Αριθ. πρωτ. Δ17γ/05/ 173/ΦΝ 463/14.11.2012
Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2%o υπέρ του ΤΕΕ

Αθήνα, 14 / 11 /2012
Αριθ. Πρωτ. Δ17γ / 05 / 173/ΦΝ 463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17)
Τμήμα : γ΄

Ταχ. Δ/νση :Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κωδ. :10178 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 6429185
ΦΑΞ 2131523572

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2%o υπέρ του ΤΕΕ.

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 222/12-11-12) ο νόμος 4093/2012 με τίτλο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016».

Με το νόμο αυτό, στην ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Η.6. του άρθρου πρώτου, εδάφιο 4, καταργείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις υποχρέωση περί καταβολής εισφοράς ποσοστού 2% υπέρ ΤΕΕ επί της συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής για κάθε μελέτη επίβλεψη ή άλλη υπηρεσία Μηχανικού. Επίσης, παύει να αποτελεί πόρο του ΤΕΕ το ποσοστό 2 %0 από τα καταβαλλόμενα ποσά στους αναδόχους για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων.

Παρακαλούμε να φροντίσετε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας σας και να μεριμνήσετε για την πιστή εφαρμογή της παρούσας Εγκυκλίου.

Επιπλέον, η Εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής ΓραμματείαςΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

https://www.taxheaven.gr