1089052/10968πε/Β0012/28.3.2008
Οι αμοιβές που λαμβάνουν εταίροι Ε.Π.Ε., λόγω των παρεχόμενων σε αυτή υπηρεσιών, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, όταν για τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 28 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1089052/10968πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Οι αμοιβές που λαμβάνουν εταίροι Ε.Π.Ε., λόγω των παρεχόμενων σε αυτή υπηρεσιών, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, όταν για τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της υποπερίπτωσης αα' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ.2 του άρθρου 5 του ν.3091/2002 και οι οποίες έχουν εφαρμογή για μισθούς και λοιπές απολαβές που βαρύνουν διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2003 και μετά, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα πρόσωπα αυτά για τις υπηρεσίες που παρέχουν στις εταιρείες έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. στ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 8 ν.3091/2002, ορίζεται, ότι θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, ο μισθός και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχουν σ' αυτή, εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3.    Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση των μισθών ή αμοιβών των εταίρων Ε.Π.Ε. από τα ακαθάριστα έσοδά της είναι, οι εταίροι να είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο αποκλειστικά λόγω της παροχής υπηρεσιών σε αυτή και όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο π.χ. λόγω παράλληλης άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος από τον εταίρο κ.λπ. (αριθ.πρωτ.1115066/11308πε/Β0012/5.2.2008 και 1061740/10901/Β0012/31.07.2006 έγγραφά μας).

4.    Με το αρ. πρωτ. 1025050/10441/Β0012/30.06.2005 έγγραφό μας έχει γίνει δεκτό, ότι οι αμοιβές που καταβάλλει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε εταίρο της, ο οποίος ασφαλίστηκε στο Τ.Ε.Β.Ε. λόγω της συμμετοχής του για πρώτη φορά στο κεφάλαιο της Ε.Π.Ε., εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ως γενικό έξοδο διαχείρισης.

7.    Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει ότι στην εταιρεία «Χ  Ε.Π.Ε. - Κ.Ε.Κ.» συμμετέχουν οκτώ (8) εταίροι, οι οποίοι ατομικώς ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, μη συναφή με αυτήν της εταιρείας. Ο καθένας από τους εταίρους της εν λόγω Ε.Π.Ε. έχει ασφαλιστεί σε κάποιον ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο λόγω του ατομικού επαγγέλματος και όχι για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην Ε. Π. Ε..

8.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αμοιβές που θα καταβάλει η υπόψη Ε.Π.Ε. στους εταίρους της δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, καθόσον οι εταίροι αυτοί είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ κ.λπ.), όχι για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην Ε.Π.Ε., αλλά λόγω του άλλου επαγγέλματος που ασκούν.


https://www.taxheaven.gr