαιούνται το επίδομα πρέπει να έχουν οικογενειακό, φορολογητέο εισόδημα μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε παιδί για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα. Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης που υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής Taxisnet. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή δικαιούχοι είναι όλα τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν γεννηθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και το δικαίωμα αναγνωρίζεται αναδρομικά α) από 1-1-2013 για τέκνα γεννημένα μέχρι 31-12-2012 και β) από την 1η του επόμενου μήνα της γέννησής τους για τέκνα γεννημένα εντός του 2013.

Αρθρο44 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3863/2010

Με το άρθρο 44, τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3863/2010, προκειμένου να μεταβληθεί αναλόγως η σύνθεση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 επταμελούς επιτροπής αξιολόγησης των υπό ένταξη ιατρών στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας. Ειδικότερα, προτείνεται στη θέση του Προέδρου να τίθεται ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Δ.Α.& I.E. του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ενώ ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να τίθεται ως μέλος, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παραμένοντας ως έχει η σύνθεση των λοιπών μελών της επιτροπής.


Αρθρο 45 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η ρύθμιση:
α) θεμάτων που αφορούν το ανταποδοτικό τέλος που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 «Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες Διατάξεις» (Α' 105), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ, 1 του άρθρου 27 του ν. 3698/2008 (Α' 198), για ελέγχους που διενεργούν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειών της χώρας, β) της πληρωμής και εκκαθάρισης των δαπανών αποζημίωσης των αξιολογητών και των μελών των γνωμοδοτικών επιτροπών της με αριθμό 17371/Αρ.Απόφ. 704/20-11-2008 (Β' 2497) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Α. Ως προς την παρ. 1 της προτεινόμενης προσθήκης:
Με την αριθ. 2/59167/0026/18-08-2011 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών» (ΒΊ986), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/64048/0026 (Β' 2028) όμοια απόφαση, ορίσθηκε ότι η πληρωμή των δικαιούχων πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά με χρηματικά εντάλματα.
Η ανωτέρω ρύθμιση είχε σαν αποτέλεσμα να μην πληρωθούν τα πρόσθετα τέλη στους δικαιούχους από το Σεπτέμβριο 2011 έως σήμερα. Συνολικά, στο έργο των ανωτέρω ελέγχων απασχολούνται περίπου τετρακόσιοι (400) υπάλληλοι του κλάδου Κτηνιατρικού και πεντακόσιοι (500) υπάλληλοι του κλάδου Γεωπονικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειών και προκύπτει δαπάνη ύψους, περίπου, τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (420.000) ευρώ για το έτος 2011 και για κάθε επόμενο έτος προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων (1.300.000) ευρώ, που βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων................


Με την παρ. 2 της προτεινόμενης προσθήκης αντιμετωπίζεται η αντίφαση αυτή και γίνεται δυνατή η πληρωμή των αξιολογητών και των μελών των γνωμοδοτικών επιτροπών της αριθ. 17371/Αρ.Απόφ.704/20-11-2008 κοινής Υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 17:
«Τροποποιήσεις του ν. 3461/2006
1.    Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 3461/2006 (Α' 106), όπως η περίπτωση αυτή, αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 3943/2011 (Α' 66), αντικαθίσταται ως εξής:
«(β) από την υψηλότερη τιμή στην οποία το υπόχρεο πρόσωπο ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό απέκτησε κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση, κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης.»
2.    Στο άρθρο 9 του ν. 3461/2006, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Σε περίπτωση υποβολής δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα κινητές αξίες που είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, το αντάλλαγμα (σχέση ανταλλαγής) θεωρείται ως δίκαιο και εύλογο, εφόσον ληφθούν υπόψη οι εξής τιμές για την υπό εξαγορά εταιρεία και την εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες προσφέρονται ως αντάλλαγμα:
(α) Τιμή κινητής αξίας της υπό εξαγορά εταιρίας λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη τιμή μεταξύ (αα) της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της δημόσιας πρότασης κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της
ΑΡΘΡΟ 19:
«Τροποποιήσεις του ν. 2778/1999
Τα άρθρα 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 και 31 του Κεφαλαίου Β' του ν. 2778/1999 (Α' 295) αντικαθίστανται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Άρθρο 21 Σκοπός και σύσταση της εταιρίας
1. Η εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) είναι ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικώς τη διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22.
Sue Rossiter (Ευρωπαϊκή Ένωση διαδικτυακού στοιχηματισμού)
•    Η χορήγηση άδειας δέκα ετών ισχύει μόνο για τα παιγνίδια της ΟΠΑΠ ή για κάθε αδειοδοτημένο διαδικτυακό πάροχο; Σε περίπτωση που ισχύει αυτό και για τους διαδικτυακούς παρόχους , η ανάγκη μιας ατομικής κάρτας παίκτη δεν είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι ο διαδικτυακός πάροχος μπορεί να θέσει περιορισμούς στους παίκτες σύμφωνα με τις εντολές της Ε.Ε.Ε.Π
3.    Για να εκδοθεί άδεια σύστασης της εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουμένως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας της, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου. Αντίστοιχη άδεια απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστάμενης εταιρίας σε ΑΕΕΑΠ. Η ΑΕΕΑΠ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Για τη χορήγηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της άδειας λειτουργίας εκτιμώνται η οργάνωση, τα τεχνικά και οικονομικά μέσα της εταιρίας, η αξιοπιστία και η πείρα των προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν, ιδίως
στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα, η καταλληλότητα των ιδρυτών για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της εταιρίας και η ύπαρξη κανόνων
1. Τα διαθέσιμα της ΑΕΕΑΠ επενδύονται αποκλειστικά σε: α) Ακίνητη περιουσία, κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, σε ποσοστό τουλάχιστον 80% του ενεργητικού της. β) Καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς κατά την έννοια της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007.
1. Απαγορεύεται η μεταβίβαση ακινήτων, τα οποία η ΑΕΕΑΠ κατέχει άμεσα ή έμμεσα, μέσω θυγατρικών της, σε μετόχους της ΑΕΕΑΠ που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, μέσω συνδεδεμένων προσώπων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή μέσω προσώπων που ελέγχονται από αυτά, κατά την έννοια της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/2007, ποσοστό τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ, σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και σε ελεγχόμενα από αυτούς, κατά την ανωτέρω έννοια, νομικά πρόσωπα. Η μεταβίβαση ακινήτων από την ΑΕΑΑΠ σε μετόχους που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, κατά την ανωτέρω έννοια, ποσοστό μικρότερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΑΑΠ επιτρέπεται μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23Α του κ.ν. 2190/20.
3.    Οι ΑΕΕΑΠ και οι θυγατρικές τους υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εντεταλμένων οργάνων της τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου. Τα εντεταλμένα όργανα
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά περίπτωση μπορούν:
α) να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο υπό οποιαδήποτε μορφή και
να λαμβάνουν αντίγραφο του και
9.    Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει πρόστιμο μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ( 300.000) ευρώ σε όποιον δεν συνεργάζεται σε έλεγχο - έρευνα που διενεργείται στην ΑΕΕΑΠ.
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α" ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002
Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α' 54) τροποποιείται ως ακολούθως:

1.    Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια του Α.Κ.Ε.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη»

2.    Η παράγραφος 4 του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το Α.Κ.Ε.Σ έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν (α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή (β) σε τρίτη χώρα, εφόσον δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Α.Κ.Ε.Σ μπορεί:
α. Να συμμετέχει, κατά την ίδρυση ή μεταγενέστερα, στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών. β.Να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε ΠΜΔ, καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών εφόσον, κατά το χρόνο απόκτησης της συμμετοχής, το ποσοστό του Α.Κ.ΕΣ θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 15% του μετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω επιχειρήσεων. Το ελάχιστο αυτό όριο του 15% δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το Α.Κ.Ε.Σ. συμμετείχε ήδη στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών προ της εισαγωγής τους σε οργανωμένη αγορά ή έναρξης διαπραγμάτευσής τους σε ΠΜΔ.
γ. Να επενδύει σε κάθε είδους ομολογίες επιχειρήσεων με την επιφύλαξη του ορίου της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για εισηγμένες ομολογίες ή μετατρέψιμες ομολογίες εισηγμένων εταιρειών, δ. Να τοποθετεί τα διαθέοιμά του σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς.»

3.    Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7, οι λέξεις «του ν. 2396/1996» αντικαθίσταται με τις λέξεις «του ν. 3606/2007» και προστίθενται οι λέξεις «και εταιρία διαχείρισης της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 4099/2012 (Α' 250).»

4.    Στην παράγραφο 10 του άρθρου 7 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι απαγορεύσεις των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 10 δεν ισχύουν εφόσον η επένδυση εγκριθεί από το εκατό τοις εκατό (100%) των λοιπών μεριδιούχων και υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση σε εκδότες των περιπτώσεων α) και β) δεν υπερβαίνει αθροιστικά το 30% του συνόλου του ενεργητικού του ΑΚΕΣ. Η δυνατότητα αυτή, καθώς και η ειδικότερη διαδικασία της έγκρισης, πρέπει να ορίζονται στη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης του Α.Κ.Ε.Σ..»

5.    Προστίθεται παράγραφος 7 α, ως εξής:
«7α. Επιτρέπεται η εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 ή η ένταξη προς διαπραγμάτευση σε Π.Μ.Δ της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 μεριδίων Α.Κ.Ε.Σ ή μεριδίων/ μετοχών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capitals) που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό της οργανωμένης αγοράς ή του Π.Μ.Δ, αντιστοίχως. Τα ως άνω μερίδια ΑΚΕΣ ή αλλοδαπά μερίδια/μετοχές κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών καταχωρούνται στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ) του ν. 3756/2009.
Για τα Α.Κ.Ε.Σ που εισάγουν ή εντάσσουν προς διαπραγμάτευση μερίδιά τους σε οργανωμένη αγορά ή Π.Μ.Δ που λειτουργεί στην Ελλάδα, αρμόδια αρχή για την εποπτεία της τήρησης των υποχρεώσεών τους και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για τα ανωτέρω Α.Κ.Ε.Σ ισχύουν τα εξής:
α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 7: αα) Η συμμετοχή στο Α.Κ.Ε.Σ αποδεικνύεται με την καταχώρηση των μεριδίων και των στοιχείων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του,
ββ) Δεν επιτρέπεται να τίθενται περιορισμοί, με τη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης, στη μεταβίβαση, επιβάρυνση και γενικά στη διάθεση των δικαιωμάτων επί μεριδίων Α.Κ.Ε.Σ. και
γγ) Η μεταβίβαση μεριδίων Α.Κ.Ε.Σ εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ή ενταγμένων προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ ισχύει έναντι πάντων με την καταχώρηση της στο Σ.Α.Τ. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 21 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμα σε ΠΜΔ μερίδια Α.Κ.Ε.Σ.
β) Η σύσταση ενεχύρου επί των εισηγμένων μεριδίων Α.Κ.Ε.Σ ισχύει έναντι πάντων με την καταχώρηση της στο Σ.Α.Τ., η δε ικανοποίηση του δικαιώματος του ενεχυρούχου δανειστή εκ των μεριδίων Α.Κ.Ε.Σ που είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύονται σε ΠΜΔ, γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3301/2004 (Α* 263), τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3632/1928 καθώς και τις εν γένει διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση επί μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά,
γ) Η εισαγωγή ή ένταξη προς διαπραγμάτευση μεριδίων Α.Κ.Ε.Σ προϋποθέτει την ολοσχερή κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού του Α.Κ.Ε.Σ στον θεματοφύλακα.
δ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8, από την κατάθεση της αίτησης εισαγωγής ή ένταξης προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή Π.Μ.Δ αντιστοίχως, αίρεται το όριο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για την ελάχιστη αξία συμμετοχής κάθε μεριδιούχου, ε) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 17, η ετήσια έκθεση για τα Α.Κ.Ε.Σ δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές στην ταυτότητα των μεριδιούχων, ζ) Για την εφαρμογή κάθε ειδικής διάταξης που προβλέπει τις επιτρεπόμενες επενδύσεις από ορισμένα πρόσωπα υπαγόμενα σε ειδικό καθεστώς, τα μερίδια των Α.Κ.Ε.Σ που εισάγονται ή εντάσσονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή σε Π.Μ.Δ αντιστοίχως νοούνται ως κινητές αξίες κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 7

6.    Η παράγραφος 18 του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Τα στοιχεία του ενεργητικού του Α.Κ.Ε.Σ., είτε είναι εισηγημένα σε χρηματιστήριο είτε όχι, αποτιμώνται από τη διαχειρίστρια εταιρία σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλουν τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς».

7.    Στην παράγραφο 19 του άρθρου 7 διαγράφεται η λέξη «ετησίως»

8.    Στο άρθρο 7 προστίθενται παράγραφοι 25 και 26, ως εξής:
«25. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζονται και να εξειδικεύονται θέματα όπως οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι διαχειριστές των εισηγμένων ΑΚΕΣ και των αντίστοιχων αλλοδαπών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών που διαθέτουν μερίδια/μετοχές στην Ελλάδα, το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου εισαγωγής των μεριδίων, οι υποχρεώσεις διαφάνειας και ενημέρωσης για τα εισηγμένα μερίδια, οι υποχρεώσεις των εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με ΑΚΕΣ, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα που αφορά την εξαγορά των εισηγμένων μεριδίων σε περίπτωση διαγραφής τους από την οργανωμένη αγορά ή τον ΠΜΔ αντιστοίχως, τυχόν αποκλίσεις μεταξύ χρηματιστηριακής και καθαρής τιμής μεριδίων και τυχόν επιβολή περιορισμών ως προς τη μόχλευση των ελληνικών Α.Κ.Ε.Σ, τα ειδικότερα στοιχεία που περιέχονται στις καταχωρήσεις εισηγμένων μεριδίων στο Σ.Α.Τ, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τα ανωτέρω.
26. Αν παραβιασθούν οι διατάξεις των παραγράφων 7α και 25 ή οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση τους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει, στη διαχειρίστρια εταιρία ή και στο θεματοφύλακα επίπληξη ή πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του οφέλους που τυχόν απεκόμισε ο παραβάτης. Εάν το ποσό του οφέλους δεν μπορεί να προσδιορισθεί, πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ. Κατά την επιμέτρηση των κυρώσεων λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών, το ύψος της προκληθείσας ζημίας σε επενδυτές και της τυχόν αποκατάστασης της, η λήψη μέτρων από την εταιρία για την συμμόρφωση της στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθν υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του νόμου αυτού ή της λοιπής νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.»


Αρθρο 2 Τροποποιήσεις του ν. 2367/1995
Ο ν. 2367/1995 (Α' 261) τροποποιείται ως εξής:

1.    Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5, αντικαθίσταται με εδάφια ως εξής:
«Η Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) είναι ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν (α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή (β) σε τρίτη χώρα, εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η εταιρία ιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και από το καταστατικό της πρέπει να προκύπτει ο αποκλειστικός της σκοπός, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Η σχετική εγκριτική απόφαση γνωστοποιείται ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Ε.ΚΕ.Σ. υποχρεούται να περιλαμβάνει στην επωνυμία της τη φράση «Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) του ν. 2367/1995. Από την εισαγωγή των μετοχών της Ε.Κ.Ε.Σ. σε οργανωμένη αγορά ή την ένταξή τους για διαπραγμάτευση σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6, η Ε.Κ.Ε.Σ. εποπτεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις εταιρίες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή που έχουν ενταχθεί σε Π.Μ.Δ., αντίστοιχα.».

2.    Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Ε.Κ.Ε.Σ. μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Π.Μ.Δ, κατά την έννοια των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 αντίστοιχα, καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών, μέχρι σωρευτικά ανώτατου ποσοστού 40% του ενεργητικού της. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της να μεταβάλλει το παραπάνω ποσοστό. Η Ε.Κ.Ε.Σ. μπορεί, επίσης, να επενδύει σε ομολογίες που εκδίδονται από επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Π.Μ.Δ.»

3.    Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Διαχειριστής μπορεί να είναι εταιρία που έχει λάβει άδεια για τη διαχείριση αντίστοιχων σχημάτων παροχής του επιχειρηματικού κεφαλαίου από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου καθώς και εταιρία διαχείρισης της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε σιην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 4099/2012 (Α' 250).»

4.    Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Κ.Ε.Σ. ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρίας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να μεταβάλλεται το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Κ.Ε.Σ.»

5.    Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι μετοχές της Ε.Κ.Ε.Σ. είναι ονομαστικές και εισάγονται σε οργανωμένη αγορά της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 ή εντάσσονται προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από τη σύστασή της, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις οργανωμένες αγορές και ΠΜΔ διατάξεις ή από την ισχύ του παρόντος νόμου, εφόσον πρόκειται για ήδη υφιστάμενες και λειτουργούσες Ε.Κ.Ε.Σ. Σε περίπτωση μη εισαγωγής Ε.Κ.Ε.Σ. σε οργανωμένη αγορά, ή σε περίπτωση μη ένταξης της Ε.Κ.Ε.Σ. σε ΠΜΔ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, ύστερα από αίτηση της Ε.Κ.Ε.Σ., να παρατείνει την παραπάνω προθεσμία, για χρονικό διάστημα έως δεκαοκτώ (18) μήνες, εφόσον συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή αν κριθεί ότι οι συνθήκες της αγοράς θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη της εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας στην οργανωμένη αγορά ή την ένταξή τους στον ΠΜΔ. Εφόσον η Ε.Κ.Ε.Σ. δεν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά ή δεν ενταχθεί σε ΠΜΔ εντός των παραπάνω προθεσμιών (αρχική και μετά από δοθείσα παράταση), λύεται αυτοδικαίως, ανακαλούνται τα προβλεπόμενα για αυτήν φορολογικά οφέλη, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ευνοϊκές για αυτήν φορολογικές ρυθμίσεις, που θεσπίζονται σε άλλους νόμους και τίθεται σε εκκαθάριση.»

6.    Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επένδυση κεφαλαίων ή η παροχή εγγυήσεων από την Ε.Κ.Ε.Σ σε επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει αθροιστικά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΕΣ, όπως αυτά ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της επόμενης παραγράφου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 α του κ.ν. 2190/1920

7.    Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:
«Μετά το κλείσιμο της τρίτης χρήσης της η Ε.Κ.Ε.Σ. υποχρεούται να έχει συνεχώς επενδεδυμένο ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδίων κεφαλαίων της σε συμμετοχές και ομολογίες των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 5»

8.    Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τα στοιχεία του ενεργητικού της Ε.Κ.Ε.Σ. αποτιμώνται σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλουν των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η Ε.Κ.Ε.Σ. αναθέτει τη φύλαξη των στοιχείων του χαρτοφυλακίου επενδύσεών της σε επιχείρηση που μπορεί να παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής στην Ελλάδα».

9.    Οι παράγραφοι 5, 7 και 8 του άρθρου 5, η παράγραφος 3 του άρθρου 6 και η παράγραφος 4 του άρθρου 8 καταργούνται.


Άρθρο 3 Τροποποιήσεις του ν. 3371/2005
Ο ν. 3371/2005 (Α' 178) τροποποιείται ως εξής:

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 προστίθεται εδάφιο ως εξής
«Η ίδια πλειοψηφία απαιτείται και για την λήψη απόφασης εταιρικού μετασχηματισμού (συγχώνευσης, διάσπασης ή μετατροπής), η οποία έχει ως αποτέλεσμα την διαγραφή των μετοχών της εκδότριας εταιρείας από το χρηματιστήριο. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται εάν, συνεπεία των εταιρικών μετασχηματισμών, οι μέτοχοι της απορροφώμενης, διασπώμενης ή μετατρεπόμενης εταιρίας λαμβάνουν εισηγμένες μετοχές σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω μετασχηματισμών

2.    Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής «(δ) Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, εφόσον οι όροι έκδοσης περιλαμβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά και εφόσον η εισαγωγή αυτή οφείλει να πραγματοποιηθεί, το αργότερο εντός δύο ετών από την έκδοση.»

3.    Η παράγραφος 6 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η Α.Ε.Ε.Χ. δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%):
α) των μετοχών είτε με δικαίωμα ψήφου είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο δεν εφαρμόζεται όταν η τοποθέτηση της Α.Ε.Ε.Χ. δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,
β) των ομολόγων ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο δεν εφαρμόζεται όταν η τοποθέτηση της Α.Ε.Ε.Χ. δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της τρέχουοας αξίας του χαρτοφυλακίου της,
γ) των μέσων χρηματαγοράς ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο δεν εφαρμόζεται όταν η τοποθέτηση της Α.Ε.Ε.Χ. δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,
δ) των μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων. Τα ως άνω όρια μπορεί να μεταβάλλονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»


Αρθρο 4 Τροποποιήσεις του ν. 3756/2009
Ο ν. 3756/2009 (Α' 53) τροποποιείται ως εξής:

1.    Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο διαχειριστής του ΣΑΤ ενεργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 83 του ν. 3606/2007 (Α' 195) και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις.»

2.    Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3756/2009 οι περιπτώσεις (ζ), (η), (θ) και (ι) αναριθμούνται σε (η), (0), (ι) και (ια) αντίστοιχα, και προστίθεται νέα περίπτωση (ζ), της, και ως εξής:
«(ζ) οι διαδικασίες διακανονισμού συναλλαγών επί των άυλων κινητών αξιών ή και επί άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων του στοιχείου (δ) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, βάσει των οποίων εκτελούνται οι παραδόσεις κινητών αξιών στο ΣΑΤ ή και οι χρηματικοί διακανονισμοί σε σχέση με τις συναλλαγές αυτές».

3.    Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 προστίθενται εδάφια ως εξής : «Ο εκδότης του πιστοποιητικού που αποκτά κυριότητα των παριστάμενων κινητών αξιών κατέχει τις κινητές αξίες υπό τους όρους που προβλέπονται στη σύμβαση. Οι παριστάμενες κινητές αξίες δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό του εκδότη των πιστοποιητικών, δεν αποτελούν μέρος της πτωχευτικής του περιουσίας και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εναντίον του κατάσχεσης ή δέσμευσης, σε περίπτωση δε που κατασχεθούν παρά ταύτα μπορεί να ασκηθεί ανακοπή με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 936 ΚΠολΔ.».

4.    Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής :
«Ο διαχειριστής του ΣΑΤ μπορεί να τηρεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό τρίτων δικαιούχων, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τις αλλοδαπές κινητές αξίες, συγκεντρωτικό λογαριασμό στο αλλοδαπό μητρώο άϋλων ή ακινητοποιημένων τίτλων, απευθείας ή μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ενεργεί ως θεματοφύλακας. Οι κινητές αξίες που τηρούνται από τον διαχειριστή του ΣΑΤ για λογαριασμό τρίτων αποχωρίζονται από την εταιρική περιουσία του διαχειριστή και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εναντίον του κατάσχεσης ή δέσμευσης, σε περίπτωση δε που κατασχεθούν παρά ταύτα μπορεί να ασκηθεί ανακοπή με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 936 ΚΠολΔ.».

