Aρ. πρωτ.: 2456/246/29.1.2013
Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας

Aθήνα 29-01-2013
Aρ. πρωτ: 2456/246

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓENIKH Δ/NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ

Tαχ. Δ/νση: Πειραιώς 40
Tαχ. Kώδικας: 101 82 AΘHNA
Πληροφορίες: Α. Ντόβα
Tηλέφωνο: 210 3214310
Fax: 210 3214310
e-mail: [email protected]
URL: http://www.ypakp.gr

Θέμα: Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας πλείστα ερωτήματα, στα οποία ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με τον πίνακα του άρθρου 13 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (Κ.Ν.Υ.Α.Ε. ν.3850/2010), όπου ορίζονται οι επιτρεπόμενες ειδικότητες των Τεχνικών Ασφαλείας ανά κλάδο δραστηριότητας.

Ειδικότερα, ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του με α/α 20 πεδίου του πίνακα

A/Α ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20 α) Εμπόριο
β) Μεταφορές, Αποθηκεύσεις,
Επικοινωνίες
γ)Τράπεζες και λοιπά
Οικονομικά ιδρύματα.
Ασφάλειες
δ) Λοιπές Υπηρεσίες
6
7
8
9
Πτυχιούχοι A.Ε.I.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Χημικός Μηχανικός
Χημικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος
Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής
Τεχνικής
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. που το αντικείμενο
σπουδών έχει σχέση με τις
εγκαταστάσεις και την
παραγωγική διαδικασία των
επιχειρήσεων


όπου προβλέπεται στις παρατηρήσεις «Κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων».

Για το θέμα αυτό, σημειώνονται τα ακόλουθα:

I. Ιστορικό

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου (ν.1568/1985 και π.δ.294/1988) δεν προβλεπόταν η δυνατότητα απασχόλησης του ίδιου του εργοδότη ως τεχνικός ασφάλειας.

2. Στη συνέχεια, με το π.δ.17/1996 και τον ν.3144/2003 [περίπτωση (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.] δόθηκε στον εργοδότη η δυνατότητα απασχόλησής του ως τεχνικός ασφάλειας, σε επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης 10 ωρών και χωρίς καμία άλλη επιπλέον απαίτηση ως προς τα τυπικά προσόντα του.

3. Επίσης, με το π.δ.95/1999 και ειδικότερα στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ορίσθηκε ότι ο επιστημονικός τεχνικός υπεύθυνος ΕΞ.Υ.Π.Π. ή ΕΣ.Υ.Π.Π. (θέση με αυξημένες αρμοδιότητες συντονισμού του έργου των τεχνικών ασφάλειας και προσυπογραφής σχετικών εντύπων, κλπ) μπορεί να έχει μια οποιαδήποτε από τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο σύνολο του πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

4. Ειδικά για ορισμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με ιδιαίτερα αυξημένο επαγγελματικό κίνδυνο (π.χ. με α/α 3 και 19 πεδία του πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) έχουν εκδοθεί ειδικές ευρωπαϊκές οδηγίες ελαχίστων προδιαγραφών, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με προεδρικά διατάγματα.

Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στο εθνικό μας δίκαιο για κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με αυξημένο επαγγελματικό κίνδυνο (π.χ. με α/α 15 πεδίο του πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.). Για τις περιπτώσεις αυτές, από το άρθρο αυτό, προβλέπεται η απασχόληση συγκεκριμένων ειδικοτήτων ως τεχνικοί ασφάλειας (πολιτικοί μηχανικοί, ναυπηγοί Τ.Ε.Ι. κλπ.).

5. Παράλληλα, από το Τ.Ε.Ε. εκδόθηκαν σχετικές γνωμοδοτήσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.), για κάποιες περιπτώσεις (Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, κλπ.).

II. Θεμελιώδεις αρχές Δημόσιας Διοίκησης

Η Διοίκηση πρέπει να λειτουργεί εφαρμόζοντας τις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές:

• Η αρχή της νομιμότητας, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και συνεπάγεται ότι η διοίκηση λειτουργεί στο πλαίσιο των νόμων.

