Αριθμ. 6715/29/25.8.2011
Καθορισμός του χρόνου υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αριθμ. 6715/29/2011

Καθορισμός του χρόνου υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του π.δ. 32/2002 «Οργάνωση, διάρθρωση, λειτουργία και καθήκοντα οργάνων του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υ.Ε.Ν.» (Α 34) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 35/2004 (Α 29),
β. της παραγράφου 3δ του άρθρου 14 του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α 309) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου του ν. 3849/2010 (Α 80),
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98),
δ. του π.δ. 112/2007 «Καθορισμός του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος που υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης, της διαδικασίας, του τρόπου υποβολής και του ελέγχου των δηλώσεων» (Α 144),
ε. του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α 35), στ. του άρθρου 32 π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος −Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α 149),

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των στελεχών του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής όλων των βαθμών υποβάλλονται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. ως ακολούθως:

α) Για πρώτη φορά εντός ενενήντα (90) ημερών από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους,

β) Για κάθε έτος μέχρι την 30η Ιουνίου ή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ).

2. Η αριθ. 6754.2/2/2007 από 29.01.2007 (Β 143/05−02−2007) προγενέστερη σχετική υπουργική απόφαση, καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 25 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ


https://www.taxheaven.gr