5.    Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο διαχειριστής του ΣΑΤ μπορεί να συνάπτει συμφωνίες τήρησης κινητών αξιών σε λογιστική μορφή ή να δημιουργεί συνδέσμους με αλλοδαπά συστήματα ή μητρώα ή πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ενεργούν ως θεματοφύλακες, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Παροχή πίστωσης για την αγορά κινητών αξιών
Άρθρο 5 Ορισμοί

Για τους σκοπούς των διατάξεων των άρθρων 5 έως 11 του παρόντος νόμου νοούνται ως:
α) «Κινητές αξίες»: οι κινητές αξίες των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012, καθώς και τα μερίδια ΑΚΕΣ του ν. 2992/2002 που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή σε Πολυμελή Μηχανισμό ΟΔιαπραγμάτευσης (ΠΜΔ).
β) «Οργανωμένη Αγορά»: οργανωμένη αγορά κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτου κράτους που διέπεται από ισοδύναμους κανόνες εποπτείας .γ) «Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης»: Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ)«Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας»: το σύνολο της παρεχόμενης από επενδυτή ασφαλείας, αποτελούμενης από κινητές αξίες ή και μετρητά προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή πίστωσης από την ΑΕΠΕΥ ή το Πιστωτικό Ίδρυμα για την εξόφληση του τιμήματος αγοράς κινητών αξιών.
ε) «Περιθώριο»: η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας και του χρεωστικού υπολοίπου.
στ) «Αρχικό περιθώριο»: το ελάχιστο περιθώριο ως ποσοστό επί του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, το οποίο θα πρέπει να υφίσταται προκειμένου να πραγματοποιηθεί συγκεκριμένη αγορά κινητών αξιών με πίστωση, συμπεριλαμβανομένης της αξίας της εν λόγω αγοράς.
ζ) «Διατηρητέο περιθώριο»: το ελάχιστο περιθώριο ως ποσοστό επί του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, το οποίο πρέπει να υφίσταται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της πιστωτικής σύμβασης.
η) «Έλλειμμα Περιθωρίου»: το ποσό κατά το οποίο το περιθώριο υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο Αρχικό ή Διατηρητέο Περιθώριο.


Άρθρο 6 Όροι για την παροχή πίστωσης

1.    Ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ), η οποία έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας προκειμένου να παρέχει την παρεπόμενη υπηρεσία της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, καθώς και πιστωτικό ίδρυμα μπορούν να παρέχουν πίστωση σε πελάτες τους για την αγορά κινητών αξιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 13 του παρόντος νόμου .

2.    Οι ΑΕΠΕΥ απαγορεύεται να παρέχουν κάθε άλλη πίστωση προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόοωπο για σκοπό άλλον από τον οριζόμενο στην παράγραφο 1.

3.    Για την παροχή πίστωσης σε επενδυτή απαιτείται η σύναψη έγγραφης σύμβασης.

4.    Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατόπιν γνώμης της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή πίστωσης από ΑΕΠΕΥ και ιδίως:
(α) το ελάχιστο διατηρητέο περιθώριο ως ποσοστό επί της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφαλείας,
(β) το ελάχιστο αρχικό περιθώριο που πρέπει να ισχύει σε κάθε περίπτωση,
(γ) Οι περιορισμοί στη συμμετοχή των κατηγοριών κινητών αξιών που
αποτελούν στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας,
(δ) ο τρόπος αποτίμησης του χαρτοφυλακίου ασφαλείας,
(ε) οι αποκλίσεις από τις περιπτώσεις (α) έως (δ) της παρούσας παραγράφου
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, τον τύπο ή την κατηγορία των κινητών
αξιών,
(στ) οι κατηγορίες κινητών αξιών που τυχόν δεν μπορεί να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας και
(ζ) κάθε άλλο θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια εν γένει που αφορά τη λειτουργία της παρεπόμενης υπηρεσίας της πίστωσης.

5. Με κοινή απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις της παραγράφου 4 που εφαρμόζονται για την παροχή πίστωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα.Άρθρο 7 Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας

1.    Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτελείται από τις κινητές αξίες, οι οποίες αγοράζονται με πίστωση, μετρητά, και από άλλες κινητές αξίες, οι οποίες είναι καταχωρημένες ή παρακολουθούνται σε σύστημα καταχώρησης και παρακολούθησης τίτλων σε λογιστική μορφή που λειτουργεί στην Ελλάδα, τις οποίες παρέχει ο επενδυτής ως ασφάλεια για την οφειλή που γεννάται ύστερα από τη χορήγηση κάθε πίστωσης.

2.    Για την εξασφάλιση της ομαλής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή πίστωσης προς επενδυτή, συστήνεται νόμιμο ενέχυρο υπέρ της ΑΕΠΕΥ ή του πιστωτικού ιδρύματος επί των κινητών αξιών ή των απαιτήσεων επί κινητών αξιών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που οι κινητές αξίες που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο, η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυμα φέρει την ευθύνη διενέργειας ελέγχου καταλληλότητας (due diligence) επί των αξιών αυτών, με γνώμονα τη νόμιμη σύσταση εμπράγματης ασφάλειας επί αυτών και τη δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου δικαίου.

Άρθρο 8

Αρχικό και διατηρητέο περιθώριο
    Η κάλυψη αρχικού περιθωρίου πραγματοποιείται πριν την εκτέλεση της εντολής αγοράς με καταβολή μετρητών ή με ένταξη στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας κινητών αξιών, που δεν περιέχονται μέχρι τότε σε αυτό.
    Σε περίπτωση που το περιθώριο καταστεί κατώτερο από το διατηρητέο περιθώριο, η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυμα καλεί μέχρι την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης τον επενδυτή να προβεί σε κάλυψη της διαφοράς το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από την ενημέρωση του.

3. Εάν ο επενδυτής δεν καλύψει εμπρόθεσμα το έλλειμμα του διατηρητέου περιθωρίου, η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυμα, προκειμένου να αποκατασταθεί το διατηρητέο περιθώριο, προβαίνει το αργότερο μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας κάλυψης, σε απευθείας εκποίηση κινητών αξιών που είναι δεσμευμένες στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας.

Άρθρο 9 Εκποίηση κινητών αξιών

Προκειμένου για κινητές αξίες ή απαιτήσεις επί κινητών αξιών που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, οι κινητές αξίες εκποιούνται απευθείας από την ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυμα χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλ>^ διαδικασία ή προϋπόθεση κατά παρέκκλιση των άρθρων 1237 και 1239 του Αστικού Κώδικα και από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Προκειμένου για κινητές αξίες που διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυμα μεριμνά για την εκποίησή τους κατά τις διατάξεις του οικείου δικαίου.

Άρθρο 10
Εξόφληση τιμήματος χωρίς πίστωση

1.    Σε περίπτωση κατάρτισης συναλλαγής σε κινητές αξίες χωρίς να έχει συναφθεί σύμβαση πίστωσης μεταξύ ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικού ιδρύματος και επενδυτή, ο επενδυτής εξοφλεί με μετρητά το τίμημα αυτής μέσα στην εκάστοτε προβλεπομένη προθεσμία εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών.

2.    Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης ολοκλήρου του τιμήματος εκ μέρους του επενδυτή μέσα στην ανωτέρω προβλεπόμενη προθεσμία και εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί πίστωση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυμα:
(α) προβαίνει, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, σε απευθείας εκποίηση των κινητών αξιών για την αγορά των οποίων ο επενδυτής δεν έχει καταβάλει το τίμημα,
(β) μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος, δεν θα προβαίνει για λογαριασμό του επενδυτή σε οποιαδήποτε άλλη αγορά.
Με τις ανωτέρω διατάξεις δεν θίγεται η δυνατότητα της ΑΕΠΕΥ ή του πιστωτικού ιδρύματος να προβεί στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος προβλέπεται από τη νομοθεσία για την επιδίωξη είσπραξης των απαιτήσεών τους.

Άρθρο 11
Κυρώσεις

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν παραβιαστούν διατάξεις των άρθρων 5 έως
10    του παρόντος νόμου καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλει στον παραβάτη επίπληξη ή πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του οφέλους που αποκόμισε ο παραβάτης και εάν το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση καθν υποτροπή τέλεσης των ανωτέρω παραβάσεων. Αντίστοιχα, η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει τις ανωτέρω κυρώσεις σε πιστωτικά ιδρύματα που δεν είναι μέλη οργανωμένης αγοράς. Κατά την επιμέτρηση των κυρώσεων λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών, το ύψος της προκληθείσας ζημίας σε επενδυτές και της τυχόν αποκατάστασής της, η λήψη μέτρων από την εταιρία για τη συμμόρφωση της στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ' υποτροπήν τέλεση παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 5 έως 10 του νόμου αυτού ή της λοιπής νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.

Άρθρο 12
Μεταβατικές -Καταργούμενες διατάξεις

1.    Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 2843/2000 (Α* 219) καταργούνται, καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης που αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 έως
11    του παρόντος νόμου.

2.    Τηρούμενης της παραγράφου 1, οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 1 έως 6 του ν. 2843/2000 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την κατάργηση τους από νέες κανονιστικές αποφάσεις.

3.    Ως προς τις διατάξεις της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς που παραπέμπουν σε καταργούμενες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διατάξεις των άρθρων 1 έως και 6 του ν. 2843/2000, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες, ως προς το περιεχόμενο τους, διατάξεις των άρθρων 5 έως 11 του παρόντος νόμου.

4.    Οι διατάξεις που καταργούνται βάσει της παραγράφου 1 εξακολουθούν να εφαρμόζονται για πράξεις και παραλείψεις που έχουν τελεσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 13 Τροποποιήσεις του ν. 3606/2007

Ο ν. 3606/2007 (Α' 195) τροποποιείται ως εξής:

1.    Στο άρθρο 14 του ν. 3606/2007, γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. οι λέξεις «επαγγελματικής επάρκειας» αντικαθίσταται με τη λέξη «καταλληλότητας».
β. οι παράγραφοι 2,3,4, 5 αναριθμούνται σε 3,4,5,6 αντίστοιχα, γ. στις παραγράφους 1, 4, 5, 6, όπως αναριθμήθηκαν ανωτέρω οι ενδοπαραπομπές στις παραγράφους 2, 3, και 4 αντικαθίστανται με παραπομπή στις παραγράφους 3,4 και 5 αντίστοιχα δ. Προστίθεται νέα παράγραφος 2, ως εξής:
«2. Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υπαλληλική είτε οποιαδήποτε άλλη σχέση συνεργασίας με τις εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 4099/2012, και τα οποία διαθέτουν μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, οφείλουν να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους και στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το πιστοποιητικό καταλληλότητας χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι εξετάσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταλληλότητας διενεργούνται με ευθύνη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή από κοινού της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η εξαίρεση από την υποχρέωση συμμετοχής σε εξετάσεις και η τυχόν ανάθεση της χορήγησης του πιστοποιητικού καταλληλότητας και σε άλλους φορείς, καθορίζονται με τις αποφάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
ε. Στο τελευταίο εδάφιο της αναριθμημένης παραγράφου 3, οι λέξεις «εξαίρεση από τη συμμετοχή» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εξαίρεση από την υποχρέωση συμμετοχής».
στ. Οι αναριθμημένες παραγραφοι 5 και 6 αντικαθίστανται ως εξής: « 5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται τα στοιχεία της παραγράφου 3 αναφορικά με το πιστοποιητικό καταλληλότητας που οφείλουν να διαθέτουν υπάλληλοι και στελέχη ΑΕΠΕΥ που είναι αρμόδιοι για την εκκαθάριση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.
6. Με κοινή απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται τα στοιχεία της παραγράφου 3 αναφορικά με το πιστοποιητικό καταλληλότητας που οφείλουν να διαθέτουν υπάλληλοι και στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι αρμόδια για την εκκαθάριση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.»

2,    α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ ανέρχεται τουλάχιστον σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ».
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ, η οποία παρέχει μόνο την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών, παροχής συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, χωρίς να κατέχει σε κάθε περίπτωση κεφάλαια ή χρηματοπιστωτικά μέσα πελατών, ανέρχεται σε διακόσιες εικοσιπέντε χιλιάδες (225.000) ευρώ». γ. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να μεταβάλλεται το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή για τις εταιρείες που λειτουργούν λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια τους».

3. Μετά το άρθρο 21 προστίθεται άρθρο 21 Α, ως εξής:
«Αρθρο 21Α
Μεταφορά συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
1.    Πιστωτικό ίδρυμα ή ΑΕΠΕΥ, που έχει αποφασίσει να παύσει να παρέχει συγκεκριμένες επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες, ως προς κάποια ή όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, (μεταβιβάζουσα επιχείρηση) δύναται να μεταβιβάσει σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή ΑΕΠΕΥ (ανάδοχος επιχείρηση), τις συμβάσεις παροχής επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών με πελάτες του, ως προς όλες ή κάποιες επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες επί κάποιων ή όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων (μεταφορά υπηρεσιών). Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου οι εν λόγω επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες παρέχονται πλέον από την ανάδοχο επιχείρηση ως προς τους πελάτες και για τις υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, που αφορά η μεταβίβαση, καθώς επίσης, εφόσον συντρέχει περίπτωση, μεταφέρονται και τα χαρτοφυλάκια (χρηματοπιστωτικά μέσα και μετρητά) που αντιστοιχούν στους πελάτες που αφορά η μεταφορά. Σε περίπτωση χρηματοπιστωτικών μέσων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η μεταφορά τους διενεργείται με την αλλαγή του χειριστή λογαριασμού στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (ΣΑΤ) σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του ΣΑΤ. Από την ημέρα μεταφοράς, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την μεταβιβάζουσα επιχείρηση ενώ στην ανάδοχο επιχείρηση προβάλλονται αξιώσεις για απαιτήσεις που γεννήθηκαν μετά την ημέρα μεταφοράς.
2.    Για την μεταφορά της παραγράφου 1 τηρείται η εξής διαδικασία:
α. Με ευθύνη της αναδόχου και της μεταβιβάζουσας επιχείρησης, ενημερώνεται ο πελάτης, τον οποίο αφορά η μεταφορά, με τα μέσα του άρθρου 3 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη διενεργούμενη μεταφορά, τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που μεταφέρονται και τα χρηματοπιστωτικά μέσα επι των οποίων η ανάδοχος επιχείρηση θα παρέχει υπηρεσίες. Η ως άνω ενημέρωση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο: αα) τις πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 25 και της παραγράφου 3 του άρθρου 27, όπως εξειδικεύονται από την απόφαση 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον διαφοροποιούνται από την ανάδοχο επιχείρηση, πλην της περίπτωσης των οικονομικών όρων που δύναται να διαφοροποιηθούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική συμβατική πρόβλεψη στη μεταβιβαζόμενη σύμβαση, ββ) το δικαίωμα του πελάτη να αντιταχθεί στη μεταφορά, καθώς και τις συνέπειες της αντιρρήσεώς του, γγ) τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης αυτού, καθώς και δδ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία προκειμένου οι πελάτες της μεταβιβάζουσας επιχείρησης να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για τη μεταφορά. Στην ως άνω ενημέρωση αναφέρεται επίσης υποχρεωτικά και η ημερομηνία μεταφοράς, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αντιρρήσεων σύμφωνα με την περίπτωση β.
β. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την αποστολή της ενημέρωσης στους πελάτες κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α' κάθε πελάτης της μεταβιβάζουσας επιχείρησης μπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις κατά της μεταφοράς. Η προβολή αντιρρήσεων συνεπάγεται τη μη μεταφορά της συμβατικής του σχέσης στην ανάδοχο επιχείρηση.
γ. Η μεταφορά ολοκληρώνεται με τη σύνταξη λεπτομερούς πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής των χαρτοφυλακίων των πελατών (χρηματοπιστωτικά μέσα και μετρητά) των οποίων οι συμβάσεις μεταβιβάζονται. Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται αρμοδίως από τη μεταβιβάζουσα και την ανάδοχο επιχείρηση και κοινοποιείται, κατά περίπτωση, οτον διαχειριστή του Συστήματος Άυλων Τίτλων για αλλαγή χειριστή στους λογαριασμούς των πελατών ή στα πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς θεματοφύλακες για μεταφορά των λογαριασμών των εν λόγω πελατών.
3.    Η μεταφορά της παραγράφου 1 διενεργείται, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α. Έχει τηρηθεί η διαδικασία της παραγράφου 2.
β. Η ανάδοχος επιχείρηση έχει την απαιτούμενη άδεια για την παροχή των μεταφερόμενων επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών επί των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά η μεταφορά, γ. Ο πελάτης δεν έχει προβάλλει αντιρρήσεις για την μεταφορά.

4.    Η μεταφορά ολοκληρώνεται αυτόματα από την ημερομηνία μεταφοράς, όπως αυτή αναφέρεται στην ενημέρωση του πελάτη, χωρίς πρόσθετη υποχρέωση αναγγελίας. Τυχόν μεταβολή στο πρόσωπο της μεταβιβάζουσας επιχείρησης, λόγω επελεύσεως αποτελεσμάτων εταιρικού μετασχηματισμού δεν επηρεάζει την ολοκλήρωση της αγοράς.»

5.    Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά σε ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικά ιδρύματα της παραγράφου 1 και στην περίπτωση απόσχισης κλάδου κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 2166/1993 (Α' 137), το ν δ 1297/1972 (Α' 217) και το ν. 2992/2002 (Α'54).

6.    Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις ΑΕΔΑΚ που παρέχουν τις υπηρεσίες της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4099/2012 καθώς και στις ΑΕΕΔ.

7.    Κάθε ειδικό ή τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Το μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΕΔ δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από εβδομήντα πέντε χιλάδες (75.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να μεταβάλλεται το ποσό του προηγούμενου εδαφίου».


Άρθρο 14 Τροποποιήσεις του ν. 1969/1991
Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (Α'167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να θεσπίζονται και να εξειδικεύονται τα τεχνικά μέτρα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές και συστάσεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 16 του Κανονισμού 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, «σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (EE L 331)».


Άρθρο 15 Τροποποίηση του ν. 3340/2005
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 3340/2005 (Α'112), οι λέξεις «ένα (1) έτος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «πέντε (5) τουλάχιστον έτη».


Άρθρο 16 Τροποποίηση του ν. 3556/2007
Η παράγραφος 8 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 ( Α' 91) καταργείται.


Άρθρο 17
Τροποποιήσεις των ν. 3461/2006, ν.3606/2007 και ερμηνεία του ν. 3528/2007
-
1.    To πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 3461/2006 (Α' 106), όπως η περίπτωση αυτή, αντικαταστάθηκε με την παρ 3 του άρθρου 41 του ν. 3943/2011 (Α' 66), αντικαθίσταται ως εξής•
«(β) από την υψηλότερη τιμή στην οποία το υπόχρεο πρόσωπο ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό απέκτησε κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση, κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης.»

2.    Στο άρθρο 9 του ν. 3461/2006, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Σε περίπτωση υποβολής δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα κινητές αξίες που είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, το αντάλλαγμα (σχέση ανταλλαγής) θεωρείται ως δίκαιο και εύλογο, εφόσον ληφθούν υπόψη οι εξής τιμές για την υπό εξαγορά εταιρεία και την εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες προσφέρονται ως αντάλλαγμα: (α) Για την τιμή κινητής αξίας της υπό εξαγορά εταιρίας λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη τιμή μεταξύ (αα) της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της δημόσιας πρότασης κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης και, (ββ) της τιμής στην οποία ο προτείνων ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν, απέκτησε κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης, (β) Για την τιμή κινητής αξίας της εταιρείας, της οποίας οι κινητές αξίες προσφέρονται ως αντάλλαγμα λαμβάνεται υπόψη η μέση χρηματιστηριακή τιμή της κινητής αξίας που προσφέρεται ως αντάλλαγμα κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης.»

3.    Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3461/2006, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες προτάσεις που έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4.    Το άρθρο 30 του ν. 3461/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του ν. 3556/2007 (Α* 91), καταργείται.

5.    α. Κατά την αληθή έννοια του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007, η προβλεπόμενη στην διάταξη αυτή προθεσμία του ενός (1) μηνός είναι ενδεικτική.
β. Πράξεις, εισηγήσεις και άλλα έγγραφα που έχουν υπογραφεί από τους αναπληρωτές προϊσταμένους κατ'εφαρμογή της ως άνω διάταξης, καθώς και επιδόματα ευθύνης που έχουν καταβληθεί σε αυτούς μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου θεωρούνται ότι έχουν υπογραφεί και έχουν καταβληθεί νομίμως.

6. Στην περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν. 3606/2007 φράση «πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ» αντικαθίσταται από τη ωράα τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500) ευρώ.


Αρθρο 18
Κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (EE) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης

1.    Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια Αρχή για τους σκοπούς του Κανονισμού (EE) αριθ. 236/2012 (Ε.Ε. L 86), επιβάλλει σε όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού, των κατ' εξουσιοδότηση του κανονισμών και των εκτελεστικών κανονισμών για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του οφέλους που αποκόμισε ο παραβάτης και εάν το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να προσδιορισθεί, πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ. Κατά την επιμέτρηση των κυρώσεων λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών, το ύψος της προκληθείσας ζημίας σε επενδυτές και της τυχόν αποκατάστασής της, η λήψη μέτρων για την αποτροπή της παράβασης στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ' υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του νόμου αυτού ή της λοιπής νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.

2.    Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλει πρόστιμο μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ σε περίπτωση μη συνεργασίας σε έρευνα που καλύπτεται από τον Κανονισμό (EE) αριθ. 236/2012. Για την επιμέτρηση του προστίμου εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1.

