Αριθ. πρωτ.: 64650/28.12.2012
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εποπτεία της λειτουργίας των Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Αθήνα,28/12/2012
Α.Π. :64650

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Τμήμα : Β’

Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Telefax : 210 6452 606
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εποπτεία της λειτουργίας των Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

ΣΧΕΤ.: 1) Ν.4030/2011 (αρθ.39 παρ.1)
2) Ν.4067/2012 (αρθ.31 παρ.3)
3) Η υπ’ αρ. 420/2012 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Μετά την υπ’ αρ.420/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους η οποία έγινε αποδεκτή από τον αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ με το υπ’ αρ. πρωτ. 42437/31.8.12 έγγραφο, η έγκριση και η τροποποίηση των καταστατικών των Οικοδομικών Συνεταιρισμών δεν ανήκει πλέον στον Υπουργό ΠΕΚΑ.

Σε συνέχεια των προαναφερομένων σας υπενθυμίζουμε συνοπτικά τα κάτωθι:

-Οι υπάρχοντες Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί οφείλουν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.1667/86 «Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (αρθ.39 παρ.14 του Ν.4030/2011), μέχρι 25.11.2013.

-Η εποπτεία της λειτουργίας των Οικοδομικών Συνεταιρισμών ανήκει πλέον στο Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το Ν.1667/86 (Α΄ 196) (αρθ.39 παρ.1α του Ν.4030/2011, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.31 παρ.3α1 του Ν.4067/2012).

-Το ΥΠΕΚΑ διατηρεί τις αρμοδιότητες του μόνο για τις διαδικασίες χωροθέτησης, πολεοδόμησης, τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, έγκρισης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θέματα ενέργειας (αρθ.39 παρ.1α του Ν.4030/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ.3α1 του Ν.4067/2012).

-Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση των Οικοδομικών Συνεταιρισμών είναι η έκδοση βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ότι η προτεινόμενη έκταση είναι μέσα σε περιοχή ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) (αρθ.39 παρ.2 του Ν.4030/2011).

Κατόπιν όλων των ανωτέρω δεν θα πρέπει να αποστέλλονται στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ (Δ/νση στην οποία ενσωματώθηκε το πρώην Τμήμα Ο.Σ. της Δ.Ο.Π.Κ. με το ν.4030/2011) ερωτήματα και πάσης φύσεως έγγραφα που αφορούν την εποπτεία λειτουργίας, έγκριση και τροποποίηση των καταστατικών των Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι, το παλαιό αρχείο των Οικοδομικών Συνεταιρισμών παραμένει στο ΥΠΕΚΑ/Δ.Π.Σ. ως ιστορικό καταγραφικό αρχείο.Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

https://www.taxheaven.gr