Αριθ. πρωτ.: Μ.Φ. 2111.3/15/11/1.7.2011
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

Πειραιάς 01-07-2011
Αριθ. Πρωτ.: Μ.Φ. 2111.3/15/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ & ΚΑΝΟΝ. ΛΙΜΕΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Fax: 2104191561
Τηλέφωνο : 2104191139

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΘΕΜΑ: «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».
Σχετ.: α) Ν. 3919/2011 (ΦΕΚΑ'32).
β) Η αριθ. πρωτ.: 2111.3/05/11/01-04-2011 διαταγή μας.

ΣΚΟΠΟΣ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32), με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την Υπηρεσία σας, τόσο της διαδικασίας πρόσβασης στα επαγγέλματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όσο και των αστυνομικών ελέγχων για τη διαπίστωση της νόμιμης δραστηριοποίησης των επιτηδευματιών.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων.
Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου.

2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος.

Μετά την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω, το επάγγελμα θα ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία της έναρξης άσκησής του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για τη πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αρμόδια Διοικητική Αρχή, μπορεί εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

3. Η εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων αρχίζει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευσή του, δηλαδή την 02-07-2011.

4. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 2 παρ. 4 και 3 παρ. 2 του ν. 3919/2011, είναι δυνατή η θέσπιση εξαιρέσεων και η διατήρηση περιορισμών ως προς ορισμένα επαγγέλματα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται τα επαγγέλματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και οι περιορισμοί που καταργούνται για κάθε ένα από αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.


Α/Α

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3919/20111

1.

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

Π.Δ. 229/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α) Η άδεια ισχύει στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής

Αρχής που εξέδωσε την άδεια 2

β) Το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να οριστεί ως εκπρόσωπος περισσοτέρων του ενός νομικού προσώπου.

Φυσικό πρόσωπο με άδεια ναυτικού πράκτορα δεν επιτρέπεται να ορίζεται ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου που εφοδιάζεται με άδεια ναυτικού πράκτορα 3.

2.

ΑΔΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

Μετά την άρση του γεωγραφικού περιορισμού της άδειας ναυτικού πράκτορα, δεν υφίσταται λόγος ύπαρξης της άδειας αυτής.

3.

ΑΔΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Η' ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Αρθρο 32 ΓΚΛ. 20

Η άδεια ισχύει στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής που εξέδωσε την άδεια 4.

4.

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Ν. 3409/2005 (273 Α')

Οι υπηρεσίες του παροχέα ασκούνται στην περιοχή αρμοδιότητας κάθε Λιμενικής Αρχής, ύστερα από σχετική άδεια 5.


5.

ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

ΠΔ 23/2000

6.

ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΓΚΛ Αριθ. 20

α) Η άδεια εκμίσθωσης ισχύει μόνο στην περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής που την εξέδωσε 6

β) Σε φυσικό πρόσωπο επιτρέπεται η χορήγηση μίας μόνο άδειας εκμίσθωσης 7

γ) Τα είδη των θ.μ.α. και ο μέγιστος αριθμός τους καθορίζονται από την Επιτροπή του άρθρου 35 8

δ) Απαγορεύεται η απόσταση μεταξύ των θέσεων (πόστων)

να είναι μικρότερη των 300 μέτρων 9.

7.

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΓΚΛ αριθ. 10

8.

ΑΔΕΙΑ ΔΥΤΗ

ΓΚΛ αριθ. 10

9.

ΑΔΕΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΥΤΗ

ΓΚΛ αριθ. 10

10.

ΑΔΕΙΑ ΦΥΛΑΚΑ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

ΠΔ 280/2000

Η αδεία ισχύει μονο για συγκεκριμένο πλοίο 10

11.

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΛΑΝΤΖΑΣ)

ΓΚΛ Αριθ. 17

α) Η άδεια ισχύει μόνο στην περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής που την εξέδωσε  11.

β) Επιτρέπεται η μεταφορά χύμα λιπαντελαίων - ορυκτελαίων με λάντζες, εφόσον δεν προσφέρονται Δ/Ξ για τη δραστηριότητα αυτή. Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει για την περιοχή δικαιοδοσίας του ΚΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ 12.

γ) Σε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο επιτρέπεται η χορήγηση μιας (1) μόνο άδειας λάντζας 13.