3.    Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει δημόσια οποιαδήποτε μέτρα ή κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού (EE) αριθ. 236/2012, των κατ' εξουσιοδότησή του κανονισμών και των εκτελεστικών κανονισμών για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, εκτός εάν η ανακοίνωση αυτή διαταράσσει σοβαρά τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Άρθρο 19  Τροποποιήσεις too v. 2778/1999

Τα άρθρα 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 και 30 του Κεφαλαίου Β' του ν. ' 295) αντικαθίστανται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Άρθρο 21 Σκοπός και σύσταση της εταιρίας
1.    Η εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) είναι ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικώς τη διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22.
2.    Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΑΠ έχει ελάχιστο ύψος είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ που εισφέρονται ολοσχερώς κατά τη σύστασή της. Το ύψος του ποσού αυτού μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας συγκροτείται από εισφορές μετρητών, μέσων χρηματαγοράς, κινητών αξιών των περιπτώσεων δ), ε) και στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 22 και ακινήτων, κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου, καθώς και άλλων κινητών ή ακινήτων, τα οποία εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρίας. Η εισφορά κατά τη σύσταση της εταιρίας άλλων από μετρητά στοιχείων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ως προς την αξία τους τα όρια που τίθενται από τον παρόντα νόμο για τις επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ. Η αποτίμηση των εισφορών σε είδος διενεργείται κατ  εφαρμογή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, ενώ, ως προς τα μέσα χρηματαγοράς και τις κινητές αξίες της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 22, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4099/2012 (Α'250). 
4.    Η εταιρία υποβάλλει, με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λεπτομερή περιγραφή της επενδυτικής πολιτικής και των χρήσεων ακινήτων, στα οποία η εταιρία θα επενδύει τα διαθέσιμά της, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της αγοράς, στα οποία βασίζεται η στρατηγική της και των μέσων που αυτή προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων.
5.    Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της, όπως και για κάθε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
6.    Πριν από την είσοδο των μετοχών της ΑΕΕΑΠ σε οργανωμένη αγορά, πρόσωπο που επιθυμεί να αποκτήσει μετοχές ΑΕΕΑΠ ή δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με αυτές, έτσι ώστε η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας, άμεσα ή έμμεσα, να υπερβαίνει τα όρια των 10%, 20%, 33,3%, 50% και 66,6%, υποχρεούται να ανακοινώσει, τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, την πρόθεση του αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να της παράσχει κάθε απαραίτητο στοιχείο για να κρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την καταλληλότητά του για τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και διαχείρισης της ΑΕΕΑΠ. Ως έμμεση συμμετοχή νοείται η απόκτηση ή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου κατά την έννοια του άρθρου 10 του ν. 3556/2007. Κτήση μετοχών ΑΕΕΑΠ ή δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με αυτές στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
7.    Κάθε δημοσίευση, κατά την έννοια του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, που αφορά σε τροποποίηση του καταστατικού ή σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
8.    Η εταιρία υποχρεούται να αναγράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία τον αριθμό της άδειας λειτουργίας της.
9.    Οι μετοχές των εταιριών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.
10.    Απαγορεύεται η εταιρία να εκδίδει ιδρυτικούς τίτλους.
Άρθρο 22 Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία
γ) Κινητές αξίες των περιπτώσεων δ), ε) και στ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
δ) Άλλα κινητά και ακίνητα που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ΑΕΕΑΠ, τα οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σωρευτικά, κατά την απόκτηση τους, το δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της. Η ΑΕΕΑΠ δύναται να τηρεί τα διαθέσιμά της σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς ως μορφή τοποθέτησης για εύλογο χρόνο έως τη διενέργεια των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, τηρουμένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 23.
2. Ως ακίνητη περιουσία, στην οποία μπορεί να επενδύει η ΑΕΕΑΠ, νοούνται τα κάθε είδους ακίνητα που ευρίσκονται στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της EE και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτο κράτος σύμφωνα με την περίπτωση γ', αποκτώνται κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επί των οποίων συστήνεται επικαρπία υπέρ της εταιρίας και τα οποία εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αα) ως επαγγελματική στέγη, για εμπορικό ή βιομηχανικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, της τουριστικής κατοικίας και των μαρίνων ελλιμενισμού, ή και ββ) ως κατοικίες με σκοπό την εκμετάλλευσή τους, συμπεριλαμβανομένης της εξοχικής κατοικίας, μόνα τους ή από κοινού με άλλα ακίνητα. Το σύνολο των επενδύσεων της εταιρίας σε ακίνητα οικιστικού σκοπού, κατά το χρόνο κτήσεως, πρέπει να είναι κατώτερο του 25% του συνόλου των επενδύσεών της.
β) Είναι υπό ανέγερση, συμπεριλαμβανομένων των οικοπέδων επί των οποίων έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής ακινήτου, αποπεράτωση, επισκευή, αναπαλαίωση, συντήρηση, μεταβολή χρήσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναγράφονται ανωτέρω στην περίπτωση α', σύμφωνα με αναλυτικό πρόγραμμα που καταρτίζεται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, ειδικά προς αυτόν το σκοπό και που κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, επιπλέον, οι ανωτέρω εργασίες είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν εντός τριανταέξι (36) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας, εφόσον η άδεια εκδοθεί από την ΑΕΕΑΠ μετά την απόκτηση του ακινήτου από αυτή. Αν η άδεια προϋπήρχε, το χρονικό διάστημα των τριανταέξι μηνών ισχύει από την ημερομηνία απόκτησης του ακινήτου από την ΑΕΕΑΠ. Σε περίπτωση αναθεώρησης της άδειας, το ανωτέρω διάστημα παρατείνεται έως τη λήξη ισχύος της αναθεώρησης. Σε περίπτωση που το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε διαδοχικές φάσεις λόγω του μεγέθους του, το ανωτέρω διάστημα θα αφορά στην πρώτη φάση του έργου. Τα έξοδα των ανωτέρω εργασιών για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν, στο σύνολο τους, το σαράντα τοις εκατό (40%) επί του συνόλου των επενδύσεων της εταιρίας σε ακίνητη περιουσία, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Το πρόγραμμα του πρώτου εδαφίου αναφέρει το χρονικό διάστημα εντός του οποίου
προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι ανωτέρω εργασίες και αναλυτική πρόβλεψη των εξόδων που συνδέονται με αυτές.
γ) Ευρίσκονται σε τρίτα, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κράτη και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για κάποιον από τους σκοπούς που αναγράφονται στην περίπτωση α', εφόσον, στο σύνολό τους, δεν υπερβαίνουν σε αξία το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των επενδύσεων της εταιρίας σε ακίνητα.
3. Η ΑΕΕΑΠ δύναται επίσης να επενδύει σε:
α) δικαιώματα από χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2, είτε με απευθείας κατάρτιση από την εταιρία σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων είτε με εκχώρηση σε αυτήν προϋφιστάμενης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων που έχει συνάψει τρίτος, ή και
β) δικαιώματα επιφανείας της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3986/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και μακροχρόνιες παραχωρήσεις χρήσης ή εμπορικής εκμετάλλευσης ακινήτων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου όπως, ενδεικτικά, εκτάσεων για ανέγερση ξενοδοχειακών και εν γένει τουριστικού ενδιαφέροντος εγκαταστάσεων, μαρίνων ελλιμενισμού, εκτάσεων δυναμένων να υπαχθούν σε προνομιακό ή ιδιαίτερο καθεστώς δόμησης και οικιστικής ανάπτυξης, εκτάσεων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους των οποίων η αξιοποίηση είναι επιτρεπτή υπό ιδιαίτερους όρους, ή και
γ) απαιτήσεις προς απόκτηση ακίνητης περιουσίας κατά την έννοια των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 βάσει προσυμφώνων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμβατικώς διασφαλισθεί το μέγιστο τίμημά τους, η προκαταβολή τιμήματος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του τιμήματος, η ποινική ρήτρα του πωλητή, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται του εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) της προκαταβολής, και αα) προκειμένου περί ακινήτων της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, ο χρόνος αποπεράτωσης τους και η χρησιμοποίησή τους για τους εκεί οριζόμενους σκοπούς το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την απόκτησή τους, ββ) προκειμένου δε περί ακινήτων της περίπτωσης β" της παραγράφου 2, ο χρόνος μεταβίβασής τους και ο χρόνος έναρξης των εργασιών, που δεν μπορεί να απέχει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου από την κατάρτιση του προσυμφώνου, βάσει του αναλυτικού προγράμματος εργασιών, που ετοιμάζεται κατά το χρόνο συντάξεως του προσυμφώνου, ή και δ) τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των μετοχών ανώνυμης εταιρίας με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων, το σύνολο του παγίου κεφαλαίου της οποίας είναι επενδεδυμένο σε ακίνητα των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου, ή εταιρίας χαρτοφυλακίου, ή και
ε) τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των μετοχών εταιρίας συμμετοχών, που επενδύει αποκλειστικώς σε εταιρίες της περίπτωσης δ", ή και στ) τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των μετοχών εταιρίας με την οποία η ΑΕΕΑΠ συνδέεται με σχέση μητρικής και θυγατρικής κατά την
έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, εφόσον: αα) σκοπός της θυγατρικής εταιρίας είναι η απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων, περιλαμβανομένης της διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κατά την έννοια του άρθρου 22, και ββ) σκοπός της συμμετοχής της ΑΕΕΑΠ στο κεφάλαιο της θυγατρικής της είναι η εφαρμογή κοινής επιχειρηματικής στρατηγικής ή στρατηγικών για την ανάπτυξη ακινήτου ή ενότητας ακινήτων ελάχιστης αξίας τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, σύμφωνα με αναλυτικό πρόγραμμα που καταρτίζεται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της θυγατρικής εταιρίας, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΕΑΠ και κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το εν λόγω αναλυτικό πρόγραμμα, μαζί με έκθεση προόδου αυτού, εγκρίνεται ετησίως από το διοικητικό συμβούλιο της θυγατρικής, και η σχετική έκθεση προόδου τίθεται υπόψη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕΕΑΠ, που τοποθετείται σχετικώς και αξιολογεί την πρόοδο του προγράμματος. Η σχετική έκθεση αξιολόγησης του ΑΣ της ΑΕΕΑΠ υποβάλλεται από την ΑΕΕΑΠ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
4.    Με την επιφύλαξη του αμέσως επόμενου εδαφίου, η αξία του συνόλου των ακινήτων της ΑΕΕΑΠ, επί των οποίων αυτή δεν έχει πλήρη κυριότητα, πρέπει να είναι κατώτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), κατά το χρόνο κτήσεως, του συνόλου των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ. Σε περίπτωση απόκτησης από την ΑΕΕΑΠ δικαιωμάτων από χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, κατά την έννοια της περίπτωσης α' της παραγράφου 3, η αξία του συνόλου αυτών των δικαιωμάτων πρέπει να είναι κατώτερη, κατά το χρόνο κτήσεως, του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των επενδύσεων της ΑΕΑΑΠ.
5.    Η αξία κάθε ακινήτου κατά την έννοια της παραγράφου 2 και των περιπτώσεων α έως γ' της παραγράφου 3, το οποίο περιλαμβάνεται στις επενδύσεις της εταιρίας, πρέπει να είναι κατώτερη, κατά το χρόνο της απόκτησης ή της ολοκλήρωσης των εργασιών, βάσει του σχετικώς καταρτιζομένου προγράμματος, του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του συνόλου των επενδύσεών της. Προκειμένου για επενδύσεις σε μετοχές θυγατρικών εταιριών, κατά την έννοια της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3, ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει ως προς την αξία του κάθε ακινήτου που αποκτά η θυγατρική. Η επένδυση της ΑΕΕΑΠ σε εταιρία της περίπτωσης ε' της παραγράφου 3 πρέπει να είναι κατώτερη σε αξία ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ.
6.    Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο τρόπος και τα μέσα αποτίμησης της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα. Με όμοια απόφαση που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να διευκρινίζονται θέματα ένταξης ακινήτων στις κατηγορίες του παρόντος άρθρου.
7.    Η αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ διενεργείται, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, από νόμιμο ελεγκτή, ο οποίος δεσμεύεται από την ειδική τακτική έκθεση που συντάσσεται κάθε φορά για το σκοπό αυτόν, από ανεξάρτητο εκτιμητή. Ο εκτιμητής του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται από τη γενική συνέλευση της ΑΕΕΑΠ, μαζί με τον νόμιμο ελεγκτή της εταιρίας.
8.    Η κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 και τις περιπτώσεις α' έως γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επένδυση των διαθεσίμων της ΑΕΕΑΠ σε ακίνητα ή σε δικαίωμα επί ακινήτου, καθώς και η επένδυση σε ακίνητα από εταιρίες των περιπτώσεων δ' και στ' της παραγράφου 3, προϋποθέτει προηγούμενη εκτίμηση της αξίας τους από τον ανεξάρτητο εκτιμητή της προηγούμενης παραγράφου. Ο εκτιμητής διενεργεί εκτίμηση της αξίας τοο ακινήτου ή των ανωτέρω μετοχών πριν από την απόκτησή τους από την εταιρία. Προκειμένου περί απαιτήσεων εκ προσυμφώνων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3, η αποτίμηση των ακινήτων, στα οποία αφορούν οι απαιτήσεις αυτές, πραγματοποιείται πριν από την οριστική μεταβίβασή τους στην ΑΕΕΑΠ. Κατά την αποτίμηση λαμβάνεται υπόψη κάθε γεγονός, το οποίο μέχρι την ημερομηνία ένταξης της, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ακίνητης περιουσίας στις επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ μπορεί να επηρεάσει την αξία της συγκεκριμένης ακίνητης περιουσίας. Η αποτίμηση αυτή είναι δεσμευτική. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και στη μεταβίβαση στοιχείων της ακίνητης περιουσίας, τα οποία έχουν ενταχθεί στις επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ. Το τίμημα που καταβάλλεται ή εισπράττεται από την ΑΕΕΑΠ για την απόκτηση ή την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας ή του δικαιώματος επί ακινήτου ή των ανωτέρω μετοχών επιτρέπεται να είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο, αντιστοίχως, μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) από την αξία τους, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από τον εκτιμητή.
9.    Η αποτίμηση της αξίας των κινητών και ακινήτων που αποκτά η ΑΕΕΑΠ για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών, κάθε φορά που απαιτείται τέτοια αποτίμηση, γίνεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
10.    Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών θυγατρικής εταιρίας που κατέχει η ΑΕΕΑΠ ή ακινήτου, στο οποίο αυτή έχει επενδύσει διαθέσιμά της, πριν από την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, εξαιρουμένων των ακινήτων της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
11.    Η μη τήρηση όρου του παρόντος άρθρου, σχετικά με την απόκτηση ή τη μεταβίβαση ακινήτου από ΑΕΕΑΠ δεν συνεπάγεται την ακυρότητα των δικαιοπραξιών αυτών.
12.    Τα ακίνητα στα οποία επενδύει η ΑΕΕΑΠ, άμεσα ή έμμεσα, μέσω θυγατρικών της, ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των ασφαλιστικών συμβολαίων.
13. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 23
Εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας σε οργανωμένη αγορά
1.    Η ΑΕΕΑΠ εισάγει υποχρεωτικά τις μετοχές της σε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 εντός δύο (2) ετών από τη σύσταση της. Κατά το χρόνο της εισαγωγής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας πρέπει να έχει επενδυθεί σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) σε ακίνητη περιουσία. Σε περίπτωση μετατροπής εταιρίας σε ΑΕΕΑΠ, η υποχρεωτική εισαγωγή των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής.
2.    Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, ύστερα από αίτηση της εταιρίας, να παρατείνει την προθεσμία της παραγράφου 1 για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήξης αυτής σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή αν κρίνει ότι οι συνθήκες της αγοράς θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη της εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας στην οργανωμένη αγορά. Για ΑΕΕΑΠ που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η προθεσμία της παραγράφου 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Παράταση που είχε χορηγηθεί κατά τις προϊσχύσασες διατάξεις εξακολουθεί ισχύουσα για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
3.    Εάν η εταιρία δεν έχει επιτύχει την εισαγωγή των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά εντός των προθεσμιών των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της και η εταιρία τίθεται υπό εκκαθάριση.
4.    Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ΑΕΕΑΠ ανακαλούνται τα προβλεπόμενα για αυτήν φορολογικά οφέλη, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ευνοϊκές για αυτήν φορολογικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται σε άλλους νόμους. ΑΕΕΑΠ που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου εξαιρούνται της ανακλήσεως που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο για το μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου χρονικό διάστημα.
Άρθρο 24
Θεματοφύλακας - Κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης
1.    Οι επενδύσεις της εταιρίας σε κινητές αξίες των περιπτώσεων δ), ε) και στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 22 κατατίθενται προς φύλαξη σε πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
2.    Ο θεματοφύλακας μπορεί να αναθέτει τη φύλαξη κινητών αξιών σε άλλα πρόσωπα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 33 του ν. 3371/2005.
3.    Ο θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι της εταιρίας και των μετόχων της για κάθε πταίσμα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
4.    Οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν για τις εταιρίες, των οποίων κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, εφαρμόζονται αναλόγως και στις ΑΕΕΑΠ από τη σύστασή τους.
5.    Από τη σύστασή της, η ΑΕΕΑΠ καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις της με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
6.    ΑΕΕΑΠ που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και των οποίων οι μετοχές δεν έχουν εισαχθεί ακόμη σε οργανωμένη αγορά, υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παραγράφου 4 εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και με τις διατάξεις της παραγράφου 5 εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 25 Εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων
1. Η ΑΕΕΑΠ δημοσιεύει στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων των διαθεσίμων της, με χωριστή αναφορά σης κατηγορίες επενδύσεων. Η πρώτη κατάσταση επενδύσεων επιτρέπεται να καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη του εξαμήνου, ώστε η ημερομηνία της να συμπέσει με το πέρας ημερολογιακού εξαμήνου, χωρίς όμως αυτή η περίοδος να μπορεί να υπερβεί το έτος. Η κατάσταση περιλαμβάνει την περιγραφή κάθε ακινήτου, το σκοπό για τον οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, την εμπορική του αξία, σε σχέση με την αντικειμενική, εφόσον έχει οριστεί αυτή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιμο για να επιτρέψει την αξιολόγηση των επενδύσεων της εταιρίας. Ως προς τα δικαιώματα επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας ακινήτων, καθώς και δικαιώματα από χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, η εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων περιέχει υποχρεωτικά περιγραφή του δικαιώματος, την πραγματική αξία του, σε σχέση με την πραγματική και την αντικειμενική αξία του ακινήτου στο οποίο αναφέρεται, καθώς και οποιοδήποτε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση των συγκεκριμένων επενδύσεων. Η αξία των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 έως και 9 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου.
2.    Η εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων βασίζεται σε έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή και ελέγχεται από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο του ν. 3693/2008. Υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και της αγοράς στην οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι μετοχές της ή μόνο στην ιστοσελίδα της εταιρίας αν δεν έχει διενεργηθεί η εισαγωγή των μετοχών της σε αγορά.
3.    Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, με απόφασή της, να ορίσει το ειδικότερο περιεχόμενο της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων της εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.
Άρθρο 26 Δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις
1.    Επιτρέπεται η σύναψη δανείων από την ΑΕΕΑΠ και η παροχή πιστώσεων σε αυτή, για ποσά τα οποία, στο σύνολο τους, δεν θα υπερβαίνουν το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ενεργητικού της. Τα δάνεια συνάπτονται και οι πιστώσεις παρέχονται από πιστωτικό ίδρυμα. Τα δάνεια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι πιστώσεις μπορούν να δοθούν τόσο για την απόκτηση όσο και για την αξιοποίηση ακινήτων στα οποία επενδύονται ή έχουν επενδυθεί τα διαθέσιμα της εταιρίας ή των εταιριών της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 22. Το σύνολο των δανείων που λαμβάνονται για την αποπεράτωση ακινήτων της εταιρίας ή των εταιριών της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 22 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσοστό που αναγράφεται στο πρόγραμμα της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 22. Στο ύψος του επιτρεπόμενου δανεισμού συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιώματα από χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 22.
2.    Για την εξασφάλιση των δανείων και πιστώσεων της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται να συνιστώνται βάρη επί των κινητών ή ακινήτων της εταιρίας.
3.    Η ΑΕΕΑΠ μπορεί να συνάπτει δάνεια με πιστωτικό ίδρυμα για την απόκτηση ακινήτων που θα χρησιμοποιήσει για τις λειτουργικές της ανάγκες, εφόσον το ύψος των δανείων, στο σύνολο τους, δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας μειουμένων κατά το συνολικό ποσό των επενδύσεων της εταιρίας σε ακίνητα. Τα ποσά των δανείων αυτών δεν συνυπολογίζονται στο ποσοστό της παραγράφου 1. Με τους ίδιους όρους και για τον ίδιο σκοπό μπορεί να παρασχεθεί πίστωση στην ΑΕΕΑΠ.
4.    Για την εξασφάλιση των δανείων και πιστώσεων της παραγράφου 3 επιτρέπεται να συνιστώνται βάρη επί του ακινήτου που αποκτά η εταιρία, για τους σκοπούς που ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο.
Αρθρο 27 Διανομή κερδών
1.    Η ΑΕΕΑΠ υποχρεούται να διανέμει ετησίως στους μετόχους της τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων καθαρών προς διανομή κερδών της. Τα κέρδη που σχετίζονται με την υπεραξία από την πώληση ακινήτων δεν συμπεριλαμβάνονται στη διανομή. Επιτρέπεται η διανομή χαμηλότερου ποσοστού, έως των ορίων του κ.ν. 2190/1920, ή η μη διανομή μερίσματος από την εταιρία, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, εφόσον το καταστατικό της περιέχει σχετική πρόβλεψη είτε προς σχηματισμό έκτακτου αφορολόγητου αποθεματικού από λοιπά έσοδα εκτός από κέρδη κεφαλαίου είτε προς δωρεάν διανομή μετοχών προς τους μετόχους, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
2.    Με απόφαση της γενικής συνέλευσης δύναται να σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
3. Εφόσον στο τέλος μίας εταιρικής χρήσης προκύψει ζημία από την αποτίμηση των κινητών αξιών της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 22, για την κάλυψη της ζημίας, επιτρέπεται ο σχηματισμός πρόβλεψης μέχρι και το σύνολο της ζημίας.
Άρθρο 28
Απαγόρευση μεταβίβασης ακινήτων της ΑΕΕΑΠ σε συγκεκριμένα πρόσωπα
2.    Η απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου δεν ισχύει για τη μεταβίβαση ακινήτων στις εταιρίες των περιπτώσεων δ' και στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 22. Μεταβίβαση ακινήτων σε άλλες συνδεδεμένες με την ΑΕΕΑΠ εταιρίες επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρέχεται εφόσον η μεταβίβαση γίνεται με όρους αγοράς και είναι επωφελής για την ΑΕΕΑΠ. Οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής της παρούσας παραγράφου μπορεί να εξειδικεύονται με απόφασή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3.    Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των μετοχών της ΑΕΕΑΠ σε οργανωμένη αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, απαγορεύεται περαιτέρω η μεταβίβαση προς την ΑΕΕΑΠ ακινήτων που ανήκουν σε: α) μετόχους της ΑΕΕΑΠ που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, μέσω συνδεδεμένων προσώπων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή μέσω προσώπων που ελέγχονται από αυτά, κατά την έννοια της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/2007, ποσοστό τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ, και β) σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και σε ελεγχόμενα από αυτούς, κατά την ανωτέρω έννοια, νομικά πρόσωπα, Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει την εισφορά ακινήτων στην ΑΕΑΑΠ κατά το στάδιο σύστασης ή μεταγενέστερης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Αρθρο 30 Εποπτεία - Κυρώσεις
1.    Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος νόμου και των κανονιστικών αποφάσεων λειτουργίας των ΑΕΕΑΠ που εκδίδονται κατ  εξουσιοδότησή του.
2.    Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να διενεργεί ελέγχους και να αναθέτει σε νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων.
4.    Αν παραβιαστούν οι διατάξεις του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε ΑΕΕΑΠ επίπληξη ή πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για την επιλογή της κύρωσης και κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ενδεικτικώς υπόψη το μέγεθος και η σημασία της παράβασης, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών, το ύψος της ζημίας που προκλήθηκε σε επενδυτές και της τυχόν αποκατάοπασής της, η λήψη μέτρων από την εταιρία για την συμμόρφωσή της στο μέλλον, ο βαθμός υπαιτιότητας της εταιρίας, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της γενικής και ειδικής πρόληψης και η τυχόν καθ' υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατν εξουσιοδότησή του.
5.    Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε μέλη του διουρητικού συμβουλίου, σε μετόχους και σε διευθυντικά στελέχη της ΑΕΕΑΠ και των θυγατρικών των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου, που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, επίπληξη ή πρόστιμο ύψους από πεντακόσια (500) ευρώ μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6, το πρόστιμο μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ. Για την επιλογή της κύρωσης και κατά την επιμέτρηση του προστίμου εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4.
6.    Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει πρόστιμο ύψους μέχρι τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ σε πρόσωπα τα οποία, εν γνώσει τους, προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία ΑΕΕΑΠ και των θυγατρικών τους, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και αποδόσεών της, με σκοπό να προσελκύσουν σε αυτήν επενδυτές.
7.    Όποιος εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία ΑΕΕΑΠ και των θυγατρικών τους, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και αποδόσεών της, με σκοπό να προσελκύσει σε αυτήν επενδυτές παραπλανώντας τους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
8.    Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε δηλώσεις ή ανακοινώσεις που λαμβάνουν χώρα μέχρι την εισαγωγή των μετοχών της ΑΕΕΑΠ σε οργανωμένη αγορά.
10.    Επιτρέπεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να δημοσιοποιεί οποιαδήποτε μέτρα ή κυρώσεις επιβάλλει σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του, εκτός εάν η δημοσιοποίηση ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις χρηματοπιστωτικές αγορές, να είναι επιζήμια για τα συμφέροντα των επενδυτών ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη.
11.    Οι διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του ν. 3371/2005 εφαρμόζονται και στις ΑΕΕΑΠ.
12.    Οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 21, της παραγράφου 11 του άρθρου 22 και της παραγράφου 3 του άρθρου 25, εξακολουθούν να ισχύουν έως την αντικατάστασή τους από νέες.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 20
Ενσωμάτωση του άρθρου 4 της Οδηγίας 2008/08/ΕΚ

1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 2859/2000 (Α' 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Μίσθωση μεταφορικών μέσων
i.    Ο τόπος βραχυχρόνιας μίσθωσης μεταφορικού μέσου:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη στο εσωτερικό της χώρας, β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη εκτός του εσωτερικού της χώρας.
ii.    Ο τόπος μίσθωσης, εκτός από τη βραχυχρόνια μίσθωση, μεταφορικού μέσου σε μη υποκείμενο στο φόρο:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο μη υποκείμενος στο φόρο λήπτης είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο μη υποκείμενος στο φόρο λήπτης δεν είναι εγκατεστημένος ή δεν έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας.
Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, στην περίπτωση σκάφους αναψυχής που μισθώνεται σε μη υποκείμενο στο φόρο, εκτός από τη βραχυχρόνια μίσθωση, ο τόπος μίσθωσης:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που το σκάφος τίθεται πράγματι στη διάθεση του λήπτη στο εσωτερικό της χώρας και η υπηρεσία παρέχεται πράγματι από την έδρα ή μια μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος στο εσωτερικό της χώρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που το σκάφος τίθεται πράγματι στη διάθεση του λήπτη εκτός του εσωτερικού της χώρας και η υπηρεσία παρέχεται πράγματι από την έδρα ή μια μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος στον ίδιο τόπο της διάθεσης του σκάφους.»

