Αριθμ. 14669/4.12.2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12476/9.10.2012 (ΦΕΚ 2842/Β΄/23.10.2012) απόφασης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων

Αριθμ. 14669

(ΦΕΚ Β' 3293/10-12-2012)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του Συντάγματος.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4065/2012 (ΦΕΚ 77/Α΄/9.4.2012) και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του νόμου αυτού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α΄/25.6.2002).

4. Την υπ’ αριθμ. 9959/7094/1.8.2012 (ΦΕΚ 157/Α΄/8.8.2012) απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Αντικείμενο, διαδικασία ελέγχου, οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς, αλλά δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη πίστωση που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής (Κ.Α. 0871), ύψους 1.500.000 ευρώ.

6. Την υπ’ αριθμ. 12476/9.10.2012 (ΦΕΚ 2842/Β΄/23.10.2012) απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Καθορισμός ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, προϋποθέσεις και διαδικασία ορισμού τους».

7. Την ανάγκη αύξησης του με αυτήν οριζόμενου αριθμού των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, λόγω του μεγάλου αριθμού των ελεγχόμενων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, 

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄ της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 12476/9.10.2012 (ΦΕΚ 2842/Β΄/23.10.2012) απόφασής μας, ως εξής:

α) Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4065/2012 αναλαμβάνουν τον επανέλεγχο ή και τον αρχικό έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, κατ’ εντολή της Επιτροπής, προέρχονται από εταιρείες ελεγκτών εγγεγραμμένες στο Μητρώο νομίμων ελεγκτών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α΄/25.6.2002).

β) Για το παραπάνω έργο ορίζονται δεκαοκτώ ελεγκτές, από τους οποίους πέντε τουλάχιστον πρέπει να έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία δέκα ετών. Τέσσερις ορκωτοί ελεγκτές έχουν τη γενική ευθύνη της διεξαγωγής του ελέγχου, όπως ειδικότερα ορίζεται από την Επιτροπή του άρθρου 21.

γ) Η αμοιβή καθορίζεται με βάση το ελάχιστο ωρομίσθιο, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Ελεγκτική Εταιρεία στην οποία απασχολούνται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 12476/9.10.2012 τροποποιούμενη απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ


https://www.taxheaven.gr