δ) Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λάντζας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο

 

 

 

σε επιχειρήσεις οι οποίες εκμεταλλεύονται οποιασδήποτε κατηγορίας μεταφορικά μέσα 14.

ε) Γεωγραφικοί περιορισμοί στην κίνηση και κυκλοφορία των λαντζών εντός της περιοχής αρμοδιότητας μιας Λιμενικής Αρχής 15.

στ) Υποχρέωση διενέργειας φυλακών ασφαλείας από τις λάντζες του λιμένα 16.

ζ) Καθορισμός υποχρεωτικών δρομολογίων17.

12.

ΑΔΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΑΞΙ

ΓΚΛ Αριθ. 16

α) Τα θαλάσσια ταξί επιτρέπεται να εκτελούν πλόες μόνο στη

θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής που

εξεδωσε την αδεία και των ομορων αυτής 18

β) Απαγορεύεται η εκτέλεση πλόων μεταξύ λιμένων που

εξυπηρετούνται απο δρομολογιακες γραμμές 19

13.

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙ

ΜΟΝΙΜΑ

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Η' ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ

Κ.Υ.Α. αριθ. Φ.3131/17/96/28-2-1997

14.

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙ

ΘΑΛΑΣΣΟΠΛΟΟΥΝΤΩΝ

ΠΛΟΙΩΝ

ΚΥΑ αριθ. 2123/01/2001

15.

ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΜΙΚΡΩΝ

ΓΚΛ αριθ. 38


 

ΣΚΑΦΩΝ

 

16.

ΑΔΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ

Υποχρέωση εκτέλεσης φυλακών ασφαλείας χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης 20.

17.

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Π.Δ. 23/2000

18.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ

Υ.Α. 2123/03/28-3-2006 και ν. 3409/2005 Να μην ασκεί δραστηριότητες προμηθευτή, κατασκευαστή, εκμισθωτή ή πωλητή καταδυτικού εξοπλισμού και να μη συμμετέχει σε μετοχική δομή ή διοίκηση νομικού προσώπου που ασκεί τέτοιες δραστηριότητες 21 .

19.

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ [ΣΤΑΣΙΜΟΥ Ή ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ] ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ

Κ.Υ.Α. Φ.3131/17/96/28-2-1997

α) Απαγόρευση προσέγγισης άνω των δύο λιμένων, όταν η διενέργεια του υπαίθριου εμπορίου γίνεται με τη χρήση ιδιόκτητου πλωτού μέσου 22.

β) Ο αιτών δεν πρέπει να συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο, με νόμιμα οργανωμένη επιχείρηση 23.

γ) Οι άδειες χορηγούνται μόνο σε φυσικά πρόσωπα 24.

20.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΖΙΝΩΝ ΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ Ε/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΛΟΩΝ

Υ.Α. 3312.61/01/95/10-05-951 Αναγράφεται το εδάφιο εκείνο της παραγρ. 2 του άρθρου 2, που αφορά στον περιορισμό ο οποίος υφίσταται σε κάθε περίπτωση.
2 «Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή».
3 «Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της... .επαγγελματικής δραστηριοποίησης σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα».
4 «Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή».
5 «Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή».
6 «Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της... .επαγγελματικής δραστηριοποίησης σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα».
7 «Η... απαγόρευση διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων».
8 «Η επιβολή της υπάρξεως ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των εγκαταστάσεων προσώπων που ασκούν το επάγγελμα».
9 «Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή».
10 «Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή».
11 «Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της... .επαγγελματικής δραστηριοποίησης σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα».
12 «Η επιβολή περιορισμών σχετιζομένων με τη συμμετοχή στη σύνθεση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, συναπτομένων προς την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισμένης επαγγελματικής ιδιότητας».
13 «Η επιβολή της ασκήσεως επαγγέλματος ή η απαγόρευση της ασκήσεώς του υπό ορισμένη ή ορισμένες εταιρικές μορφές ή ο αποκλεισμός της ασκήσεώς του υπό εταιρική μορφή, επιτρεπομένης μόνο της ατομικής ασκήσεως αυτού».
14 «Η επιβολή περιορισμών σχετιζομένων με τη συμμετοχή στη σύνθεση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, συναπτομένων προς την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισμένης επαγγελματικής ιδιότητας».
15 «Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή».
16 «Η επιβολή υποχρέωσης στον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία, άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες».
17 «Η επιβολή υποχρέωσης στον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία, άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες».
18 «Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή».
19 «Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή».
20 «Η επιβολή υποχρέωσης στον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία, άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες».
21 «Η επιβολή περιορισμών σχετιζομένων με τη συμμετοχή στη σύνθεση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, συναπτομένων προς την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισμένης επαγγελματικής ιδιότητας».
22 «Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή».
23 «Η επιβολή περιορισμών σχετιζομένων με τη συμμετοχή στη σύνθεση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, συναπτομένων προς την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισμένης επαγγελματικής ιδιότητας».
24 «Η επιβολή της ασκήσεως επαγγέλματος ή η απαγόρευση της ασκήσεώς του υπό ορισμένη ή ορισμένες εταιρικές μορφές ή ο αποκλεισμός της ασκήσεώς του υπό εταιρική μορφή, επιτρεπομένης μόνο της ατομικής ασκήσεως αυτού».ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