2.    Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 1.1.2013.

3.    Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000, Α' 248) καταργείται.


Αρθρο 21
Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της οδηγίας 2010/45/ΕΕ

1.    Η περίπτωση γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν, 2859/2000 (Α' 248), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) παροχή υπηρεσιών στον υποκείμενο στο φόρο, που έχουν ως αντικείμενο πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες οι οποίες αφορούν αυτό το αγαθό και πραγματοποιούνται υλικώς στο κράτος - μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς του αγαθού, εφόσον μετά την εκτέλεση των εργασιών τα αγαθά επαναποστέλλονται στον ίδιο υποκείμενο στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας,»

2.    Η περίπτωση δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) κατά το χρόνο είσπραξης της προκαταβολής που πραγματοποιείται πριν την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 14.»

3.    Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2013.Αρθρο 22
Διαδικασία ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων

1. Το άρθρο 22 του ν. 4002/2011 (Α' 180) τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 22 οι λέξεις «καθώς και ο τρόπος καταβολής (εφάπαξ ή δόσεις, ημερομηνία καταβολής)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «καθώς και ο χρόνος καταβολής που δεν μπορεί να υπερβαίνει την προθεσμία ανάκτησης που τίθεται στην απόφαση της παραγράφου 1.».
β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 οι λέξεις «για τη σύνταξη και αποστολή του χρηματικού καταλόγου στην αρμόδια ΔΟΥ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «κατά την έννοια των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1» και προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν η ανακτητέα κρατική ενίσχυση αφορά περισσότερες της μίας δραστηριότητες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα περισσοτέρων υπηρεσιών, αρμόδια είναι η υπηρεσία που εποπτεύει την κύρια δραστηριότητα του νομικού προσώπου».

2.    Στην περίπτωση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2012, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 (Α' 250), η διανομή περιορίζεται αποκλειστικά στη διανομή μετοχών. Οι μετοχές αυτές δεν πρέπει να προέρχονται από επαναγορά.

3.    α. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 63 Δ του ν.3601/2007 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, η σύμβαση μεταβίβασης που καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο αποτελεί τον τίτλο κτήσης από το προς η μεταβίβαση πιστωτικό ίδρυμα των μεταβιβαζόμενων σε αυτό περιουσιακών στοιχείων, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης. Η μεταγραφή κάθε είδους εμπραγμάτων δικαιωμάτων στο όνομα του προς η μεταβίβαση προσώπου γίνεται με καταχώριση αποσπάσματος της σύμβασης μεταβίβασης, καθώς και της απόφασης μεταβίβασης στα οικεία δημόσια βιβλία και αρχεία μαζί με έκθεση που περιέχει τα απαιτούμενα από το άρθρο 1194 του Α.Κ. στοιχεία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και την ταυτότητα των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων που αφορούν. Για την πράξη μεταβίβασης και την καταχώριση της απόφασης μεταβίβασης στα οικεία δημόσια βιβλία και αρχεία εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν.4038/2012 (ΑΊ4).»
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 63 Δ του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Οι διατάξεις των παραγράφων 7, 9, 10, 11, 12 και 17 του άρθρου 16 ν. 2515/1997 (Α'154) εφαρμόζονται στην μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθώς και σε κάθε διαδικασία εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος. ».
γ. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζουν από την έναρξη ισχύος του ν. 4021/2011 (Α' 218).


Αρθρο 23
Ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά παιγνίων

1.    Η παράγραφος 6 του άρθρου 16, το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' και η περίπτωση ιβ' του άρθρου 17 και το άρθρο 22 του ν. 3229/2004 (Α' 38) καταργούνται.

2.    α. Το άρθρο 25 του ν. 4002/2011 (Α' 180) τροποποιείται ως εξής: Η περίπτωση β) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) «Τυχερά παίγνια»: Προκειμένου ένα παίγνιο να χαρακτηριστεί ως τυχερό
πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
αα. Να υφίσταται, έστω και εν μέρει, επιρροή της τύχης στο αποτέλεσμα του
παιγνίου.
ββ. Να υφίσταται οικονομική διακινδύνευση (wager ή bet), που ως τέτοια νοείται η επιλογή του παίκτη να αναλάβει τον κίνδυνο επένδυσης στο αποτέλεσμα του παιγνίου, οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας του στοιχείου αυτού, προκειμένου να επιδιώξει άμεσα ή έμμεσα οικονομικό όφελος από το αποτέλεσμα διεξαγωγής του παιγνίου. Για την εφαρμογή του παρόντος ορισμού, στην έννοια της οικονομικής διακινδύνευσης περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε διεξαγωγή τυχερού παιγνίου που παρέχεται δωρεάν (bonus, free bets κλπβ) και συνδέεται με οικονομική διακινδύνευση χρηματικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, η οποία προηγήθηκε ή/και ακολουθεί. Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «μικτά παίγνια» ή «τυχερά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα», β. Η περίπτωση γ) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) «Στοίχημα»: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη, από τους συμμετέχοντες, της εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων. Με τον Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται τα είδη του στοιχήματος».

3.    Στο άρθρο 26 του ν. 4002/2011, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Διαδικασίες, το αποτέλεσμα των οποίων εξαρτάται από την τύχη ή από την τεχνική και πνευματική ικανότητα, χωρίς όμως οι συμμετέχοντες να έχουν προς τούτο οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση περιουσιακή επιβάρυνση, ανεξάρτητα αν είναι πιθανό να αποκτήσουν από τη συμμετοχή τους αυτή περιουσιακό όφελος, δεν χαρακτηρίζονται, για τις ανάγκες του νόμου αυτού, ως τυχερά παίγνια».

4.    Στο άρθρο 27 του ν. 4002/2011, η υφιστάμενη διάταξη αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Η προϋπόθεση της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 42 ισχύει και για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους, τους διαχειριστές, τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές και γενικά για κάθε εντεταλμένο πρόσωπο που είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση συμμετέχει στη
διοίκηση ή στη διαχείριση νομικού προσώπου, το οποίο είναι αδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών τυχερών παιγνίων ή παραχωρησιούχος τέτοιων υπηρεσιών καθώς και για κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι πάροχος ή παραχωρησιούχος τέτοιων υπηρεσιών. Η ίδια προϋπόθεση και για τα ίδια πρόσωπα ισχύει και για τους αντισυμβαλλόμενους αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων ή παραχωρησιούχων τους, οι οποίοι, με οποιονδήποτε τρόπο, εμπλέκονται στη λειτουργία των παιγνίων αυτών.

5.    Το άρθρο 28 του ν. ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α', της παραγράφου 3, η φράση «του άρθρου 5» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 29». β. Στην υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α της παραγράφου 3, οι λέξεις « τεχνικών -ψυχαγωγικών παιγνίων,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων,», γ. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3, αναδιατυπώνεται ως εξής: «β) Τη διενέργεια των απαιτουμένων ελέγχων στα πρόσωπα που αιτούνται άδειες διεξαγωγής παιγνίων ή/και συμμετέχουν σε διαγωνισμούς χορήγησης τέτοιων αδειών ή παραχώρησης δικαιωμάτων διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και στους κατόχους αδειών και πιστοποιήσεων, ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των κειμένων διατάξεων, των διατάξεων του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και των όρων των αδειών και πιστοποιήσεων. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που αιτούνται άδειες διεξαγωγής παιγνίων ή/και συμμετέχουν σε διαγωνισμούς χορήγησης τέτοιων αδειών ή παραχώρησης δικαιωμάτων διεξαγωγής παιγνίων, οι κάτοχοι αδειών και πιστοποιήσεων, καθώς και η μορφή, ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής των κάθε είδους ελέγχων», δ. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 28 προστίθενται περιπτώσεις δ' και ε' ως εξής:
«δ. Πόροι που προέρχονται από προγράμματα της Ε.Ε., διεθνών οργανισμών και από λοιπά προγράμματα χρηματοδότησης το αντικείμενο των οποίων είναι σχετικό με τις αρμοδιότητες, τις δραστηριότητες και τις υποδομές της Ε.Ε.Ε.Π.
ε. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
Η καταβολή των πόρων πραγματοποιείται απευθείας από τους υπόχρεους προς την Ε.Ε.Ε.Π.. Η διαδικασία και ο χρόνος καταβολής και είσπραξης, οι προσαυξήσεις σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής, η διαδικασία βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθώς και κάθε συναφές θέμα, ορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.»

6.    Το άρθρο 29 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα οικεία μητρώα των
κατασκευαστών και των εισαγωγέων τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, όπως και των τεχνικών όλων των παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των μητρώων αυτών», β. Η περίπτωση ιβ' της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ) Ο προσδιορισμός πανελλαδικά των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων, των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ των πιστοποιημένων καταστημάτων και αναλόγως του τύπου της πιστοποίησης, από την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οικοτροφείων, η ελάχιστη επιφάνεια των χώρων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

7. Το άρθρο 30 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1, η λέξη «λογισμική» αντικαθίσταται
από τη λέξη «ηλεκτρονική».
β. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι κάτοχοι της άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή ότι κάθε παιγνιομηχάνημα ή διαδικτυακός τόπος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Π.Σ.Ε.Ε., ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η εποπτεία του σε πραγματικό χρόνο. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες των Κ.Π.Σ, και του δικτύου επικοινωνιών, οι διαδικασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, λειτουργίας και αναβάθμισής τους καθώς και το επίπεδο πρόσβασης των κατόχων αδειών στα δεδομένα που συλλέγονται.
Κάθε σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου παιγνιομηχανημάτων πρέπει να διαθέτει πλήρη λογισμική και φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως: α) η πρόσβαση από την Ε.Ε.Ε.Π. σε όλα τα πληροφορικά προγράμματα, στα αποθηκευμένα αρχεία και στοιχεία και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του συστήματος αυτού, και β) η ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευμένων στα αρχεία στοιχείων και όλων των αντλούμενων στοιχείων που αποστέλλονται στο Π.Σ.Ε.Ε.. Η πλήρης και ολοκληρωμένη τεχνική υποδομή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, που συνδέονται μέσω Κεντρικών Πληροφορικών Συστημάτων με το Π.Σ.Ε.Ε., είναι συνεχής υποχρέωση, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, η οποία πραγματοποιείται με ευθύνη, δαπάνες και μέριμνα των κατόχων της άδειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο ή/και ανάκληση της αδείας από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 51 του παρόντος νόμου.
Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Π.Σ.Ε.Ε. από την Ε.Ε.Ε.Π., οι κάτοχοι αδείας υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. τη δυνατότητα απομακρυσμένης πλήρους πρόσβασης στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματά τους. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. προσδιορίζονται ειδικότερα οι λεπτομέρειες του τρόπου πρόσβασης της στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα των κατόχων αδειών, έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.».

8.    Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 32 του ν. 4002/2011, μετά τη φράση «τυχερά παίγνια» προστίθεται η φράση «με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού Διεξαγωγής και Έλεγχου Παιγνίων όσον αφορά τις καθοριζόμενες από αυτόν διαδικασίες ελέγχου».

9.    Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου απαιτείται η έκδοση και η χρήση μοναδικής ατομικής κάρτας για κάθε παίκτη, ώστε να διασφαλίζονται πρόσθετοι περιορισμοί που θέτει ο ίδιος ο παίκτης ή/και η ΕΕΕΠ. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Έλεγχου Παιγνίων η απαίτηση χρήσης μοναδικής ατομικής κάρτας για κάθε παίκτη μπορεί να επεκτείνεται και στα υπόλοιπα τυχερά παίγνια που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια.»,

10.    Από το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 διαγράφεται η φράση «και δύνανται να εγκαθιστούν τα παιγνιομηχανήματα σε αδειοδοτημένους χώρους τρίτων».

11.    Το άρθρο 42 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, μετά τις λέξεις «όσων εκμεταλλεύονται παίγνια με παιγνιομηχανήματα,» προστίθεται οι λέξεις «ή, προκειμένου για τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που διεξάγονται σε μικτούς χώρους, όσων ασκούν την κύρια δραστηριότητα στους χώρους αυτούς», β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, μετά από τις λέξεις « ενώ των» προστίθεται η λέξη «τυχερών».
γ. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) «Μικτός χώρος» διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με  παιγνιομηχανήματα είναι κατάστημα ή χώρος, στον οποίο ασκείται νόμιμα άλλη εμπορική κύρια δραστηριότητα, και επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η
εγκατάσταση και λειτουργία παιγνιομηχανημάτων για τη διεξαγωγή αποκλειστικά τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων».
δ. Στην παράγραφο 5 προστίθεται περίπτωση ε', ως εξής:
«ε. Στις όψεις του καταστήματος διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, καθώς και εντός αυτού, απαγορεύεται η εγκατάσταση μηχανών αυτόματης ανάληψης μετρητών (ATM).».

12.    Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' του άρθρου 43, του ν. 4002/2011, καταργούνται.

13.    Το άρθρο 43, του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση δ', μετά τις λέξεις «πλόες εσωτερικού», προστίθενται οι λέξεις «ή εξωτερικού».
β. Η περίπτωση ε' αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Για την εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων τυχερών παιγνίων, που πραγματοποιείται μόνο σε αμιγείς χώρους, στα υπό ελληνική σημαία θαλασσοπλοούντα πλοία, που διενεργούν πλόες εξωτερικού, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης τόπου Ε', που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.».

14.    Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν.4002/2011, η λέξη «ψηφιακό» διαγράφεται.

15.    Οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4002/2011, εφαρμόζονται σε κάθε παίγνιο την διεξαγωγή του οποίου αδειοδοτεί ή/και ελέγχει η Ε.Ε.Ε.Π.

16.    Στην παράγραφο 6 του άρθρου 52 του ν. 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος παραχωρεί στα παραπάνω άτομα κάρτα παίκτη για την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, η οποία του ανήκει ή ανήκει σε τρίτο, καθώς και ο τρίτος, αν γνώριζε την παραχώρηση αυτή.».

17.    Το άρθρο 54 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 4 οι λέξεις "από τον διορισμό των μελών της Ε.Ε.Ε.Π." αντικαθίσταται από τις λέξεις "από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή της σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, όπως ισχύει, και ρυθμίζει τα θέματα των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων της υποπερίπτωσης γγ', της περίπτωσης α', του άρθρου 25, του παρόντος νόμου,».
β. Στις περιπτώσεις, που προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 15, του άρθρου 54, του ν. 4002/2011 στα άρθρα 232 ως περίπτωση 15, 233 ως περίπτωση 20 και 237 ως περίπτωση 20 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (π.δ. 23.2/6.3.1987 Δ' 166), μετά τις λέξεις «και τεχνικών» και πριν τη λέξη «παιγνίων» προστίθενται οι λέξεις «- ψυχαγωγικών».

18.    Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο, υπό τον τίτλο «Κώδικας Παιγνίων», οι ισχύουσες διατάξεις νόμων που αφορούν την οργάνωση, αδειοδότηση, διεξαγωγή και έλεγχο κάθε είδους παιγνίων που διεξάγονται στην Ελλάδα καθώς και οι διατάξεις που αφορούν την Ε.Ε.Ε.Π. Ενδεικτικά κωδικοποιούνται οι σχετικές διατάξεις των ν. 3229/2004 (Α 38), ν. 4002/2011 (Α 180), ν. 4038/12 (Α 14), οι πάσης φύσεως διατάξεις που αφορούν οργάνωση, αδειοδότηση, διεξαγωγή και έλεγχο κάθε είδους παιγνίων στα καζίνο, από την ΟΠΑΠ Α.Ε., το ιπποδρομιακό στοίχημα, τα Κρατικά Λαχεία, ή άλλο φορέα, οι διατάξεις που αφορούν τα κάθε είδους δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου από τα παίγνια και κάθε άλλη συναφής διάταξη, η οποία εμμέσως τροποποιεί ή συμπληρώνει τις ανωτέρω διατάξεις ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με αυτές. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, χωρίς αλλοίωση της έννοιας των διατάξεων που ισχύουν, η νέα διάρθρωση του νομοθετικού υλικού, όπως η διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων ή προσθήκη νέων και η νέα γενικώς κατάστρωση αυτού, η απάλειψη των διατάξεων που έχουν ρητώς ή σιωπηρώς καταργηθεί, καθώς και των
μεταβατικών διατάξεων, η διόρθωση φράσεων που περιέχουν κανόνες που έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, η διενέργεια διορθώσεων και προσαρμογών στη φραστική διατύπωση, η αναίρεση προφανών σφαλμάτων από παραδρομή, η ορθογραφική και συντακτική διόρθωση και η διενέργεια των αναγκαίων προσαρμογών εν όψει της γενικώς ισχύουσας νομοθεσίας.

19.    Η παράγραφος 2 του άρθρου 60 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (Α' 266), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παράγραφο 8 του δεύτερου άρθρου του ν, 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα κέρδη που ορίζονται στις περιπτώσεις β", γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά στήλη παιχνιδιού, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω. Στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, τα κέρδη που πληρώνονται ή πιστώνονται στον παίκτη κατά τη λήξη της παικτικής συνεδρίας υποβάλλονται σε φόρο ανά παικτική συνεδρία, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω. Ως παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες νοούνται τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα και τα τυχερά παίγνια τύπου καζίνο, το αποτέλεσμα των οποίων δεν παράγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών, γνωστά και ως live casino games, όπως, ενδεικτικά, οι αγώνες (τουρνουά) πόκερ.
Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ΚΠΣ) ενός παρόχου τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο (διαδικτυακός πάροχος), εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη, μέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη από το παιγνιομηχάνημα είτε αποσυνδέεται από το ΚΠΣ του διαδικτυακού παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει με την πάροδο 24 ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το ΚΠΣ διαδικτυακού παρόχου, εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη.».

20.    Οι διατάξεις της παραγράφου 19 εφαρμόζονται στις κληρώσεις, στα παίγνια, στα στοιχήματα και στους διαγωνισμούς που διενεργούνται μετά την 181! Μαρτίου 2013. Τυχόν επιπλέον φόρος που παρακρατήθηκε δεν επιστρέφεται. Ως προς το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4093/2012.

21. To δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 0' της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α' 18) αντικαθίσταται ως εξής: «Στα παίγνια που ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, συμπεριλαμβάνεται και το κάθε μορφής ιπποδρομιακό στοίχημα».


Άρθρο 24
Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΕΕΕΠ

1.    Μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που υπηρετεί στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. τους Ο.Τ,Α. α' και β' βαθμού, τις Δ.Ε.Κ.Ο, ή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που υπηρετούσε την 31 Δεκεμβρίου 2012 με απόσπαση στην Ε.Ε.Ε.Π., μπορεί, με αίτησή του, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να μεταταγεί ή να μεταφερθεί σε κενές οργανικές θέσεις της Ε.Ε.Ε.Π., ύστερα από πρόταση της Ε.Ε.Ε.Π. και απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Οι μετατάξεις ή οι μεταφορές διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011. Η μετάταξη ή η μεταφορά διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας, σε θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας για την οποία ο υπάλληλος διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Για τη μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 2 του ν.3899/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες της περ. 3 υποπερίπτωση Ζ1 παράγραφος Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012.

2.    Το άρθρο 18 του ν. 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην Ε.Ε.Ε.Π. συνιστάται Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, το οποίο μπορεί να στελεχώνεται από προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η στελέχωση πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εντασσόμενοι στο Σώμα. Εφόσον επιλεγούν, οι κατά τα παραπάνω υπηρετούντες σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, αποσπώνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού στην Ε.Ε.Ε.Π. και υπηρετούν για διάστημα τεσσάρων ετών. Με όμοια πράξη μπορεί να διακόπτεται η κατά τα ανωτέρω απόσπαση. Στους ελεγκτές καταβάλλονται έξοδα εκτός έδρας μετακίνησης και διαμονής. Οι Ελεγκτές υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης με βάση τις διατάξεις του ν. 3213/2003. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, οι ειδικεύσεις στα αντικείμενα του έλεγχου, η περιοδικότητα συμμετοχής των Ελεγκτών στους ελέγχους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Επιπλέον, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να αναθέτει, κατά τις κείμενες διατάξεις, μέρος ή και το σύνολο των ελέγχων σε εταιρείες με ειδική εμπειρία ή/και να προβαίνει σε απευθείας συμφωνία με κρατικούς φορείς ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την ανάθεση μέρους ή και του συνόλου των ελέγχων αρμοδιότητάς της. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δημιουργούνται μικτά κλιμάκια ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π. και άλλων δημοσίων φορέων και υπηρεσιών.».

3.    Στο εδάφιο που προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α' 14) μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α' 38), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011, μετά τις λέξεις «καθώς και η» προστίθενται οι λέξεις «κατ' επάγγελμα».

4.    Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, από όταν ίσχυσε, αντικαθίσταται ως εξής:
«2α) Με τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π. ρυθμίζονται ενδεικτικά τα θέματα που αφορούν το οργανόγραμμα των υπηρεσιών, την εσωτερική λειτουργία, τις κατηγορίες, τους κλάδους και τις ειδικότητες του προσωπικού καθώς και τον τρόπο και τις προϋποθέσεις ένταξης στις οργανικές θέσεις, τον αριθμό και την κατανομή των οργανικών θέσεων, τις σχέσεις εργασίας και έργου, τη σύσταση, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους λειτουργίας ομάδων εργασίας, το χρόνο και το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των υπηρεσιών, τις διαβαθμίσεις εμπιστευτικότητας των εγγράφων και των πληροφοριών και τις υποχρεώσεις εχεμύθειας που διέπουν το προσωπικό και τους με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενους με την Αρχή, την νομική υποστήριξη και την δικαστική εκπροσώπηση της Ε.Ε.Ε.Π. από πληρεξούσιους δικηγόρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το προσωπικό, τη διάρθρωση, τη λειτουργία και την εσωτερική οργάνωση της Ε.Ε.Ε.Π.
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομιών, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Ε.Ε.Ε.Π, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζονται:
αα. Ο Κανονισμός Οικονομικής Λειτουργίας και Διαχείρισης, με τον οποίο  ρυθμίζονται ενδεικτικά τα θέματα που αφορούν στην είσπραξη, τη διαχείριση και τη διάθεση των πόρων, τις κάθε είδους αποζημιώσεις, τη λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση και κάθε άλλο συναφές θέμα.
ββ. Ο Κανονισμός Προμηθειών και Μισθώσεων, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά τα θέματα εκτέλεσης προμηθειών υπηρεσιών και αγαθών, τα θέματα που αφορούν κάθε είδους μισθώσεις κινητών και ακινήτων
πραγμάτων και υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές θέμα.
γγ. Ο Κανονισμός Μελετών και Έργων, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά τα θέματα που αφορούν την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και κάθε άλλο συναφές θέμα.
δδ. Ο Κανονισμός Κίνησης, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά τα θέματα που αφορούν τις κάθε είδους μετακινήσεις των μελών της, του προσωπικού που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π. και των ελεγκτικών οργάνων, τα μεταφορικά της μέσα, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.
Μέχρι την έκδοση των παραπάνω Κανονισμών τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του νόμου αυτού.
γ) Στον Οργανισμό και στους Κανονισμούς της Ε.Ε.Ε.Π, μπορεί να περιλαμβάνονται και να ενσωματώνονται υφιστάμενες κάθε φορά ρυθμίσεις ή εξαιρέσεις, όμοιες ή ανάλογες εκείνων που ισχύουν για άλλους δημόσιους Φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες διεξαγωγής ελέγχων και δίωξης, που έχουν ως σκοπό τη διαπίστωση και την πάταξη του εγκλήματος και την τήρηση της δημόσιας τάξης καθώς και για δημόσιους Φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες που ασκούν ελέγχους νόμιμης λειτουργίας σε διάφορους άλλους τομείς της αγοράς».
δ) Με τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π., οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 οργανικές θέσεις της Ε.Ε.Ε.Π., μπορεί να κατανέμονται μεταξύ διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού με αριθμητικά διαφορετικό τρόπο, από τον προβλεπόμενο στις παραπάνω διατάξεις.