• Η αρχή της υπεροχής και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

• Η αρχή της δράσης της διοικήσεως, η οποία υλοποιείται ως νόμιμη και ως θεμιτή δράση, δηλαδή υπό προϋποθέσεις και όταν εμφανίζεται ως αναγκαία για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

• Η αρχή της συνέχειας της λειτουργίας των υπηρεσιών της διοίκησης.

• Η αρχή της ακροάσεως των διοικουμένων.

• Η αρχή της χρηστής διοικήσεως, η οποία πρέπει να σέβεται την προστασία των δικαιωμάτων του διοικουμένου και να λειτουργεί με επιείκεια.

• Η αρχή της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου.

• Η αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή της επιλογής μέσων ανάλογων προς τον επιδιωκόμενο από τα όργανα της δημόσιας διοίκησης σκοπό.

• Η αρχή της αμεροληψίας των οργάνων της δημόσιας διοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

• Η αρχή της ισότητας, και ειδικότερα της αναλογικής ισότητας.

• Η αρχή της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων.

III. Καθυστέρηση στην αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τον τεχνικό ασφάλειας

Αν και έχει δρομολογηθεί η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, η διαδικασία αυτή απαιτεί εύλογο χρονικό διάστημα.

IV. Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναφερθέντα και μέχρι την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου, ειδικά για τις επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας (Εμπόριο, Μεταφορές, Αποθηκεύσεις, Επικοινωνίες, Τράπεζες και λοιπά Οικονομικά Ιδρύματα, Ασφάλειες και Λοιπές Υπηρεσίες, κλπ), δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και σε άτομα με ειδικότητα πλέον αυτών που ορίζονται στο με α/α 20 πεδίο «ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., ως εξής:

Α. Επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας με συνολικό αριθμό εργαζομένων μικρότερο από 50

Δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας σε άτομα με μια από τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στον υπόλοιπο πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 του ιδίου νόμου.

Β. Επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας με συνολικό αριθμό εργαζομένων 50 και άνω

α) Δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας σε άτομα με μια από τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στον υπόλοιπο πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου και εφόσον διαθέτουν προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε έτη για τις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και δέκα έτη για την περίπτωση (γ) της ίδιας διάταξης. Η εν λόγω προϋπηρεσία μπορεί να μειώνεται κατά ένα και τρία έτη αντίστοιχα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

β) Δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας, σε άτομα που μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις που ανήκουν στα με α/α 3, 15 και 19 πεδία του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 του ιδίου νόμου.

Σημείωση: τα με α/α 3, 15 και 19 πεδία του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως προαναφέρθηκε, αφορούν σε επιχειρήσεις/δραστηριότητες που παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους και συγκεκριμένα σε Ορυχεία Άνθρακα, Μεταλλεία, Λατομεία, Αλυκές, Κατασκευή Μεταφορικών Μέσων, Δημόσια Έργα.

γ) Σε επιχειρήσεις/δραστηριότητες, όπου ο επαγγελματικός κίνδυνος δεν είναι ιδιαίτερος, όπως γραφεία με κοινές εγκαταστάσεις κλιματισμού, θέρμανσης κλπ. μπορεί οι υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας να παρέχονται από πρόσωπα όλων των ειδικοτήτων όπως προαναφέρθηκε στην περίπτωση (Α).

δ) Σε περιπτώσεις όπου στην ίδια επιχείρηση συναντώνται εργασίες, οι οποίες κατατάσσονται σε περισσότερες της μιας κατηγορίας Α΄, Β΄ ή Γ΄ (π.χ. νοσοκομεία, δήμοι κλπ) και παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους που προέρχονται από το είδος των εργασιών αυτών, γίνονται αποδεκτές οι ειδικότητες που αναφέρθηκαν ανωτέρω στην υποπερίπτωση (α) της περίπτωσης (Β).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

https://www.taxheaven.gr