Όπως επισημάνθηκε, μετά την 2 Ιουλίου 2011, καταργείται η αδικαιολόγητη απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση των επαγγελμάτων που είναι καταχωρημένα στον παραπάνω πίνακα. Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, η πρόσβαση στα εν λόγω επαγγέλματα θα γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Ο ενδιαφερόμενος για να ασκήσει το επάγγελμα, θα καταθέτει στην Υπηρεσία σας αναγγελία έναρξης άσκησής του (απλή επιστολή), η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει η σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 229/95 για ναυτικό πράκτορα, Γ.Κ.Λ. αριθ. 10 για καταδυτικό συνεργείο, Γ.Κ.Λ. αριθ. 16 για θαλάσσιο ταξί κ.ο.κ.), όπως ακριβώς κατέθετε αυτά πριν την εφαρμογή του νέου νόμου.

Επισημαίνεται ότι τα προβλεπόμενα τέλη και παράβολα, θα εξακολουθήσουν να εισπράττονται κανονικά και με την ίδια διαδικασία, με την κατάθεση της αναγγελίας έναρξης άσκησής του επαγγέλματος.

β) Οι Υπηρεσίες σας, μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, θα προβαίνουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο. Η προαναφερόμενη διαδικασία δεν πρέπει χρονικά να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

γ) Εφόσον οι Υπηρεσίες σας διαπιστώσουν την πληρότητα των προϋποθέσεων νια τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος, θα εκδίδουν βεβαίωση (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) την οποία θα διαβιβάζουν στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός να την επιδεικνύει σε κάθε διενεργούμενο αστυνομικό έλεγχο.

Εφόσον δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, θα ενημερώνετε εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος πρέπει να γίνεται πριν την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της αναγγελίας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση εκ μέρους του επιτηδευματία.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Από την Υπηρεσία μας έχει εκπονηθεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 2 παρ. 4 και 3 παρ. 2 του ν. 3919/2011, με το οποίο αφ' ενός διατηρούνται σε ισχύ συγκεκριμένοι περιορισμοί για ορισμένα επαγγέλματα, αφ' ετέρου διατηρείται το νομικό καθεστώς της προηγούμενης διοικητικής άδειας για συγκεκριμένα επαγγέλματα για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος. Το Π.Δ. αυτό δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί.

2. Δεδομένων των σημαντικών αλλαγών που θα επέλθουν με την εφαρμογή του ν.3919/2011, τόσο στη διαδικασία πρόσβασης των ενδιαφερομένων στα επαγγέλματα αρμοδιότητας ΥπτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., όσο και στη διενέργεια των αστυνομικών έλεγχων για τη διαπίστωση της νόμιμης δραστηριοποίησης των επιτηδευματιών, η Υπηρεσία μας παρακολουθεί το θέμα, καταγράφει τις δυσκολίες εφαρμογής του νόμου που ενδέχεται να προκύψουν και θα σας δώσει κατάλληλες οδηγίες, μετά τη δημοσίευση του σχετικού Π.Δ.

3. Να αναφέρετε στην Υπηρεσίας μας κάθε πρόβλημα που ενδέχεται να προκύψει κατά την εφαρμογή του νόμου και της παρούσης εγκυκλίου.

4. Να δώσετε κατάλληλες οδηγίες στα υποτεταγμένα σας κλιμάκια.Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ Γεώργιος

https://www.taxheaven.gr