5.    Στην Ε.Ε.Ε.Π. για την κάλυψη των σχετικών αναγκών, μπορεί να αποσπάται, κατά τις κείμενες διατάξεις, προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 ή για του ν. 3691/2008 (Α' 166). Το αποσπασμένο προσωπικό λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που θα λάμβανε στην θέση στην οποία υπηρετούσε πριν την απόσπαση, η δε υπηρεσία στην Ε.Ε.Ε.Π. θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως κανονική υπηρεσία στο Σώμα Ασφαλείας από το οποίο αυτό προέρχεται.

6.    α. Με τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π., οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 οργανικές θέσεις της Ε.Ε.Ε.Π., μπορεί να κατανέμονται μεταξύ διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού με αριθμητικά διαφορετικό τρόπο, από τον προβλεπόμενο στις παραπάνω διατάξεις.
β. με τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς της Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να ορίζονται τα όργανά της που είναι αρμόδια για τη λήψη των κατά περίπτωση προβλεπομένων από αυτούς αποφάσεων. Οι αρμοδιότητες αυτές μπορούν να μεταβιβάζονται κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού.

7.    α. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 17, του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 παρατείνεται για διάστημα έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α' 54).
β. Αποφάσεις αποσπάσεων του Υπουργού Οικονομικών που έχουν εκδοθεί με βάση τη διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012, ισχύουν και παράγουν πλήρως τα αποτελέσματά τους από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

8.    Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές της προς τον Πρόεδρο της, με αποφάσεις της που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Με αποφάσεις του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., που δημοσιεύονται επίσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες αυτές, καθώς και εκείνες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, στους Προϊσταμένους και το προσωπικό που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π.

9.    Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., οι δαπάνες της υποβάλλονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται οι κατηγορίες των δαπανών που υποβάλλονται στον έλεγχο αυτόν.

Άρθρο 25 Ρυθμίσεις θεμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

1.    Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 προστίθεται περίπτωση ιζ' ως εξής: «Πρακτορεία» είναι τα εκάστοτε σημεία πώλησης της ΟΠΑΠ Α.Ε.

2.    Προστίθεται παράγραφος 3Α στο άρθρο 28 του ν. 4002/2011 ως εξής:
«3.Α Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. συνιστάται, τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, στην οποία το ένα μέλος προέρχεται από την ΕΕΕΠ, η οποία παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., επιβλέπει και μεριμνά την τήρηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε., των πρακτόρων της και των παραχωρησιούχων του άρθρου 39, της κείμενης νομοθεσίας και των συμβατικών υποχρεώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, α. Τα θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την εποπτεία της Επιτροπής αυτής ενδεικτικά είναι εκείνα που αφορούν:
αα. Την από 15 Δεκεμβρίου 2000 σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή αναφερομένων παιγνίων και των όρων της από 4.11.2011 σύμβασης μεταξύ Ελληνυ-ίού Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων στην Ελληνική Επικράτεια, όπως εκάστοτε ισχύουν, ββ. Την εισήγηση έκδοσης κανονιστικών πλαισίων όσον αφορά τη διεξαγωγή, διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία των παιγνίων που περιλαμβάνονται στις παραπάνω συμβάσεις καθώς και τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
γγ. Την εισαγωγή νέων ή την τροποποίηση υφισταμένων μέτρων για την εμπορία και τη διεξαγωγή των παραπάνω παιγνίων.
δδ. Την κάθε είδους εμπορική επικοινωνία της εταιρείας και των υπηρεσιών που με κάθε τρόπο παρέχει.
εε. Την ενιαία τιμολογιακή πολιτική, την οποία καθορίζει η ΟΠΑΠ σε σχέση με τους παραχωρησιούχους των παιγνιομηχανημάτων του άρθρου 39. στστ. Τον αριθμό των σημείων πώλησης των υπηρεσιών και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας τους.
ζζ. Το περιεχόμενο των συμβάσεων της ΟΠΑΠ με τους πράκτορες της, τους παραχωρησιοΰχους της ή με τρίτους που διαθέτουν τις υπηρεσίες της στο καταναλωτικό κοινό.
ηη. Άλλα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται, συνδέονται ή επηρεάζουν τα αντικείμενα της παραγράφου 3.
β. Τα αντικείμενα, ως προς τα οποία θα ελέγχονται τα παραπάνω θέματα, είναι:
αα. η τήρηση του νομοθετικού πλαισίου ρύθμισης της αγοράς των τυχερών παιγνίων, του Κανονισμού Διεξαγωγής Παιγνίων και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π.,
ββ. η τήρηση των όρων της από 15 Δεκεμβρίου 2000 σύμβασης μεταξύ  Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε
αυτή αναφερομένων παιγνίων και των όρων της από 4.11.2011 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων στην Ελληνική Επικράτεια, με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 39, όπως εκάστοτε ισχύουν.
γγ. η προστασία του καταναλωτικού κοινού και των παικτών από τον εθισμό, την απάτη, το έγκλημα και τη σπατάλη χρημάτων στα τυχερά παίγνια, καθώς και την κατεύθυνση των παικτών στα νόμιμα δίκτυα παιγνίων.
δδ. η προστασία των ανηλίκων και ο έλεγχος της ηλικίας.
εε. η αναγνώριση των ευάλωτων ομάδων, η υποστήριξη και η προστασία τους.
στστ. η διασφάλιση της φερεγγυότητας των παιγνίων.
ζζ. η προβλεπόμενη απόδοση του κέρδους στους παίκτες.
ηη. η προστασία των προσωπικών δεδομένων.
θθ. η, κατά τα προβλεπόμενα, απόδοση των συμμετοχών και φόρων στο Ελληνικό Δημόσιο.
γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει αρμοδιότητες, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920, υποχρεούνται να θέτουν υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου πριν τη λήψη απόφασης τα παρακάτω έγγραφα σε σχέση με τα ελεγχόμενα θέματα: αα. Σχέδια εισηγήσεων, προσχέδια αποφάσεων ή άλλο υλικό που προσκομίζεται στο στάδιο πριν την απόφαση, προς τα εξουσιοδοτημένα, κατά περίπτωση, να αποφασίσουν όργανα της εταιρείας, ββ. Αν δεν υφίστανται τα παραπάνω, σχέδια εγγράφων που θα εξωτερικεύσουν τη βούληση της εταιρείας και θα δημιουργήσουν ή θα μετατρέψουν υφιστάμενους συμβατικούς δεσμούς ή θα συνιστούν μονομερή δέσμευση της εταιρείας.
δ. Η Επιτροπή Ελέγχου, με αποφάσεις της, εξειδικεύει τον τρόπο ελέγχου, τη διαδικασία και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, με τρόπο ώστε ο έλεγχος να εκτελείται αποτελεσματικά.
Σε περίπτωση διαφωνίας της Επιτροπής Ελέγχου με τις προτεινόμενες εισηγήσεις, η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει να απόσχει από τη λήψη απόφασης ή/και την σύναψη σύμβασης. Η διαφωνία της Επιτροπής διατυπώνεται και αιτιολογείται εγγράφως και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κοινοποιούμενη στην Ε.Ε.Ε.Π.
Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέτρα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τις εισηγήσεις αυτές η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει την Ε.Ε.Ε.Π. Γενικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Ε.Ε.Ε.Π. σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και με την κείμενη νομοθεσία και οφείλει να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία ως προς τις σχετικές παραβάσεις. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών. Η Ε.Ε.Ε,Π. μπορεί να αποδέχεται εν όλω η εν μέρει τέτοιες προσφυγές, να τις απορρίπτει ή /και να ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο το αντικείμενο τους.
Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. στο τέλος Ιανουαρίου και στο τέλος Ιουλίου κάθε έτους τακτική έκθεση ελέγχου για το προηγούμενο των μηνών αυτών εξάμηνο. Εφόσον συντρέχει λόγος, μπορούν να υποβάλλονται και ενδιάμεσες έκτακτες εκθέσεις.
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι όργανο ειδικού ελέγχου, δεν διέπεται από τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του δημοσίου βρίσκεται εκτός του δημοσίου τομέα και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου. Το κόστος λειτουργίας της Επιτροπής, καλύπτεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. Η Επιτροπή Ελέγχου υποστηρίζεται διοικητικά και διαχειριστικά από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., μέσω των οποίων συντάσσει και διαβιβάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών της στην ΟΠΑΠ Α.Ε. η οποία και καταβάλει το προβλεπόμενο σε αυτόν ποσό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση σύνταξης. Ο προϋπολογισμός και οι δαπάνες εκτελούνται με απόφαση της Επιτροπής από τις υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., οι οποίες τηρούν διακριτούς λογιστικούς και τραπεζικούς λογαριασμούς. Κάθε είδους συμβάσεις αποφασίζονται από την Επιτροπή και εκτελούνται για λογαριασμό της από την Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον υφίσταται σχετική πίστωση στον
προϋπολογισμό της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους απολογισμό, ο οποίος αφού ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή, κατατίθεται στην Ε.Ε.Ε.Π. Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για λογαριασμό της Επιτροπής βεβαίωση καταβολής του προβλεπόμενου στον προϋπολογισμό ποσού, ώστε αυτό να καταχωρηθεί στο λογαριασμό εξόδων. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της τελευταίας, με τον οποίο ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες σε σχέση με τα παραπάνω θέματα καθώς και κάθε άλλο θέμα οργάνωσης, λειτουργίας, και υποστήριξής της.
ε. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται τριετής. Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης μέλους ή για όποιον άλλο λόγο πρόωρης λήξης της θητείας αυτού, ο αντικαταστάτης αυτού ορίζεται με την διαδικασία του άρθρου αυτού μέχρι την ολοκλήρωση του υπολοίπου της θητείας του απερχόμενου μέλους.».

3.    Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ορίστηκε με την υπ'αριθμ. 07274 ΕΞ/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΥΟΔΔ' 413), συνεχίζουν τη θητεία τους μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του διορισμού τους και, κατά το μέρος που αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου, φέρει πλήρως τα αποτελέσματά της από την έναρξη ισχύος της.

4.    Το άρθρο 39 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παραγράφου 2 αντικαθίστανται ως εξής: «Οι παραχωρησιούχοι επιλέγουν τα παιγνιομηχανήματα που θα χρησιμοποιήσουν, καθώς και τα παίγνια που θα προσφέρουν, από τον κατάλογο των εγκεκριμένων από την Ε.Ε.Ε.Π. παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, που θέτει στη διάθεσή τους η ΟΠΑΠ Α.Ε., οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων πρέπει να διασφαλίζουν, σε κάθε περίπτωση, την ηλεκτρονική παρακολούθησή τους από την ΟΠΑΠ Α.Ε., την Ε.Ε.Ε.Π. και το Υπουργείο Οικονομικών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων», β. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η άδεια ισχύει για περίοδο δέκα ετών, που αρχίζει το νωρίτερο, είτε α) δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54, σε σχέση με τους όρους λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων, είτε β) από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του πρώτου παιγνιομηχανήματος, μετά την έκδοση του ως άνω Κανονισμού ή της ως άνω απόφασης, όπως αυτή θα διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. με σχετική πράξη της, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

5.    Το άρθρο 40 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παραγράφου 1 αντικαθίστανται από εδάφια, ως εξής:
«Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τα παιγνιομηχανήματα που εκμεταλλεύεται μέσω των Πρακτορείων της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του όρθρου 54, όπως ισχύει. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ο αριθμός των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων αφαιρείται, αζημίως για το Δημόσιο, από τον αριθμό για τον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια, εκτός αν η μη εμπρόθεσμη εγκατάσταση και λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τα ανωτέρω οφείλεται σε υπαιτιότητα της Ε.Ε.Ε.Π. Εκείνοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 39, λειτουργούν τα παιγνιομηχανήματα μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την παραχώρηση τους και σε κάθε περίπτωση, μέσα σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54. Μετά την παρέλευση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων που παραχωρήθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 6, αλλά δεν λειτουργούν, αφαιρείται, αζημίως για την ΟΠΑΠ Α.Ε., από τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων που αντιστοιχούν στο δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί, το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη λήξη της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, να προβαίνει στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων του προηγούμενου εδαφίου μέσω των πρακτορείων της ή να παραχωρήσει το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης τους σε τρίτους ύστερα από προκήρυξη δημοσίου διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι όροι του οποίου εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π. Μετά την παρέλευση της άνω ετήσιας προθεσμίας ο αριθμός των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων αφαιρείται αζημίως για το Δημόσιο, από τον αριθμό για τον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου έλεγχος εννοείται αυτός που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή παρόμοια σχέση φυσικού προσώπου και μίας εταιρείας.»

6. Στο άρθρο 40 του ν. 4002/2011 προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«Για την έγκριση, κατά τα ανωτέρω, της άμεσης ή έμμεσης αλλαγής ελέγχου στην ΟΠΑΠ Α.Ε., η ΕΕΕΠ, προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηστή διοίκηση της εταιρείας, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή με βάση το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:
α) Τη φήμη του υποψήφιου αγοραστή ή/και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, των φυσικών προσώπων που ασκούν την εκπροσώπηση, τη διαχείριση και τη διοίκηση ή/και ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα το νομικό πρόσωπο.
β) Τη φήμη και την εμπειρία οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο θα διευθύνει δραστηριότητες της ΟΠΑΠ, κατόπιν της προτεινόμενης απόκτησης ελέγχου, γ) Τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα προσκόμματα που ενδέχεται να δημιουργήσει η απόκτηση ελέγχου στη δυνατότητα αποτελεσματικής εποπτείας εκ μέρους της ΕΕΕΠ,
δ) το γεγονός ότι υφίστανται βάσιμες υπόνοιες πως, σε σχέση με την προτεινόμενη απόκτηση ελέγχου, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του ν. 3691/2008 ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση ελέγχου είναι δυνατόν να αυξήσει τον κίνδυνο αυτό.
ε) το γεγονός ότι υφίστανται δεδομένα, ιδίως προερχόμενα από άλλες, αρμόδιες για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αδειοδότηση των παιγνίων Αρχές, σε σχέση με την παράβαση από τον υποψήφιο αγοραστή ή από συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία, της νομοθεσίας περί παιγνίων σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, και ιδίως σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης
στ) παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, που έχει διαπράξει ο υποψήφιος αγοραστής, ή/και συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία ή/και οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους και οι οποίες έχουν διαπιστωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.».
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014.

7.    Η περίπτωση στ' του άρθρου 43 του ν, 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εγκατάσταση μέχρι τριών παιγνιομηχανημάτων τυχερών παιγνίων στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παίγνια που δικαιούται να διεξάγει η ΟΠΑΠ δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ισχύει, και της παραγράφου 2α του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης του πρακτορείου, τύπου ΣΤ, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων».

8.    Η παράγραφος 2β του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «2β. Στα παίγνια που ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, συμπεριλαμβάνονται και τα παίγνια που οργανώνει και διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. Για τη ρύθμιση ή την τροποποίηση της ρύθμισης των σχετικών θεμάτων η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποβάλλει σχετική πρόταση στην Ε.Ε.Ε.Π.
Οι υφιστάμενοι κανονισμοί διεξαγωγής των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. οι οποίοι έχουν εγκριθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την έκδοση από την Ε.Ε.Ε.Π. του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή των αντίστοιχων αποφάσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011, με τη δημοσίευση των οποίων και καταργούνται.».

9.    Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 καταργείται.

10.    Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν οφείλει να καταβάλλει επιχορήγηση σε οποιαδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται δικαιώματα διεξαγωγής παιγνιδιών ή στοιχημάτων που έχουν παραχωρηθεί σε άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, ούτε οι συμβατυ<ές υποχρεώσεις της Ο.Π. Α.Π. Α.Ε. προς τρίτους».

11.    Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 καταργούνται.

12.    Η παράγραφος η οποία προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 36 του ν. 2873/2000 (Α 285), και φέρει τον αριθμό παραγράφου 10 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α' 219) καταργείται.

13.    Η παράγραφος 11 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «11. α Για την οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λειτουργία κάθε είδους στοιχήματος ή τυχερού παιγνίου στην Ελληνική Επικράτεια, περιλαμβανομένων των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων δυνάμει του άρθρου 39 του ν. 4002/2011, η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβάλλεται ελευθέρως με πράκτορες, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011.
β. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, μετά από πρόταση της ΟΠΑΠ Α.Ε., θεσπίζονται τα ειδικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβάλλεται με πράκτορες, ιδίως δε κριτήρια δημογραφικά, ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των πρακτορείων σε κάθε περιοχή προς τον πληθυσμό της περιοχής αυτής, προκειμένου να αποτρέπεται μεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεμελιωδών αρχών της πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων, ιδίως δε την εμπέδωση της δημόσιας τάξης, την προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόμενη και ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, καθώς και τον αυστηρό έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας και της συμμετοχής του κοινού σε αυτή, ώστε με τον τρόπο αυτόν να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των γεγονότων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της στοιχηματικής δραστηριότητας, οι βασικοί κανόνες, οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα.».

14.    Η παράγραφος 12 του άρθρου ν. 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Στη σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων της πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα:
α. η διαπίστωση ότι συντρέχουν τα κριτήρια που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π σύμφωνα με την παράγραφο 11,
β. η υποχρέωση τήρησης εκ μέρους των πρακτόρων των κανονισμών διεξαγωγής των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
γ. η υποχρέωση των πρακτόρων να παρέχουν άμεσα κάθε πληροφορία ή έγγραφο που θα ζητηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σε σχέση με τα παίγνια τα οποία διεξάγουν και λειτουργούν,
δ. οι λόγοι καταγγελίας των συμβάσεων, ανάμεσα στους οποίους πρέπει να περιλαμβάνεται και η διαπιστωμένη παραβίαση των κανονισμών διεξαγωγής των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και τις συνέπειες, σε περίπτωση καταγγελίας.».

15.    Προστίθεται παράγραφος 13 στο άρθρο 27 του ν. 2843/2000 ως εξής:
«Η αποζημίωση του πράκτορα για τις υπηρεσίες που προσφέρει στους παίκτες συμφωνείται συμβατικά μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του πράκτορα και παρακρατείται άμεσα από το αντίτιμο που καταβάλλει ο συμμετέχων.»

16.    Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3769 της 11/12.10.1957 (Α' 202), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 3865/58 (Α' 58), καταργείται.

17.    Το ΒΔ 29//1958 της 20/29 Δεκ. 1958 «Περί συστάσεως Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ)», όπως τροποποιήθηκε με τα ΒΔ 6/1964 και ΒΔ 240/1966 (Α' 65), το ΝΔ 391/1974 (Α' 102), το ΒΔ 726 της 24 Οκτ./8 Νοεμ. 1962 (Α' 182), το άρθρο 25 του Ν. 1646/1986 (Αν 138), το άρθρο 23 του ν. 1646/1986, με το άρθρο μόνο του π.δ. 222/1996 (Α' 171), με το Β.Δ. 186 της 28 Μαρτ./3 Απρ. 1963 (Α' 41), και με το άρθρο 27 του Ν. 2843/2000 (Α' 219), καταργείται.

18.    Το άρθρο 23 του ν. 1646/1986 (Α' 138) «Μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την περ. α της παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (Α' 113), την παρ.7 του άρθρ. 30 ν. 2579/1998 (Α' 31), με το άρθρο 39 του ν. 2168/1993 (Α' 147), με το άρθρο 1 του ν. 1904/1990 (Α' 143), με το άρθρο 13 του ν. 1948/1991 (Α' 83) και παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2328/1995 (Α' 159), καταργείται.

