Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Άρθρα - Μελέτες - Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα - Πρακτικός οδηγός (δήλωση σε φορολογικά έντυπα και σχετικές λογιστικές εγγραφές) παρακολούθησης της φορολογικής και της λογιστικής βάσης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 παρ. 1 του ΚΦΕ «Κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων» σύμφωνα με την εγκύκλιο 2089/2022 [22-05-2023]

Άρθρα - Το κόστος που επιβαρύνθηκε εταιρεία για την αναδάσωση έκτασης, που υπέδειξε η Διεύθυνση Δασών, προκειμένου να έχει το δικαίωμα χρήσης της προστατευόμενης δασικής έκτασης εντός της οποίας εγκαταστέστησε το αιολικό πάρκο, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, τμηματικά, μέσω των φορολογικών αποσβέσεων - ΣΟΛ Α.Ε. [15-03-2023]

Άρθρα - Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ωφέλεια από τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (άρθρο 62 ν.4389/2016), ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα. [09-02-2023]