19.    Τα άρθρα 1, 3, 4, και 5 του ν. 2433/1996 (Α' 180) «Ρύθμιση Θεμάτων ΟΠΑΠ και άλλες διατάξεις», καταργούνται.
20.    Το ΠΔ 7/1997 (Α 5) «Ενοποίηση αδιάθετων ποσών ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», καταργείται.
21.    Το ΠΔ 228/1999 «Μετατροπή ΟΠΑΠ σε Α.Ε.» (Α7193), καταργείται.
22.    Η τελευταία πρόταση της παρ. 1 δ* εδ. α του άρθρου 2 π.δ. 96/2010 (Α' 170) («Η εποπτεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ" παραμένει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού»), καταργείται.
23.    Η ΥΑ 240//1986 (Β' 770): Κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας του ΟΠΑΠ καταργείται.
24.    Η ΥΑ 34245/2000 (Β' 1621): Καταστατικό Αν. Ετ.Όργανισμός Προγνωστ. Αγώνων Ποδοσφαίρου" καταργείται.
25.    Η YA 34335/2000 (Β' 1622): Τροπ. αρ. 5 Καταστατικού Α.Ε. ΟΠΑΠ καταργείται.
26.    Η ΥΑ 442/2001 (Β' 23): Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας "Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε καταργείται.
27.    Η ΥΑ οικ//2005 (ΥΑ οικ. 2/34242/0025 Β' 924): Παροχή κινήτρου διακράτησης για τη διάθεση μετοχών ΟΠΑΠ καταργείται,
28.    ΥΑ 1216/1992 (Β' 12): Τροπ. ΥΑ 24084/1986 (Καν/σμός του ΟΠΑΠ) καταργείται.
29.    Η ΥΑ 29157/2000 (Β' 1417): Διεξαγωγή παιχνιδιών ΟΠΑΠ με απευθείας σύνδεση καταργείται.
30.    Η ΥΑ 29160/2000 (Β' 1427): Διεξαγωγή παιχνιδιού ΚΙΝΟ του ΟΠΑΠ καταργείται.
31.    Η ΥΑ 33709/1990 (Β' 39): Κανονισμός λειτουργίας του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ καταργείται.
32.    Η ΥΑ 11589/1995 (Β7 330): Τροπ. ΥΑ 33709/90 (Καν/σμός ΛΟΤΤΟ) καταργείται.
33.    Η ΥΑ 29158/2000 (Β' 1426): Έγκριση Κανονισμού, Διεξαγωγής Αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ καταργείται.
34.    Η ΥΑ 33708/1990 (Β' 739): Εγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Λαχείου ΠΡΟΤΟ καταργείται.
35.    Η ΥΑ 22642/1992 (Β' 413): Τροπ. ΥΑ 33708/90 (Καν/σμός λειτουργίας Λαχείου ΠΡΟΤΟ) καταργείται.
36.    Η ΥΑ 11588/1995 (Β' 330): Τροπ. ΥΑ 33708/90 (Καν/σμός ΠΡΟ-ΤΟ) καταργείται.
37.    Η ΥΑ 29163/2000 (Β' 1426): Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας δελτίου Λαχείου ΠΡΟΤΟ καταργείται.
38.    Η ΥΑ 29161/2000 (Β' 1418): Κανονισμός λειτουργίας "ΛΟΤΤΟ 5 από 35" του ΟΠΑΠ καταργείται.
39.    Η ΥΑ 29153/2000 (Β' 1425): Διεξαγωγή παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ του ΟΠΑΠ (Βλ. τρ. με Υ Α 9323/2006) καταργείται.
40.    Η ΥΑ 9323/2006 (Β' 284): Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας και διεξαγωγής παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ της ΟΠΑΠ ΑΕ καταργείται.
41.    Η ΥΑ ΕΤ-30960/1992 (Β' 502): Καν/σμός Κλήρωσης των "ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ¬ΤΟ" καταργείται.
42.    Η Υ Α 28190/1996 (Β' 989): Δικαίωμα διενέργειας πρόσθετων διαγωνισμών ΛΟΤΤΟ-ΠΡΟΤΟ καταργείται.
43.    Η Υ Α 506/2000 (Β' 18): Κανονισμός Λειτουργίας Παιχνιδιών-Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης καταργείται.
44.    Η ΥΑ 597/2000 (Β' 21): Διεξαγωγή Παιχ. Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης "Αποτελέσματα Αγώνων Ποδοσφαίρου" καταργείται.
45.    Η ΥΑ 598/2000 (Β' 21): Διεξαγωγή παιχν. στοιχ. προκαθ. αποδ.'Άποτ. Αγώνων Καλαθοσφ" καταργείται.
46.    Η ΥΑ 29151/2000 (Β' 1425): Αποτελέσματα Αγώνων Ποδοσφαίρου του ΟΠΑΠ καταργείται.
47.    Η ΥΑ 29156/2000 (Β' 1427): Διεξαγωγή παιχνιδιού "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ καταργείται".
48.    ΥΑ 29159/2000 (Β' 1427): Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορ. απόδοσης του ΟΠΑΠ ΑΕ καταργείται.
49.    Η ΥΑ 291162/2000 (Β' 1418): Κανονισμ. Διεξαγωγής παιχνιδιού "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤ. ΓΕΓΟΝ" καταργείται.
50.    Η ΥΑ 54477/2005 (Β' 1598): Τροποποίηση του Κανονισμού Διεξαγωγής Παιχνιδιών Στοιχημάτων "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ" καταργείται.
51.    Η ΥΑ 6879/2006 (Β' 176): Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της ΟΠΑΠ Α.Ε καταργείται.
52.    Η ΥΑ 17160/1992 (Β' 472): Απόδοση από ΕΠΟ ή ΟΠΑΠ ποσών επιχορήγησης σε ΔΕθν.Κατηγορία καταργείται.
53.    Η ΥΑ 30974/1992 (Β' 228): Απόδοση αναλογούντων ποσοστών από ΠΡΟ¬ΠΟ σε ΠΑΕ, σωματεία καταργείται.
54.    Η ΥΑ 8442/1993 (ΒΊ62): Απόδοση επιχορητήσεων από ΟΠΑΠ στα Τμήμ.Αμειβομένων Αθλητών καταργείται.
55.    Η ΥΑ 15823/1993 (Β' 348): Απόδοση από ΕΠΟ ή ΟΠΑΠ επιχορηγήσεων σε σωματεία ΔΕΘνικής καταργείται.
56.    Υ Α 32542/1994 (Β' 811) :Μηνιαία αποζημίωση Συντονιστή Δ/ντή στον ΟΠΑΠ καταργείται.
57.    Η ΥΑ 32489/1994 (Β' 811):Ανανέωση Θητείας Συντονιστή Δ/ντή στον ΟΠΑΠ καταργείται.
58.    Η ΥΑ 20295/1999 (Β' 1702): Κανονισμός λειτουργίας παιχνιδιού "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ" καταργείται.
59.    Η ΥΑ 798/1987 (Β' 87): Κανονισμός Δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πρακτόρων ΠΡΟΠΟ καταργείται.
60.    Η ΥΑ 25148/1999 (Β' 2004): Λειτουργία Πρακτορείων, Υποχρεώσεις- Δικαιώματα Πρακτόρων ΟΠΑΠ καταργείται.
61.    Η ΥΑ 29638/2002 (Β' 1414): Τροπ. ΥΑ 16590/02 κανονισμός λειτουργίας Πρακτορείων ΟΠΑΠ ΑΕ καταργείται.
62.    Η ΥΑ 35276/2002 (Β' 1621): Τροπ.ΥΑ περί Κανονισμού Λειτουργίας Πρακτορείων Ο.Π.Α.Π. Α.Ε καταργείται.
63.    Η ΥΑ 251/1999 (ΥΑ 25148 Β 2004 1999): Λειτουργία Πρακτορείων, Υποχρεώσεις-Δικαιώματα Πρακτόρων ΟΠΑΠ καταργείται.


Αρθρο 26
Τροποποίηση του πδ 190/06 και του πδ 56/1985

1. Η υποπερίπτωση ε' της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 190/06 (Α" 96) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Πιστοποίηση γνώσεων. Ο (αντ)ασφαλιστικός και συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, για την εγγραφή του στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποίηση γνώσεων εν ισχύει.
Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να ρυθμίζεται η ανάθεση σε τρίτο του έργου της πιστοποίησης, το σύστημα εξετάσεων και ιδίως ο τόπος και ο χρόνος της διεξαγωγής τους, όπως και κάθε άλλη λεπτομέρεια διαδικαστικής ή διαχειριστικής φύσεως που συνδέεται με τη διεξαγωγή τους, το σύστημα των εξετάσεων, οι τυχόν επιμέρους κατηγορίες πιστοποίησης, οι γνωστικές περιοχές της εξέτασης, η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης και τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις διατήρησής της σε ισχύ, όπως η επανεκπαίδευση των κατόχων της, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την τυχόν αναγνώριση άλλων εγγράφων ως ισοδύναμων με την παρούσα πιστοποίηση γνώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

2.    α. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 α του π.δ. 56/1985 (Α'21) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«παρατείνεται δε, αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων μελών με την απόφαση της παραγράφου 1.»
β. Η θητεία της τριμελούς επιτροπής που ορίστηκε με την με αριθ. πρωτ. 1000/Β.2299/13.01.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών παρατείνεται από τις 12.01.2013 έως τον ορισμό νέας επιτροπής και σε κάθε περίπτωση μέχρι τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και καλύπτει τις πράξεις που έγιναν στο διάστημα αυτό,

3.    Το άρθρο 21 β ν. 1569/85 (ΑΊ83) καταργείται.Άρθρο 27 Τροποποιήσεις του πδ 237/1986
Το π.δ. 237/1986 (ΑΊ10), τροποποιείται ως εξής:

1.    Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2, προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής:
«Η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή η λειτουργία του αυτοκινήτου.»

2.    Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται, ως εξής :
«4. Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς την κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη επιβάλλονται, πέραν των αναγραφομένων στο άρθρο 12 ποινών, και οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί εμπλοκής ατυχήματος από όχημα επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης, β) Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

3. Προστίθεται άρθρο 5 α, ως εξής:
«Άρθρο 5α
Ο εντοπισμός των τυχόν ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και η επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών και μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και ποινών της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 12, διενεργείται 1. Από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές με επιτόπιους ελέγχους , και 2. ηλεκτρονικά με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ορίζεται ως η αρμόδια για το σκοπό αυτό υπηρεσία, με την κάτωθι διαδικασία: α) Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών αναλαμβάνει τη με ηλεκτρονικό τρόπο διασταύρωση και επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τη ζεύξη των κάτωθι αρχείων (ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων): αα) του αρχείου Κέντρου Πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 27β του παρόντος, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων οχημάτων που είναι ασφαλισμένα και των αυτοκίνητων οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 3 τοο παρόντος και με το άρθρο 4β της οδηγίας 72/166/ΕΟΚ (EE L 103/1),
ββ) του αρχείου της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων οχημάτων που η άδεια κυκλοφορίας τους εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, γγ) των αρχείων οιασδήποτε άλλης δημόσιας Υπηρεσίας ή Υπουργείου που νομιμοποιείται σύμφωνα με την νομοθεσία να εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχημάτων, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχημάτων αυτών.
Για το σκοπό αυτό, το Κέντρο Πληροφοριών και οι παραπάνω δημόσιες Υπηρεσίες ή Υπουργεία υποχρεούνται να θέτουν, σε διαρκή βάση, στη διάθεση της Γ.Γ.Π.Σ. τα παραπάνω αρχεία και στοιχεία τους.
β) Σε περίπτωση που από τη ζεύξη και την επεξεργασία των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση α) αρχείων και στοιχείων εντοπίζεται αυτοκίνητο όχημα, για το οποίο προκύπτει ότι δεν υφίσταται η υποχρεωτική κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 ασφαλιστική κάλυψη (δηλαδή προκύπτει ανασφάλιστο αυτοκίνητο όχημα), η Γ.Γ.Π.Σ. συντάσσει περί αυτού πράξη, που αποστέλλεται με σχετική Ειδοποιητήρια Επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος αυτού, με την οποία τον καλεί να προβεί άμεσα και το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών από την παραλαβή αυτής στην κατά το άρθρο 2 ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του. Με την ίδια επιστολή η Γ.Γ.Π.Σ. ενημερώνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την παροχή τυχόν περαιτέρω εξηγήσεων του, σχετικά με την εκ μέρους του τήρηση ή μη της κατά άρθρο 2 υποχρέωσης προς ασφάλιση στην κατά το άρθρο 2 ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του αυτοκίνητου οχήματος ιδιοκτησίας του. Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της Ειδοποιητήριας Επιστολής και παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
γ)Σε περίπτωοη μη εμφάνισης, μη παροχής ικανοποιητικών εξηγήσεων και μη συμμόρφωσης ιδιοκτήτη οχήματος με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση β), η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει τα στοιχεία αυτού και του οχήματός του, για το όποιο δεν υφίσταται η κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη, στην Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του ιδιοκτήτη του οχήματος, η οποία επισπεύδει την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 και στο άρθρο 12.

4.    Η Γ.Γ.Π.Σ. εκτελεί την προβλεπόμενη στις παραγράφους 2 και 3 διαδικασία ετησίως, σε τακτά χρονικά διαστήματα, και τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, μετά και από αίτηση του προβλεπόμενου στο άρθρο 16 Επικουρικού Κεφαλαίου.

5.    Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου » .

6.    Στο άρθρο 27 β προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Το Κέντρο Πληροφοριών υποχρεούται να θέτει τις πληροφορίες που τηρεί στο αρχείο του και αναφέρονται στην περίπτωση α της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου στη διάθεση της Γ.Γ.Π.Σ., σε διαρκή βάση, προκειμένου να διενεργείται, με ηλεκτρονικό τρόπο, ο έλεγχος και εντοπισμός των αυτοκίνητων οχημάτων για τα οποία δεν υφίσταται η υποχρεωτική κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 ασφαλιστική κάλυψη (εντοπισμός ανασφάλιστων οχημάτων), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 α του παρόντος.»

7.    Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 15.04.2013.Άρθρο 28 Τροποποίηση του ν. 3867/2010

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3867/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρμόδια διοικητική υπηρεσία για την παροχή απόψεων και την αποστολή του διοικητικού φακέλου στα δικαστήρια σχετικά με τις εκκρεμείς δίκες και αξιώσεις που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, καθίσταται η Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Για εκκρεμείς δίκες και αξιώσεις που αφορούν το χρονικό διάστημα προ της 1.01.2008, η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υποχρεούται να διατυπώσει απόψεις και να αποστείλει τα σχετικά στοιχεία στη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Για εκκρεμείς δίκες και αξιώσεις που αφορούν το χρονικό διάστημα μετά την 1.01.2008 και μέχρι την κατάργηση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ), η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος διατυπώνει απόψεις και αποστέλλει στοιχεία στην Δ/νση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων.».

2. Η Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους παραδίδει εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου τους αναφερομένους στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3867/2010 φακέλους στη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
 

Άρθρο 29 Τροποποιήσεις του ν. 1667/1986
Ο ν. 1667/1986 (ΑΊ96) τροποποιείται, ως εξής:

1.    Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 προστίθεται περίπτωση ζ), ως εξής:
«ζ) Τη μέθοδο αποτίμησης για την αναπροσαρμογή της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων που εξοφλούνται ή αποδίδονται σε συνεταίρους που αποχωρούν ή αποκλείονται από πιστωτικούς συνεταιρισμούς του παρόντος νόμου, που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ν. 3601/2007 (Α' 178), καθώς και τη μέθοδο αποτίμησης της εισφοράς που υποχρεούνται να καταβάλουν οι νέοι συνεταίροι κατά την είσοδο τους στους ως άνω πιστωτικούς συνεταιρισμούς.»

2.    α. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η απόδοση της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας κατά την αποχώρηση ή τον αποκλεισμό των συνεταίρων ή καθώς και κάθε άλλη περίπτωση εξόφλησης των συνεταιριστικών μερίδων από πιστωτικούς συνεταιρισμούς του παρόντος νόμου, που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ν. 3601/2007, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καταστατικών οργάνων τους, τα οποία μπορούν επίσης να επιμερίζουν σε όλους τους συνεταίρους που έχουν σχετικό δικαίωμα και ανάλογα με τις μερίδες του καθενός, το ποσό που η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκρίνει να διατεθεί για εξόφληση της αξίας τους, εφόσον περιλαμβάνεται σχετική ρήτρα στο καταστατικό τους»
β. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά στον συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από πιστωτικούς συνεταιρισμούς του παρόντος νόμου, που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ν. 3601/2007 ή σε κάθε περίπτωση που εξοφλείται από το συνεταιρισμό συνεταιριστική μερίδα αποδίδεται η αξία της, που αναλογεί στην καθαρή περιουσία του πιστωτικού συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ελεγμένο από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 (Α' 174), ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η αξία αυτή μπορεί να αναπροσαρμόζεται με μέθοδο αποτίμησης, η οποία αναφέρεται στο καταστατικό, στο οποίο προβλέπεται επίσης ότι ο υπολογισμός της πιστοποιείται από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο. Η σύμφωνα με τα ανωτέρω απόδοση της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι υποχρεώσεις του πιστωτικού συνεταιρισμού που συναρτώνται με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων εποπτείας και επιφυλασσομένης της εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 2.»

3α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4, αντικαθίσταται, ως
εξής:
«Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου, τους αποδίδεται η Συνεταιριστική μερίδα που είχε εισφέρει ο κληρονομούμενος υπολογιζομένης της αξίας της σε πραγματικούς όρους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 2, εφόσον πρόκειται για πιστωτικό συνεταιρισμό που έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ν. 3601/2007
β. Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 1667/1986, τα οποία προστέθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του v.3156/2003 ( A' 157) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 3483/2006 (Α' 169), αντικαθίστανται ως εξής:
«Προκειμένου για πιστωτικούς συνεταιρισμούς του παρόντος νόμου, που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ν. 3601/2007, κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται κατά την είσοδό του να καταβάλει, εκτός από το ποσό της μερίδας του, και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας, ελεγμένης από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο χρήσης και με μέθοδο αποτίμησης η οποία αναφέρεται στο καταστατικό, στο οποίο προβλέπεται επίσης ότι ο υπολογισμός της τυχόν υπεραξίας πιστοποιείται από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.».

4.    Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6, προστίθεται περίπτωση θ), ως εξής:
«θ) Η έγκριση αιτήσεων συνεταίρων για την απόδοση της αξίας της συνεταιριστικής τους μερίδας κατά την αποχώρηση τους από το συνεταιρισμό, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2, εφόσον πρόκειται για πιστωτικό συνεταιρισμό του παρόντος νόμου, που έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ν. 3601/2007.».

5.    Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9, τροποποιείται ως εξής: «Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των αποθεματικών πιστωτικών συνεταιρισμών του παρόντος νόμου, που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το ν. 3601/2007, διανέμεται στους συνεταίρους, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.».


Άρθρο 30
Ρυθμίσεις θεμάτων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος

1. Η εξάλειψη ή ο περιορισμός υφιστάμενης υποθήκης, επιταγής ή κατασχέσεως υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος , που έχει εγγραφεί ατελώς με βάση τις ισχύουσες γι' αυτήν ειδικές διατάξεις πριν τη θέση της ΑΤΕ σε ειδική εκκαθάριση του άρθρου 68 ν 3601/2007, προς ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων, οι εκ των οποίων έννομες σχέσεις μεταβιβάστηκαν σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, στο πλαίσιο της 4/27.7.2012 απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος (Β'2209) ,δύναται να γίνει από το προς η μεταβίβαση πιστωτικό ίδρυμα και χωρίς συμβολαιογραφική πράξη με απλή και μονομερή αίτηση αυτού προς τον οικείο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο κτηματολογικού γραφείου και απαλλάσσεται από κάθε τέλος και δικαιώματα, κατ' εφαρμογή της ειδικής διάταξης του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 12 του ν. 4332 της 10- 16.8.1929.

2.    Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 4332/1929 της 10- 16/8/1929, ως ισχύει καταργείται μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3.    Ο Οργανισμός της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εγκρίθηκε με την 226698/1980/1973 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και κυρώθηκε με το άρθρο 1 ΝΔ 213/1973, ως ισχύει, καταργείται από την θέση του ως άνω πιστωτικού ιδρύματος σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του όρθρου 68 ν. 3601/2007.

Άρθρο 31
Μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 92^2009 και τοο Κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012

1.    Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρμόδια αρχή επιφορτισμένη για τη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 (EE L 266) και του Κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (EE L 94). Εξαιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012 επιτρέπεται να χορηγηθούν με Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος κατά το άρθρο 55Α του Καταστατικού της ή εξουσιοδοτημένου από αυτήν οργάνου.

2.    Επί παραβάσεων του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 και των άρθρων 3, 4, 5 και 9 του Κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιβάλλει με Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του άρθρου 55Α του Καταστατικού της ή εξουσιοδοτημένου από αυτήν οργάνου χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου υπολογιζόμενο ως εφάπαξ ποσό ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ μέχρι δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, με την επιφύλαξη και των ειδικότερων διαδικασιών για την ανάκληση ή αναστολή άδειας λειτουργίας, καθώς επίσης των διατάξεων του Ποινικού Δικαίου. Τα ποσά των ανωτέρω προστίμων αποτελούν δημόσιο έσοδο, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α' 90) και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος κατά το άρθρο 55Α του Καταστατικού της ή εξουσιοδοτημένου από αυτήν οργάνου. Άρνηση χορήγησης ή πλημμελής παροχή στοιχείων τιμωρείται κατ" εφαρμογή των άρθρων 55Α και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά την επιμέτρηση των κυρώσεων λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία του παραβάτη, η τυχόν καθ' υποτροπή τέλεση παραβάσεων, η ανάγκη πρόληψης παρόμοιων παραβάσεων, καθώς και οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις επί των συναλλασσομένων. Για τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος που επιβάλλουν κυρώσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 69, παράγραφος 4 του ν. 3601/2007.

3.    Αρμόδια αρχή για τη διαχείριση καταγγελιών που αφορούν στα άρθρα 3, 4, 6 και 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 και στα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012 και την επιβολή σχετικών κυρώσεων ορίζεται η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιβάλλεται σε βάρος του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ο οποίος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις ως άνω διατάξεις πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του προστίμου διπλασιάζεται. Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ιδίως υπόψη και συνεκτιμώνται: α) η βαρύτητα της παράβασης, β) η συχνότητα αυτής, γ) η διάρκειά της, δ) οι ειδικές συνθήκες τέλεσής της, ε) ο βαθμός υπαιτιότητας και στ) ο κύκλος εργασιών του παραβάτη. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α' 90) και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

4.    Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ των χρηστών και των παρόχων των υπηρεσιών πληρωμών, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 και του Κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012 αρμόδιοι είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 2251/1994 (Α' 191).

5.    Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, οι φορείς της παραγράφου 4 συνεργάζονται ενεργά με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Άρθρο 32
Ρυθμίσεις θεμάτων αποκρατικοποιήσεων

1. α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (γ) του άρθρου 5 του ν. 3049/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«τη συγκρότηση επιτροπών που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 5Α.».
- -
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 Α του ν. 3049/2002, η λέξη «Ε.Γ.Α.Α.» αντικαθίσταται από τη λέξη «Δ.Ε.Α.Α.».
γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 Α του ν. 3049/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για κάθε σύμβαση που ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συνιστάται τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης και παραλαβής της σύμβασης. Η Επιτροπή συγκροτείται από δύο υπαλλήλους της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου που εποπτεύει την εκάστοτε αποκρατικοποιούμενη εταιρεία ή περιουσιακό στοιχείο ή από ιδιώτες με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί και από έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.»

2 α. Στο άρθρο 12 του π.δ. 178/2000 (ΑΊ65) προστίθεται παράγραφος ΙΑ, ως εξής:
« 1 Α. Η Διεύθυνση ΔΕΚΟ έχει επιπλέον και τις εξής αρμοδιότητες: α) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.), που συστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3049/2002 (Α'212), όπως μετονομάσθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του ν. 3871/2010 (ΑΊ71),
β) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών για τα θέματα που αυτός εισάγει προς συζήτηση στην Δ.Ε.Ε. Α,
γ) Ασκεί τις αρμοδιότητες των τμημάτων Α' και Β' της Διεύθυνσης Υποστήριξης της καταργηθείσας της με την παρ. 2α του Άρθρου Έκτου του ν. 4079/2012 (ΑΊ80) Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων και Αναδιαρθρώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3049/2002, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 23 του ν. 3965/2011 (Α'113).»
β. Στο άρθρο 12 του π.δ. 178/2000, προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής: «8. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 Α ασκούνται από το Τμήμα το οποίο είναι αρμόδιο για την εκάστοτε αποκρατικοποιούμενη εταιρεία ή περιουσιακό στοιχείο και σε περίπτωση που δεν έχει αρμοδιότητα κάποιο τμήμα, οι αρμοδιότητες ασκούνται από το Τμήμα που η καθ' ύλην αρμοδιότητά του είναι η πιο συναφής, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης. Χρέη γραμματέα της Δ.Ε.Α.Α. εκτελεί υπάλληλος του εκάστοτε αρμοδίου τμήματος. Η Διεύθυνση ΔΕΚΟ μπορεί να συνεργάζεται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.».»

3 α. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α' 152) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το Ταμείο εισηγείται στη Διεύθυνση ΔΕΚΟ της Γενικής Γραμματείας του
Υπουργείου Οικονομικών προς το σκοπό έκδοσης της σχετικής απόφασης μεταβίβασης της ΔΕΑΑ. Για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων που δεν εξατομικεύονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής αλλά καθορίζονται σε αυτό κατά γένος, η εισήγηση του Ταμείου περιλαμβάνει επαρκή αιτιολογία σχετικά με την επιλογή των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.»
β. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών, νομοθετικές ρυθμίσεις προς το σκοπό επιτάχυνσης και βελτιστοποίησης του έργου του Ταμείου, αιτιολογώντας αυτές ειδικά και εμπεριστατωμένα.»

4.    α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 μετά τις λέξεις «του παρόντος Κεφαλαίου» προστίθενται οι λέξεις «αυτοτελώς ή από κοινού με όμορα ιδιωτικά, κατά την περίπτωση β) της παραγράφου 3,».
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 αριθμείται ως περίπτωση α) και στην ίδια παράγραφο 3 προστίθεται περίπτωση β) ως εξής: «β. Σε περίπτωση εισφοράς ακινήτου από το Ταμείο σε ανώνυμη εταιρία, κατά την περίπτωση ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5, μπορεί να εκδοθεί κοινό ΕΣΧΑΔΑ για το σύνολο των ακινήτων της ανώνυμης εταιρίας υπό την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα είναι όμορα με το εισφερόμενο από το Ταμείο και πρόκειται να τύχουν κοινής εκμετάλλευσης. Το κοινό ΕΣΧΑΔΑ εκδίδεται μετά από αίτηση του Ταμείου που μπορεί να υποβάλεται και πριν την εισφορά του ακινήτου του στην ανώνυμη εταιρία. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος με το οποίο εγκρίνεται το κοινό ΕΣΧΑΔΑ προϋποθέτει την ολοκλήρωση της εισφοράς του ακινήτου στην ανώνυμη εταιρία.»

5.    α. Αναστέλλεται, μέχρι το χρόνο που ορίζεται στην περίπτωση γ. της παρούσας παραγράφου, η ποινική δίωξη των προσώπων στα οποία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχει ανατεθεί ή στη συνέχεια ανατίθεται η νόμιμη εκπροσώπηση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων των μεσοπρόθεσμων πλαισίων δημοσιονομικής πολιτικής 2011-2015 και 2013-2016, που εγκρίθηκαν με τους ν. 3985/2011 (Α' 151) και 4093/2013 (Α'222) αντίστοιχα, για οφειλές των εταιρειών προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ασφαλιστικούς οργανισμούς και ΟΤΑ α' και β' βαθμού.
β. Κατά των εταιριών και των προσώπων της προηγούμενης περίπτωσης α. και μέχρι το χρόνο που ορίζεται στην επόμενη περίπτωση γ. δεν επισπεύδονται πράξεις ή μέτρα εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ή άλλο ειδικό νόμο για οφειλές των εταιρειών προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ασφαλιστικούς οργανισμούς και ΟΤΑ α' και β* βαθμού. Πράξεις ή μέτρα που έχουν ασκηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αναστέλλονται μέχρι το χρόνο που ορίζεται στην επόμενη περίπτωση γ»
γ. Η αναστολή των προηγούμενων περιπτώσεων α. και β. διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση είτε της αποκρατικοποίησης της εταιρείας για οφειλές της οποίας διώκεται ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή έχουν επισπευσθεί μέτρα εκτέλεσης είτε μέχρι την αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής.

6.    Οι περιπτώσεις αα και ββ' της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν, 4024/2011 (Α1 226), αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, ως εξής:
«αα) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεχθεί από το Δημόσιο ή το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ) ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Αν 314), που ενεργούν ως μέτοχοι, μόνοι ή από κοινού.
ββ) το Δημόσιο ή το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, μόνοι ή από κοινού, έχουν την πλειοψηφία των μετοχών.»

7.    α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα καταστατικά των εταιριών των οποίων το σύνολο ή μέρος των μετοχών περιέρχεται, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή τα δικαιώματα ψήφου από τις ανωτέρω μετοχές ασκούνται από το Ταμείο μπορούν να τροποποιούνται ως προς όλες τις διατάξεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/20.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011, προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 3986/2011, εδάφιο ως εξής:
« Ως προς το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως προσωπικού των εταιριών αυτών εφαρμόζονται, για όσο χρόνο οι μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου επ'αυτών ανήκουν στο Ταμείο, οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το προσωπικό των ν.π.ι.δ. που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' ή Β' του ν.3429/2005, εφόσον οι εταιρίες αυτές, πριν τη μεταβίβαση των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου από αυτές στο Ταμείο, υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' ή Β' του ν.3429/2005, κατά περίπτωση.» »
γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 321 του ν. 4072/2012 καθώς και τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 που προστέθηκαν με την υποπαράγραφο Δ.Ι., περίπτωση 6 του ν.4093/2012.

8. α. Στο στοιχείο στ. της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του ν.δ. 827/1978 (Α'194), η φράση «πλην της εκμετάλλευσης καταστημάτων αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών» καταργείται.
β. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 (Α'228) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Επιτρέπεται στην ΚΑΕ Α.Ε. να αποσχίσει και να εισφέρει τον κλάδο του ταξιδιωτικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών, σε θυγατρική της εταιρεία. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης αυτής, η οποία εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, η αποκτώσα εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση ή διαδικασία σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εισφέρουσας εταιρείας που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο και ιδίως σε όσα απορρέουν από την από 30.12.1997 σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, τις κείμενες διατάξεις, τις κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών εκδοθείσες διοικητικές πράξεις, καθώς και τις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης-μίσθωσης. Όπου στην οικεία νομοθεσία, στις κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες διοικητικές πράξεις, στις συμβάσεις παραχώρησης - μίσθωσης και στις πάσης φύσεως άδειες και εγκρίσεις γίνεται αναφορά στην εισφέρουσα εταιρεία, η αναφορά αυτή νοείται μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης ως αναφορά στην αποκτώσα τον κλάδο εταιρεία.».


Άρθρο 33 Ρυθμίσεις για τη δημόσια περιουσία

1.    Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3130/2003 (Α"76) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εναλλακτικά της δημοσίευσης σε εφημερίδες, η διακήρυξη μπορεί να δημοσιεύεται με ανάρτηση στο διαδικτυακά τόπο του Υπουργείου Οικονομικών και του φορέα των προς στέγαση δημόσιων υπηρεσιών, εφόσον ο τελευταίος διαθέτει διαδικτυακό τόπο.»

2.    Μετά το άρθρο 27 του ν. 3130/2003 προστίθεται νέο άρθρο 27Α ως εξής:
« Άρθρο 27Α
Ρυθμίσεις για τη στέγαση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)
1. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών στεγάζονται σε κτίρια που βρίσκονται εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα με τους παρακάτω ειδικότερους χωροταξικούς όρους:
α. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών και Δήμου Θεσσαλονίκης στεγάζονται σε κτίρια οπουδήποτε εντός των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας.
β. Οι Δ.Ο.Υ. στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται οι Δήμοι Κορωπίου, Ελευσίνας, Αχαρνών, Πειραιά, Δέλτα Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης στεγάζονται σε κτίρια που βρίσκονται εντός των ορίων των δημοτικών ενοτήτων όπου βρίσκεται η έδρα των Δήμων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.
γ. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας στεγάζονται σε κτίρια που βρίσκονται εντός των ορίων των δημοτικών κοινοτήτων όπου βρίσκεται η έδρα των Δήμων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι Δ.Ο.Υ. μπορούν να στεγάζονται και εκτός ορίων χωρικής τους αρμοδιότητας, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, εφόσον τα κτίρια στέγασης ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο ή παραχωρούνται κατά χρήση δωρεάν σε αυτό. »

3.    α. Στο τέλος της περίπτωσης α, της παραγράφου 23 του άρθρου τρίτου του ν.4092/2012 (Α' 220) προστίθενται λέξεις ως εξής: «το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €)».
β. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (ΑΊ8), οι λέξεις «ένδικα μέσα» αντικαθίστανται, από την έναρξη ισχύος του ν.4111/2013, με τις λέξεις «ένδικα βοηθήματα».
γ. Στα ένδικα μέσα που ασκήθηκαν από 09/11/2012 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δυνάμει της παραγράφου 23 του άρθρου τρίτου του ν.4092/2012, θεωρείται ότι η προϋπόθεση παραδεκτής άσκησης αυτών, η οποία τίθεται με την εν λόγω παράγραφο, πληρούται εφόσον το προβλεπόμενο ποσό καταβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί.

4.    Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του α.ν. 1920/1939 (Α'346) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, καταρτίζεται ο κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας της Ε.Ο.Κ. με τον οποίο προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης, καθώς και το τιμολόγιο κατά κατηγορία οργανωτών και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.»

5.    Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ», η σύσταση του οποίου έχει εγκριθεί με το από 28.09.2011 προεδρικό διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2243/06.10.2011 έχει πλήρη διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια και αυτονομία και δεν υπάγεται στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 (Α'455), με εξαίρεση εκείνες που αφορούν την υποβολή και έγκριση των προϋπολογισμών και απολογισμών του. Μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ίδρυμα υποχρεούται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση του Οργανισμού του.

6.    Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καταβάλλεται στους κατά νόμο δικαιούχους αποζημίωση για τη χρήση ακινήτων, η οποία έγινε για τη στέγαση Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διάστημα από 1.7.2012 μέχρι και 31.12.2013, εφόσον οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εξακολουθούν να κάνουν χρήση αυτών.

Αρθρο 34
Τροποποίηση ρυθμίσεων για τη διάκριση των ληξιπρόθεσμων χρεών
προς το Δημόσιο

1. Το άρθρο 82 Α του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ, Α' 90) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 82 Α
Διάκριση ληξιπρόθεσμων χρεών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης
1.    Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους, οι οποίες κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης από την αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής υπηρεσία, καταχωρίζονται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της παραγράφου 3, σε ειδικά βιβλία της αρμόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και στο μηχανογραφικό του σύστημα με κατάλληλη ειδική κωδικοποίηση.
2.    Ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές, για τις οποίες έχει αντικειμενικά εξαντληθεί κάθε δυνατότητα είσπραξης, χαρακτηρίζονται οι εξής :
α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων.
β. Έχει ολοκληρωθεί, η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων, και δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως οι απαιτήσεις του Δημοσίου.
γ. Δεν υφίσταται πτωχευτική και μεταπτωχευτική περιουσία, ή έχει εκποιηθεί η υπάρχουσα και έχει εισπραχθεί το προϊόν της εκποίησης αυτής, εφόσον πρόκειται για πτωχό.
δ. Έχει ολοκληρωθεί, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης, η διαδικασία αυτής και δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία.
ε. Έχουν ολοκληρωθεί, έναντι των συνυποχρέων οι ενέργειες που αναφέρονται σας ανωτέρω περιπτώσεις.
στ. Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο για το σκοπό αυτόν ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι δεν υφίσταται καμία δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησης των απαιτήσεων του Δημοσίου στην ημεδαπή.
ζ. Έχει γίνει έναρξη της ποινικής διαδικασίας σε βάρος των υπευθύνων, στις περιπτώσεις που ασκείται ποινική δίωξη για συνολική βασική οφειλή άνω των δέκα χιλιάδων (10.Θ00) ευρώ κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α' 43).
η. Προκειμένου για εταιρείες που τελούν υπό κρατικό έλεγχο ή στις οποίες ασκείται κρατική εποπτεία και οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση ή πτώχευση, οι πάσης φύσεως απαιτήσεις του Δημοσίου, αμέσως μετά την αναγγελία τους στις ανωτέρω διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης.
3. Η καταχώριση των απαιτήσεων στα ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων άμεσης είσπραξης γίνεται:
α) με απόφαση του αρμόδιου οικονομικού επιθεωρητή μετά από εισήγηση του προϊσταμένου ης αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσίας, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.
β) με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/νσης Πολικής Εισπράξεων ή της Δ/νσης Τελωνειακών Διαδικασιών, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,
γ) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο οποίο διαβιβάζεται η εισήγηση των παραπάνω αρμοδίων υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ μέχρι ενάμισυ εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ,
δ) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο οποίο διαβιβάζεται η εισήγηση του προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης για συνολική βασική οφειλή άνω του ενάμισυ εκατομμυρίου (1.500.000) ευρώ.
4.    Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, οφειλή που έχει καταχωρισθεί, κατά τα ανωτέρω, ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη, εάν πριν την παραγραφή της, διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησης της, είτε από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο, ή προβάλλεται από αυτούς ανταπαίτηση κατά του Δημοσίου.
Κατά το χρονικό διάστημα από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων άμεσης είσπραξης μέχρι και την ημερολογιακή λήξη του εικοστού έτους από αυτή, αναστέλλεται αυτοδίκαια η παραγραφή της, δεν χορηγείται φορολογική ενημερότητα στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα για οποιαδήποτε αιτία, δεσμεύονται οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 και δεν χορηγούνται πιστοποιητικά για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν το προϊόν της εκποίησης αποδοθεί στο σύνολο του στο Ελληνικό Δημόσιο προς μερική αποπληρωμή των υφιστάμενων οφειλών, ή εάν αποκτηθούν περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την εξόφληση των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.
5.    Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από γνώμη της Διοικητικής Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μπορεί να προστίθενται περαιτέρω κριτήρια και προϋποθέσεις καταχώρισης στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και διαγραφής από τα βιβλία αυτά και επανεγγραφής τους στην κατηγορία των εισπράξιμων των παραπάνω οφειλών και να ρυθμίζεται ο ειδικότερος τρόπος, η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τις συνέπειες και τα χρονικά όρια ισχύος των συνεπειών καταχώρισης στα ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ό.Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για τις διαγραφές που διενεργούνται με το άρθρο 82. «


Άρθρο 35 Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε.

Στο άρθρο 84 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται τρίτη παράγραφος ως ακολούθως:
«3. Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 30 και 30 Α δύναται να ενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον
α) τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3979/2011, β) το προς ο η επίδοση πρόσωπο έχει γνωστοποιήσει συγκεκριμένο μέσο ως προτιμώμενο, ανεξάρτητα αν έχει συγκατατεθεί ρητά στη χρήση του. Η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ημερομηνία και ώρα παράδοσης του εγγράφου στο ηλεκτρονικό μέσο που δηλώθηκε ως προτιμώμενο. Απόδειξη, που θα φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια ισχύει ως έκθεση επίδοσης. Τα προηγούμενα εδάφια ισχύουν αναλόγως και για την υποβολή της δήλωσης του άρθρου 32. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου.»
    Στην παράγραφο 1 του άρθρου 61 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:
«Κατ7 εξαίρεση, για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του από φόρο προστιθέμενης αξίας, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, το Δημόσιο κατατάσσεται στην υπ' αριθ. 2 σειρά του ίδιου άρθρου και πριν από την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 976 ΚΠολΔ.»
    Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974 καταργείται και προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Κατ7 εξαίρεση, αν δικαιούχος των αμφισβητούμενων απαιτήσεων είναι το Δημόσιο, καταβάλλεται αμέσως το σύνολο της καταταγείσης απαίτησής του, η οποία επιστρέφεται ατόκως στον υπάλληλο του πλειστηριασμού μέσα σε δύο μήνες από την επίδοση στη Δ.Ο.Υ. της τελεσίδικης απόφασης που απέβαλε από τον πίνακα την εισπραχθείσα απαίτηση του Δημοσίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στους πίνακες κατάταξης δανειστών, που συντάχθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος της. Ο χρόνος μεταξύ της είσπραξης και της επαναβεβαίωσης της αποβληθείσης απαίτησης του Δημοσίου δεν προσμετράται στην προθεσμία παραγραφής της. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται, αναλόγως, και στις πτωχευτικές διανομές καθώς και σε κάθε άλλη διαδικασία κατάταξης δανειστών, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που τη διέπουν.


Αρθρο 36
Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π.),
Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ.), Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και άλλα θέματα του Υπουργείου Οικονομικών

1. α. Συνιστάται ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)», η οποία οπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, έχει έδρα στον δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.
Η Υποδιεύθυνση Γ και έξι Εποπτείες Ελέγχου, επιπέδου τμήματος αποσπώνται από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (ΔΕΚ) Αθηνών, μετονομάζονται και μεταφέρονται στην υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου, στην οποία συνιστάται μία ακόμη Υποδιεύθυνση και έξι επιπλέον οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος.
Στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου μεταφέρονται οι κατωτέρω αρμοδιότητες για τους φορολογουμένους μεγάλου πλούτου όλης της επικράτειας:
αα) οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2343/1995 (Α' 211), όπως ισχύει και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α'203), όπως ισχύουν. Κατά την έναρξη λειτουργίας του το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των υποθέσεων που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1039/2012 (Β'342), όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή της με την όμοια απόφαση 1202/2012 (Β'3007), των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί στο ΔΕΚ Αθηνών με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. ΔΕΛ Α 1139975 ΕΞ 2012/10.10.2012 (Β' 2756), καθώς και των αλλοδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων, για τις οποίες δεν προκύπτει το φυσικό πρόσωπο ή των ημεδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων, στις οποίες συμμετέχει αλλοδαπή εταιρεία χωρίς να εμφανίζεται το φυσικό πρόσωπο, ββ) οι αρμοδιότητες που αφορούν στην βεβαίωση και στην αναγκαστική είσπραξη για τα έσοδα που προέρχονται από ενέργειες του Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π., για τους φορολογουμένους μεγάλου πλούτου.
Οι φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου καθορίζονται ή ανακαθορίζονται, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β.1. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δώδεκα (12) Τμήματα, από τα οποία δύο αυτοτελή και ένα Γραφείο, ως εξής:
αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α' Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Ε' ββ) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β' Τμήματα Ελέγχου ΣΤ' έως και Γ
ΥΥ) Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π υπάγονται, απευθείας: ί. Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων
ii. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης β.2. Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου κατανέμονται στις οργανικές του μονάδες, ως ακολούθως : αα) Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Γ Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό με πράξη του Προϊσταμένου του Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π. ββ) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης Το Τμήμα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως επίσης τις
 αρμοδιότητες των εδαφίων α' έως και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997 και την νομική υποστήριξη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, μετά από την μεταφορά σε αυτό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος «Λογιστικό» των ίδιων Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π., που διενεργούνται από την έναρξη της λειτουργίας του και εξής.
Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες, που περιγράφονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.
ΥΥ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
Το Τμήμα έχει την αρμοδιότητα της διοικητικής και μηχανογραφικής Υποστήριξης του Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π.
γ. Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., εκκρεμείς υποθέσεις φορολογουμένων μεγάλου πλούτου του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών ολοκληρώνονται από το Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π., στο οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της υποπαραγράφου α' της παρούσας παραγράφου για αυτές, μαζί με το σχετικό αρχείο. Ο έλεγχος των υποθέσεων αυτών θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας εντολής, από τον ίδιο ή τους ίδιους ελεγκτές, στους οποίους έχει ανατεθεί, οι οποίοι μετακινούνται γι αυτόν τον σκοπό στο Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π.. Από το Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π. ασκείται επίσης η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες, η διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς των υποθέσεων και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.
α. Η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων (παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011 - Α' 180) μετατρέπεται σε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, που υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μετονομάζεται σε «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)», έχει έδρα στον Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την επικράτεια. Το Κέντρο του προηγούμενου εδαφίου έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α' 211) και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α7 203), όπως ισχύουν και τις αρμοδιότητες της βεβαίωσης και της αναγκαστικής είσπραξης εσόδων που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις όλης της επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους της υπηρεσίας αυτής.
Ως προς τον έλεγχο, το Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ. έχει αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου, σε:
αα) Φορολογουμένους, γενικά, με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ.
ββ) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους ή σε μητρικές επιχειρήσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν.2190/1920, ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο που αφορούν και το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους,
γγ) Επιχειρήσεις που προήλθαν από οποιοδήποτε μετασχηματισμό καθώς και των πριν το μετασχηματισμό επιχειρήσεων.
Οι μεγάλες επιχειρήσεις καθορίζονται ή ανακαθορίζονται, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β.1. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δεκατρία (13) Τμήματα, από τα οποία τρία αυτοτελή και ένα Γραφείο, ως εξής:
αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α' Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Ε7 ββ) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β' Τμήματα Ελέγχου ΣΤ έως και Γ
γγ) Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ., υπάγονται, απευθείας: ί. Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων
ii.    Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
iii.    Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών
β.2. Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων κατανέμονται στις οργανικές του μονάδες, ως ακολούθως: αα) Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Γ
Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό με πράξη του Προϊσταμένου του Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ. ββ) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης Το Τμήμα ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις αρμοδιότητες των εδαφίων α' έως και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 280/1997 και την νομική υποστήριξη του Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το Τμήμα Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, μετά από την μεταφορά σε αυτό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος «Λογιστικό» των ίδιων Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του ΚΕ. ΜΕ.ΕΠ. και, επίσης, παρακολουθεί τα βεβαιωθέντα στην Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων έσοδα. Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος, που περιγράφονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.
γγ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Το Τμήμα αναλαμβάνει την διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ.
δδ) Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών
Το Τμήμα παραλαμβάνει όλες τις τροποποιητικές - συμπληρωματικές δηλώσεις για την περίοδο που λειτουργούσε η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και η Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, καθώς και συναφή θέματα που θα καθορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση ορίζεται η ημερομηνία παύσης λειτουργίας του Τμήματος.
γ. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην με αριθμό 1039/2012 όπως ισχύει, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, ελέγχονται από αυτές, εκτός των υποθέσεων που μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου.
Από το Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ. ασκείται επίσης η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες, η διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς των υποθέσεων και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.
δ. Από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ. μεταφέρονται όλες οι αρμοδιότητες, που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις υποπαραγράφους α' και β' της παρούσας παραγράφου, από την Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων στις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και σης Φ.Α.Ε.. Ανωνύμων Εταιρειών.
α. Στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α' 211) και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α'203), όπως ισχύουν, μεταφέρονται από τις Δ.Ο.Υ., κατά λόγο της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητάς τους και οι αρμοδιότητες που αφορούν την αναγκαστική είσπραξη των βεβαιωμένων από αυτά οφειλών, από την έναρξη λειτουργίας αυτών με την νέα τους συγκρότηση. Ως προς τον έλεγχο, τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα έχουν αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου σε φορολογουμένους με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και μέχρι είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Α. i. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις και έντεκα (11) Τμήματα, από τα οποία ένα αυτοτελές και δύο Γραφεία, ως εξής: α) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α' Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Ε' β) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β' Τμήματα Ελέγχου ΣΤ' έως και Γ
γ) Στον Προϊστάμενο του ΔΕΚ Αθηνών υπάγονται, απευθείας: αα) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων
ββ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης ii. Οι αρμοδιότητες του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών κατανέμονται στις οργανικές του μονάδες, ως ακολούθως: α) Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Γ
Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό με πράξη του Προϊσταμένου του ΔΕΚ. β) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης Το Τμήμα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις αρμοδιότητες των εδαφίων α' έως και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 280/1997 και την νομική υποστήριξη του ΔΕΚ. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, μετά από την μεταφορά σε αυτό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος «Λογιστικό» των ίδιων Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του ΔΕΚ, που λαμβάνουν χώρα από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος.
Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος, που περιγράφονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.
γ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης Το Γραφείο αναλαμβάνει τη διοικητική και μηχανογραφική Υποστήριξη του ΔΕΚ.
Β. i. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και δύο Γραφεία, ως εξής:
α) Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Γ'
β) Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων
γ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
ii.    Οι αρμοδιότητες του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και Γραφείων του και είναι ίδιες με τις αρμοδιότητες των ομώνυμων Τμημάτων και Γραφείων του ΔΕΚ Αθηνών.
iii.    Η παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3259/2004 (ΑΊ49) παύει να ισχύει.
β. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ορίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τις εκκρεμείς υποθέσεις αυτών, καθώς και για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
γ. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση με αριθμό 1039/2012 όπως ισχύει, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης με την νέα τους συγκρότηση, ελέγχονται από αυτές, εκτός των υποθέσεων που μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου. Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη λειτουργίας των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης με την νέα τους συγκρότηση, εκκρεμείς υποθέσεις, που έχουν ανατεθεί : i. στις υφιστάμενες Εποπτείες Ελέγχου του ΔΕΚ Αθηνών και ii. στα υφιστάμενα Τμήματα Ελέγχου του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, ανατίθενται με πράξη του Προϊσταμένου εκάστου ανασυγκροτημένου ΔΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 280/1997, στα Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Τ του ΔΕΚ Αθηνών και στα Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Γ του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, πλην όσων μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, αυτός μπορεί να συνεχιστεί από τους ίδιους υπαλλήλους, στους οποίους έχει ανατεθεί με την αρχική εντολή ελέγχου, ανεξάρτητα αν οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τοποθετηθεί σε άλλο Τμήμα ελέγχου χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας εντολής. Κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο υπάλληλος θεωρείται ότι υπηρετεί στο Τμήμα ελέγχου που είναι αρμόδιο για την διενέργεια του ελέγχου αυτού.

4.    Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και ΔΕΚ είναι υπόλογοι έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Π.Δ, 16/1989 (Α' 6).

5.    α. Των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Υποδιευθύνσεων και των Τμημάτων αυτών, πλην των Τμημάτων Δικαστικού και Νομικής υποστήριξης και Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν για τους προϊσταμένους Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Εποπτειών Ελέγχου και Τμημάτων Ελέγχου των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
β. Των Τμημάτων Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Κ.Ε, ΦΟ.ΜΕ.Π., ΜΕ.ΕΠ. και των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, με τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπαραγράφου της παρούσας παραγράφου, κατά προτεραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών ή αντίστοιχη εμπειρία.
γ. Των Τμημάτων Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Κ.Ε. ΦΟ.ΜΕ.Π. και ΜΕ.ΕΠ. προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών.

6.Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, καθώς και των νέων τμημάτων και γραφείων των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ο χρόνος παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων ορίζεται σε ένα μήνα από την δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και ανακαθορίζονται:

7α. οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και οι θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους του άρθρου 4 του ν.3943/2011 (Α' 66).
β. η κατά τόπον και καθ' ύλη ν αρμοδιότητα των ανωτέρω Υπηρεσιών, η περαιτέρω εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων και η κατανομή τους στις οργανικές μονάδες των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και κάθε άλλο θέμα, που προκαλείται από την μεταφορά αρμοδιοτήτων ή αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και στην λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών.
γ. ο κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου, των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ., ο κανονισμός καθηκόντων του προσωπικού τους και η περιγραφή των θέσεων εργασίας αυτών.

8α. Στην υποπαράγραφο β' της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (ΑΊ80), όπως προστέθηκε με την παρ, 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (ΑΊ4), μετά από την λέξη «καταργούνται» τίθενται οι λέξεις «ή να αναστέλλεται η λειτουργία» και μετά από τη φράση «οποιουδήποτε επιπέδου» τίθενται οι λέξεις «ή επιμέρους οργανικών μονάδων υπαγόμενων σε αυτές», β. Στην υποπαράγραφο α' της παρ. 15 του άρθρου 55 του ν. 4002/2012 (Α'180), μετά από τις λέξεις «Αυτοτελές Γραφείο» τίθενται οι λέξεις «ή από Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος σε Υποδιεύθυνση ή Τμήμα υπαγόμενο σε Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο».
γ. Ο αριθμός των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και οι οργανικές μονάδες, στις οποίες κατανέμονται και ανακατανέμονται αυτές, καθορίζονται ή ανακαθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3943/2011.

9α. Με αποφάσεις του αρμόδιου για την συγκρότηση οργάνου, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ανασυγκροτούνται συλλογικά όργανα (επιτροπές, συμβούλια, ομάδες εργασίας ή έργου) του Υπουργείου Οικονομικών, σε οποιαδήποτε περίπτωση
προκύψει μετονομασία ή μεταβολή στην οργάνωση των Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών αυτού, στις Γενικές Διευθύνσεις ή σε οποιαδήποτε οργανική μονάδα, από την οποία προβλέπεται για την νόμιμη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου η συμμετοχή υπαλλήλου, ως προέδρου, συντονιστή ή μέλους.
β. Όπου για την συμμετοχή μελών, εισηγητών ή γραμματέων σε συλλογικό όργανο κάθε μορφής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η κατοχή Α' ή Β' βαθμού, στο εξής απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον Γ ή Δ', αντίστοιχα, βαθμού.
γ. Όπου για την νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου προβλέπεται η συμμετοχή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, ως προέδρου, συντονιστή ή μέλους, σε περίπτωση που δεν υφίσταται ή ελλείπει αυτός, με απόφαση του οργάνου το οποίο είναι αρμόδιο για την συγκρότηση αυτού, ορίζεται στην θέση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο συλλογικό όργανο και μέχρι την πλήρωση της θέσης αυτού στην Γενική Διεύθυνση, ένας προϊστάμενος Διεύθυνσης ή υπηρεσίας επιπέδου Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.

10.    Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν.1882/1990 (Α'43) αντικαθίσταται, ως εξής:
«5. Οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν μόνο τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις, που περιλαμβάνονται σε αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή σε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, οι οποίες κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος εκδίδονται εντός διμήνου, από της δημοσιεύσεώς του. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.»,

11.    Στις Ειδικές Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής του ν. 57/1973 (Α' 149) και της με αριθμό 139491/16.11.2006 κοινής Υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν, που λειτουργούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οι οποίες ανασυγκροτούνται με όμοια κοινή Υπουργική απόφαση, δεν συμμετέχουν, από της δημοσιεύσεως της παρούσας διάταξης, υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την λειτουργία των Επιτροπών ζητούνται εγγράφως από αυτές και χορηγούνται, επίσης εγγράφως ή ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τη Γ.Γ.Π.Σ.

12.    Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στις δίκες που αφορούν αδικήματα των άρθρων 17 και 18 του παρόντος νόμου, η εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ μέρους του Προϊσταμένου της Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο σχετικά με τη διάρκεια της απόκρυψης των εισοδημάτων που αποκρύφτηκαν ή τη διάρκεια της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης του μη αποδοθέντος ή ανακριβώς αποδοθέντος ή διακρατηθέντος φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, καθώς και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών και την πληρωμή τέτοιων φόρων, τελών και εισφορών με τις κάθε είδους προβλεπόμενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιμα επ' αυτών, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο.»

13. Το εδάφιο δ' της περίπτωσης Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.2685/1999 (Α' 35) εφαρμόζεται και για τη διενέργεια ελέγχων από τα όργανα της παραγράφου 2 του παρόντος.


Αρθρο 37
Ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

1.    Η προβλεπόμενη αξιολόγηση της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 (Α7 180) επεκτείνεται και για τους λοιπούς υπαλλήλους, ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης, όλων των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ως προς την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τίθενται. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων αυτών, ο τρόπος, η διαδικασία, τα όργανα αξιολόγησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του συνόλου της διαδικασίας.

2.    Στην υποπαράγραφο γ1 της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α1 180), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α1 14), προστίθεται εδάφιο δεύτερο, ως εξής:
«Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση, ειδικά, των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης της εν λόγω Γενικής Γραμματείας.»

3.    Ο τίτλος της υποπαραγράφου Ε.2. της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α' 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ».

4.    Στο τέλος της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται υποπερίπτωση η', ως εξής:
«η. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).»

5.    α. Στο τέλος της υποπερίπτωσης (5) της περίπτωσης 3.α της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 μετά τις λέξεις «κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού» προστίθενται λέξεις ως εξής:
«, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α1180).»
β. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 6.α της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση μέχρι 30.6.2013 και χωρίς αμοιβή η παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων.»
γ. Στο τέλος της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται περίπτωση 7, ως εξής:
«7. Όπου σπς κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, νοείται ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.»
6.    Καταργείται η ειδικότητα του Κτηματικού από τον κλάδο των Εφοριακών, όπως αυτή ορίστηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του ν.1882/1990, Οι οργανικές θέσεις των Εφοριακών υπαλλήλων που έφεραν τη συγκεκριμένη ειδικότητα προστίθενται στο σύνολο των οργανικών θέσεων των Εφοριακών υπαλλήλων χωρίς ειδικότητα.

Αρθρο 38
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3842/2010, του ν. 4021/2011 και τοο ν.4060/2012
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του ν.3842/2010 (Α' 9) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2013 απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο μεταβιβάζεται από φυσικό πρόσωπο με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία η κυριότητα ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό, αν δεν επισυναφθεί από το συμβολαιογράφο, αντί του πιστοποιητικού της παραγράφου 1, είτε (α) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., με την οποία βεβαιώνεται ότι έχει καταβληθεί το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) έτους 2009 που αναλογεί επιμεριστικά για το ακίνητο αυτό, επί του επικυρωμένου αντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώματος Ε.Τ.ΑΚ. 2009, είτε (β) θεωρημένο αντίγραφο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της υποβαλλόμενης σε δύο (2) αντίτυπα υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 70) του φυσικού προσώπου, με την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης του ακινήτου, και στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο του τίτλου κτήσης του ακινήτου στις περιπτώσεις που το ακίνητο αποκτήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Ειδικά για το έτος 2013 οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή ή την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, εάν δεν επισυνάπτονται τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, κατά περίπτωση, έγγραφα.»

2.    Το τρίτο από το τέλος εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του ν.4021/2011 ( Α' 218) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που προκύπτει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου Δ.Ο.Υ..»

3.    Η προθεσμία του άρθρου 44 του ν.3763/2009 (Α' 80) για τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων αναβιώνει από τηνΐ .3.2013 μέχρι 30.9.2013.

4.    Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 83 του ν.3842/2010 (Α' 58) διαγράφεται η λέξη «και» και μετά τις λέξεις «κεφάλαια εσωτερικού» προστίθενται οι λέξεις «και οι μετοχές σε εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.2687/1953 (Α' ) και του ν.27/1975(Α' ).»

5.    Στο τέλος της υποπαραγράφου α της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται οι λέξεις «εκτός εάν αποδείξει ότι έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στο κράτος αυτό.»

6.    α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4060/2012 (Α7 ) αντί της ημερομηνίας «31.12.2012» τίθεται η ημερομηνία «31.5.2013».
β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2628/1998 (Α' ) αντί των λέξεων «εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων» τίθενται οι λέξεις «χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος.»
γ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν 2628/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3965/2011 (Α7 113) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν ανατεθούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος, ο χρόνος άσκησης τέτοιων καθηκόντων θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας σε θεση και καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος στον φορέα από τον οποίο αποσπάστηκε ο υπάλληλος για κάθε έννομη συνέπεια.»

Αρθρο 39
Ρυθμίσεις για τους φορολογικούς ελέγχους 80

1.    Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994, Α' 151) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν από τον προσωρινό έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα φορολογικά στοιχεία δεν έχουν καταχωρηθεί ή έχουν καταχωρηθεί ανακριβώς στα τηρούμενα βιβλία, τότε η υπόθεση καθίσταται υποχρεωτικά ελεγκτέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.3842/2010 (Α' 58).»

2.    Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτήν οι προβλεπόμενες κατά φορολογικό αντικείμενο προσαυξήσεις ή πρόστιμα μειώνονται στο 1/5 για υποθέσεις οικονομικού έτους 2008 και παλαιότερα».

3.    Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 67 Α του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από τον Προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα θέματα και φορολογικά αντικείμενα και διενεργείται στην ελεγκτική υπηρεσία με βάση: α) τα στοιχεία του φακέλου, β) τα δελτία πληροφοριών,
γ) τις εκθέσεις ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. και άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,
δ) τα βιβλία και στοιχεία που θα κληθεί να προσκομίσει ο φορολογούμενος, ε) τα στοιχεία και τις πληροφορίες των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν.3842/2010 και
στ) τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μηχανογραφική επεξεργασία δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., εφόσον επιλεγούν προς έλεγχο από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.»

4.    Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 67Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται και προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«5. Η επιλογή υποθέσεων που θα ελεγχθούν γίνεται από τη Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3842/2010 (Α' 58). Ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας υποχρεούται να προτείνει στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων υποθέσεις για επιλογή με βάση επιβαρυντικά στοιχεία που έχει στην διάθεσή του».

5. Από τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ελέγχονται οι υποθέσεις που παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον. Η επιλογή προς έλεγχο των ως άνω υποθέσεων γίνεται με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (Α' 58) καθώς και  κριτήρια που σχετίζονται με τη δυνατότητα είσπραξης των ποσών που θα βεβαιωθούν.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται τα εν γένει στοιχεία και κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των προς έλεγχο υποθέσεων, τα μόρια που αντιστοιχούν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να ορίζεται δείγμα σε ποσοστό μέχρι 20% των υπαγομένων σε έλεγχο υποθέσεων χωρίς τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, με βάση εν γένει επιβαρυντικά στοιχεία που βρίσκονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες.

6.    Από τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων παρατείνεται το δικαίωμα αυτό για δύο ακόμα έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προθεσμία παραγραφής λήγει από 31.12.2013 και μετά.

7.    Το άρθρο 80 του ν.3842/2010 (Α' 58) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η επιλογή των υποθέσεων καθώς και των ετών που θα ελεγχθούν γίνεται με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, οι οποίες βασίζονται: α) Σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως τη νομική μορφή, την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α' 84) και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν.4093/2012, Α' 222), τον κλάδο ή τομέα δραστηριότητας, ανάλογα με την επικινδυνότητα και παραβατικότητα αυτού, την ύπαρξη παραβάσεων και παραλείψεων των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, ανάλογα με το είδος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα εμφάνισής τους, την ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις του πληροφοριακού συστήματος ή από ελέγχους σε τρίτους υπόχρεους ή από τρίτες πηγές για απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή διάπραξη φορολογικών αδικημάτων και την εν γένει φορολογική εικόνα και συμπεριφορά των υπόχρεων.
β) Σε οικονομικά δεδομένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζημιές, συντελεστές μικτού και καθαρού κέρδους, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας, καθώς και διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις δεδομένων, στατιστική ανάλυση, εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και άλλες πηγές πληροφοριών.
γ) Σε χωροταξικά και χρονικά δεδομένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχιακές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται οι παραβάσεις ή παραλείψεις, τα στοιχεία και γενικά τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των προς έλεγχο δηλώσεων, τα μόρια που αντιστοιχούν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να ορίζεται και τυχαίο δείγμα υπαγόμενων σε έλεγχο δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, χωρίς τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου.
2.0ι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν ανάλογα και για τις λοιπές φορολογίες.
3.    Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.2166/1993 (Α' 137), του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Β' του μέρους Α' του ν.2324/1995 (Α' 146), του άρθρου 2 του ν.2733/1999 (Α' 155) και του άρθρου 20 του ν.3371/2005 που προβλέπουν τον κατά προτεραιότητα φορολογικό έλεγχο κατηγοριών υπόχρεων εξακολουθούν να ισχύουν.
4.    Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν από το χρόνο έκδοσης των οικείων αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και κατά τα τυχόν ειδικότερα οριζόμενα από αυτές.
5.    Η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων και ετών γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ανεξάρτητα από το προβλεπόμενο στις διατάξεις των άρθρων 66 έως 67 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994, Ά 151) και του άρθρου 48 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν.2859/2000, Α' 248).»

8. Μετά την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση δ ως εξής:
«ή δ) περιέλθουν στις φορολογικές αρχές στοιχεία κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν.3728/2008 (Α'258). ».


Αρθρο 40
Τροποποιήσεις του ν.2238/1994 και του ν.4110/2013

1.    Για μεταβιβάσεις μετοχών ημεδαπών ή αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2013, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 (Α' 151), όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν.4110/2013 (Α' 17). Σε περίπτωση που έχουν λάβει χώρα μεταβιβάσεις μετοχών από 23 Ιανουαρίου 2013 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ο οφειλόμενος φόρος θα καταβληθεί μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

2.    α. Στην υποπερίπτωση στστ' και στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ζζ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4110/2013 μετά τις λέξεις «Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» και «ΚΕΠΑ» αντίστοιχα προστίθενται οι λέξεις «ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.)» και «Α.Σ.Υ.Ε.» αντίστοιχα.
β. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.4110/2013 μετά τη λέξη «(ΚΕΠΑ)» προστίθενται οι λέξεις «ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.)».

3.    Στην παράγραφο 4 και στα δύο εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.1798/1988 (Α7166), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν.4110/2013, μετά τις λέξεις «του Κ.Ε.Π.Α.» και «από το Κ.Ε.Π.Α.» αντίστοιχα προστίθενται οι λέξεις «ή της Α.Σ.Υ.Ε.» και «ή την Α.Σ.Υ.Ε.» αντίστοιχα.
4.    Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν.1798/1988, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν.4110/2013, μετά τις λέξεις «τελωνειακές» προστίθενται οι λέξεις «ή φορολογικές».
5.    α. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4110/2013 μετά τις λέξεις «Των άρθρων 1» προστίθενται μέσα σε παρένθεση οι λέξεις «(παράγραφοι 1 και 2),».
Ρ» Στην αρχή της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν.4110/2013 προστίθενται οι λέξεις «Της παραγράφου 3 του άρθρου 1,».
γ. Στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4110/2013 διαγράφονται οι λέξεις «για πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται».
6.    Στον πίνακα 1 του πέμπτου εδαφίου της υποπερίπτωσης γγ7 της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., οι λέξεις «Άυλα στοιχεία και δικαιώματα: 10%» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης:10%».
7.    Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 32 του ΚΦΕ, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4110/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
« Στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων, το σχετικό αίτημα της επιχείρησης κρίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 70, εφαρμοζόμενων ανάλογα των οριζόμενων στις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του ίδιου άρθρου.»


Άρθρο 41
Τροποποίηση του ν.2960/2001 και του ν.407^2012 σχετικά με την καταχώριση συναλλαγών για το πετρέλαιο θέρμανσης

1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 147 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Στις περιπτώσεις μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης εντός της προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών του άρθρου 73 παράγραφος 2 περίπτωση α' του παρόντος νόμου, επιβάλλεται ανά φορολογικό στοιχείο πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.
Στα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., που καταλογίζονται κατά τα ανωτέρω πρόστιμα για εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, επιβάλλεται ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ανά ημερολογιακό έτος, έναντι όλων των τελωνειακών αρχών, πρόστιμο έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, όταν το πλήθος των εκπροθέσμως ή ανακριβώς καταχωρημένων συναλλαγών ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., είναι μέχρι πενήντα (50) φορολογικά στοιχεία, πρόστιμο τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ όταν το πλήθος των εκπροθέσμως ή ανακριβώς καταχωρημένων συναλλαγών, ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. είναι από πενήντα ένα (51) έως εκατό (100) φορολογικά στοιχεία και πρόστιμο έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ από εκατόν ένα (101) και μέχρι εκατόν πενήντα (150) φορολογικά στοιχεία, εφόσον το μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο Τελωνείο και καταβάλλει το καταλογιζόμενο πρόστιμο με ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 του ν.2960/2001 καθοριζόμενα ένδικα μέσα εντός δύο (2) μηνών από την σύνταξη του Πίνακα Τελωνειακών Παραβάσεων.
Σε περίπτωση που μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ έχει προβεί σε μη καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης ανεξαρτήτως αριθμού, ή σε εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση άνω των εκατόν πενήντα (150) φορολογικών στοιχείων ανά ημερολογιακό έτος ή σε εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση κάτω των εκατόν πενήντα (150) φορολογικών στοιχείων αλλά διαπιστώνεται από τις αρμόδιες αρχές τέλεση λαθρεμπορίας, επιβάλλεται και ποινή διαγραφής του μέλους από το μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.
Δεν συνιστά παράβαση, κατά τα ανωτέρω, ανακριβής δήλωση η οποία επανεισήχθη διορθωμένη στο ως άνω σύστημα από μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α του παρόντος νόμου προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών.»

2.    Η περίπτωση β' της παραγράφου 8 του άρθρου 320 του ν.4072/2012 καταργείται.

3.    Οι διατάξεις του εδαφίου 2 της παραγράφου 9 του άρθρου 147 του ν.2960/2001, όπως αντικαθίσταται με τον παρόν άρθρο, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, οι οποίες τελέστηκαν από 1.1.2011 μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.
Αίτηση υπαγωγής και καταβολής του καταλογιζόμενου προστίμου με ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 του ν.2960/2001 καθοριζόμενα ένδικα μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να υποβληθεί εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i)    Οταν έχει ήδη εκδοθεί Πίνακας Τελωνειακών Παραβάσεων, επί του οποίου εκκρεμεί η καταλογισπκή πράξη.
ii)    Όταν έχει ήδη εκδοθεί και επιδοθεί καταλογισπκή πράξη και δεν έχει ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής ή έχει ασκηθεί αλλά δεν έχει εκδοθεί επ' αυτής τελεσίδικη απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, με υποχρέωση δήλωσης παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων ή από το ήδη ασκηθέν ένδικο μέσο.
iii)    Όταν έχει ήδη καταβληθεί ποσό καταλογισθέντος προστίμου μεγαλύτερο των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, με την οποία αιτούνται την επιστροφή της διαφοράς μεταξύ των καταβληθέντων προστίμων και των προβλεπόμενων ανώτατων ορίων του προηγούμενου εδαφίου.

Αρθρο 42
Τροποποίηση διατάξεων του ν.3808/2009, του ν.232^1995 και του ν.4111/2013

1.    Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου α' της παρ. 6 του ν. 3808/2009 (Α'227), όπως αυτό προστέθηκε με την υποπαράγραφο α' της παραγράφου 6 του άρθρου 58 του ν.4075/2012 (Α1 89), καταργείται.
Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκαν, κατ' εφαρμογή της καταργούμενης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο διατάξεως παύουν να ισχύουν, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία συνδιαλλαγής με το δημόσιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α' 153) μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

2.    Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α' 143), όπως αυτό προστέθηκε με την υποπαράγραφο β' της παραγράφου 6 του άρθρου 58 του ν.4075/2012 καταργείται.

3.    Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, στην περίπτωση γ' της ίδιας παραγράφου και στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 4111/2013 (ΑΊ8) οι λέξεις «στα οικονομικά αποτελέσματα», «στα οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και προβλέψεων» και «στα οικονομικά αποτελέσματα προ επιχορηγήσεων, φόρων, τόκων και προβλέψεων» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στα ισοζύγια σύμφωνα με τις έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA 95)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αρθρο 43
Ειδικό επίδομα τρΐτεκνων και πολύτεκνων

1.    Καταβάλλεται ειδικά στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ' έτος για κάθε τέκνο? εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις τρίτεκνες οικογένειες. Το ως άνω όριο οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.

2.    Ως εξαρτώμενα νοούνται τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα για θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του επιδόματος, λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και το απορφανισθέν τέκνο ή τα απορφανισθέντα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια και επήλθε θάνατος και των δύο γονέων.

3.    Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το επίδομα καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων. Το επίδομα καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στον πατέρα, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους, καθώς και τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο, εφόσον όμως έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά της αυτά.

4.    Το επίδομα της παραγράφου 1 χορηγείται κατόπιν αίτησης και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Για τη διακοπή του επιδόματος, λόγω συμπλήρωσης των οριζομένων στην παράγραφο 2, κατά ιιερίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου τους έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή δικαιούχοι είναι όλα τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν γεννηθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και το δικαίωμα αναγνωρίζεται αναδρομικά α) από 1.1.2013 για
τέκνα γεννημένα μέχρι 31.12.2012 και β) από την 1η του επόμενου μήνα της γέννησής τους για τέκνα γεννημένα εντός του 2013.

5.    Το επίδομα χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, εφόσον έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα, φορολογούνται στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα:
α) Έλληνες πολίτες,
β) ομογενείς αλλοδαπούς και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,
γ) πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
(Νορβηγία, Ισλανδία και Αιχτενσιάιν) και Ελβετούς πολίτες, ε) αναγνωρισμένους πρόσφυγες των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, Α'201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΑΊ25) στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, ΑΊ76), ζ) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος,
η) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

6.    Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

7.    Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος ρυθμίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της ΙΟετούς κατοικίας ή διαμονής στην Ελλάδα, η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος και ο φορέας καταβολής του. Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

8.    Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του ν.4110/2013 (ΑΊ7) καταργείται.


Αρθρο 44
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3863/2010
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α' 115) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ιατροί μετά την ειδική εκπαίδευση, αξιολογούνται από επταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από:
α) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
β) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., γ) έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του,
δ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ), ε) έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜεΑ), με τον αναπληρωτή του, στ) τον προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τον αναπληρωτή του από την ίδια Υπηρεσία,
ζ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Υγείας, με τον αναπληρωτή του,» .

Άρθρο 45
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1.    α. Για τις δαπάνες ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3698/2008 (Α* 198) και ισχύει, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 113/2010 (Α'194).
β. Δαπάνες για ελέγχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3698/2008 και ισχύει, οι οποίες προέκυψαν κατά το έτος 2012, εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον ΚΑΕ 0567 έτους 2013, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

2.    Αποφάσεις ορισμού αξιολογητών και συγκρότησης γνωμοδοτικών επιτροπών που εκδόθηκαν κατά εφαρμογή της αριθμ. 17371/Αρ.Απόφ. 704/20-11-2008 (Β' 2497) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θεωρούνται ως νομίμως εκδοθείσες.

Άρθρο 46 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.


 
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2013

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

https://www.taxheaven.gr